Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Петър Кралчевски

Author ID (SCOPUS):7005058022

Researcher ID (Web of Science):A-1012-2008

ORCID ID:0000-0003-3942-1411
Глава от книга
1 I. Ivanov, P. Kralchevsky, Mechanics and Thermodynamics of Curved Thin Films (Chapter 2, p. 49), ISBN:9781351408202, 1351408208, CRC Press, Ref 2023
2 A.D. Nikolov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, A New Method for Measuring Film and Line Tensions, Plenum Press, New York, Ref, Рецензирано 1987
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Kralchevski, Analytical modeling of micelle growth. 3. Electrostatic free energy of ionic wormlike micelles -- effects of activity coefficients and spatially confined electric double layers, 2020
2 Kralchevski, Analytical modeling of micelle growth. 4. Molecular thermodynamics of wormlike micelles from ionic surfactants: theory vs. experiment, 2020
3 Kralchevski, Rheology of mixed solutions of sulfonated methyl esters and betaine in relation to the growth of giant micelles and shampoo applications, 2019
4 Kralchevski, Reply to comment on "Hydrophobic Forces in the Foam Films Stabilized by Sodium Dodecyl Sulfate: Effect of Electrolyte" and subsequent criticism, 2008
5 Kralchevski, Comment on electrodipping force acting on solid particles at a fluid interface - Reply, 2006
6 Kralchevski, Ivan B. Ivanov: Remarkable figure in colloid science, 2006
7 Kralchevski, CAPILLARY IMAGE FORCES .2. EXPERIMENT (VOL 167, PG 66, 1994), 1995
8 Kralchevski, CORRECTION, 1991
Книга
1 Kralchevski, Marinova, Krastanka G., Stanimirova, Rumyana D., Georgiev, Mihail T., Alexandrov, Nikola A., Basheva, Elka S., Kralchevsky, Peter A., Co-Adsorption of the Proteins beta-Casein and BSA in Relation to the Stability of Thin Liquid Films and Foams, ISSN (print):978-1-4665-6906-5, ISBN:978-1-4665-6906-5 2014
2 Kralchevsky, Peter, Miller, Reinhard, Kralchevski, Preface, ISSN (print):978-1-4665-6906-5, ISBN:978-1-4665-6906-5 2014
3 P.A. Kralchevsky, K. Nagayama, Particles at Fluid Interfaces and Membranes: Attachment of Colloid Particles and Proteins to Interfaces and Formation of Two-Dimensional Arrays, ISSN (online):, Elsevier, Amsterdam, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2001
Научен проект
1 Петър Кралчевски, „Разтичане на растителни масла върху коса“, Oil Spreading on Hair, Член, Unilever, Индия 2020
2 Петър Кралчевски, Exploring SYNETH combinations for personal care products, Ръководител, Lonza, Manchester, UK 2019
3 Петър Кралчевски, Interactions in mixed solutions of aminopropyl alkylamines with nonionic and anionic surfactants, Ръководител, Lonza, Manchester, UK 2019
4 Петър Кралчевски, Optimization of hand sanitizer foams, Ръководител, SC Johnson, USA, Номер на договора:3219 Extension (НИС) 2019
5 Петър Кралчевски, Оптимизация на свойствата на смеси от сърфактанти в препарати за лична хигиена, Ръководител, Unilever R&D, Trumbull, USA 2019
6 Петър Кралчевски, Разработване на теоретични модели, Ръководител, Unilever R&D, Port Sunlight, UK 2019
7 Петър Кралчевски, Разтичане на подхранващи масла върху коса, Ръководител, Unilever R&D, Port Sunlight, UK, Номер на договора:3370 в НИС 2019
8 Петър Кралчевски, Свойства на сърфактанти и емулсии получени от природни продукти, Ръководител, KLK OLEO, Malaysia, Номер на договора:3372 в НИС 2019
9 Петър Кралчевски, Colloid and interface properties of aminopropyl alkylamines, Ръководител, Lonza, Manchester, UK 2018
10 Петър Кралчевски, Colloid and interface properties of polyglycerol esters, Ръководител, Lonza, Manchester, UK 2018
11 Петър Кралчевски, Ionic Liquids as Carriers of Antimicrobial Actives – Amendment #2, Ръководител, SC Johnson, USA, Номер на договора:3219 (НИС) продължение No. 2 2018
12 Петър Кралчевски, Next Generation Inkjet Inks with Volatile Amphiphiles, Член, Eвропейска комисия и ФНИ-МОН 2018
13 Петър Кралчевски, Адаптиране на образованието днес за утрешния ден, Член, BG05M2OP001-2.009-0028 2018
14 Петър Кралчевски, Изследване на нови ПАВ за подготовка на шампоани и разработване на теоретичен модел, Ръководител, Unilever R&D, Port Sunlight, UK 2018
15 Петър Кралчевски, Продължение на експерименталните изследвания на шампоани, Ръководител, Unilever R&D, Port Sunlight, UK 2018
16 Петър Кралчевски, Разработване на модел за предсказване на свойствата на течности за почистване, Ръководител, Unilever R&D, Port Sunlight, UK 2018
17 Петър Кралчевски, Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Член, BG05M2OP001-1.001-0008 2018
18 Петър Кралчевски, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", Член, BG05M2OP001-1.002-0023 2018
19 Петър Кралчевски, Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти, Член, BG05M2OP001-1.002-0012 2018
20 Петър Кралчевски, Colloids and nanomaterials in education and research, Ръководител, CEEPUS III 2017
21 Петър Кралчевски, EMATTER, Член, ERC - S.K. Smoukov 2017
22 Петър Кралчевски, Optical constants of formulations and a vinyl tile, Ръководител, SC Johnson, Wisconsin, САЩ 2017
23 Петър Кралчевски, Stabilisation of antidandruff active suspensions, Ръководител, Lonza, Manchester, UK 2017
24 Петър Кралчевски, Биоцидно действие на антибактериални препарати и хеланти, Ръководител, SC Johnson, Wisconsin, САЩ 2017
25 Петър Кралчевски, Ефект на структурата върху реологията на антиперспиранти, Ръководител, Unilever, Холандия, Номер на договора:3245 в НИС на СУ 2017
26 Петър Кралчевски, Йонни течности като преносители на антимикробиални агенти, Ръководител, SC Johnson, Wisconsin, САЩ, Номер на договора:3219 в НИС 2017
27 Петър Кралчевски, Механизми на антимикробиално действие на миещи препарати, Ръководител, Unilever R&D, Trumbull, USA, Номер на договора:No. 3247 в НИС на СУ 2017
28 Петър Кралчевски, Сулфонирани метил естери в препарати на битовата химия, Ръководител, KLK Oleo, Малайзия 2017
29 Петър Кралчевски, Тwinning project ID: 692146-H2020-eu.4.b “Materials Networking, Член, HORIZON 2020 2017
30 Петър Кралчевски, Изследване на ефекта от отлагане на частици и молекули при миещи препарати, Ръководител, Unilever, Китай, Номер на договора:3188 в НИС 2016
31 Петър Кралчевски, Разработване на нови видове мултифункционални микро- и нанокапсули със специфичен химичен състав и морфология, и оптимизация на техните свойства, Ръководител, ФНИ-МОН, Номер на договора:2773 в НИС 2016
32 Петър Кралчевски, Аналитичен модел на концентрирани разтвори на ПАВ и тяхната чувствителност към физически и химически нестабилности, Ръководител, Unilever, Холандия, Номер на договора:3155 в НИС на СУ 2015
33 Петър Кралчевски, Адхезия на маслени замърсявания и тяхното почистване, Ръководител, Unilever, Англия, Номер на договора:3122 в НИС 2014
34 Петър Кралчевски, Изследване на отражателната способност на слоеве от маргарин, Ръководител, Unilever, САЩ, Номер на договора:3132 в НИС 2014
35 Петър Кралчевски, Молекулни механизми на процеса на почистване за нови почистващи препарати, Ръководител, Unilever, Англия, Номер на договора:3103 в НИС 2014
36 Петър Кралчевски, Физикохимичен контрол на повърхностни свойства и на пените от разтвори на алкилглутамати и алкилкарбоксилати , Член, Unilever, САЩ, Номер на договора:3120 2014
37 Петър Кралчевски, Взаимодействие на мехурче с твърда повърхност при пени стабилизирани с хидрофобин, Ръководител, Unilever, Холандия, Номер на договора:3079 в НИС 2013
38 Петър Кралчевски, Комплексна реология на суспензии, подсилена от капилярни мостове, Ръководител, Unilever, Холандия, Номер на договора:3092 в НИС 2013
39 Петър Кралчевски, Моделиране на адсорбацията върху твърди повърхности, Член, Unilever, Англия., Номер на договора:3048 2013
40 Петър Кралчевски, Морфология и състав на адсорбирани слоеве от полимер и сърфактант, Ръководител, Unilever, Англия, Номер на договора:3047 в НИС 2013
41 Петър Кралчевски, Агрегиране на сърфактанти в разтвори, Ръководител, Unilever, САЩ, Номер на договора:3041 в НИС 2012
42 Петър Кралчевски, Организиране на конференция - проект COST D43, Ръководител, EC-COST, Номер на договора:3012 в НИС 2012
43 Петър Кралчевски, Поведение на хидрофобин върху границата вода-масло и неговата роля за стабилизация на тънки течни филми и емулсии, Ръководител, Unilever, Англия, Номер на договора:3029 в НИС 2012
44 Петър Кралчевски, Изследване на времето на живот на мехурчета с цел да се контролира тяхната дълговременна стабилност, Ръководител, Unilever, Холандия, Номер на договора:1992 в НИС 2011
45 Петър Кралчевски, Определяне на обемната конформация на полимери, които след адсорбция са устойчиви на отмиване, Ръководител, Unilever, Англия, Номер на договора:1968 в НИС 2011
46 Петър Кралчевски, Разкриване на дълговременната стабилност на мехурчета с помощта на хидрофобин, Ръководител, Unilever, Холандия, Номер на договора:1993 в НИС 2011
47 Петър Кралчевски, Електрокапилярни взаимодействия и подреждане на наночастици върху течни повърхности във връзка с тяхното приложение за създаването на нови наноструктурирани материали, Ръководител, МОН - Фонд „Научни изследвания”, Номер на договора:2595 в НИС 2009
48 Петър Кралчевски, Ензимни процеси в присъствие на (био)сърфактанти, Член, Unilever, Холандия, Номер на договора:1915 в НИС 2009
49 Петър Кралчевски, Осцилаторно-структурни сили: Нови фундаментални аспекти и методи за получаване на подредени слоеве от наночастици с приложения във върховите технологии, Член, МОН - Фонд „Научни изследвания”, Номер на договора:2610 в НИС 2009
50 Петър Кралчевски, Стабилизиране на мехурчетата с хидрофобин и етилцелулозни частици, Ръководител, Unilever, Холандия, Номер на договора:1913 в НИС 2009
51 Петър Кралчевски, Съвременна физикохимична хидродинамика на ПАВ. Повърхностни и обемни свойства на карбоксилати и аминокарбоксилати, Ръководител, Unilever, САЩ, Номер на договора:1932 в НИС 2009
Научно ръководство
1 Петър Кралчевски, Красимир Данов, Сулфонирани метил естери: адсорбция, мицелообразуване и реология, СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Вероника Ивайлова Яврукова (Иванова) 2020
2 Петър Кралчевски, К. Маринова, К. Данов, Изследване на трифазни суспензии частици/вода/масло втвърдяващи се поради образуването на капилярни мостове, СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Михаил Тонев Георгиев 2018
3 Петър Кралчевски, Красимир Данов, Синергизъм при растежа на гигантски мицели в трикомпонентни разтвори на повърхностно-активни вещества, СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Гергана Станиславова Георгиева 2018
4 Петър Кралчевски, Експериментално изследване на втвърдяването на трифазни суспензии дължащо се на образуването на капилярни мостове, кат. ИХФИ, ФХФ, СУ дипломна работа:Деница Пламенова Кръстева 2017
5 Петър Кралчевски и Красимир Данов, Ефект на NaCl и KCl върху фазови диаграми на натриеви и калиеви карбоксилати, кат. Инженерна химия и фармацевтично инженерство, ФХФ, СУ дипломна работа:Ваня Пламенова Пецева 2017
6 Петър Кралчевски, К. Маринова, К. Данов, Стабилизация на пени и емулсии с протеина хидрофобин и негови смеси с други протеини, СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по химия и фармация дисертация д-р:Лидия Манолова Димитрова 2017
7 Петър Кралчевски, Сулфонирани метил естери на мастинте киселини във водни разтвори: адсорбционни и мицеларни свойства, кат. Инженерна химия и фармацевтично инженерство, ФХФ, СУ дипломна работа:Вероника Ивайлова Иванова 2017
8 Петър Кралчевски и Красимир Данов, Взаимодействия и двумерно налягане при монослоеве от заредени колоидни частици върху течна повърхност, Факултет по Химия и фармация, СУ дисертация д-р:Пламен Весков Петков 2016
9 Красимир Данов и Петър Кралчевски, Повърхностна реология на адсорбционни слоеве от протеина хидрофобин и от негови смеси с други протеини: експеримент и теоретичен модел, Факултет по Химия и фармация на СУ дисертация д-р:Гергана Милкова Радулова 2016
10 Петър Кралчевски, Поведение на пяна на хидрофобин в контакт с подложки от стъкло и полиетилентерефталат (PET) и изследване на адсорбцията му върху подложките чрез AFM, Факултет по химия и фармация на СУ дипломна работа:Вероника Ивайлова Иванова 2015
11 Петър Кралчевски, Произведение на разтворимост на сребърни, калциеви и цинкови карбоксилати във вода при различни температури, Факултет по химия и фармация на СУ дипломна работа:Ваня Пламенова Пецева 2015
12 Петър Кралчевски, Фазово поведение на мастни киселини и алкохоли в смесени мицеларни разтвори на повърхностно активни вещества, кат. Инженерна Химия на ФХФ, СУ дисертация д-р:Силвия Сталева Цочева (Киркова) 2015
13 Петър Кралчевски, Ефект от йонни мицели върху стратификацията на течни филми и растеж на дисковидни мицели, кат. Инженерна Химия на ФХФ, СУ дисертация д-р:Светослав Емилов Аначков 2014
14 Петър Кралчевски, Повърхностна реология на адсорбционни слоеве от протеина хидрофобин HFBII при деформация на прехлъзване: ефект от добавката на β-казеин, Софийски Университет "Св. Кл. Охридски", Факултет по Химия и Фармация дипломна работа:Гергана Милкова Радулова 2012
15 Петър Кралчевски, Синергизъм при образуването на гигантски мицели във водни разтвори с три повърхностно активни компонента, кат. Инженерна Химия на ФХФ, СУ дипломна работа:Гергана Станиславова Георгиева 2012
16 Петър Кралчевски, Определяне на агрегационното число и заряда на мицели от йонни ПАВ чрез анализ на данни за стратифициращи пенни филми, Софийски Университет дипломна работа:Светослав Емилов Аначков 2011
17 Петър Кралчевски, Влияние на електролити и примеси върху адсорбцията и миещото действие на йонни ПАВ, Софийски Университет дисертация д-р:Веселин Людмилов Колев 2010
18 Петър Кралчевски, Изследване солюбилизацията на холестерол в мицеларни разтвори на йонни и цвитерйонни повърхностно активни вещества, Софийски Университет дипломна работа:Гергана Станиславова Георгиева 2010
19 Петър Кралчевски, Комбинирано действие на капилярни и електрични сили върху заредени твърди частици на течна повърхност, Софийски Университет дисертация д-р:Мариана Петрова Бонева 2010
20 Петър Кралчевски, Динамични ефекти при солюбилизация и мембранна емулсификация, Софийски Университет дисертация д-р:Николай Христов Христов 2008
21 Петър Кралчевски, Определяне състава на кристалитите в разтвори на калиев миристат чрез теоретичен анализ на рН изотерми, Софийски Университет дипломна работа:Десислава Миролюбова Иванова 2007
22 Петър Кралчевски, Осцилаторни структурни сили при нейонни мицели: сравнение на теория и експеримент и ефект върху стабилността на пени и емулсии, Софийски Университет дипломна работа:Анета Борисова Евтимова 2007
23 Петър Кралчевски, Влияние на добавки върху стабилността на пенните филми и пените от мицеларни разтвори, Софийски Университет дипломна работа:Мариана Петрова Бонева 2002
24 Петър Кралчевски, Капилярни сили между частици с вълнообразна контактна линия върху флуидна повърхност, Софийски Университет дипломна работа:Борис Начков Найденов 2002
25 Петър Кралчевски, Спонтанно отделяне на въглеводородни капки от твърда повърхност: теоретичен модел, Софийски Университет дипломна работа:Светослав Илиев Иванов 2002
26 Петър Кралчевски, Сравнително изследване върху адсорбцията на йонно ПАВ на границите вода/въздух и вода/течен въглеводород, Софийски Университет дипломна работа:Дора Тошкова Тодорова 2002
27 Петър Кралчевски, Експериментално изследване на процеса на мембранна емулсификация, Софийски Университет дипломна работа:Николина Димитрова Василева 2001
28 Петър Кралчевски, Кинетика на солюбилизация на n-декан и бензен в мицеларни разтвори на SDS, Софийски Университет дипломна работа:Петър Димитров Тодоров 2001
29 Петър Кралчевски, Моделиране влиянието на физикохимични параметри върху размерите на капките при мембранна емулсификация, Софийски Университет дипломна работа:Дарина Красимирова Данова 2001
30 Петър Кралчевски, Влияние на повърхностно-активни вещества върху движението на малка недеформируема капка, Софийски Университет дипломна работа:Климент Асенов Огнянов 2000
31 Петър Кралчевски, Разраборване на метод за измерване на коефициента на хидродинамично съпротивление на частици върху флуидни повърхности, Софийски Университет дипломна работа:Ивайло Илиев Кочиашки 2000
32 Петър Кралчевски, Свойства на мицели и макромолекули, изследвани чрез светоразсейване и флуоресценция, Софийски Университет дисертация д-р:Росица Георгиева Аларгова 1999
33 Петър Кралчевски, Скорост на солюбилизация на три-глицериди от нейоногенни ПАВ при наличие на различни добавки, Софийски Университет дипломна работа:Николета Борисова Симеонова 1999
34 Петър Кралчевски, Хидродинамични свойства на моделни мембрани изследвани чрез манипулация на частици посредством оптичен капан, Софийски Университет дисертация д-р:Румяна Илиева Димова 1999
35 Петър Кралчевски, Динамично повърхностно напрежение на мицеларни и субмицеларни разтвори на повърхностно-активни вещества и протеини, Софийски Университет дипломна работа:Надежда Тодорова Цокова 1998
36 Петър Кралчевски, Изследване свойствата на мицели от полиоксиетилен-6 лаурил етер в присъствие на натриев сулфат, Софийски Университет дипломна работа:Николай Кирилов Димов 1998
37 Петър Кралчевски, Взаимодействия на моделни мембрани с микроскопични частици, Софийски Университет дипломна работа:Румяна Илиева Димова 1997
38 Петър Кралчевски, Изследване образуването на цилиндрични мицели в разтвори от SDP2S в присъствието на калциеви йони, Софийски Университет дипломна работа:Веселка Петрова Иванова 1997
39 Петър Кралчевски, Латерални капилярни сили между частици, закрепени на течна повърхност, Софийски Университет дисертация д-р:Веселин Николаев Паунов 1997
40 Петър Кралчевски, Огъващи моменти в механиката и термодинамиката на изкривени повърхности и мембрани, Софийски Университет дисертация д-р:Теодор Димитров Гърков 1997
41 Петър Кралчевски, Фазово поведение на водни разтвори на смеси от C12EO10 и C12EO4, Софийски Университет дипломна работа:Стоян Иванов Каракашев 1997
42 Петър Кралчевски, Влияние на електролити върху взаимодействието между деформируеми емулсионни капки, Софийски Университет дипломна работа:Веселин Константинов Крачунов 1996
43 Петър Кралчевски, Влияние на многовалентни противойони върху свойствата на смесени мицели от йоногенно и нейоногенно повърхностно-активни вещества, Софийски Университет дипломна работа:Катя Иванова Иванова 1996
44 Петър Кралчевски, Изследване на влиянието на двувалентни йони върху адсорбционните свойства на етоксилирано йоногенно ПАВ, Софийски Университет дипломна работа:Вера Георгиева Петкова 1996
45 Петър Кралчевски, Кинетика на солюбилизация на единична маслена капка, Софийски Университет дипломна работа:Георги Симеонов Маринов 1996
46 Петър Кралчевски, Ефект на противойоните върху повърхностните свойства на разтвори от йоногенни ПАВ, Софийски Университет дипломна работа:Иван Юриев Вакарелски 1995
47 Петър Кралчевски, Приложение на интерферометрични методи за изследване на тънки течни филми стабилизирани с лизозим, Софийски Университет дипломна работа:Ирена Ламброва Ивановска 1995
48 Петър Кралчевски, Роля на йонно-корелационните и хидратационните повърхностни сили за стабилността на тънки течни филми, Софийски Университет дипломна работа:Румяна Илиева Димовa 1995
49 Петър Кралчевски, Солюбилизационна способност на мицеларни разтвори на SDP2S в присъствие на различни електролити и масла, дипломна работа:Светлозара Борисова Върлева 1995
50 Петър Кралчевски, Получаване на двумерни структури от коло-идни частици върху флуорирано масло, Софийски Университет дипломна работа:Генадий Стоянов Лазаров 1994
51 Петър Кралчевски, Междучастичкови взаимодействия и агрегиране в колоидни системи, Лаборатория по Физикохимична хидродинамика и термодинамика, ХФ, СУ дисертация д-р:Николай Денков Денков 1993
52 Петър Кралчевски, Йонни корелации в тънки течни филми, Софийски Университет дипломна работа:Веселин Николаев Паунов 1991
53 Петър Кралчевски, Експериментално изследване на изтъняването на течни филми образувани от колоидни суспензии, Софийски Университет дипломна работа:Орлин Димитров Велев 1989
54 Петър Кралчевски, Ефект на мицелите върху равновесната дебелина на тънки течни филми, дипломна работа:Владимир Филипов Бушев 1989
55 Петър Кралчевски, Метод за измерване на контактни ъгли от интерференчни данни за плосък филм в капиляра и отчитане на гравитационния ефект, Софийски Университет дипломна работа:Антоний Станчев Димитров 1987
Редактор на издание реферирано
1 Петър Кралчевски, Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology. Taylor & Francis, New York, 2013, Редактор на издание реферирано 2012
2 Петър Кралчевски, Colloids & Surfaces A: Physicochemical & Engineering Aspects, vol. 382 (2011), Elsevier, Редактор на издание реферирано 2010
3 Петър Кралчевски, Colloids & Surfaces A: Physicochemical & Engineering Aspects, vol. 282-283 (2006), Elsevier, Редактор на издание реферирано 2005
Статия в научно списание
1 K. Danov, G. Radulova, M. Georgiev, P. Kralchevsky, Growth of Giant Micellar Aggregates: Quantitative Theory vs Experiments, J. Technical Univ. Gabrovo, vol:66, 2023, pages:24-28 2023
2 Nagayama, Kuniaki, Kralchevsky, Peter A., Universal Two-dimensional forces that Act on Particles at interfaces, CURRENT OPINION IN COLLOID & INTERFACE SCIENCE, vol:59, 2022, ISSN (print):1359-0294, ISSN (online):1879-0399, doi:10.1016/j.cocis.2022.101578 2022
3 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Analytical modeling of micelle growth. 3. Electrostatic free energy of ionic wormlike micelles – Effects of activity coefficients and spatially confined electric double layers, J. Colloid Interface Sci., vol:581, 2021, pages:262-275, doi:10.1016/j.jcis.2020.07.059, Ref, Web of Science, IF (7.489 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS, SJR (1.45 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
4 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, R.D. Stanimirova, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Analytical modeling of micelle growth. 4. Molecular thermodynamics of wormlike micelles from ionic surfactants: theory vs. experiment, J. Colloid Interface Sci., vol:584, 2021, pages:561-581, doi:10.1016/j.jcis.2020.10.004, Ref, Web of Science, IF (7.489 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2021), SCOPUS, SJR (1.45 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (colloid and surface chemistry), International 2021
5 K. Danov, R. Stanimirova, P. Kralchevsky, T. Slavova, V. Yavrukova, Y. Ung, E. Tan, H. Xu, J. Petkov, Solubility of Ionic Surfactants Below Their Krafft Point in Mixed Micellar Solutions: Phase Diagrams for Methyl Ester Sulfonates and Nonionic Cosurfactants, J. Colloid Interface Sci., vol:601, 2021, pages:474-485, Ref, SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2021), International 2021
6 V.I. Yavrukova, D.N. Shandurkov, K.G. Marinova, P.A. Kralchevsky, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Cleaning ability of mixed solutions of sulfonated fatty acid methyl esters, J. Surfactants Detergents, vol:23, 2020, pages:617-627, doi:10.1002/jsde.12393, Ref, Web of Science, IF (1.672 - 2018), Web of Science Quartile: Q2 (2020), SCOPUS, SJR (0.449 - 2018), SCOPUS Quartile: Q2 (2020), International, PhD 2020
7 T.G. Slavova, G.M. Radulova, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Encapsulation of fragrances and oils by core-shell structures from silica nanoparticles, surfactant and polymer: Effect of particle size, Colloids and Surfaces A, Phys. Chem. Eng. Asp., 2020, pages:125558-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125558, Ref, Web of Science, IF (3.99 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (0.78 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), MSc 2020
8 M.T. Georgiev, L.A. Aleksova, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Phase separation of saturated micellar network and its potential applications for nanoemulsification, Colloids and Surfaces A, Phys. Chem. Eng. Asp., vol:607, 2020, pages:125487-0, doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125487, Ref, Web of Science, IF (3.99 - 2019), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (0.78 - 2019), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), MSc 2020
9 V.I. Yavrukova, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, H. Xu, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Rheology of mixed solutions of sulfonated methyl esters and betaine in relation to the growth of giant micelles and shampoo applications, Adv. Colloid Interface Sci., vol:275, 2020, pages:1-18, doi:10.1016/j.cis.2019.102062, Ref, Web of Science, IF (8.243 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (1.787 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International, PhD 2020
10 E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, R.S. Stanimirova, N. Shaw, J.T. Petkov, Vortex in liquid films from concentrated surfactant solutions containing micelles and colloidal particles, J. Colloid Interface Sci., vol:576, 2020, pages:345-355, doi:10.1016/j.jcis.2020.05.048, Ref, Web of Science, IF (6.361 - 2018), Web of Science Quartile: Q1 (2020), SCOPUS, SJR (1.29 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2020), International 2020
11 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Analytical modeling of micelle growth. 1. Chain-conformation free energy of binary mixed spherical, wormlike and lamellar micelles, J. Colloid Interface Sci., том:547, 2019, стр.:245-255, doi:10.1016/j.jcis.2019.03.105, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2019), в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
12 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Analytical modeling of micelle growth. 2. Molecular thermodynamics of mixed aggregates and scission energy in wormlike micelles, J. Colloid Interface Sci., том:551, 2019, стр.:227-241, doi:10.1016/j.jcis.2019.05.017, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2019), в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
13 R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, H. Xu, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Oil drop deposition on solid surfaces in mixed polymer-surfactant solutions in relation to hair- and skin-care applications, Colloids Surf. A, том:577, 2019, стр.:53-61, doi:10.1016/j.colsurfa.2019.05.044, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2019), в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
14 E.S. Basheva, K.D. Danov, G.M. Radulova, P.A. Kralchevsky, H. Xu, Y.W. Ung, J.T. Petkov, Properties of the micelles of sulfonated methyl esters determined from the stepwise thinning of foam films and by rheological measurements, J. Colloid Interface Sci., том:538, 2019, стр.:660-670, doi:10.1016/j.jcis.2018.12.034, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2019), в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
15 G.M. Radulova, T.G. Slavova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, K.D. Danov, Encapsulation of Oils and Fragrances by Core-in-Shell Structures from Silica Particles, Polymers and Surfactants: The Brick-and-Mortar Concept, Colloids and Surfaces A, том:559, 2018, стр.:351-364, doi:10.1016/j.colsurfa.2018.09.079, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.76 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), MSc 2018
16 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, E.G. Pelan, Growth of Wormlike Micelles in Nonionic Surfactant Solutions: Quantitative Theory vs. Experiment, Adv. Colloid Interface Sci., том:256, 2018, стр.:1-22, doi:10.1016/j.cis.2018.05.006, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.787 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
17 K.D. Danov, M.T. Georgiev, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of Particle/Oil/Water Suspensions Due to Capillary Bridges: Experimental Yield Stress and Theoretical Interpretation, Adv. Colloid Interface Sci., vol:251, issue:80-96, 2018, doi:10.1016/j.cis.2017.11.004, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.787 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International, PhD 2018
18 M.T. Georgiev, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, T.D. Gurkov, D.P. Krusteva, L.N. Arnaudov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Rheology of Particle/Water/Oil Three-Phase Dispersions: Electrostatic vs. Capillary Bridge Forces, J. Colloid Interface Sci., том:513, 2018, стр.:515-526, doi:10.1016/j.jcis.2017.11.057, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.29 - 2018), SCOPUS Quartile: Q1 (2018), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2018
19 S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, L. Abezgauz, D. Danino, P.A. Kralchevsky, Viscosity Peak Due to Shape Transition from Wormlike into Disclike Micelles: Effect of Dodecanoic Acid, Langmuir, vol:34, 2018, pages:4897-4907, doi:10.1021/acs.langmuir.8b00421, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2018), International, PhD 2018
20 Anachkov, Svetoslav E., Georgieva, Gergana S., Abezgauz, Ludmila, Danino, Dganit, Kralchevsky, Peter A., Viscosity Peak due to Shape Transition from Wormlike to Disklike Micelles: Effect of Dodecanoic Acid, LANGMUIR, vol:34, issue:16, 2018, pages:4897-4907, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/acs.langmuir.8b00421 2018
21 L.M. Dimitrova, P.V. Petkov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Production and Characterization of Stable Foams with Fine Bubbles from Solutions of Hydrophobin HFBII and Its Mixtures with Other Proteins, Colloids Surf. A, vol:521, 2017, pages:92-104, doi:10.1016/j.colsurfa.2016.06.018, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2017), International, PhD 2017
22 V.I. Ivanova, R.D. Stanimirova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated Methyl Esters, Linear Alkylbenzene Sulfonates and Their Mixed Solutions: Micellization and Effect of Ca2+ Ions, Colloids Surf. A, vol:519, 2017, pages:87-97, doi:10.1016/j.colsurfa.2016.06.039 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.753 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2017), MSc 2017
23 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.G. Marinova, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, A.R. Cox, E.G. Pelan, Adhesion of Bubbles and Drops to Solid Surfaces, and Anisotropic Surface Tensions Studied by Capillary Meniscus Dynamometry, Adv. Colloid Interface Sci., vol:233, 2016, pages:223-239, doi:10.1016/j.cis.2015.06.003, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.787 - ), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
24 K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, Effect of Ionic Correlations on the Surface Forces in Thin Liquid Films: Influence of Multivalent Coions and Extended Theory, Materials, vol:9, issue:3, 2016, pages:145-168, doi:10.3390/ma9030145, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.838 - 2016), SCOPUS Quartile: Q2 (2016) 2016
25 L.M. Dimitrova, M.P. Boneva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Limited Coalescence and Ostwald Ripening in Emulsions Stabilized by Hydrophobin HFBII and Milk Proteins, Colloids Surf. A, vol:509, 2016, pages:521-538, doi:10.1016/j.colsurfa.2016.09.066 , Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.812 - 2016), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), International, PhD 2016
26 Petkov, Plamen V., Danov, Krassimir D., Kralchevski, Mono layers of charged particles in a Langmuir trough: Could particle aggregation increase the surface pressure?, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:462, 2016, pages:223-234, ISSN (print):0021-9797, ISSN (online):1095-7103, doi:10.1016/j.jcis.2015.09.075 2016
27 P.V. Petkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Monolayers from Charged Particles in a Langmuir Trough: Could Particle Aggregation Increase the Surface Pressure?, J. Colloid Interface Sci., vol:462, 2016, pages:223-234, doi:10.1016/j.jcis.2015.09.075, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.156 - 2016), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), PhD 2016
28 S.E. Anachkov, I. Lesov, M. Zanini, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, L. Isa, Particle Detachment from Fluid Interfaces: Theory vs. Experiments, Soft Matter, vol:12, 2016, pages:7632-7643, doi:10.1039/C6SM01716A, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.99 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
29 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, P.V. Petkov, Soft Electrostatic Repulsion in Particle Monolayers at Liquid Interfaces: Surface Pressure and Effect of Aggregation, Phil. Trans. R. Soc. A, vol:374, 2016, pages:20150130-0, doi:10.1098/rsta.2015.0130, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.986 - 2016), SCOPUS Quartile: Q2 (2016), PhD 2016
30 G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, I. Lieberwirth, K. Koynov, P.A. Kralchevsky, Synergistic Growth of Giant Wormlike Micelles in Ternary Mixed Surfactant Solutions: Effect of Octanoic Acid, Langmuir, 2016, pages:12885-0, doi:10.1021/acs.langmuir.6b03955 , Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2016), International, PhD 2016
31 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.G. Marinova, N.A. Alexandrov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, Capillary Meniscus Dynamometry – Method for Determining the Surface Tension of Drops and Bubbles with Isotropic and Anisotropic Surface Stress Distributions, J. Colloid Interface Sci., vol:440, 2015, pages:168-178, doi:10.1016/j.jcis.2014.10.067, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.29 - ), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, PhD 2015
32 T. Zemb, P.A. Kralchevsky, Depletion Forces in Single Phase and Multi-phase Complex Fluids, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., том:20, 2015, стр.:1-2, doi:10.1016/j.cocis.2015.02.001, Ref, IF, IF (5.785 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
33 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Depletion Forces in Thin Liquid Films Due to Nonionic and Ionic Surfactant Micelles, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., vol:20, 2015, pages:11-18, doi:10.1016/j.cocis.2014.11.010, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.834 - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), PhD 2015
34 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Shear Rheology of Mixed Protein Adsorption Layers vs Their Structure Studied by Surface Force Measurements, Adv. Colloid Interface Sci. , vol:222, 2015, pages:148-161, doi:10.1016/j.cis.2014.04.009, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, PhD 2015
35 S.S. Tzocheva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility Limits and Phase Diagrams for Fatty Alcohols in Anionic (SLES) and Zwitterionic (CAPB) Micellar Surfactant Solutions, J. Colloid Interface Sci., vol:449, 2015, pages:46-61, doi:10.1016/j.jcis.2014.09.042, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2015), International, PhD 2015
36 K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, V.I. Ivanova, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids in aqueous solutions: Interfacial and micellar properties, J. Colloid Interface Sci., vol:457, 2015, pages:307-318, doi:10.1016/j.jcis.2015.07.020, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.075 - 2015), SCOPUS Quartile: Q1 (2015), MSc 2015
37 R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Competitive Adsorption of the Protein Hydrophobin and an Ionic Surfactant: Parallel vs Sequential Adsorption and Dilatational Rheology, Colloids Surf. A, vol:457, 2014, pages:307-317, doi:10.1016/j.colsurfa.2014.06.002, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.854 - 2014), SCOPUS Quartile: Q2 (2014), International, PhD 2014
38 S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G.S. Georgieva, K.P. Ananthapadmanabhan, Disclike vs. Cylindrical Micelles: Generalized Model of Micelle Growth and Data Interpretation, J. Colloid Interface Sci., vol:416, 2014, pages:258-273, doi:10.1016/j.jcis.2013.11.002, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.167 - 2014), SCOPUS Quartile: Q1 (2014), International, PhD 2014
39 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Micellar Solutions of Ionic Surfactants and Their Mixtures with Nonionic Surfactants: Theoretical Modeling vs. Experiment, Colloid J., том:76, 2014, стр.:255-270, doi:10.1134/S1061933X14030065, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.323 - 2014), SCOPUS Quartile: Q3 (2014), PhD 2014
40 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, Micelle-monomer equilibria in solutions of ionic surfactants and in ionic-nonionic mixtures, Advances in Colloid and Interface Science, vol:206, 2014, pages:17-45, doi:10.1016/j.cis.2013.02.001, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.823 - 2014), SCOPUS Quartile: Q1 (2014), International 2014
41 G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Shear Rheology of Hydrophobin Adsorption Layers at Oil/Water Interfaces and Data Interpretation in Terms of a Viscoelastic Thixotropic Model, Soft Matter, том:10, брой:31, 2014, стр.:5777-5786, doi:10.1039/C4SM00901K, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2014), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2014
42 P. V. Petkov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Surface pressure isotherm for a monolayer of charged colloidal particles at a water/nonpolar-fluid interface: experiment and theoretical model, Langmuir, vol:30, 2014, pages:2768-2778, doi:10.1021/la500126d, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.81 - 2014), SCOPUS Quartile: Q1 (2014), PhD 2014
43 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, K.P. Ananthapadmanabhan, Extension of the Ladder Model of Self-assembly from Cylindrical to Disclike Surfactant Micelles, Curr. Opin. Colloid Interface Sci., vol:18, 2013, pages:524-531, doi:10.1016/j.cocis.2013.11.002, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.406 - 2013), SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International, PhD 2013
44 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Forces acting on dielectric colloidal spheres at a water/nonpolar-fluid interface in an external electric field: 1. Uncharged particles, Journal of Colloid and Interface Science, vol:405, 2013, pages:278-290, doi:10.1016/j.jcis.2013.05.020, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.195 - 2013), SCOPUS Quartile: Q1 (2013) 2013
45 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Forces acting on dielectric colloidal spheres at a water/nonpolar-fluid interface in an external electric field: 2. Charged particles, Journal of Colloid and Interface Science, том:405, 2013, стр.:269-277, doi:10.1016/j.jcis.2013.05.015, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.195 - 2013), SCOPUS Quartile: Q1 (2013) 2013
46 R.D. Stanimirova, T.D. Gurkov, P.A. Kralchevsky, K. Balashev, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Surface pressure and elasticity of hydrophobin HFBII layers on the air-water interface: Rheology versus structure detected by AFM imaging, Langmuir, vol:29, issue:20, 2013, pages:6053-6067, doi:10.1021/la4005104, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2013), International, PhD 2013
47 S.E. Anachkov, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Determination of the aggregation number and charge of ionic surfactant micelles from the step wise thinning of foam films, Advances in Colloid and Interface Science, vol:183-184, 2012, pages:55-67, doi:10.1016/j.cis.2012.08.003, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.773 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
48 N.A. Alexandrov, K.G. Marinova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, L.N. Arnaudov, E.G. Pelan, A. Lips, Interfacial layers from the protein HFBII hydrophobin: dynamic surface tension, dilatational elasticity and relaxation times, Journal of Colloid and Interface Science, vol:376, 2012, pages:296-306, doi:10.1016/j.jcis.2012.03.031, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.304 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
49 S.S. Tzocheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility limits and phase diagrams for fatty acids in anionic (SLES) and zwitterionic (CAPB) micellar surfactant solutions, Journal of Colloid and Interface Science, vol:369, 2012, pages:274-286, doi:10.1016/j.jcis.2011.12.036, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.304 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
50 G.M. Radulova, K. Golemanov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, L.N. Arnaudov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, A. Lips, Surface shear rheology of adsorption layers from the protein HFBII hydrophobin: effect of added beta–casein, Langmuir, vol:28, 2012, pages:4168-4177, doi:10.1021/la205113w, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.179 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), International, PhD 2012
51 K.D. Danov, G. Radulova, P.A. Kralchevsky, K. Golemanov, S. Stoyanov, Surface shear rheology of hydrophobin adsorption layers: laws of viscoelastic behavior with applications to long-term foam stability, Faraday Discussions, vol:158, 2012, pages:195-221, doi:10.1039/c2fd20017a, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.751 - 2012), SCOPUS Quartile: Q1 (2012), PhD 2012
52 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, The standard free energy of surfactant adsorption at air/water and oil/water interfaces: theoretical vs. empirical approaches, Colloid Journal, vol:74, issue:2, 2012, pages:172-185, doi:10.1134/S1061933X12020032, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.236 - 2012), SCOPUS Quartile: Q3 (2012) 2012
53 N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, Collection of Papers from the 8th EUFOAM Conference and the Meetings of COST Actions D43 and P21, Borovets, Bulgaria, 13-16 July 2010, Colloids Surf. A, том:382, 2011, стр.:1-2, doi:10.1016/j.colsurfa.2011.02.021, Ref, IF, IF (2.829 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2011) 2011
54 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, Hydration force due to the reduced screening of the electrostatic repulsion in few-nanometer-thick films, Current Opinion in Colloid and Interface Science, vol:16, 2011, pages:517-524, doi:10.1016/j.cocis.2011.04.005, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.674 - 2011), SCOPUS Quartile: Q1 (2011) 2011
55 E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, A. Lips, Self-assembled bilayers from the protein HFBII hydrophobin: nature of the adhesion energy, Langmuir, vol:27, 2011, pages:4481-4488, doi:10.1021/la2001943, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.051 - 2011), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International 2011
56 K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, The metastable states of foam films containing electrically charged micelles or particles: Experiment and quantitative interpretation, Advances in Colloid and Interface Science, vol:168, 2011, pages:50-70, doi:10.1016/j.cis.2011.03.006, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.759 - 2011), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International 2011
57 E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, N.C. Christov, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, H.-J. Kim, E.G. Pelan, A. Lips, Unique properties of bubbles and foam films stabilized by HFBII hydrophobin, Langmuir, vol:27, 2011, pages:2382-2392, doi:10.1021/la104726w, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.051 - 2011), SCOPUS Quartile: Q1 (2011), International, PhD 2011
58 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Capillary Forces between Particles at a Liquid Interface: General Theoretical Approach and Interactions between Capillary Multipoles, Advances of Colloid and Interface Science, vol:154, 2010, pages:91-103, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.912 - 2010), SCOPUS Quartile: Q1 (2010) 2010
59 M. P. Boneva, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, S. D. Kralchevska, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Coexistence of Micelles and Crystallites in Solutions of Potassium Myristate: Soft Matter vs. Solid Matter, Colloids and Surfaces A , vol:354, 2010, pages:172-187, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2010), International 2010
60 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, S. D. Stoyanov, Elastic Langmuir Layers and Membranes Subjected to Unidirectional Compression: Wrinkling and Collapse, Langmuir, vol:26, 2010, pages:143-155, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2010) 2010
61 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Interaction between Like-Charged Particles at a Liquid Interface: Electrostatic Repulsion vs. Electrocapillary Attraction, Journal of Colloid and Interface Science, vol:345, 2010, pages:505-514, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2010) 2010
62 N. C. Christov, K. D. Danov, Y. Zeng, P. A. Kralchevsky, R. von Klitzing, Oscillatory Structural Forces Due to Nonionic Surfactant Micelles: Data by Colloidal-Probe AFM vs. Theory, Langmuir , vol:26, 2010, pages:915-923, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.158 - 2010), SCOPUS Quartile: Q1 (2010), International 2010
63 M. P. Boneva, K. D. Danov, N. C. Christov, P. A. Kralchevsky, Attraction between Particles at a Liquid Interface Due to the Interplay of Gravity- and Electric-Field-Induced Interfacial Deformations, Langmuir, vol:25, 2009, pages:9129-9139, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.164 - 2009), SCOPUS Quartile: Q1 (2009), PhD 2009
64 P. A. Kralchevsky, M. P. Boneva, K. D. Danov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Method for Analysis of the Composition of Acid Soaps by Electrolytic Conductivity Measurements, Journal of Colloid and Interface Science, vol:327, 2008, pages:169-179, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008), International, PhD 2008
65 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, J. K. Angarska, Reply to Comment on “Hydrophobic Forces in the Foam Films Stabilized by Sodium Dodecyl Sulfate: Effect of Electrolyte” and Subsequent Criticism, Langmuir, vol:24, 2008, pages:2953-2953, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2008) 2008
66 N. C. Christov, K. D. Danov, D. K. Danova, P. A. Kralchevsky, The Drop Size in Membrane Emulsification Determined from the Balance of Capillary and Hydrodynamic Forces, Langmuir, vol:24, 2008, pages:1397-1410, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.398 - 2008), SCOPUS Quartile: Q1 (2008), PhD, MSc 2008
67 M. P. Boneva, N. C. Christov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Effect of Electric-Field-Induced Capillary Attraction on the Motion of Particles at an Oil–Water Interface, Physical Chemistry Chemical Physics, vol:9, issue:48, 2007, pages:6371-6384, doi:10.1039/B709123K , Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.845 - 2007), SCOPUS Quartile: Q1 (2007), PhD 2007
68 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, C. I. Pishmanova, S. D. Kralchevska, N. C. Christov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Effect of the Precipitation of Neutral-Soap, Acid-Soap and Alkanoic-Acid Crystallites on the Bulk pH and Surface Tension of Soap Solutions, Langmuir, vol:23, 2007, pages:3538-3553, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.473 - 2007), SCOPUS Quartile: Q1 (2007), International 2007
69 K. D. Danov, D. K. Danova, P. A. Kralchevsky, Hydrodynamic Forces Acting on a Microscopic Emulsion Drop Growing at a Capillary Tip in Relation to the Process of Membrane Emulsification, Journal of Colloid and Interface Science, том:316, 2007, стр.:844-857, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2007), MSc 2007
70 E. S. Basheva, P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, The Colloid Structural Forces as a Tool for Particle Characterization and Control of Dispersion Stability, Physical Chemistry Chemical Physics, vol:9, 2007, pages:5183-5198, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.845 - 2007), SCOPUS Quartile: Q1 (2007), International 2007
71 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Electric Forces Induced by a Charged Colloid Particle Attached to the Water–Nonpolar Fluid Interface, Journal of Colloid and Interface Science, vol:298, 2006, pages:213-231, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.005 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (2006) 2006
72 P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, I. B. Ivanov: Remarkable Figure in Colloid Science, Colloids & Surfaces A, том:282-283, 2006, стр.:1-7, doi:10.1016/j.colsurfa.2006.03.001, Ref, IF, IF (2.829 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2006) 2006
73 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Influence of Electrolytes on the Dynamic Surface Tension of Ionic Surfactant Solutions: Expanding and Immobile Interfaces, Journal of Colloid and Interface Science, том:303, 2006, стр.:56-68, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.005 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
74 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Interpretation of Surface-Tension Isotherms of n-Alkanoic (Fatty) Acids by Means of the van der Waals Model, J. Colloid Interface Sci., vol:300, issue:2, 2006, pages:809-813, doi:10.1016/j.jcis.2006.04.026, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.005 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
75 K. Golemanov, Slavka Tcholakova, P. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Latex-Particle-Stabilized Emulsions of Anti-Bancroft Type, Langmuir, 2006, pages:4968-4977, doi:10.1021/la0603875, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International, PhD 2006
76 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Mass Transport in Micellar Surfactant Solutions: 1. Relaxation of Micelle Concentration, Aggregation Number and Polydispersity, Advances in Colloid and Interface Science, vol:119, 2006, pages:1-16, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.929 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
77 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Mass Transport in Micellar Surfactant Solutions: 2. Theoretical Modeling of Adsorption at a Quiescent Interface, Advances in Colloid and Interface Science, vol:119, 2006, pages:17-33, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.27 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International 2006
78 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Micellar Surfactant Solutions: Dynamics of Adsorption at Fluid Interfaces Subjected to Stationary Expansion, Colloids & Surfaces A, том:282-283, 2006, стр.:143-161, doi:10.1016/j.colsurfa.2005.10.090, Ref, IF, IF (2.829 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (2006), в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
79 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Particle-Interface Interaction across a Nonpolar Medium in Relation to the Production of Particle-Stabilized Emulsions, Langmuir, том:22, 2006, стр.:106-115, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.392 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), в сътрудничество с чуждестранни учени 2006
80 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Reply to Comment on Electrodipping Force Acting on Solid Particles at a Fluid Interface, Langmuir , том:22, 2006, стр.:848-849, doi:10.1021/la051489i, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2006) 2006
81 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, M. P. Boneva, Shape of the Capillary Meniscus around an Electrically Charged Particle at a Fluid Interface: Comparison of Theory and Experiment, Langmuir, vol:22, 2006, pages:2653-2667, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2006), PhD 2006
82 N. C. Christov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, The Maximum Bubble Pressure Method: Universal Surface Age and Transport Mechanisms in Surfactant Solutions, Langmuir, vol:22, 2006, pages:7528-7542, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.392 - 2006), SCOPUS Quartile: Q1 (2006), International, PhD 2006
83 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, V. L. Kolev, T. D. Gurkov, M. I. Temelska, G. Brenn, Detachment of Oil Drops from Solid Surfaces in Surfactant Solutions: Molecular Mechanisms at a Moving Contact Line, Industrial and Engineering Chemistry Research , vol:44, 2005, pages:1309-1321, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.992 - 2005), SCOPUS Quartile: Q1 (2005), International, PhD 2005
84 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, B. N. Naydenov, G. Brenn, Interactions between Particles with an Undulated Contact Line at a Fluid Interface: Capillary Multipoles of Arbitrary Order, Journal of Colloid and Interface Science, vol:287, 2005, pages:121-134, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1 - 2005), SCOPUS Quartile: Q1 (2005), International, MSc 2005
85 P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, On the Thermodynamics of Particle-Stabilized Emulsions: Curvature Effects and Catastrophic Phase Inversion, Langmuir, том:21, 2005, стр.:50-63, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2005), в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
86 J. K. Angarska, B. S. Dimitrova, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Detection of the Hydrophobic Surface Force in Foam Films by Measurements of the Critical Thickness of Film Rupture, Langmuir, vol:20, 2004, pages:1799-1806, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.979 - 2004), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International 2004
87 Angarska, JK, Dimitrova, BS, Danov, KD, Kralchevsky, PA, Ananthapadmanabhan, KP, Kralchevski, Detection of the hydrophobic surface force in foam films by measurements of the critical thickness of the film rupture, LANGMUIR, vol:20, issue:5, 2004, pages:1799-1806, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la0357514 2004
88 K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, M. P. Boneva, Electrodipping Force Acting on Solid Particles at a Fluid Interface, Langmuir, vol:20, 2004, pages:6139-6151, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.979 - 2004), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), PhD 2004
89 K. D. Danov, S. D. Kralchevska, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Mixed Solutions of Anionic and Zwitterionic Surfactant (Betaine): Surface Tension Isotherms, Adsorption and Relaxation Kinetics, Langmuir, vol:20, 2004, pages:5445-5453, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.979 - 2004), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International 2004
90 K. D. Tachev, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, On the Mechanism of Stomatocyte-Echinocyte Transformations of Red Blood Cells: Experiment and Theoretical Model, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, том:34, 2004, стр.:123-140, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.623 - 2004), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), PhD 2004
91 N. C. Christov, N. D. Denkov, P. A. Kralchevsky, K. P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Synergistic Sphere-to-Rod Micelle Transition in Mixed Solutions of Sodium Dodecyl Sulfate and Cocoamidopropyl Betaine, Langmuir, vol:20, 2004, pages:565-571, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2004), International, PhD 2004
92 Kralchevsky, PA, Danov, KD, Kolev, VL, Broze, G, Kralchevski, Effect of nonionic admixtures on the adsorption of ionic surfactants at fluid interfaces. 1. Sodium dodecyl sulfate and dodecanol, LANGMUIR, vol:19, issue:12, 2003, pages:5004-5018, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la0268496 2003
93 Danov, KD, Kralchevska, SD, Kralchevsky, PA, Broze, G, Kralchevski, Effect of nonionic admixtures on the adsorption of ionic surfactants at fluid interfaces. 2. Sodium dodecylbenzene sulfonate and dodecylbenzene, LANGMUIR, vol:19, issue:12, 2003, pages:5019-5030, ISSN (print):0743-7463, doi:10.1021/la0268505 2003
94 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, V. L. Kolev, G. Broze, A. Mehreteab, Effect of Nonionic Admixtures on the Adsorption of Ionic Surfactants at Fluid Interfaces. Part 1. Sodium Dodecyl Sulfate and Dodecanol, Langmuir, vol:19, 2003, pages:5004-5018, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.013 - 2003), SCOPUS Quartile: Q1 (2003), International, PhD 2003
95 K. D. Danov, S. D. Kralchevska, P. A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Effect of Nonionic Admixtures on the Adsorption of Ionic Surfactants at Fluid Interfaces. Part 2. Sodium Dodecylbenzene Sulfonate and Dodecylbenzene, Langmuir, vol:19, 2003, pages:5019-5030, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2003), International 2003
96 K. D. Danov, D. S. Valkovska, P. A. Kralchevsky, Hydrodynamic Instability and Coalescence in Trains of Emulsion Drops or Gas Bubbles Moving through a Narrow Capillary, J. Colloid Interface Sci., том:267, 2003, стр.:243-258, doi:10.1016/S0021-9797(03)00596-4, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.013 - 2003), SCOPUS Quartile: Q1 (2003), PhD 2003
97 V. L. Kolev, I. I. Kochijashky, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Spontaneous Detachment of Oil Drops from Solid Substrates: Governing Factors, Journal of Colloid and Interface Science, vol:257, 2003, pages:357-363, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.013 - 2003), SCOPUS Quartile: Q1 (2003), International, PhD 2003
98 N. K. Dimov, V. L. Kolev, P. A. Kralchevsky, L. G. Lyutov, G. Broze, A. Mehreteab, Adsorption of Ionic Surfactants on Solid Particles Determined by Zeta-Potential Measurements: Competitive Binding of Counterions, J. Colloid Interface Sci., том:256, 2002, стр.:23-32, doi:10.1006/jcis.2001.7821, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD, MSc 2002
99 K. D. Danov, D. S. Valkovska, P. A. Kralchevsky, Adsorption Relaxation for Nonionic Surfactants under Mixed Barrier-Diffusion and Micellization-Diffusion Control, J. Colloid Interface Sci., том:251, 2002, стр.:18-25, doi:10.1006/jcis.2002.8358, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2002), PhD 2002
100 N. C. Christov, D. N. Ganchev, N. D. Vassileva, N. D. Denkov, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Capillary Mechanisms in Membrane Emulsification: Oil-in-Water Emulsions Stabilized by Tween 20 and Milk Proteins, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:209, 2002, pages:83-104, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (2002), PhD, MSc 2002
101 V. L. Kolev, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Comparison of the van der Waals and Frumkin Adsorption Isotherms for Sodium Dodecyl Sulfate at Various Salt Concentrations, Langmuir, vol:18, 2002, pages:9106-9109, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.035 - 2002), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International, PhD 2002
102 P. D. Todorov, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, G. Broze, A. Mehreteab, Kinetics of Solubilization of n-Decane and Benzene by Micellar Solutions of Sodium Dodecyl Sulfate, Journal of Colloid and Interface Science, vol:245, 2002, pages:371-382, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International, PhD 2002
103 N.C. Christov, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Kinetics of triglyceride solubilization by micellar solutions of nonionic surfactant and triblock copolymer. 1. Empty and swollen micelles, Langmuir, vol:18, 2002, pages:7880-7886, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International, PhD 2002
104 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, P.D. Todorov, G.S. Marinov, G. Broze, A. Mehreteab, Kinetics of triglyceride solubilization by micellar solutions of nonionic surfactant and triblock copolymer. 2. Theoretical model, Langmuir, vol:18, issue:21, 2002, pages:7887-7895, doi:10.1021/la020366k, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International, PhD 2002
105 P.D. Todorov, G.S. Marinov, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, P. Durbut, G. Broze, A. Mehreteab, Kinetics of triglyceride solubilization by micellar solutions of nonionic surfactant and triblock copolymer. 3. Experiments with single drops, Langmuir, vol:18, 2002, pages:7896-7905, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2002), International, MSc 2002
106 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, Capillary Forces and Structuring in Layers of Colloid Particles, Current Opinion in Colloid and Interface Science, vol:6, 2001, pages:383-401, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2001) 2001
107 K. D. Danov, B. Pouligny, P. A. Kralchevsky, Capillary Forces between Colloidal Particles Confined in a Liquid Film: The Finite-Meniscus Problem, Langmuir, vol:17, 2001, pages:6599-6609, Ref, IR , SCOPUS, SJR (2.038 - 2001), SCOPUS Quartile: Q1 (2001), International 2001
108 P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. D. Danov, Particles with an Undulated Contact Line at a Fluid Interface: Interaction between Capillary Quadrupoles and Rheology of Particulate Monolayers, Langmuir, vol:17, 2001, pages:7694-7705, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (2001) 2001
109 K.D. Danov, V.L. Kolev, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Adsorption Kinetics of Ionic Surfactants after a Large Initial Perturbation. Effect of Surface Elasticity, Langmuir, vol:16, 2000, pages:2942-2956, doi:10.1021/la9910428, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.984 - 2000), SCOPUS Quartile: Q1 (2000), International, PhD 2000
110 P.A. Kralchevsky, K. Nagayama, Capillary Interactions between Particles Bound to Interfaces, Liquid Films and Biomembranes, Advances in Colloid and Interface Science, том:85, 2000, стр.:145-192, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (2000), в сътрудничество с чуждестранни учени 2000
111 N.K. Dimov, E.H. Ahmed, R.G. Alargova, P.A. Kralchevsky, P. Durbut, G. Broze, A. Mehreteab, Deposition of Oil Drops on a Glass Substrate in Relation to the Process of Washing, J. Colloid Interface Sci., том:224, 2000, стр.:116-125, doi:10.1006/jcis.1999.6650, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (2000), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD, MSc 2000
112 K.D. Tachev, J.K. Angarska, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Erythrocyte Attachment to Substrates: Determination of Membrane Tension and Adhesion Energy, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, vol:19, 2000, pages:61-80, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.51 - 2000), SCOPUS Quartile: Q1 (2000), PhD 2000
113 D.S. Valkovska, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G. Broze, A. Mehreteab, The Effect of Oil Solubility on the Oil Drop Entry at Water-Air Interface, Langmuir, том:16, 2000, стр.:8892-8902, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.984 - 2000), SCOPUS Quartile: Q1 (2000), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2000
114 K.D. Danov, P.M. Vlahovska, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Adsorption Kinetics of Ionic Surfactants with Detailed Account for the Electrostatic Interactions: Effect of the Added Electrolyte, Colloids & Surfaces A , том:156, 1999, стр.:389-411, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1999), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1999
115 I.B. Ivanov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Flocculation and Coalescence of Micron-size Emulsion Droplets, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol:152, 1999, pages:161-182, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.602 - 1999), SCOPUS Quartile: Q2 (1999) 1999
116 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G. Broze, A. Mehreteab, Thermodynamics of Ionic Surfactant Adsorption with Account for the Counterion Binding: Effect of Salts of Various Valency, Langmuir, vol:15, 1999, pages:2351-2365, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.683 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1999), International 1999
117 J.K. Angarska, K.D. Tachev, P.A. Kralchevsky, A. Mehreteab, G. Broze, Effects of Counterions and Co-Ions on the Drainage and Stability of Liquid Films and Foams, Journal of Colloid and Interface Science, том:200, 1998, стр.:31-45, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1998), в сътрудничество с чуждестранни учени 1998
118 Ivanov, IB, Hadjiiski, A, Denkov, ND, Gurkov, TD, Kralchevsky, PA, Koyasu, S, Energy of adhesion of human T cells to adsorption layers of monoclonal antibodies measured by a film trapping technique, BIOPHYSICAL JOURNAL, vol:75, issue:1, 1998, pages:545-556, ISSN (print):0006-3495, ISSN (online):1542-0086 1998
119 I.B. Ivanov, A. Hadjiiski, N.D. Denkov, T.D. Gurkov, P.A. Kralchevsky, S. Koyasu, Energy of Adhesion of Human T Cells to Adsorption Layers of Monoclonal Antibodies Measured by Film Trapping Technique, Biophys. J., vol:75, 1998, pages:545-556, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1998), International, PhD 1998
120 R.G. Alargova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Growth of Giant Rod-Like Micelles of Ionic Surfactant in the Presence of Al3+ Counterions, Langmuir, vol:14, 1998, pages:4036-4049, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.683 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1998), International, PhD 1998
121 R.G. Alargova, V.P. Ivanova, P.A. Kralchevsky, A. Mehreteab, G. Broze, Growth of Rod-Like Micelles in Anionic Surfactant Solutions in the Presence of Ca2+ Counterions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, том:142, 1998, стр.:201-218, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1998), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1998
122 R.G. Alargova, I.Y. Vakarelsky, V.N. Paunov, S.D. Stoyanov, P.A. Kralchevsky, A. Mehreteab, G. Broze, Properties of Amphoteric Surfactants Studied by zeta-potential Measurements with Latex Particles, Langmuir, том:14, 1998, стр.:1996-2003, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1998), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1998
123 D.N. Petsev, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, DLVO and NON-DLVO surface forces and interactions in colloidal dispersions, J. Disp. Sci. Technol., том:18, 1997, стр.:647-659, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q3 (1997) 1997
124 E. S. Basheva, K. D. Danov, P. A. Kralchevsky, Experimental Study of Particle Structuring in Vertical Stratifying Films from Latex Suspensions, Langmuir, vol:13, 1997, pages:4342-4348, doi:10.1021/la970145s, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.683 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1997) 1997
125 T.S. Horozov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Interfacial Rheology and Kinetics of Adsorption from Surfactant Solutions, J. Disp. Sci. Technol., том:18, 1997, стр.:593-607, doi:10.1080/01932699708943761, Ref, IF, IF (1.454 - 2017), SCOPUS Quartile: Q3 (1997), PhD 1997
126 Denkov, ND, Kralchevsky, PA, Ivanov, IB, Lateral capillary forces and two-dimensional arrays of colloid particles and protein molecules, JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol:18, issue:6-7, 1997, pages:577-591, ISSN (print):0193-2691 1997
127 N. D. Denkov, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, Lateral Capillary Forces and Two-Dimensional Arrays of Colloidal Particles and Protein Molecules, Journal of Dispersion Science and Technology, том:18, 1997, стр.:577-591, Ref, IF, IF (1.454 - 2017), SCOPUS Quartile: Q3 (1997) 1997
128 P.A. Kralchevsky, Lateral Forces Acting between Particles in Liquid Films or Lipid Membranes, Advances in Biophysics, том:34, 1997, стр.:25-39, doi:10.1016/S0065-227X(97)89629-3, Ref, IF, IF (2.455 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (1997) 1997
129 T. Gurkov, P.A. Kralchevsky, Mechanics and Thermodynamics of Interfaces, Thin Liquid Films and Membranes, J. Disp. Sci. Technol., том:18, 1997, стр.:609-623, Ref, IF, IF (1.454 - 2017), SCOPUS Quartile: Q3 (1997) 1997
130 S. Ljunggren, J.C. Eriksson, P.A. Kralchevsky, Minimization of the Free Energy of Arbitrarily Curved Interfaces, Journal of Colloid and Interface Science, том:191, 1997, стр.:424-441, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1997), в сътрудничество с чуждестранни учени 1997
131 R.G. Alargova, K.D. Danov, J.T. Petkov, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, Sphere-to-Rod Transition in the Shape of Anionic Surfactant Micelles Determined by Surface Tension Measurements, Langmuir, vol:13, 1997, pages:5544-5551, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.683 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1997), International, PhD 1997
132 I. B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, Stability of Emulsions under Equilibrium and Dynamic Conditions, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, том:128, 1997, стр.:155-175, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1997) 1997
133 K.D. Danov, P. Vlahovska, T. Horozov, C.D. Dushkin, P. A. Kralchevsky, A. Mehreteab, G. Broze, Adsorption from Micellar Surfactant Solutions: Nonlinear Theory and Experiment, J. Colloid Interface Sci., том:183, 1996, стр.:223-235, doi:10.1006/jcis.1996.0537, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.083 - 1999), SCOPUS Quartile: Q1 (1996), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1996
134 P.A. Kralchevsky, Comments on the Conditions for Stable Attachment of Fluid Particles to Solid Surfaces, Langmuir, том:12, 1996, стр.:5951-5955, Ref, IF, IF (3.789 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1996) 1996
135 P.A. Kralchevsky, T.D. Gurkov, K. Nagayama, Electric Component of the Interfacial Bending Moment and Curvature Elastic Moduli, J. Colloid Interface Sci., том:180, 1996, стр.:619-622, doi:10.1006/jcis.1996.0344, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1996), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1996
136 Kralchevski, Kralchevsky, PA, Gurkov, TD, Nagayama, K, Electric component of the interfacial bending moment and the curvature elastic moduli, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:180, issue:2, 1996, pages:619-622, ISSN (print):0021-9797 1996
137 T.D. Gurkov, P. A. Kralchevsky, K. Nagayama, Formation of Dimers in Lipid Monolayers, Colloid and Polymer Science, том:274, 1996, стр.:227-238, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1996), в сътрудничество с чуждестранни учени 1996
138 Kralchevski, Kralchevsky, PA, Lateral forces acting between particles in liquid films or lipid membranes, ADVANCES IN BIOPHYSICS, VOL 34, 1997, vol:34, 1996, pages:25-39, ISSN (print):0065-227X, ISBN:************* 1996
139 V.N. Paunov, R.I. Dimova, P.A. Kralchevsky, G. Broze, A. Mehreteab, The Hydration Repulsion between Charged Surfaces as an Interplay of Volume Exclusion and Dielectric Saturation Effects, Journal of Colloid and Interface Science, том:182, 1996, стр.:239-248, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1996), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1996
140 C.D. Dushkin, P. A. Kralchevsky, V.P. Paunov, H. Yoshimura, K. Nagayama, Torsion Balance for Measurement of Capillary Immersion Forces, Langmuir, том:12, 1996, стр.:641-651, Ref, IF, IF (3.789 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1996), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1996
141 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, Analytical Expression for the Oscillatory Structural Surface Force, Chemical Physics Letters, vol:240, 1995, pages:385-392, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1995) 1995
142 N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, Colloid Structural Forces in Thin Liquid Films, Prog. Colloid Polymer Sci., том:98, 1995, стр.:18-22, doi:10.1007/BFb0115200, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.424 - 2008), SCOPUS Quartile: Q3 (1995) 1995
143 PETSEV, DN, DENKOV, ND, KRALCHEVSKY, PA, FLOCCULATION OF DEFORMABLE EMULSION DROPLETS .2. INTERACTION ENERGY, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:176, issue:1, 1995, pages:201-213, ISSN (print):0021-9797 1995
144 D.N. Petsev, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, Flocculation of Deformable Emulsion Droplets: II. Interaction Energy, J. Colloid Interface Sci., vol:176, 1995, pages:201-213, doi:10.1006/jcis.1995.0023, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1995) 1995
145 P.A. Kralchevsky, C.D. Dushkin, V.N. Paunov, N.D. Denkov, K. Nagayama, Lateral Capillary Forces between Colloidal Particles Incorporated in Liquid Films or Lipid Bilayers, Prog. Colloid Polymer Sci., том:98, 1995, стр.:12-17, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.424 - 2008), SCOPUS Quartile: Q3 (1995), в сътрудничество с чуждестранни учени 1995
146 C.D. Dushkin, P.A. Kralchevsky, H. Yoshimura, K. Nagayama, Lateral Capillary Forces Measured by Torsion Microbalance, Physical Review Letters, том:75, 1995, стр.:3454-3457, Ref, IF, IF (8.839 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1995), в сътрудничество с чуждестранни учени 1995
147 P. A. Kralchevsky, V. N. Paunov, K. Nagayama, Lateral Capillary Interaction between Particles Protruding from a Spherical Liquid Layer, Journal of Fluid Mechanics, том:299, 1995, стр.:105-132, Ref, IF, IF (2.893 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1995), PhD 1995
148 P.A. Kralchevsky, V.N. Paunov, N.D. Denkov, K. Nagayama, Stresses in Lipid Membranes and Interactions between Inclusions, Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions (PCCP), том:91, 1995, стр.:3415-3432, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1995), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1995
149 P. A. Kralchevsky, K. Nagayama, Capillary Forces between Colloidal Particles, Langmuir, том:10, 1994, стр.:23-36, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1994), в сътрудничество с чуждестранни учени 1994
150 KRALCHEVSKY, PA, PAUNOV, VN, DENKOV, ND, NAGAYAMA, K, CAPILLARY IMAGE FORCES .1. THEORY, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:167, issue:1, 1994, pages:47-65, ISSN (print):0021-9797 1994
151 VELEV, OD, DENKOV, ND, PAUNOV, VN, KRALCHEVSKY, PA, NAGAYAMA, K, CAPILLARY IMAGE FORCES .2. EXPERIMENT, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:167, issue:1, 1994, pages:66-73, ISSN (print):0021-9797 1994
152 P.A. Kralchevsky, V.N. Paunov, N.D. Denkov, K. Nagayama, Capillary Image Forces: I. Theory, Journal of Colloid and Interface Science, vol:167, 1994, pages:47-65, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1994), International, PhD 1994
153 O. Velev, N. D. Denkov, V. N. Paunov, P. A. Kralchevsky, K. Nagayama, Capillary Image Forces: II. Experiment, Journal of Colloid and Interface Science, vol:167, 1994, pages:66-73, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1994), International, PhD 1994
154 LAZAROV, GS, DENKOV, ND, VELEV, OD, KRALCHEVSKY, PA, NAGAYAMA, K, FORMATION OF 2-DIMENSIONAL STRUCTURES FROM COLLOIDAL PARTICLES ON FLUORINATED OIL SUBSTRATE, JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-FARADAY TRANSACTIONS, vol:90, issue:14, 1994, pages:2077-2083, ISSN (print):0956-5000 1994
155 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, V.N. Paunov, O.D. Velev, I.B. Ivanov, H. Yoshimura, K. Nagayama, Formation of Two-Dimensional Colloid Crystals in Liquid Films under the Action of Capillary Force, Journal of Physics: Condensed Matter, том:6, 1994, стр.:395-402, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1994), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1994
156 G.S. Lazarov, N.D. Denkov, O.D. Velev, P.A. Kralchevsky, K. Nagayama, Formation of Two-Dimensional Structures from Colloid Particles on Fluorinated Oil Substrate, Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions (PCCP), vol:90, 1994, pages:2077-2083, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1994), International, PhD 1994
157 P. A. Kralchevsky, J. C. Eriksson, S. Ljunggren, Theory of Curved Interfaces and Membranes: Mechanical and Thermodynamical Approaches, Advances in Colloid and Interface Science, том:48, 1994, стр.:19-59, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1994), в сътрудничество с чуждестранни учени 1994
158 DENKOV, ND, VELEV, OD, KRALCHEVSKY, PA, IVANOV, IB, YOSHIMURA, H, NAGAYAMA, K, 2-DIMENSIONAL CRYSTALLIZATION, NATURE, vol:361, issue:6407, 1993, pages:26-26, ISSN (print):0028-0836 1993
159 P. A. Kralchevsky, Y. Radkov, N. Denkov, Adsorption from Surfactant Solutions under Diffusion Control, J.Colloid Interface Sci., том:161, 1993, стр.:361-365, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1993), PhD 1993
160 P. A. Kralchevsky, A. S. Dimitrov, K. Nagayama, Analytical Expressions for the Shape of Small Drops and Bubbles, J. Colloid Interface Sci., том:160, 1993, стр.:236-242, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1993), в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
161 C.D. Dushkin, K. Nagayama, T. Miwa, P. A. Kralchevsky, Colored Multilayers from Transparent Submicrometer Spheres, Langmuir, том:9, 1993, стр.:3695-3701, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1993), в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
162 O. D. Velev, N. D. Denkov, V. N. Paunov, P. A. Kralchevsky, K. Nagayama, Direct Measurement of Lateral Capillary Forces, Langmuir, vol:9, 1993, pages:3702-3709, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1993), International, PhD 1993
163 P. A. Kralchevsky, V. N. Paunov, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, K. Nagayama, Energetical and Force Approaches to the Capillary Interactions Between Particles Attached to a Liquid-Fluid Interface, Journal of Colloid and Interface Science, vol:155, 1993, pages:420-437, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1993), International, PhD 1993
164 V. N. Paunov, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. Nagayama, Lateral Capillary Forces Between Floating Submillimeter Particles, Journal of Colloid and Interface Science, vol:157, 1993, pages:100-112, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1993), International, PhD 1993
165 O. D. Velev, N. D. Denkov, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, H. Yoshimura, K. Nagayama, Mechanism of formation of two-dimensional crystals from latex particles on substrata, Progress in Colloid and Polymer Science, том:93, 1993, стр.:366-367, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.424 - 2008), SCOPUS Quartile: Q3 (1993), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1993
166 S. Ljunggen, J. C. Eriksson, P. A. Kralchevsky, Tracing the Connection between Different Expressions for the Laplace Pressure of a General Curved Interfaces, J.Colloid Interface Sci. , том:161, 1993, стр.:133-137, doi:10.1006/jcis.1993.1451, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1993), в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
167 N. D. Denkov, O. D. Velev, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, H. Yoshimura, K. Nagayama, Two-Dimensional Crystallization, Nature, vol:361, issue:26, 1993, pages:26-26, doi:10.1038/361026a0, Ref, IR , SCOPUS, SJR (17.9 - 2021), SCOPUS Quartile: Q1 (1993), International, PhD 1993
168 N.D. Denkov, I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, D.T. Wasan, A Possible Mechanism of Stabilization of Emulsions with Solid Particles, Journal of Colloid and Interface Science, vol:150, 1992, pages:589-593, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.54 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1992), International, PhD 1992
169 V. N. Paunov, P. A. Kralchevsky, N. D. Denkov, I. B. Ivanov, K. Nagayama, Capillary Meniscus Interaction Between a Microparticle and a Wall, Colloid and Surfaces, vol:67, 1992, pages:119-138, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1992), International, PhD 1992
170 Kralchevski, KRALCHEVSKY, PA, PAUNOV, VN, IVANOV, IB, NAGAYAMA, K, CAPILLARY MENISCUS INTERACTION BETWEEN COLLOIDAL PARTICLES ATTACHED TO A LIQUID-FLUID INTERFACE, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:151, issue:1, 1992, pages:79-94, ISSN (print):0021-9797 1992
171 P.A. Kralchevsky, V.N. Paunov, I.B. Ivanov, K. Nagayama, Capillary Meniscus Interactions between Colloidal Particles Attached to a Liquid–Fluid Interface, Journal of Colloid and Interface Science, том:151, 1992, стр.:79-94, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1992), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1992
172 I.B. Ivanov, A.S. Dimitrov, A.D. Nikolov, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, Contact Angle, Film and Line Tension of Foam Films. I. Stationary and Dynamic Contact Angle Measurements, J.Colloid Interface Sci. , том:151, 1992, стр.:446-461, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1992), MSc 1992
173 A.S. Dimitrov, A.D. Nikolov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, Contact Angle, Film and Line Tension of Foam Films. II. Film and Line Tension Measurements, J. Colloid Interface Sci., том:151, 1992, стр.:462-476, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1992), MSc 1992
174 Kralchevski, DIMITROV, AS, NIKOLOV, AD, KRALCHEVSKY, PA, IVANOV, IB, CONTACT-ANGLE, FILM AND LINE TENSION OF FOAM FILMS .2. FILM AND LINE TENSION MEASUREMENTS, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:151, issue:2, 1992, pages:462-476, ISSN (print):0021-9797 1992
175 IVANOV, IB, DIMITROV, AS, NIKOLOV, AD, DENKOV, ND, KRALCHEVSKY, PA, CONTACT-ANGLE, FILM, AND LINE TENSION OF FOAM FILMS .1. STATIONARY AND DYNAMIC CONTACT-ANGLE MEASUREMENTS, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:151, issue:2, 1992, pages:446-461, ISSN (print):0021-9797 1992
176 P.A. Kralchevsky, V.N. Paunov, Contribution of Ionic Correlations to Excess Free Energy and Disjoining Pressure of Thin Liquid Films. I. Electric Double Layer Inside the Film, Colloids Surfaces, том:64, 1992, стр.:245-264, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1992), PhD 1992
177 V.N.Paunov, P.A. Kralchevsky, Contribution of Ionic Correlations to Excess Free Energy and Disjoining Pressure of Thin Liquid Films. II. Electric Double Layer Outside the Film, Colloids Surfaces, том:64, 1992, стр.:265-274, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1992), PhD 1992
178 Kralchevski, KRALCHEVSKY, PA, PAUNOV, VN, CONTRIBUTION OF IONIC CORRELATIONS TO EXCESS FREE-ENERGY AND DISJOINING PRESSURE OF THIN LIQUID-FILMS .1. ELECTRIC DOUBLE-LAYER INSIDE THE FILM, COLLOIDS AND SURFACES, vol:64, issue:3-4, 1992, pages:245-264, ISSN (print):0166-6622 1992
179 Kralchevski, PAUNOV, VN, KRALCHEVSKY, PA, CONTRIBUTION OF IONIC CORRELATIONS TO EXCESS FREE-ENERGY AND DISJOINING PRESSURE OF THIN LIQUID-FILMS .2. ELECTRIC DOUBLE-LAYERS OUTSIDE THE FILM, COLLOIDS AND SURFACES, vol:64, issue:3-4, 1992, pages:265-274, ISSN (print):0166-6622 1992
180 I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, A.S. Dimitrov, A.D. Nikolov, Dynamics of Contact Lines in Foam Films, Adv. Colloid Interface Sci.,, том:39, 1992, стр.:77-101, Ref, IF, IF (7.346 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1992), PhD 1992
181 DENKOV, ND, VELEV, OD, KRALCHEVSKY, PA, IVANOV, IB, YOSHIMURA, H, NAGAYAMA, K, MECHANISM OF FORMATION OF 2-DIMENSIONAL CRYSTALS FROM LATEX-PARTICLES ON SUBSTRATES, LANGMUIR, vol:8, issue:12, 1992, pages:3183-3190, ISSN (print):0743-7463 1992
182 N. D. Denkov, O. D. Velev, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, H. Yoshimura, K. Nagayama, Mechanism of formation of two-dimensional crystals from latex particles on substrates, Langmuir, vol:8, 1992, pages:3183-3190, Ref, IR , SCOPUS, SJR (1.04 - 2020), SCOPUS Quartile: Q1 (1992), International, PhD 1992
183 D. T. Wasan, A. D. Nikolov, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, Universality in Film Stratification Due to Colloid Crystal Formation, Colloids and Surfaces, том:67, 1992, стр.:139-145, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1992), в сътрудничество с чуждестранни учени 1992
184 A.S. Dimitrov, P.A. Kralchevsky, A.D. Nikolov, H. Noshi, M. Matsumoto, Contact Angle Measurements with Sessile Drops and Bubbles, Journal of Colloid and Interface Science, том:145, 1991, стр.:279-285, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1991), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1991
185 N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, C.S. Vassilieff, Effect of Droplet Deformation on the Interactions in Microemulsions, Journal of Colloid and Interface Science, том:145, 1991, стр.:157-173, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1991), MSc 1991
186 P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, A.S. Dimitrov, Fluctuation - Dissipation Processes and Contact Angles of Thin Liquid Films, Chem. Phys. Letters , брой:187, 1991, стр.:129-136, Ref, IF, IF (1.686 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (1991), MSc 1991
187 Kralchevski, KRALCHEVSKY, PA, IVANOV, IB, DIMITROV, AS, INTERFACIAL FLUCTUATION DISSIPATION PROCESSES AND CONTACT ANGLES OF THIN LIQUID-FILMS, CHEMICAL PHYSICS LETTERS, vol:187, issue:1-2, 1991, pages:129-136, ISSN (print):0009-2614 1991
188 P.A. Kralchevsky, T.D. Gurkov, I.B. Ivanov, The Interfacial Bending Moment: Thermodynamics and Contributions of the Electrostatic Interactions, Colloids and Surfaces, том:56, 1991, стр.:149-176, Ref, IF, IF (2.829 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (1991), PhD 1991
189 C.D. Dushkin, I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, The kinetics of the surface tension of micellar surfactant solutions, Colloids and Surfaces, том:60, 1991, стр.:235-261, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1991), PhD 1991
190 T.D. Gurkov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, The Van der Waals Component of the Interfacial Bending Moment. 2 Model Development and Numerical Results, Colloids and Surfaces, брой:56, 1991, стр.:119-148, Ref, IF, IF (2.829 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (1991), PhD 1991
191 P.A. Kralchevsky, T.D. Gurkov, The van der Waals Component of the Interfacial Bending Moment: 1. Contribution of the Pressure Tensor Tails, Colloids Surfaces, брой:56, 1991, стр.:101-118, Ref, IF, IF (2.829 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (1991), PhD 1991
192 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, I.B. Ivanov, A.D. Nikolov, Attraction between Brownian Particles of Identical Charge in Colloid Crystals, Chem. Phys. Letters, том:166, 1990, стр.:452-458, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1990), PhD 1990
193 L.A. Lobo, A.D. Nikolov, A.S. Dimitrov, P.A. Kralchevsky, D.T. Wasan, Contact Angle of Air Bubbles Attached to an Air-Water Surface in Foam Applications, Langmuir, том:6, 1990, стр.:995-1001, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1990), в сътрудничество с чуждестранни учени, MSc 1990
194 D.S. Dimitrov, P.A. Kralchevsky, A.D. Nikolov, D.T. Wasan, Contact angles of thin liquid films: Interferometric determination, Colloids and Surfaces , том:47, 1990, стр.:299-321, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1990), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1990
195 A.D. Nikolov, D.T. Wasan, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, Drainage of foam films in the presence of nonionic micelles, Progress in Colloid & Polymer Science, vol:82, 1990, pages:87-98, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.424 - 2008), SCOPUS Quartile: Q3 (1990), International, PhD 1990
196 P.A. Kralchevsky, A.D. Nikolov, D.T. Wasan, I.B. Ivanov, Formation and Expansion of Dark Spots in Stratifying Foam Films, Langmuir, том:6, 1990, стр.:1180-1189, doi:10.1021/la00096a026, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1990), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1990
197 P.A. Kralchevsky, Micromechanical Description of Curved Interfaces, Thin Films and Membranes: I. Quasistatics, Journal of Colloid and Interface Science, том:137, 1990, стр.:217-233, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1990) 1990
198 P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, Micromechanical Description of Curved Interfaces, Thin Films and Membranes: II. Film Surface Tensions, Disjoining Pressure and Interfacial Stress Balances, Journal of Colloid and Interface Science, том:137, 1990, стр.:234-252, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1990) 1990
199 Kralchevski, KRALCHEVSKY, PA, MICROMECHANICAL DESCRIPTION OF CURVED INTERFACES, THIN-FILMS, AND MEMBRANES .1. QUASISTATICS, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:137, issue:1, 1990, pages:217-233, ISSN (print):0021-9797, ISSN (online):1095-7103 1990
200 Kralchevski, KRALCHEVSKY, PA, IVANOV, IB, MICROMECHANICAL DESCRIPTION OF CURVED INTERFACES, THIN-FILMS, AND MEMBRANES .2. FILM SURFACE TENSIONS, DISJOINING PRESSURE AND INTERFACIAL STRESS BALANCES, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:137, issue:1, 1990, pages:234-252, ISSN (print):0021-9797 1990
201 I.B. Ivanov, A.D. Nikolov, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, Reply to the Letter by Derjaguin and Churaev, J. Colloid Interface Sci., том:134, 1990, стр.:294-296, doi:10.1016/0021-9797(90)90279-W, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1990), PhD 1990
202 T.D. Gurkov, P.A. Kralchevsky, Surface Tension and Surface Energy of Curved Interfaces and Membranes, Colloids and Surfaces, vol:47, 1990, pages:45-68, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q2 (1990), PhD 1990
203 A.D. Nikolov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, D.T. Wasan, Ordered micelle structuring in thin films formed from anionic surfactant solutions: II. Model development, J. Colloid Interface Sci., том:133, 1989, стр.:13-22, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1989), в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 1989
204 Kralchevski, NIKOLOV, AD, KRALCHEVSKY, PA, IVANOV, IB, WASAN, DT, ORDERED MICELLE STRUCTURING IN THIN-FILMS FORMED FROM ANIONIC SURFACTANT SOLUTIONS .2. MODEL DEVELOPMENT, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:133, issue:1, 1989, pages:13-22, ISSN (print):0021-9797 1989
205 A.D. Nikolov, D.S. Dimitrov, P.A. Kralchevsky, Accuracy of the Differential-interferometric Measurements of Curvature, Optica Acta (Journal of Modern Optics), том:33, брой:11, 1986, стр.:1359-1368, Ref, IF, IF (1.269 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (1986), MSc 1986
206 Kralchevski, NIKOLOV, AD, DIMITROV, AS, KRALCHEVSKY, PA, ACCURACY OF THE DIFFERENTIAL-INTERFEROMETRIC MEASUREMENTS OF CURVATURE - EXPERIMENTAL-STUDY WITH LIQUID-DROPS, OPTICA ACTA, vol:33, issue:11, 1986, pages:1359-1368, ISSN (print):0030-3909 1986
207 Kralchevski, IVANOV, IB, KRALCHEVSKY, PA, NIKOLOV, AD, FILM AND LINE TENSION EFFECTS ON THE ATTACHMENT OF PARTICLES TO AN INTERFACE .1. CONDITIONS FOR MECHANICAL EQUILIBRIUM OF FLUID AND SOLID PARTICLES AT A FLUID INTERFACE, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:112, issue:1, 1986, pages:97-107, ISSN (print):0021-9797 1986
208 Kralchevski, KRALCHEVSKY, PA, IVANOV, IB, NIKOLOV, AD, FILM AND LINE TENSION EFFECTS ON THE ATTACHMENT OF PARTICLES TO AN INTERFACE .2. SHAPES OF THE BUBBLE (DROP) AND THE EXTERNAL MENISCUS, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:112, issue:1, 1986, pages:108-121, ISSN (print):0021-9797 1986
209 Kralchevski, NIKOLOV, AD, KRALCHEVSKY, PA, IVANOV, IB, FILM AND LINE TENSION EFFECTS ON THE ATTACHMENT OF PARTICLES TO AN INTERFACE .3. A DIFFERENTIAL INTERFEROMETRIC METHOD FOR DETERMINATION OF THE SHAPES OF FLUID SURFACES, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:112, issue:1, 1986, pages:122-131, ISSN (print):0021-9797 1986
210 Kralchevski, KRALCHEVSKY, PA, NIKOLOV, AD, IVANOV, IB, FILM AND LINE TENSION EFFECTS ON THE ATTACHMENT OF PARTICLES TO AN INTERFACE .4. EXPERIMENTAL STUDIES WITH BUBBLES IN SOLUTIONS OF DODECYL SODIUM-SULFATE, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:112, issue:1, 1986, pages:132-143, ISSN (print):0021-9797 1986
211 I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, A.D. Nikolov, Film and Line Tension Effects on the Attachment of Particles to an Interface: I. Conditions for Mechanical Equilibrium of Fluid and Solid Particles at a Fluid Interface, Journal of Colloid and Interface Science, том:112, 1986, стр.:97-107, Ref, Web of Science, SCOPUS Quartile: Q1 (1986), PhD 1986
212 P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, A.D. Nikolov, Film and line tension effects on the attachment of particles to an interface: II. Shapes of the bubble (drop) and the external meniscus, J. Colloid Interface Sci., том:112, 1986, стр.:108-121, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1986), PhD 1986
213 A.D. Nikolov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, Film and line tension effects on the attachment of particles to an interface: III. A differential interferometric method for determination of the shapes of fluid surfaces, J. Colloid Interface Sci., том:112, 1986, стр.:122-131, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1986), PhD 1986
214 P.A. Kralchevsky, A.D. Nikolov, I.B. Ivanov, Film and line tension effects on the attachment of particles to an interface: IV. Experimental studies with bubbles in solutions of dodecyl sodium sulfate, J. Colloid Interface Sci., том:112, 1986, стр.:132-143, Ref, IF, IF (5.091 - 2017), SCOPUS Quartile: Q1 (1986), PhD 1986
215 P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, On the Mechanical Equilibrium between a Film of Finite Thickness and the External Meniscus, Chem. Phys. Lett., том:121, 1985, стр.:111-115, Ref, IF, IF (1.686 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (1985), PhD 1985
216 P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, The Transition Region between a Thin Film and the Capillary Meniscus, Chem. Phys. Lett., том:121, 1985, стр.:116-121, Ref, IF, IF (1.686 - 2017), SCOPUS Quartile: Q2 (1985), PhD 1985
217 P.A. Kralchevsky, I.B.Ivanov, Mechanical Properties of Curved Thin Liquid Films, Ann. Univ. Sofia, Fac. Chem., том:78, 1984, стр.:239-268 1984
218 P.A. Kralchevsky, A.V. Nikolov, Model Hadron Asymptotic Behaviour, Bulg. J. Phys., том:10, 1983, стр.:3-12 1983
219 P.A. Kralchevsky, A.V. Nikolov, Asymptotic Equations in a Model of Hadron Interaction, Bulg. J. Phys., том:9, 1982, стр.:109-118 1982
Статия в поредица
1 K.G. Marinova, R.D. Stanimirova, M.T. Georgiev, N.A. Alexandrov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, Co-adsorption of the proteins beta-casein and BSA in relation to the stability of thin liquid films and foams, Progress in Colloid and Interface Science, vol:Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology , editor/s:P.A. Kralchevsky, R. Miller, F. Ravera, Publisher:CRC Press, New York, 2016, pages:439-458, Ref, PhD, MSc 2016
2 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Chemical Physics of Colloid Systems and Interfaces, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Fourth Updated Edition, Chapter 4, editor/s:K.S. Birdi, Publisher:CRC Press, 2015, pages:247-412, doi:10.1201/b18633-5, Ref, Web of Science 2015
3 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Interactions between Particles at a Fluid Interface, Surfactant Science, vol:147, Nanoscience: Colloidal and Interfacial Aspects, editor/s:V.M. Starov, Publisher:CRC Press, New York, 2010, pages:397-435, Ref 2010
4 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, Chemical Physics of Colloid Systems and Interfaces, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Third Edition, Chapter 7, редактор/и:K.S. Birdi, издателство:CRC Press, New York, 2009, стр.:197-377, doi:10.1201/9781420007206.ch7, Ref 2009
5 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, Triblock Copolymers as Promoters of Solubilization of Oils in Aqueous Surfactant Solutions, Molecular Interfacial Phenomena of Polymers and Biopolymers, редактор/и:Pu Chen, издателство:Woodhead Publishing, Cambridge, UK, 2005, стр.:538-579, Ref 2005
6 P. A. Kralchevsky, K. D. Danov, N. D. Denkov, Chemical Physics of Colloid Systems and Interfaces, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, Second Updated Edition, Chapter 5, editor/s:K. S. Birdi, Publisher:CRC Press, New York, 2002, pages:137-344, Ref, Web of Science 2002
7 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, Dynamic Processes in Surfactant Stabilized Emulsions, Encyclopedic Handbook of Emulsion Technology, editor/s:J. Sjöblom, Publisher:Marcel Dekker, New York, 2001, pages:621-659, Ref, Web of Science 2001
8 K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, Equilibrium and Dynamics of Surfactant Adsorption Monolayers and Thin Liquid Films, Surfactant Science, vol:82, Handbook of Detergents, Part A: Properties , editor/s:G. Broze, Publisher:Marcel Dekker, New York, 1999, pages:303-418, Ref 1999
9 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, Chemical Physics of Colloid Systems and Interfaces, Handbook of Surface and Colloid Chemistry, First Edition, редактор/и:K.S. Birdi, издателство:CRC Press, New York, 1997, стр.:333-490, Ref 1997
10 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Thin Liquid Film Physics, Surfactant Science, том:57, Foams: theory, measurements and applications, редактор/и:R.K. Prud'homme and S.A. Khan, издателство:Marcel Dekker, New York, 1996, стр.:1-98, Ref 1996
11 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Thin Liquid Film Physics, Foams: Theory, Measurements and Applications, редактор/и:R.K. Prud’homme, издателство:Marcel Dekker, 1995, стр.:1-97, Ref, Web of Science 1995
12 E.S. Basheva, A.D. Nikolov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, D.T. Wasan, Multi-Step-Wise Drainage and Viscosity of Macroscopic Films from Concentrated Micellar Solutions and Latex Suspensions, Surfactants in Solution, брой:11, редактор/и:K.L. Mittal and D.O. Shah, издателство:Plenum Press, New York, 1991, стр.:467-479, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1991
13 J.K. Angarska, K.D. Tachev, I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, E.F. Leonard, Red Blood Cell Interaction with a Glass Surface, Cell and Model Membrane Interactions, редактор/и:S. Okhi, издателство:Plenum Press, 1991, стр.:199-213, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 1991
14 I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, Mechanics and Thermodynamics of Curved Thin Liquid Films, Surfactant Science, том:29, Thin Liquid Films, редактор/и:I.B. Ivanov, издателство:Marcel Dekker, New York, 1988, стр.:49-129, Ref 1988
15 P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, Hydrostatics of Spherical Thin Films, Surfactants in Solution, брой:6, редактор/и:K.L. Mittal and P. Bothorel, издателство:Plenum Press, 1987, стр.:1549-1556, Ref, Web of Science 1987
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Tan, Emily H. P., Danov, Krassimir D., Stanimirova, Rumyana D., Kralchevsky, Peter A., Slavova, Tatiana G., Yavrukova, Veronika I., Ung, Yee Wei, Xu, Hui, Petkov, Jordan T., Cheong, Ai Mun, Clear and transparent methyl ester sulphonate micellar systems for mild hair shampoo applications., JOURNAL OF THE AMERICAN OIL CHEMISTS SOCIETY, vol:99, issue:SI, 2022, pages:195-195, ISSN (print):0003-021X, ISSN (online):1558-9331 2022
2 P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, Self-Assembly of Molecules and Colloid Particles in the Design of Advanced Materials and Products, Proceedings of UNITECH 2016, издателство:Univ. Publ. House V. Aprilov, Gabrovo, 2016, стр.:37-46, doi:ISSN 1313-230X, PhD 2016
3 P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.D. Danov, D.N. Petsev, Effect of droplet deformability and surface forces on flocculation, Second World Congress on Emulsions, Proceedings, издателство:Paris, France, , 1997 1997
4 K.D. Danov, P.M. Vlahovska, P.A. Kralchevsky, Effect of micelles and electrolyte on the adsorption kinetics, Second World Congress on Emulsions, Proceedings, издателство:Paris, France, , 1997 1997
5 I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, Flocculation and Coalescence of Micron-size Emulsion Droplets, Proceedings of the 2nd World Congress on Emulsions, Vol. 4, 1997, стр.:145-152 1997
6 K.D. Danov, I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, Interfacial rheology and emulsion stability, Second World Congress on Emulsions, Proceedings, издателство:Paris, France, , 1997 1997
7 K. Marinova, T. Gurkov, G. Bantchev, P. Kralchevsky, Role of the oscillatory structural forces for the stability of emulsions, Proceedings of Second World Congress on Emulsion, 1997 1997
8 KRALCHEVSKY, PA, DENKOV, ND, PAUNOV, VN, VELEV, OD, IVANOV, IB, YOSHIMURA, H, NAGAYAMA, K, FORMATION OF 2-DIMENSIONAL COLLOID CRYSTALS IN LIQUID-FILMS UNDER THE ACTION OF CAPILLARY FORCES, JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER, vol:6, 1994, ISSN (print):0953-8984 1994
9 T. Horozov, K. Danov, P. Kralchevsky, I. Ivanov, R. Borwankar, A local approach in interfacial rheology: theory and experiment, First World Congress on Emulsions, Proceedings, издателство:Paris, France, , 1993, в сътрудничество с чуждестранни учени 1993
10 Kralchevski, Gurkov, T. D., Kralchevsky, P. A., Ivanov, I. B., Molecular approach to the curvature elasticity of lipid bilayers and biological membranes, TRENDS IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE VII, vol:93, 1993, pages:260-261, ISSN (print):0340-255X, ISBN:***************** 1993
11 T. D. Gurkov, P. A. Kralchevsky, I. B. Ivanov, Surface Bending Moments and the Interfacial Composition in Emulsion Systems, Proc. First World Congress on Emulsions, издателство:Paris, 2-31-132., 1992 1992
12 Kralchevski, BASHEVA, ES, NIKOLOV, AD, KRALCHEVSKY, PA, IVANOV, IB, WASAN, DT, MULTISTEPWISE DRAINAGE AND VISCOSITY OF MACROSCOPIC FILMS FORMED FROM LATEX SUSPENSIONS, SURFACTANTS IN SOLUTION, VOL 11, vol:11, 1991, pages:467-479, ISBN:0-306-44186-1 1991
13 T. D. Gurkov, P. A. Kralchevsky, Mechanical Behaviour of Curved Interfaces and Membranes in the Presence of Surface Bending Moments, Jubilee Collection to the 100-th Anniversary of the Faculty of Chemistry at the University of Sofia, издателство:Sofia University, 1990, стр.:78-82 1990
14 A.D. Nikolov, D.T. Wasan, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, Ordered Structures in Thinning Micellar and Latex Foam Films, Ordering and Organisation in Ionic Solutions, редактор/и:N. Ise and I. Sogami, издателство:World Scientific, Singapore, 1988, стр.:302-314, Ref 1988
15 A.D. Nikolov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, A.S. Dimitrov, Differential Interferometric Investigation of Curved Liquid Films, AIChE Symposium Series , 1986, стр.:8290-0, IR , SCOPUS, SJR (0.877 - 2003), MSc 1986
16 NIKOLOV, AD, IVANOV, IB, KRALCHEVSKY, PA, A NEW METHOD FOR MEASURING FILM AND LINE TENSIONS, ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, vol:190, issue:SEP, 1985, pages:61-0, ISSN (print):0065-7727 1985
17 P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, A.D. Nikolov, Curvature Effects on the Attachment of a Particle to an Interface, VI International Tagung uber Grenzflachenactive Stoffe. Abhanlungen Akad. Wissensch, издателство:Akademie Verlag, Berlin, 1985, стр.:87-94 1985
Студия в научно списание
1 Danov, Krassimir D., Kralchevsky, Peter A., Kralchevski, Micelle-monomer equilibria in solutions of ionic surfactants and in ionic-nonionic mixtures: A generalized phase separation model, ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE, vol:206, issue:SI, 2014, pages:17-45, ISSN (print):0001-8686, ISSN (online):1873-3727, doi:10.1016/j.cis.2013.02.001 2014
2 Danov, Krassimir D., Radulova, Gergana M., Kralchevsky, Peter A., Golemanov, Konstantin, Kralchevski, Surface shear rheology of hydrophobin adsorption layers: laws of viscoelastic behaviour with applications to long-term foam stability, FARADAY DISCUSSIONS, vol:158, 2012, pages:195-221, ISSN (print):1359-6640, ISSN (online):1364-5498, doi:10.1039/c2fd20017a 2012
Участие в конференция
1 Постер, R.I. Uzunova, R.D. Stanimirova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Kinetics of evaporation from interfacial adsorption layers of volatile surface-active amphiphiles 2019
2 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, Giant wormlike micelles in multicomponent surfactant solutions 2019
3 Секционен доклад, T.D. Gurkov, R.D. Stanimirova, R.I. Uzunova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Interfacial layers of volatile surfactants: adsorption and kinetics of evaporation 2019
4 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, S.E. Anachkov, Oscillatory structural forces and their importance for the interactions between bubbles and drops 2019
5 Постер, K.G. Marinova, G.M. Radulova, T.G. Slavova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.D. Danov, Encapsulation of oils and fragrances by core-in-shell structures from silica particles, polymers and surfactants: The brick-and-mortar concept 2019
6 Секционен доклад, G.M. Radulova, V.I. Yavrukova, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, H. Xu, Y.W. Ung, Rheology of concentrated micellar solutions with sulfonated methyl esters: synergism upon mixing in detergent formulations. 2019
7 Пленарен доклад, Петър Кралчевски, Колоидна химия, само-организация на молекули и техните многобройни приложения – от глобалните климатични промени до препаратите за лична хигиена 2019
8 Секционен доклад, M.T. Georgiev, L. Aleksova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Bicontinuous phases from mixed surfactant solutions with enhanced solubilization capacity and their potential applications 2019
9 Постер, V.I. Yavrukova, D.N. Shandurkov, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Interactions and complexation between cationic surfactant and multivalent chelating agents, in competition with metal ions in solution 2019
10 Постер, D.N. Shandurkov, V.I. Yavrukova, K.G. Marinova, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, New cleaning formulations based on biodegradable sulfonated methyl esters of fatty acids 2019
11 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, J.L. Cook, I.P. Stott, Understanding the factors that promote the growth of giant wormlike micelles in mixed surfactant solutions 2019
12 Пленарен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, G.S. Georgieva, M.T. Georgiev, S.K. Smoukov, Effect of dynamic depletion force in wetting films on the motion of a rising bubble in capillary 2019
13 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, Ivan B. Ivanov: Remarkable figure in colloid and interface science 2018
14 Секционен доклад, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, L. Abezgauz, D. Danino, I. Lieberwirth, K. Koynov, P.A. Kralchevsky, Pathways for viscosity reduction in fatty-acid-containing micellar solutions 2018
15 Постер, L.M. Dimitrova, P.K. Petrova, S.E. Anachkov, J.L. Cook, P.A. Kralchevsky, Effects of salt and fragrance-like molecules on formulation rheology 2018
16 Секционен доклад, Петър Кралчевски, Химията и климатичните промени 2018
17 Постер, S.E. Anachkov, I. Lesov, M. Zanini, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, L. Isa, Particle detachment from fluid interfaces: Theory vs experiments 2018
18 Секционен доклад, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, D. Danino, L. Abezgauz, I. Lieberwirth, K. Koynov, P.A. Kralchevsky, Synergistic micellar growth in mixed surfactant solutions: Rheology and cryo-TEM imaging 2018
19 Секционен доклад, Петър Кралчевски, Родоначалници на Факултета по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“ 2018
20 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Growth of wormlike micelles in nonionic surfactant solutions: Quantitative theory vs. experiment 2018
21 Постер, M.T. Georgiev, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, T.D. Gurkov, G.M. Radulova, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of particle/water/oil three-phase dispersions due to capillary bridges 2018
22 Пленарен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Growth of wormlike micelles in nonionic surfactant solutions: Quantitative theory vs. Experiment 2018
23 Постер, G.S. Georgieva, S.A. Anachkov, D. Danino, L. Abezgauz, I. Lieberwirth, K. Koynov, P.A. Kralchevsky, Synergistic micellar growth in mixed surfactant solutions: Rheology and cryo-TEM imaging 2018
24 Постер, R.D. Stanimirova, V.I. Ivanova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters, linear alkylbenzene sulfonates and their mixtures: micellization and effect of Ca2+ ions 2018
25 Секционен доклад, J.T. Petkov, E. Pambou, P.A. Kralchevsky, Polyglyceryl ester based surfactants–an attractive green alternative to the current non-ionic surfactants 2018
26 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, G.S. Georgieva, M.T. Georgiev, С.K. Smoukov, Dynamic depletion force in wetting films due to surfactant micelles and its effect on the motion of bubbles in capillaries 2018
27 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, M.T. Georgiev, K.D. Danov, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of particle/water/oil three-phase dispersions due to capillary bridges with applications for new products and materials 2018
28 Секционен доклад, T.D. Gurkov, D. T. Dimitrova, R. D. Stanimirova, P. A. Kralchevsky, Kinetic effects in the interfacial rheology and the adsorption, in systems containing proteins, polymers, and surfactants 2017
29 Постер, V.I. Ivanova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids in aqueous solutions: Interfacial and micellar properties 2017
30 Пленарен доклад, P.А. Kralchevsky, K.D. Danov, M.T. Georgiev, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of three-phase dispersions particles/water/oil due to capillary bridges with applications for new products and materials 2017
31 Пленарен доклад, Петър Кралчевски, The unique properties of the protein hydrophobin HFBII: adsorption; thin films; stabilization of foams and emulsions 2017
32 Секционен доклад, Петър Кралчевски, Нови двумерни материали след откриването на графена 2017
33 Секционен доклад, M.T. Georgiev, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Rheology of particle/ water/oil three-phase dispersions: Aqueous vs. oily capillary bridges 2017
34 Пленарен доклад, P.А. Kralchevsky, K.D. Danov, S.A. Anachkov, Structural and adhesive surface forces in relation to the attachment / detachment of colloidal particle to surfaces 2017
35 Постер, L.M. Dimitrova, M.P. Boneva , K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Limited coalescence and Ostwald ripening in emulsions stabilized by hydrophobin HFBII and milk proteins 2017
36 Секционен доклад, R.D. Stanimirova, V.I. Ivanova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters, linear alkylbenzene sulfonates and their mixed solutions: micellization and effect of Ca2+ ions 2017
37 Секционен доклад, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, Surface shear rheology of adsorption layers from the protein hydrophobin and its mixtures with other proteins: experiment and theoretical model 2017
38 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, J.T. Petkov, Interfacial Shear Rheology of Protein Adsorption Layers: Viscoelastic Thixotropic Model vs. Experiment 2017
39 Пленарен доклад, Петър Кралчевски, Академично слово: „Само-организация на колоидни частици и молекули“ 2017
40 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, M.T. Georgiev, K.D. Danov, G.M. Radulova, T.D. Gurkov, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Hardening of particle/water/oil three-phase dispersions due to capillary bridges with applications for new products and materials 2017
41 Постер, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, D. Danino, L. Abezgauz, I. Lieberwirth, K. Koynov, P.A. Kralchevsky, Synergistic micellar growth in mixed surfactant solutions: Rheology and cryo-TEM imaging 2017
42 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, Effect of ionic correlations on the surface forces in thin liquid films: Influence of multivalent coions and extended theory 2016
43 Постер, L.M. Dimitrova, M.P. Boneva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, K.G. Marinova, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Limited coalescence and Ostwald ripening in emulsions stabilized by hydrophobin HFBII and milk proteins 2016
44 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, Self-assembly of molecules and colloid particles in the design of advanced materials and products 2016
45 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, S.E. Anachkov, K.D. Danov, Effect of fatty alcohols and surfactant hydrolysis products on the rheology and stability of shampoo-type formulations 2016
46 Постер, V.I. Ivanova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, J.T. Petkov, Sulfonated methyl esters of fatty acids: Interfacial and micellar properties 2016
47 Постер, M.T. Georgiev, G.M. Radulova, S.S. Tzocheva, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Solidification of oil-continuous three-phase dispersions with silica particles 2016
48 Секционен доклад, Петър Кралчевски, Кои са съвременните проблеми на химията? 2016
49 Постер, P. Kralchevsky, K. Danov, R. Stanimirova, H. Xu, Physicochemical characterization of sulphonated methyl esters (Palmofonate) via “computer” purification method 2016
50 Постер, V.P. Petseva, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Determination of the solubility products of silver, calcium and zinc carboxylates: Temperature and paraffin chain length dependencies 2016
51 Пленарен доклад, Петър Кралчевски, Само-организацията на молекули и колоидни частици – основен подход за създаване на съвременни материали и продукти 2016
52 Постер, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, P.A. Kralchevsky, D. Danino, L. Abezgauz, I. Lieberwirth, K.D. Danov, K. Koynov, Resonance micellar growth in mixed surfactant solutions: Rheology and cryo-TEM imaging 2016
53 Постер, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, D. Danino, L. Abezgauz, I. Liebewirth, K. Koynov, Fatty acid induced growth of giant micelles in ternary surfactant solutions 2015
54 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, P.V. Petkov, K.D. Danov, Monolayers of charged particles at a liquid interface: Surface pressure vs. area isotherms and effect of electrolyte 2015
55 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, P.V. Petkov, Soft electrostatic repulsion in particle monolayers at liquid interfaces: Surface pressure and effect of aggregation 2015
56 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, D. Danino, L. Abezgauz, I. Lieberwirth, K. Koynov, K.P. Ananthapadmanabhan, Sharp peaks in viscosity of mixed surfactant solutions due to “resonance” micelle growth: Experiment and interpretation 2015
57 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Depletion forces in micellar surfactant solutions and summary of recent studies 2015
58 Секционен доклад, K.G. Marinova, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, T.B.J. Blijdenstein, S.D. Stoyanov, Capillary meniscus dynamometry – method for determining the surface tension of drops and bubbles with isotropic and anisotropic surface stress distributions 2015
59 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, A. Cox, E.G. Pelan, Adhesion of bubbles and drops to solid surfaces, and anisotropic surface tensions studied by capillary meniscus dynamometry 2015
60 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, P.V. Petkov, K.D. Danov, Monolayers of charged particles at a liquid interface; Surface pressure vs. area isotherms and effect of electrolyte 2015
61 Постер, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Shear rheology of hydrophobin adsorption layers at oil/water interfaces and data interpretation in terms of a viscoelastic thixotropic model 2015
62 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.S. Tzocheva, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Construction of phase diagrams for mixtures of two surfactants, one of them below, and the other one - above the Krafft's point 2015
63 Постер, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Shear rheology of mixed adsorption layers with hydrophobin vs their structure studied by surface force measurements 2014
64 Постер, S.S. Tzocheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility limits and phase diagrams for fatty acids and alcohols in anionic and zwitterionic micellar surfactant solutions 2014
65 Постер, L.M. Dimitrova, P.V. Petkov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Stable foams with fine bubbles stabilized by the unique protein hydrophobin and its mixtures with milk and egg proteins 2014
66 Постер, P.V. Petkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Surface pressure isotherm for a monolayer of charged colloidal particles at a liquid interface: experiment vs theory 2014
67 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, P.V. Petkov, K.D. Danov, Surface Pressure Isotherm for a Monolayer of Charged Colloidal Particles at a Water/ Nonpolar-Fluid Interface: Experiment and Theoretical Model 2014
68 Постер, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, D. Danino, L. Abezgauz, K.P. Ananthapadmanabhan, Resonance growth of giant micelles in ternary surfactant solutions engendered by the addition of fatty acids 2014
69 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, S.S. Tzocheva, K.D. Danov, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility Limits and Phase Diagrams for Fatty Acids and Alcohols in Anionic and Zwitterionic Micellar Surfactant Solutions 2014
70 Секционен доклад, K.D. Danov, G.M. Radulova, P.A. Kralchevsky, J.T. Petkov, S.D. Stoyanov, Shear rheology of hydrophobin adsorption layers at oil/water interfaces and data interpretation in terms of a viscoelastic thixotropic model 2014
71 Секционен доклад, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G.S. Georgieva, K.P. Ananthapadmanabhan, Disclike vs. cylindrical micelles: generalized model of micelle growth and data interpretation 2014
72 Секционен доклад, K.G. Marinova, N.A. Alexandrov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, E.S.Basheva, R.D. Stanimirova, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, A. Lips, Methods for characterization of fluid and non-fluid adsorption layers with applications in food products 2014
73 Секционен доклад, П.А. Кралчевски, П.В. Петков, К.Д. Данов , Изотерма на повърхностното налягане на заредени колоидни частици върху границата вода/неполярен флуид: Eксперимент и теоретичен модел. 2014
74 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.A. Anachkov, Solubility products and of silver, calcium and zinc carboxylates in water and their solubility limits in micellar surfactant solutions 2014
75 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, K.D. Danov, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Shear Rheology of Mixed Adsorption Layers with Hydrophobin vs Their Structure Studied by Surface Force Measurements 2014
76 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Нов метод за количествено характеризиране на анизотропни повърхностни напрежения в еластични мембрани с ротационна симетрия и тяхната адхезия към твърди повърхности 2014
77 Секционен доклад, R.D. Stanimirova, T.D. Gurkov, P.A. Kralchevsky, K.T. Balashev, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Surface pressure and elasticity of hydrophobin layers on the air−water interface: rheology vs structure detected by AFM 2014
78 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, E.S. Basheva, K. Marinova, T.B.J. Blijdenstein, S.D. Stoyanov, Capillary bridge dynamometry – method for quantifying the anisotropic surface stresses in elastic interfacial layers and their adhesion to solid surfaces 2014
79 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, S.D. Stoyanov, Capillary bridge dynamometry – method for quantifying the anisotropic surface stresses in elastic interfacial layers and their adhesion to solid surfaces 2014
80 Секционен доклад, K.D. Danov, R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Competitive Adsorption of HFBII Hydrophobin and Surfactant: Sequential vs Parallel Adsorption and Effect of Surfactant Micelles 2014
81 Постер, P.V. Petkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Surface pressure of charged particles at a liquid interface in relation to micropatterning by non-densely packed interfacial colloid crystals 2014
82 Секционен доклад, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, P.A. Kralchevsky, P. Shestakova, D. Danino, K.P. Ananthapadmanabhan, Giant micelles in ternary surfactant solutions with applications in personal-care products: NMR and microscopy study 2014
83 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, K.D. Danov, E.S. Basheva, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Shear rheology of mixed adsorption layers with hydrophobin vs their structure studied by surface force measurements 2014
84 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, Surfactants: Adsorption, Dynamics, Micellization and Crystallization in Relation to Personal-Care and House-Hold Detergency 2014
85 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, P.V. Petkov, Electrostatic interactions between dielectric colloidal spheres at a water/nonpolar-fluid interface 2014
86 Секционен доклад, Петър Кралчевски, Самоорганизация на меката материя – мицеларни агрегати на повърхностно активни вещества 2013
87 Постер, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Resonance Growth of Giant Disclike Micelles in Mixed Surfactant Solutions Triggered by the Addition of Fatty Acids 2013
88 Постер, S.S. Tzocheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, G.S. Georgieva, A.J. Post, K.P. Ananthapad-manabhan, Solubility Limits and Phase Diagrams for Fatty Acids in Anionic (SLES) and Zwitterionic (CAPB) Micellar Surfactant Solutions 2013
89 Постер, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Resonance Growth of Giant Disclike Micelles in Mixed Surfactant Solutions Triggered by the Addition of Fatty Acids 2013
90 Постер, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Growth of Giant Disclike Micelles in Ternary Mixed Surfactant Solutions: Theoretical Model vs. Experimental Data 2013
91 Секционен доклад, T.D. Gurkov, R.D. Stanimirova, P.A. Kralchevsky, K.T. Balashev, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Surface Pressure and Elasticity of Hydrophobin HFBII Layers on the Air-Water Interface: Rheology vs. Structure Detected by AFM Imaging 2013
92 Постер, M.P. Boneva, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, KP. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Coexistence of Micelles and Crystallites in Solutions of Potassium Myristate: Soft Matter vs. Solid Matter 2013
93 Постер, S.E. Anachkov, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Growth of Giant Disclike Micelles in Ternary Mixed Surfactant Solutions: Theoretical Model vs. Experimental Data 2013
94 Секционен доклад, K.G. Marinova, N.A. Alexandrov, KD. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, A. Lips, Methods for characterization of fluid and non-fluid HFBII adsorption layers 2013
95 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, S.D. Stoyanov, Surface Shear and Dilatational Rheology of Hydrophobin Adsorption Layers: Laws of Viscoelastic Behavior 2013
96 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.M. Radulova, S.D. Stoyanov, Surface Shear and Dilatational Rheology of Hydrophobin Adsorption Layers: Laws of Viscoelastic Behavior 2013
97 Постер, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, A. Lips, Self-Assembled Bilayers from the Protein HFBII Hydrophobin: Nature of the Adhesion Energy 2013
98 Постер, G.M. Radulova, K. Golemanov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, L.N. Arnaudov, T.B.J. Blijdenstein, E.G. Pelan, A. Lips, Surface Shear Rheology of Adsorption Layers from the Protein HFBII Hydrophobin; Effect of Added Beta-Casein 2013
99 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Micelle–monomer equilibria in solutions of ionic surfactants and in ionic–nonionic mixtures: A generalized phase separation model 2013
100 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, Quantitative Approaches to Micellar Equilibria, Growth and Dynamics 2013
101 Постер, N.A. Alexandrov, K.G. Marinova, T.D. Gurkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, L.N. Arnaudov, E.G. Pelan, A. Lips, Interfacial Layers from the Protein HFBII Hydrophobin: Dynamic Surface Tension, Dilatational Elasticity and Relaxation Time 2013
102 Постер, R.D. Stanimirova, K.G. Marinova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, E.G. Pelan, Competitive adsorption of HFBII hydrophobin and surfactant: Sequential vs. parallel adsorption and effect of surfactant micelles 2013
103 Секционен доклад, P.V. Petkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Charged colloidal particles at the air-water interface: two-particle interactions, surface-pressure isotherm and effect of external electric field 2013
104 Постер, L.M. Dimitrova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, K.P. Ananthapadmanabhan, pH of Solutions of Long-Chain (C16, C18) Carboxylates and Their Interpretation in Terms of Precipitation and Micellization 2013
105 Постер, P.V. Petkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Interactions between Charged Particles at the Air-Water Interface: Effect of External Electric Field and Surface-Pressure Isotherm 2013
106 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, The Phase Separation Model of Micellization Generalized for Ionic Surfactants and Ionic–Nonionic Surfactant Mixtures 2013
107 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, G.S. Georgieva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, K.P. Ananthapadmanabhan, Resonance Growth of Giant Disclike Micelles in Ternary Mixed Surfactant Solutions: Experiment and Theoretical Model 2013
108 Постер, G.M. Radulova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K. Golemanov, S.D. Stoyanov, Surface shear rheology of hydrophobin adsorption layers: laws of viscoelastic behaviour with applications to foam stability 2012
109 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, P.V. Petkov, Interactions of Charged Particles at a Liquid Interface and Effects of Applied External Electric Field 2012
110 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, Hydration force due to the reduced screening of the electrostatic repulsion 2012
111 Постер, G.S. Georgieva, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.E. Anachkov, K.P. Ananthapadmanabhan, Synergistic growth of giant micelles in ternary aqueous surfactant solutions 2012
112 Секционен доклад, K.D. Danov, S.E. Anachkov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Oscillatory forces – the inverse problem: Determining the charge and aggregation number of ionic surfactant micelles from the stepwise thinning of foam films 2012
113 Постер, E.S. Basheva, S.E. Anachkov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Determining of the charge and aggregation number of ionic surfactant micelles from the stepwise thinning of foam films 2012
114 Секционен доклад, Петър Кралчевски, Предизвикателствата пред младите хора за кариера в областта на науката и съвременните технологии 2012
115 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Free carboxylate anions in micellar solutions of SLES-1EO + Fatty Acids – the “soap-free” criterion 2012
116 Секционен доклад, K.D. Danov, G.M. Radulova, P.A. Kralchevsky, K. Golemanov, S.D. Stoyanov, Surface Shear Rheology of Hydrophobin Adsorption Layers: Laws of Viscoelastic Behaviour with Applications to Foam Stability 2012
117 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.G. Marinova, Polymer substantivity and resistance to rinsing 2012
118 Секционен доклад, S.E. Anachkov, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, Determining the charge and aggregation number of ionic surfactant micelles from the stepwise thinning of foam films 2012
119 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, COST Action D43: Annual Report for 2010/2011 2011
120 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva, Hydration force due to the reduced screening of the electrostatic repulsion in few-nanometre-thick films 2011
121 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, N.C. Christov, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, H.-J. Kim, E.G. Pelan, A. Lips, Presentation at the Memorial Symposium “We Remember Marin Mitov” 2011
122 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, E.S. Basheva, N.C. Christov, K.D. Danov, S.D. Stoyanov, T.B.J. Blijdenstein, H.-J. Kim, E.G. Pelan, A. Lips, Unique properties of bubbles and foam films stabilized by the protein HFBII hydrophobin 2011
123 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, Surface Forces and Liquid Films 2011
124 Секционен доклад, K.D. Danov, E. Basheva, P.A. Kralchevsky, K. Ananthapadmanabhan, A. Lips, The metastable states of foam films containing electrically charged particles: experiment and quantitative interpretation 2011
125 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology – Presentation of the activities of COST Action D43 during 2010/2011 2011
126 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.S. Kirkova, C.I. Pishmanova, S.E. Anachkov, G.S. Georgieva, Particle-Surfactant Systems for Skin-Care Applications: Effects of Crystallites and Micelles 2011
127 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.G. Marinova, Bulk conformation of the most substantive and rinse resistant polymers for the surface: Interpretation of the experimental results 2011
128 Секционен доклад, П.A. Кралчевски, E.С. Башева, К.Д. Данов, С.Д. Стоянов, T. Блайденщайн, E.Г. Пилан, A. Липс, Уникални свойства на протеина хидрофобин като стабилизатор на дисперсни системи 2011
129 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, S.S. Kirkova, C.I. Pishmanova, G. Georgieva, Solubility Limits for Fatty Acids, Fatty Alcohols, and Cholesterol in Micellar Surfactant Solutions 2010
130 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology – Presentation of the activities of COST Action D43 during 2009/2010 2010
131 Постер, M.P. Boneva, K.D. Danov, N.C. Christov, P.A. Kralchevsky, Attraction between Particles at a Liquid Interface Due to the Interplay of Gravity- and Electric-Field-Induced Interfacial Deformations 2010
132 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.D. Stoyanov, Elastic Langmuir Layers and Membranes Subjected to Unidirectional Compression: Wrinkling and Collapse 2010
133 Постер, P. Kralchevsky, S.S. Kirkova, K.D. Danov, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility of Fatty Acids (C12 – C18) in Micellar Solutions of Anionic and Zwitterionic Surfactants 2010
134 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, S.S. Kirkova, M.P. Boneva, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Mixed Micelles of Soluble and Insoluble Surfactants: Competition between Micellization and Crystallization and the Effect of Counterion Binding 2010
135 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, COST Action D43: Annual Report for 2009/2010 and Plan for the Future Work 2010
136 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, N.C. Christov, Interactions and Self-Assembly of Particles at Liquid Interfaces – New Developments 2010
137 Постер, P.A. Kralchevsky, S.S. Kirkova, K.D. Danov, A.J. Post, K.P. Ananthapadmanabhan, Solubility of Fatty Acids (C12 – C18) in Micellar Solutions of Anionic and Zwitterionic Surfactants 2010
138 Секционен доклад, K.D. Danov, N.C. Christov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, Y. Zeng, R. von Klitzing, Structural Forces in Liquid Films Due to Entrapped Colloidal Particles or Surfactant Micelles: Theory vs. Experiment 2010
139 Постер, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Oscillatory-Structural and Depletion Forces Due to Charged Surfactant Micelles: Theory vs. Experiment 2010
140 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, P.V. Petkov, S. Anachkov, Use of External Electrostatic Field for Tuning of the Spacing in Non-Densely Packed Interfacial Colloid Crystals 2010
141 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, Hydrophobin (HFBII) and Ethyl Cellulose – Stabilized Surfaces, Films and Bubbles 2009
142 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, N.C. Christov, E.S. Basheva, K.P. Ananthapadmanab-han, A. Lips, Coexistence of Micelles and Crystallites in Carboxylate Soap Solutions: Soft Matter vs. Solid Matter 2009
143 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology – Presentation of the activities of COST Action D43 during 2008/2009 2009
144 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, Forces between Surfaces 2009
145 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, COST Action D43: Annual Report for 2008/2009 and Plan for the Future Work 2009
146 Постер, N.C. Christov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, On the Mechanism of Drop Formation in Membrane and Micro-Channel Emulsification 2008
147 Постер, I.G. Stoychev, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, V. Jovancicevic, Liquid Transport by Foam: Overflowing-Foam-Column – Experiments and Theory 2008
148 Пленарен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, M.P. Boneva, Interaction Forces between Two Like-Charged Colloidal Particles at a Liquid Interface: Electric Repulsion vs. Electrocapillary Attraction 2008
149 Пленарен доклад, N.C. Christov, K.D. Danov, D.K. Danova, P.A. Kralchevsky, The Drop Size in Membrane Emulsification Determined from the Balance of Capillary and Hydrodynamic Forces 2008
150 Постер, I.G. Stoychev, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, V. Jovancicevic, Liquid Transport by Foam: Overflowing-Foam-Column – Experiments and Theory 2008
151 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, C.I. Pishmanova, M.P. Boneva, S.D. Kralchevska, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Formation and Coexistence of Crystallites and Micelles in Carboxylate Soap Solutions and Their Foaminess 2008
152 Постер, M.P. Boneva, K.D. Danov, N.C. Christov, P.A. Kralchevsky, Strong Hybrid Electro-Gravity Induced Capillary Attraction between Charged Particles at a Fluid Interface 2008
153 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.G. Stoychev, V. Jovancicevic, Effects of Surfactant and Electrolyte on the Liquid Transport by Foam: Overflowing-Foam-Column – Experiments and Theory 2008
154 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, Particles at Oil-Water Interfaces in Relation to the Design of New Materials: Electrical Repulsion versus Capillary Attraction 2008
155 Постер, N.C. Christov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, The Maximum Bubble Pressure Method: Universal Surface Age and Transport Mechanisms in Surfactant Solutions 2008
156 Постер, M.P. Boneva, N.C. Christov, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, Effect of Electric-Field Induced Capillary Attraction on the Motion of Particles at an Oil-Water Interface 2008
157 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, C.I. Pishmanova, N.C. Christov, S.D. Kralchevska, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Coexistence of Micelles and Crystallites in Carboxylate Soap Solutions: Soft Matter vs. Solid Matter 2008
158 Постер, K.D. Danov, E.S. Basheva, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Oscillatory-Structural and Depletion Forces Due to Charged Surfactant Micelles: Theory vs. Experiment 2008
159 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, On the Interaction and Ordering of Colloidal Particles at Interfaces 2007
160 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Dynamics of Adsorption from Micellar Surfactant Solutions at Expanding Fluid Interfaces in Relation to the Emulsification Process 2007
161 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, N.C. Christov, C.I. Pishmanova, T.D. Gurkov, Crystallization and Micellization in Carboxylate Soap Solutions 2007
162 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.G. Stoychev, Effects of Surfactant, Salt and Oil on Gas Well Deliquification by Foam: Model Experiments by Overflowing Foam Column and Data Interpretation 2007
163 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.C. Christov, D.K. Danova, Mechanism of Drop Detachment from Micro-Pores with Application to Membrane Emulsification 2007
164 Пленарен доклад, E.S. Basheva, K.D. Danov, and P.A. Kralchevsky, The Colloid Structural Forces as a Tool for Particle Characterization and Control of Dispersion Stability 2007
165 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, M.P. Boneva, Electric Interaction of Particles at a Fluid Interface in Relation to the Production of Pickering Emulsions 2007
166 Пленарен доклад, N.D. Denkov, S. Tcholakova, K. Golemanov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, N.C. Christov, C.I. Pishmanova, T.D. Gurkov, Bubble and Drop Deformation and Breakup in Sheared Foams and Emulsions 2007
167 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, N.C. Christov, S. Tcholakova, K. Golemanov, Dynamic Surface Tension and Foam Rheology 2006
168 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.C. Christov, D.K. Danova, Mechanism of Drop Detachment from Micro-Pores with Application to Membrane Emulsification (Paper No. 2.2-377) 2006
169 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, M.P. Boneva, Electric Interaction of Particles at a Fluid Interface in Relation to the Production of Pickering Emulsions (Paper No. 4.3-284) 2006
170 Постер, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Dynamics of Adsorption from Micellar Surfactant Solutions at Expanding Fluid Interfaces in Relation to the Emulsification Process (Paper No. 2.1-376) 2006
171 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, N.C. Christov, The Four Kinetic Regimes of Adsorption from Micellar Surfactant Solutions 2006
172 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, M.P. Boneva, Electric Forces between Particles at an Oil-Water Interface in Relation to Pickering Emulsions 2006
173 Пленарен доклад, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, et al., New Directions in the Role of Particles on Deposition of Drops on Interfaces 2005
174 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, N.C. Christov, Interaction of Electrically-Charged Particles at a Fluid Interface in Relation to the Formation of Pickering Emulsions 2005
175 Секционен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, Particle-Stabilized Emulsions: Interaction between Electrically-Charged Particles at Oil-Water Interfaces 2005
176 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, N.C. Christov, Hydrodynamic Theory of Drop Detachment from Micro-Pores with Application to Membrane Emulsification 2005
177 Постер, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, V.L. Kolev, T.D. Gurkov, G. Brenn, Detachment of Oil Drops from Solid Surfaces in Surfactant Solutions: Molecular Mechanisms at a Moving Contact Line 2005
178 Постер, K.D. Tachev, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, On the mechanism of stomatocyte – echinocyte transformations of red blood cells: Experiment and theoretical model 2005
179 Пленарен доклад, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, I.B. Ivanov, Foam Quality and Oil Deposition in Particle-Surfactant Systems for Skin-Care Applications 2005
180 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, Capillary Forces and Structuring of Particles at Fluid Interfaces: Physical Background and New Results 2005
181 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.D. Denkov, et al., Effect of Particles on Foaminess and Emulsification 2005
182 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, N.C. Christov, M.P. Boneva, Particles at Fluid Interfaces: Electrodipping Force, Bending Moments and Particle-Stabilized Emulsions 2005
183 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, Capillary Interactions and Structuring of Particles at Fluid Interfaces – New Developments 2004
184 Постер, K.D. Danov, P. A. Kralchevsky, V. L. Kolev, D. S. Valkovska, Dynamic Surface Tension of Surfactants: Comparison of Theory & Experiment 2004
185 Пленарен доклад, K.D. Danov, P. A. Kralchevsky, B. N. Naydenov, G. Brenn, N.D. Denkov, Interactions between Particles with an Undulated Contact Line at a Fluid Interface: Capillary Multipoles of Arbitrary Order 2004
186 Постер, P.A. Kralchevsky, K. D. Danov, M. P. Boneva, Electrodipping Force Acting on Solid Particles at a Fluid Interface 2004
187 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, J.K. Angarska, B.I. Dimitrova, K.P. Ananth, A. Lips, Critical Thickness of Rupture of Foam Films in Relation to the Acting Surface Forces 2004
188 Постер, N.C. Christov, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Synergistic Sphere-to-Rod Micelle Transition in Mixed Solutions of Sodium Dodecyl Sulfate and Cocoamidopropyl Betaine 2004
189 Постер, I.B. Ivanov, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E. Basheva, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips , Oily Films Between Water Phases: Interactions Between W/O Drops: Electrostatic Forces Due to Discreteness of the Surface Charge 2004
190 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, N. Denkov, S. Tcholakova, D. Sidzhakova,, Effect of Polymers and Amphoteric Surfactants on the Emulsification of Silica Charged Oils 2004
191 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, E.S. Basheva et al., New Directions in the Role of Particles on the Deposition of Drops on Interfaces 2004
192 Постер, J.K. Angarska, B.S. Dimitrova, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Detection of the Hydrophobic Surface Force in Foam Films by Measurements of the Critical Thickness of Film Rupture 2004
193 Секционен доклад, П.A. Кралчевски, К.Д. Данов, M.П. Боневa, Капилярни сили и спонтанно подреждане на частици върху течни фазови граници с цел създаване на нови материали 2004
194 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K.D. Danov, M.P. Boneva, Capillary Forces and Structuring of Particles at Fluid Interfaces: Physical Background and New Results 2004
195 Постер, N.C. Christov, N.D. Denkov, P.A. Kralchevsky, K.P. Ananthapadmanabhan, A. Lips, Synergistic sphere-to-rod micelle transition in mixed solutions of Sodium Dodecyl Sulfate & Cocoamidopropyl Betaine 2004
196 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K. D. Danov, V.L. Kolev, T. D. Gurkov, M. I. Temelska, G. Brenn, N.D. Denkov, Detachment of Oil Drops from Solid Surfaces in Surfactant Solutions: Molecular Mechanisms at a Moving Contact Line 2004
197 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, N. Denkov, S. Tcholakova, K. Marinova, Emulsification of Silica Charged Oils 2003
198 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, K. Danov, V. Kolev, I. Kochijashky , Spontaneous Detachment of Oil Drops from Solid Substrates: Governing Factors 2003
199 Секционен доклад, .A. Kralchevsky, N.D. Denkov, N.C. Christov, P.D. Todorov, G. Broze, P. Durbut, A. Mehreteab, Kinetics of Solubilization of Oils that are Soluble or Insoluble in Pure Water: Comparison of Theory and Experiment 2002
200 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, Kinetics of Solubilization of Oils That are Soluble or Insoluble in Pure Water: Comparison of Theory and Experiment 2002
201 Секционен доклад, K.D. Danov, P.A. Kralchevsky, I.B. Ivanov, K. Marinova, V.L. Kolev, D.S. Valkovska, Dynamic surface tension of surfactants: comparison of theory and experiment 2002
202 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, Triblock Copolymers as Promoters of Triglyceride Solubilization 2002
203 Постер, P.A. Kralchevsky, N.D. Denkov, K.B. Danov, Capillary Interactions Between Rough-Edged Particles Captive at a Fluid Interface and Rheology of Particulate Monolayers 2002
204 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, N. D. Denkov, K. D. Danov, Lateral Capillary Forces: Theory measurements and Application 2002
205 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, Capillary Interactions and Structuring in Layers from Colloidal Particles 2002
206 Пленарен доклад, P.A. Kralchevsky, Deformations of Fluid Interfaces and Interactions in Disperse Systems 2002