Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Мартин Вълков
Научен проект
1 Мартин Вълков, България и Балканите през ХХ век: външна политика и публична дипломация, Член, , Номер на договора:Договор № 80-10-12 от 17.4.2018 г. 2018
2 Мартин Вълков, Реформи и реформени инициативи в България и света през ХХ век, Член, , Номер на договора:Договор № 80-10-44 от 19. 4. 2017 2017
3 Мартин Вълков, Victor’s Justice or a Travesty of Justice: The Prosecution of War Crimes in Bulgaria after the First World War, Член, 2016
4 Мартин Вълков, Съдбата на вакъфските имоти в България в условията на прехода от имперско към национално държавно управление, Член, 2016
5 Мартин Вълков, Голямата война (1914-1918): между личната и голямата история, Член, 2013
6 Мартин Вълков, Историческа демография на българските общности в Македония и Украйна (края на 19 – средата на 20 век). Статистически анализ, Член, 2011
Статия в научно списание
1 Martin Valkov, The Conflict between Bulgaria and Austria-Hungary about the Border in Kosovo, 1915-1918, Albanologji , том:7, брой:2, 2017, стр.:405-416 2017
2 Мартин Вълков, „Заповед за уничтожението на определени категории интелигентни лица” от 1915 г., Анамнеза, брой:1, 2016, стр.:1-27, Ref 2016
3 Мартин Вълков, Война, окупация и международно право в края на XIX и началото на XX в., Анамнеза, брой:2, 2015, стр.:1-22, Ref 2015
4 Мартин Вълков, Състав и дислокация на българските войски в Поморавието, Косово и Вардарска Македония в годините на Първата световна война, Електронен вестник за музеология и военна история, брой:1, 2015 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Мартин Вълков, Коалиционна война, общи ресурси? Експлоатацията на сръбските мини и подземни богатства през Първата световна война, Предизвикателството: съвременна българска история. Сборник с изследвания в чест на проф. д-р Евгения Калинова, 2020 2020
2 Мартин Вълков, България и мирът – Парижкият договор от 1947 г. в светлината на Ньойския договор от 1919 г., Нова България и мирът след Втората световна война, редактор/и:Искра Баева, 2018, стр.:147-160, Ref 2018
3 Мартин Вълков, Реформи по време на окупация? Българските военни възгледи за управлението на заети от армията неприятелски територии в края на XIX и началото на XX в., Реформи и реформени инициативи в България и света през ХХ в. С., 2018, редактор/и:Искра Баева, Евгения Калинова, издателство:УИ „Св. Климент Охридски”, 2018, doi:47-64, Ref 2018
4 Martin Valkov, Dimitar Grigorov, The Toplice Uprising, 1917, The First World War and its impact on the Balkans and Eurasia. 17–18 September 2013. Sofia University. Papers, 2013 2013
Студия в научно списание
Мартин Вълков, Между национално обединение и завоевателна война: военнополитическите цели на България през Първата световна война като историографски проблем, Анамнеза, issue:1, 2018, pages:1-47 2018
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Martin Valkov, When Bulgaria and Austria-Hungary Were Neighbours: Agreements and Disagreements on the New Bulgarian Western Border, 1915-1918, Bulgaria and Hungary in the First World War. A View from the 21st Century. Eds. Demeter, Gábor–Katona, Csaba–Peykovska, Penka. Budapest–Sofia, 2020. [21st Century Studies in Humanities]., 2020, pages:239-264 2020
2 Мартин Вълков, Война и дипломация: конфликтът между България и Австро-Унгария за Косово през Първата световна война, С поглед към света и България. Сборник в памет на проф. д-р Константин Грозев, 2019 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Мартин Вълков, Вакъфите в България между двете световни войни 2019
2 Секционен доклад, Мартин Вълков, Peace Settlements and Prosecution of War Crimes: the Treaty of Neuilly and the War Crimes Trials in Bulgaria after the First World War 2019
3 Секционен доклад, Мартин Вълков, Война и дипломация: конфликтът между България и Австро-Унгария за Косово през Първата световна война 2018
4 Секционен доклад, Мартин Вълков, Между национално обединение и хегемония на Балканите: военнополитическите цели на България през Първата световна война като историографски проблем 2018
5 Секционен доклад, Мартин Вълков, България и мирът – Парижкият договор от 1947 г. в светлината на Ньойския договор от 1919 г. 2017
6 Секционен доклад, Мартин Вълков, Съд на победителите или имитация на правосъдие? Наказателното преследване на военни престъпления в България след Първата световна война 2017
7 Секционен доклад, Мартин Вълков, Реформи по време на окупация? Българските военни възгледи за управлението на заети от армията неприятелски територии (краят на XIX – началото на XX в.) 2017
8 Секционен доклад, Мартин Вълков, Between Occupation and Annexation: Bulgarian Rule in Serbia, Kosovo, and Macedonia during the First World War, 1915–1918 2017
9 Секционен доклад, Мартин Вълков, Front and Rear in 1917: Bulgarian Military Administrative Rule behind the Salonika Front 2017
10 Секционен доклад, Мартин Вълков, България и Балканите през Първата световна война: териториални амбиции, политически цели и стратегически планове 2017
11 Секционен доклад, Мартин Вълков (съвместно с Димитър Григоров), The Toplice Uprising, 1917 2013
12 Секционен доклад, Мартин Вълков, Serbian Historiography, Bulgarian Archives: Unpublished Documents on the Toplice Uprising Kept in Bulgarian Central State Archives 2012
13 Секционен доклад, Мартин Вълков (съвместно със Станислава Стойчева и Деян Мартиновски), Аспекти на демографските и статистическите проучвания за Македония във военновременни периоди: Балканските войни 1912-1913 г. (българското, гръцкото и сръбското виждане по въпроса) 2012