Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Иван Петров
Глава от монография
Искра Христова-Шомова, Ива Трифонова, Иван П. Петров, Речник-индекс на Службата за св. Наум Охридски. - В: Твърдина на православието. Прослава на св. Наум Охридски,с. 171-234., ISBN:978-954-07-5657-8, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2023
Научен проект
Иван Петров, Граматика, Информатика, Лексикография, Член, 2012
Превод на книга
1 Анна Цветкова-Глазер, Антония Атанасова, йеромонах Мелетий Спасов, Владимир Атанасов, Димитър Димитров, Никола Антонов, Петя Стоянова, Димитър Илиев, Евелина Минева, Росен Миланов, Силвия Бакърджиева-Соколова, Елия Маринова, Силвия Георгиева, Иван П. Петров, Цветан Василев, Антология по раннохристиянска литература, ISBN:978-619-224-030-1, София 2021
2 Анна Цветкова-Глазер, Антония Атанасова, Владимир Атанасов, Димитър Димитров, Димитър Илиев, Евелина Минева, Елия Маринова, Иван Петров, йеромонах Мелетий Спасов, Петя Стоянова и др., Антология по раннохристиянска литература. - Св. Григорий Назански. Въведение. Из „За себе си и за епископите“ (стр. 193-210)., ISBN:978-619-224-030-1, Комунитас, София 2021
Статия в научно списание
1 Ivan Petrov, Some Observations On the Suffix -nt- in Indo-European Languages, Littera et Lingua, брой:3-4, 2013 2013
2 Климентина Иванова, Иван Петров, Неизследван превод на житието на една византийска императрица, Старобългарска литература , том:47, 2013, стр.:121-147, Ref, Web of Science 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
Eleonora Balkanska, Stoyan Georgiev, Dian Vangelov, Ianko Gerdjikov, Victoria Vangelova, Ivan Petrov, Valeri Sachanski, Style of deformation and lithological features of the Paleozoic basement in Shipka Stara Planina Mountains., „Геонауки“, БГД, 2012 2012
Съставителска дейност
1 Надежда Стоянова, Иван П. Петров, сп. "Филологически форум", бр. 13. "Уединения"/ "Solitudes", ISSN (online):, Факултет по славянски филологии, София, Рецензирано 2021
2 Венета Савова, Ива Трифонова, Иван Петров, Петко Петков, Sapere aude. Сборник в чест на проф. дфн Искра Христова-Шомова, ISSN (print):, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Иван Петров, Наблюдения върху форманта -nt- в индоевропейските езицл 2013
2 Секционен доклад, Иван Петров, Именни образувания с формант -nt- в хетски и санскрит 2013