Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Иван Петров
Научен проект
Иван Петров, Граматика, Информатика, Лексикография, Член, 2012
Статия в научно списание
1 Ivan Petrov, Some Observations On the Suffix -nt- in Indo-European Languages, Littera et Lingua, брой:3-4, 2013 2013
2 Климентина Иванова, Иван Петров, Неизследван превод на житието на една византийска императрица, Старобългарска литература , том:47, 2013, стр.:121-147, Ref, Web of Science 2013
Статия в сборник (на конференция и др.)
Eleonora Balkanska, Stoyan Georgiev, Dian Vangelov, Ianko Gerdjikov, Victoria Vangelova, Ivan Petrov, Valeri Sachanski, Style of deformation and lithological features of the Paleozoic basement in Shipka Stara Planina Mountains., „Геонауки“, БГД, 2012 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Иван Петров, Наблюдения върху форманта -nt- в индоевропейските езицл 2013
2 Секционен доклад, Иван Петров, Именни образувания с формант -nt- в хетски и санскрит 2013