Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Станислава Мишева

Author ID (SCOPUS):57221673032

ORCID ID:0000-0002-0189-8452
Дипломна работа
Станислава Пламенова Мишева, Далмация през погледа на един пътешественик (XVIII в.), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Рая Заимова 2014
Дисертация д-р
Станислава Пламенова Мишева, Приложение на методиката на Мария Монтесори в обучението по география, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Мая Василева 2023
Научен проект
1 Станислава Мишева, Комисия за извършване на експертна оценка на изпитни варианти за ДЗИ, Член, МОН, Номер на договора:РД09 615/10.03.2020 2020
2 Станислава Мишева, Регионален анализ и оценка на неравенствата между област Видин и област Благоевград, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2020
3 Станислава Мишева, Околна среда на пограничните общини между Република България и Република Сърбия - състояние и устойчиво развитие, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2019
Статия в поредица
1 Станислава Мишева, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА STEAM ОБУЧЕНИЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, Годишник на СУ, Кн. 2-География, том 115, том:География, брой:115, 2023, ISSN (print):0324 – 2579, ISSN (online):2535 – 0579 2023
2 Станислава Мишева, УЧЕНИКЪТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ В КОНТЕКСТА НА ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Годишник на СУ, Кн. 2-География, том 113, том:География, брой:113, 2021, стр.:535-545, ISSN (print):0324 – 2579, ISSN (online):2535 – 0579 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Станислава Мишева, ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ВОДЕЩА ИДЕЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ, МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ, ГЕОГРАФИЯ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ В ЧЕСТ НА 60-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. Д.Н. СТЕЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА, редактор/и:Дерменджиев, А. Събева, П. Драганова, Т., издателство:ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2022, стр.:339-350, ISSN (print):978-619-208-294-9 , ISSN (online):978-619-208-295-6, ISBN:978-619-208-340-3 2022
2 Stanislava Misheva, OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARITY IN GEOGRAPHY EDUCATION, International Scientific Conference. GEOBALCANICA 2021, Publisher:Geobalcanica Society, 2021, pages:619-623, ISBN:ISSN 1857-7636, doi:https://doi.org/10.18509/GBP210619m, Ref 2021
3 Stanislava Misheva, ORIENTATION IN TIME AND SPACE – FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCE, International Scientific Conference. GEOBALCANICA 2021, Publisher:Geobalcanica Society, 2021, pages:625-628, ISBN:ISSN 1857-7636, doi:https://doi.org/10.18509/GBP210625m, Ref 2021
4 Станислава Мишева, РОЛЯТА НА УЧИЛИЩЕТО В РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА, Сборник доклади от научни конференции „География и регионално развитие“– Созопол, септември 2021. Фондация „ЛОПС“- 2021, 2021, стр.:301-308, ISSN (print):1313-4698, ISSN (online):1313-4698 2021
5 Misheva, St., CULTIVATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION BY THE MONTESSORI METHOD, 20th International Scientific GeoConference, 2020, ISSN (online):1314-2704, ISBN:978-619-7603-11-8, doi:10.5593/sgem2020/5.2/s22.085, Ref 2020
6 Vasileva, M., Misheva, St., Poleganova, D., DEVELOPMENT OF COMMUNICATION COMPETENCE IN GEOGRAPHY TRAINING, International Scientific Conference. GEOBALCANICA 2020, Publisher:Geobalcanica Society, 2020, pages:883-888, ISBN:ISSN 1857-7636, doi:DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.96 UDC: 37.091.33-028.16:91, Ref 2020
7 Misheva, St., IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH STUDY EXCURSION IN GEOGRAPHY TRAINING, 20th International Scientific GeoConference, 2020, Ref 2020
8 Vasileva, M., Misheva, St., Poleganova, D., INTERNAL DIFFERENTIATION-A TOOL FOR IMPLEMENTING THE INDIVIDUAL APPROACH IN GEOGRAPHY TRAINING, International Scientific Conference. GEOBALCANICA 2020 , Publisher:Geobalcanica Society, 2020, pages:897-902, ISBN:ISSN 1857-7636, doi:DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.98 UDC: 37.016:91-027.521 37.091.33-027.521:91, Ref 2020
9 Мишева, С., ПРИЛОЖИМОСТ НА МЕТОДА МОНТЕСОРИ В ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО, том 43, редактор/и:Климент Найденов, Стоян Недков, Мария Петрова, 2020, стр.:95-99, ISSN (print):ISSN 0375-5924, ISSN (online):ISSN 2682-986X 2020
10 Мишева, Ст., ПРИРОДНАТА СРЕДА – ОСНОВЕН ДИДАКТИЧЕСКИ РЕСУРС В МЕТОДИКАТА НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ, География и регионално развитие, редактор/и:Борисова, Б., Кулов, Б. и др., издателство:Фондация "ЛОПС", 2020, стр.:68-72, ISBN:978-619-91670 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Станислава Мишева, Технология на саморазвитието – основа за съвременните STEAM технологии в обучението по география 2022
2 Присъствие, Станислава Мишева, „Зелената“ трансформация на София: предизвикателства, възможности, устойчиви решения Научно-практическа конференция и кръгла маса 2022
3 Секционен доклад, Станислава Мишева, Съвременните STEAM технологии в обучението по география 2022
4 Присъствие, Станислава Мишева, STEM Образование в България 2022
5 Секционен доклад, Станислава Мишева, ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ВОДЕЩА ИДЕЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ 2022
6 Секционен доклад, Станислава Мишева, ORIENTATION IN TIME AND SPACE – FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCE 2021
7 Секционен доклад, Станислава Мишева, OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARITY IN GEOGRAPHY EDUCATION 2021
8 Секционен доклад, Станислава Мишева, РОЛЯТА НА УЧИЛИЩЕТО В РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА 2021
9 Постер, Станислава Мишева, CULTIVATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION BY THE MONTESSORI METHOD 2020
10 Постер, Станислава Мишева, INTERNAL DIFFERENTIATION-A TOOL FOR IMPLEMENTING THE INDIVIDUAL APPROACH IN GEOGRAPHY TRAINING 2020
11 Секционен доклад, Станислава Мишева, ПРИМЕРНА МЕТОДИКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ ПО МЕТОДИКАТА НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ 2020
12 Постер, Станислава Мишева, DEVELOPMENT OF COMMUNICATION COMPETENCE IN GEOGRAPHY TRAINING 2020
13 Секционен доклад, Станислава Мишева, ПРИРОДНАТА СРЕДА – ОСНОВЕН ДИДАКТИЧЕСКИ РЕСУРС В МЕТОДИКАТА НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ 2020
14 Постер, Станислава Мишева, IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH STUDY EXCURSION IN GEOGRAPHY TRAINING 2020
15 Секционен доклад, Станислава Мишева, ПРИЛОЖИМОСТ НА МЕТОДА МОНТЕСОРИ В ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2020