Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Станислава Мишева
Научен проект
Станислава Мишева, Околна среда на пограничните общини между Република България и Република Сърбия - състояние и устойчиво развитие, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2019
Статия в поредица
Мишева, Ст., УЧЕНИКЪТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ В КОНТЕКСТА НА ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Годишник на СУ, Кн. 2, том 113, том:География, брой:113, 2021 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Misheva, St., CULTIVATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION BY THE MONTESSORI METHOD, 20th International Scientific GeoConference, 2020, Ref 2020
2 Vasileva, M., Misheva, St., Poleganova, D., DEVELOPMENT OF COMMUNICATION COMPETENCE IN GEOGRAPHY TRAINING, International Scientific Conference. GEOBALCANICA 2020, Publisher:Geobalcanica Society, 2020, pages:883-888, ISBN:ISSN 1857-7636, doi:DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.96 UDC: 37.091.33-028.16:91, Ref 2020
3 Misheva, St., IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH STUDY EXCURSION IN GEOGRAPHY TRAINING, 20th International Scientific GeoConference, 2020, Ref 2020
4 Vasileva, M., Misheva, St., Poleganova, D., INTERNAL DIFFERENTIATION-A TOOL FOR IMPLEMENTING THE INDIVIDUAL APPROACH IN GEOGRAPHY TRAINING, International Scientific Conference. GEOBALCANICA 2020 , Publisher:Geobalcanica Society, 2020, pages:897-902, ISBN:ISSN 1857-7636, doi:DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.98 UDC: 37.016:91-027.521 37.091.33-027.521:91, Ref 2020
5 Мишева, Ст., ПРИРОДНАТА СРЕДА – ОСНОВЕН ДИДАКТИЧЕСКИ РЕСУРС В МЕТОДИКАТА НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ, География и регионално развитие, редактор/и:Борисова, Б., Кулов, Б. и др., издателство:Фондация "ЛОПС", 2020, стр.:68-72 2020
Участие в конференция
1 Постер, Станислава Мишева, CULTIVATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION BY THE MONTESSORI METHOD 2020
2 Секционен доклад, Станислава Мишева, ПРИРОДНАТА СРЕДА – ОСНОВЕН ДИДАКТИЧЕСКИ РЕСУРС В МЕТОДИКАТА НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ 2020
3 Постер, Станислава Мишева, IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH STUDY EXCURSION IN GEOGRAPHY TRAINING 2020
4 Секционен доклад, Станислава Мишева, ПРИМЕРНА МЕТОДИКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ ПО МЕТОДИКАТА НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ 2020
5 Секционен доклад, Станислава Мишева, ПРИЛОЖИМОСТ НА МЕТОДА МОНТЕСОРИ В ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2020