Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Станислава Мишева

Author ID (SCOPUS):57221673032

ORCID ID:0000-0002-0189-8452
Дипломна работа
Станислава Пламенова Мишева, Далмация през погледа на един пътешественик (XVIII в.), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. д-р Рая Заимова 2014
Дисертация д-р
Станислава Пламенова Мишева, Приложение на методиката на Мария Монтесори в обучението по география, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Мая Василева 2023
Научен проект
1 Станислава Мишева, Комисия за извършване на експертна оценка на изпитни варианти за ДЗИ, Член, МОН, Номер на договора:РД09 615/10.03.2020 2020
2 Станислава Мишева, Регионален анализ и оценка на неравенствата между област Видин и област Благоевград, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2020
3 Станислава Мишева, Околна среда на пограничните общини между Република България и Република Сърбия - състояние и устойчиво развитие, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2019
Статия в поредица
1 Станислава Мишева, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА STEAM ОБУЧЕНИЕ В ЧАСОВЕТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, Годишник на СУ, Кн. 2-География, том 115, том:География, брой:115, 2023, ISSN (print):0324 – 2579, ISSN (online):2535 – 0579 2023
2 Станислава Мишева, УЧЕНИКЪТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ В КОНТЕКСТА НА ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, Годишник на СУ, Кн. 2-География, том 113, том:География, брой:113, 2021, стр.:535-545, ISSN (print):0324 – 2579, ISSN (online):2535 – 0579 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Станислава Мишева, ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ВОДЕЩА ИДЕЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ, МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „ОБРАЗОВАНИЕ, ГЕОГРАФИЯ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ В ЧЕСТ НА 60-ГОДИШНИНАТА НА ПРОФ. Д.Н. СТЕЛА ДЕРМЕНДЖИЕВА, редактор/и:Дерменджиев, А. Събева, П. Драганова, Т., издателство:ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2022, стр.:339-350, ISSN (print):978-619-208-294-9 , ISSN (online):978-619-208-295-6, ISBN:978-619-208-340-3 2022
2 Stanislava Misheva, OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARITY IN GEOGRAPHY EDUCATION, International Scientific Conference. GEOBALCANICA 2021, Publisher:Geobalcanica Society, 2021, pages:619-623, ISBN:ISSN 1857-7636, doi:https://doi.org/10.18509/GBP210619m, Ref 2021
3 Stanislava Misheva, ORIENTATION IN TIME AND SPACE – FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCE, International Scientific Conference. GEOBALCANICA 2021, Publisher:Geobalcanica Society, 2021, pages:625-628, ISBN:ISSN 1857-7636, doi:https://doi.org/10.18509/GBP210625m, Ref 2021
4 Станислава Мишева, РОЛЯТА НА УЧИЛИЩЕТО В РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА, Сборник доклади от научни конференции „География и регионално развитие“– Созопол, септември 2021. Фондация „ЛОПС“- 2021, 2021, стр.:301-308, ISSN (print):1313-4698, ISSN (online):1313-4698 2021
5 Misheva, St., CULTIVATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION BY THE MONTESSORI METHOD, 20th International Scientific GeoConference, 2020, ISSN (online):1314-2704, ISBN:978-619-7603-11-8, doi:10.5593/sgem2020/5.2/s22.085, Ref 2020
6 Vasileva, M., Misheva, St., Poleganova, D., DEVELOPMENT OF COMMUNICATION COMPETENCE IN GEOGRAPHY TRAINING, International Scientific Conference. GEOBALCANICA 2020, Publisher:Geobalcanica Society, 2020, pages:883-888, ISBN:ISSN 1857-7636, doi:DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.96 UDC: 37.091.33-028.16:91, Ref 2020
7 Misheva, St., IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH STUDY EXCURSION IN GEOGRAPHY TRAINING, 20th International Scientific GeoConference, 2020, Ref 2020
8 Vasileva, M., Misheva, St., Poleganova, D., INTERNAL DIFFERENTIATION-A TOOL FOR IMPLEMENTING THE INDIVIDUAL APPROACH IN GEOGRAPHY TRAINING, International Scientific Conference. GEOBALCANICA 2020 , Publisher:Geobalcanica Society, 2020, pages:897-902, ISBN:ISSN 1857-7636, doi:DOI: http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.98 UDC: 37.016:91-027.521 37.091.33-027.521:91, Ref 2020
9 Мишева, С., ПРИЛОЖИМОСТ НА МЕТОДА МОНТЕСОРИ В ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗВЕСТИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ГЕОГРАФСКО ДРУЖЕСТВО, том 43, редактор/и:Климент Найденов, Стоян Недков, Мария Петрова, 2020, стр.:95-99, ISSN (print):ISSN 0375-5924, ISSN (online):ISSN 2682-986X 2020
10 Мишева, Ст., ПРИРОДНАТА СРЕДА – ОСНОВЕН ДИДАКТИЧЕСКИ РЕСУРС В МЕТОДИКАТА НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ, География и регионално развитие, редактор/и:Борисова, Б., Кулов, Б. и др., издателство:Фондация "ЛОПС", 2020, стр.:68-72, ISBN:978-619-91670 2020
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Станислава Мишева, Digital pedagogical strategy for Z generation 2023
2 Секционен доклад, Станислава Мишева, The Interdisciplinary Approach in Geography Education 2023
3 Секционен доклад, Станислава Мишева, ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ВОДЕЩА ИДЕЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ 2022
4 Присъствие, Станислава Мишева, STEM Образование в България 2022
5 Секционен доклад, Станислава Мишева, Технология на саморазвитието – основа за съвременните STEAM технологии в обучението по география 2022
6 Присъствие, Станислава Мишева, „Зелената“ трансформация на София: предизвикателства, възможности, устойчиви решения Научно-практическа конференция и кръгла маса 2022
7 Секционен доклад, Станислава Мишева, Съвременните STEAM технологии в обучението по география 2022
8 Секционен доклад, Станислава Мишева, ORIENTATION IN TIME AND SPACE – FROM KNOWLEDGE TO COMPETENCE 2021
9 Секционен доклад, Станислава Мишева, РОЛЯТА НА УЧИЛИЩЕТО В РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ДЪРЖАВАТА 2021
10 Секционен доклад, Станислава Мишева, OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION OF INTERDISCIPLINARITY IN GEOGRAPHY EDUCATION 2021
11 Секционен доклад, Станислава Мишева, ПРИЛОЖИМОСТ НА МЕТОДА МОНТЕСОРИ В ГЕОГРАФСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 2020
12 Постер, Станислава Мишева, CULTIVATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION BY THE MONTESSORI METHOD 2020
13 Постер, Станислава Мишева, INTERNAL DIFFERENTIATION-A TOOL FOR IMPLEMENTING THE INDIVIDUAL APPROACH IN GEOGRAPHY TRAINING 2020
14 Секционен доклад, Станислава Мишева, ПРИМЕРНА МЕТОДИКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ ПО МЕТОДИКАТА НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ 2020
15 Постер, Станислава Мишева, DEVELOPMENT OF COMMUNICATION COMPETENCE IN GEOGRAPHY TRAINING 2020
16 Секционен доклад, Станислава Мишева, ПРИРОДНАТА СРЕДА – ОСНОВЕН ДИДАКТИЧЕСКИ РЕСУРС В МЕТОДИКАТА НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ 2020
17 Постер, Станислава Мишева, IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH STUDY EXCURSION IN GEOGRAPHY TRAINING 2020