Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Силвана Карагьозова

Researcher ID (Web of Science):ACN-5881-2022

ORCID ID:Silvana Karagyozova/0000-0003-2630-1621
Дисертация д-р
Силвана Колева Карагьозова, Методически аспекти на дистанционното обучение по Аудио видео дизайн, , Ръководител:Проф. Адриан Георгиев 2018
Монография
1 Силвана Карагьозова, Създаване на ефективни (обучителни) видеа: за видеото - педагогически, сценарно, технологично, звуково, режисьорски, ISBN:978-954-07-5766-7, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", София 2023
2 Силвана Карагьозова, Методически аспекти на аудиовизуалния дизайн, ISBN:978-619-7505-69-6, Канев Мюзик, София, Рецензирано 2020
Научен проект
1 Силвана Карагьозова, Разработване на иновативен модел за обучение по музикално-теоретични дисциплини чрез интегриране на дигитални клавишни инструменти в концертна среда , Член, , Номер на договора:80-10-94/26.04.2023 г. 2023
2 Силвана Карагьозова, Създаване и апробиране на аудиовизуални, филмови и медийни прототипи. за дистанционно обучение по звукови и медийни технологии. , Ръководител, , Номер на договора:80-10-186/2022 2022
3 Силвана Карагьозова, „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, Член, 2021
4 Силвана Карагьозова, Създаване и апробиране на аудиовизуални, филмови и медийни прототипи. Концептуален модел за дистанционно обучение по звукови и медийни технологии. , Ръководител, , Номер на договора:80-10-145-23.04.2020 2020
Статия в научно списание
1 Силвана Карагьозова, Синхронно vs. асинхронно, или защо „онлайн лекция“ не е синоним на „дистанционно обучение“, Педагогика, том:94, брой:1, 2022, стр.:65-78, doi:https://doi.org/10.53656/ped2022-1.06, Ref, IF ( - 2022) 2022
2 Силвана Карагьозова, „Дигитална история“ – съвременен образователен инструмент, Педагогически изследвания, vol:1, issue:1, 2020, ISSN (online):ISSN 2683-1376 2020
3 Силвана Карагьозова, Аудио-визуалният учебен ресурс в електронната форма на обучение – методологически анализ и препоръки. , Електронно списание за наука, култура и образование, 2017, ISSN (online):ISSN2367-6396 2017
4 Силвана Карагьозова, Дистанционно обучение по аудио видео дизайн – някои методически съображения, Електронно списание за наука, култура и образование, 2017, ISSN (online):ISSN 2367-6396 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
Силвана Карагьозова, Приложение на фоновата музика в учебния аудиовизуален ресурс, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ, 2020, ISBN:ISBN 978-954-07-5061-3 2020
Студия в поредица
Силвана Карагьозова, Звуков дизайн – субективно-обективен начин на комуникация, ГОДИШНИК на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Факултет по науки за образованието и изкуствата, том:Том 115, брой:Година III, 2022, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2022, стр.:291-321, ISSN (print):ISSN 2738-7062 2022