Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Деян Джундреков

Author ID (SCOPUS):57767599500

Researcher ID (Web of Science):HMD-7310-2023

ORCID ID: 0000-0003-0273-2232
Научен проект
1 Деян Джундреков, Дискретни, алгебрични и комбинаторни структури, Член, , Номер на договора:80-10-52/2022 2022
2 Деян Джундреков, Дискретни, алгебрични и комбинаторни структури, Член, , Номер на договора:80-10-64/2021 2021
3 Деян Джундреков, Дискретни, алгебрични и комбинаторни структури, Член, 2020
Статия в научно списание
1 S. Boumova, V. Drensky, D. Dzhundrekov, M. Kassabov, Symmetric Polynomials in Free Associative Algebras—II, Mathematics, vol:11, issue:23, 2023, ISSN (online):2227-7390, doi:https://doi.org/10.3390/math11234817, Ref, Web of Science, IF (2.4 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (0.446 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), International 2023
2 S. Boumova, V. Drensky, D. Dzhundrekov, M. Kassabov, Symmetric polynomials in free associative algebras , TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, issue:Vol. 46: No. 5, SI-2, 2022, ISSN (online):1300-0098, doi:10.55730/1300-0098.3225, Ref, Web of Science, IF (1 - 2022), Web of Science Quartile: Q2 (Mathematics), SCOPUS, SJR (0.443 - 2022), SCOPUS Quartile: Q2 (2022), International, PhD 2022
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Деян Джундреков, Noncommutative Symmetric Polynomials in Free Associative Algebras 2024
2 Секционен доклад, Деян Джундреков, Alternative polynomials in free associative algebras 2023
3 Секционен доклад, Деян Джундреков, Symmetric polynomials in free associative algebras 2022
4 Секционен доклад, Деян Джундреков, Symmetric polynomials in free associative algebras 2022
5 Секционен доклад, Деян Джундреков, Symmetric polynomials in free associative algebras (Part 2) 2022
6 Секционен доклад, Деян Джундреков, On the symmetric polynomials in noncommuting variables 2021
7 Секционен доклад, Деян Джундреков, Symmetric polynomials in noncommuting variables 2021
8 Секционен доклад, Деян Джундреков, Symmetric polynomials in d noncommuting variables 2021