Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Плама Христова

Author ID (SCOPUS):57193754212

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-6333-7124
Глава от книга
1 Connolly, T., Tsvetkova, N., Hristova, P., Gamifying Teacher Training: Simulated Practice Learning for Future and Practising Teachers Interacting with Vulnerable Learners. In: Bradley E. (eds) Games and Simulations in Teacher Education. Advances in Game-Based Learning. Springer, Cham., pp 55-73 https://doi.org/10.1007/978-3-030-44526-3_5, ISBN:978-3-030-44525-6, Springer, Cham., Switzerland, Рецензирано, International 2020
2 Tsvetkova, N., Antonova, A., Hristova, P., Developing a Pedagogical Framework for Simulated Practice Learning: How to Improve Simulated Training of Social Workers who Interact with Vulnerable People (Chapter 7). In: Vu, P., Fredrickson, S., & Moore, C. (eds.) Handbook of Research on Innovative Pedagogies and Technologies for Online Learning in Higher Education, IGI Global, USA, pp. 127-150. The book is published in the IGI Global book series Advances in Higher Education and Professional Development (AHEPD) SCOPUS indexed. , ISSN (print):ISBN 13: 9781522518518, ISSN (online):ISBN 13: 9781522518518, ISBN:ISBN 13: 9781522518518, IGI Global, Ref 2017
3 Krumov, K., Vazov, G., Hristova, P., Negruti, A., Krumova, A., Smilkova, D., Toxic leadership: Theoretical analysis and empirical research to map current practices (Chapter 7), ISBN:978-3-86219-844-3, Kassel University Press GmbH, Kassel, Рецензирано, International 2015
4 Krumov, K., Larsen, K., Hristova, P., Organizational management and organizational effectiveness (Chapter 16), Kassel University Press GmbH, Kassel, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
Дисертация д-р
Плама Сергеева Христова, "Лидерски стилове и стратегии за справяне със стреса в организациите", СУ "Св. Кл. Охридски", Ръководител:Проф. дфн. Крум Крумов 2011
Монография
Negruti, A., Hristova, P., Larsen, K., Krumov, K., Positive Organizational Psychology. Advances in Creating Improved Workplaces and Employee Well-Being, ISSN (print):, ISSN (online):, Kassel University Press, Germany, International 2015
Научен проект
1 Плама Христова, Personality And Behavioral Changes During An Extreme Pandemic Situation: A Cross-Cultural Study In Europe And Asia, Член, 2020
2 Плама Христова, Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР, 2020-2023 г., Член, , Номер на договора:РД 22-1434 от 25.06.2020 2020
3 Плама Христова, Европейското партньорство за хуманитарни дейности (EUHAP)/ • European Humanitarian Action Partnership (EUHAP), Член, , Номер на договора:I4PS0003 (2014-1-8E01-KA203-000920) 2014
4 Плама Христова, Студентски практики, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-2.002-0001 2012
5 Плама Христова, “Европейски университети за професионализация на хуманитарните действия (EUPRHA)”/ EUPRHA- European Universities on Professionalization on Humanitarian Action, Член, , Номер на договора:2011- 4044 Project 518362-LLP-1-2011-1-ES-ERASMUS-ENW 2011
6 Плама Христова, Личност и общество – поглед към бъдещето , Член, 2011
7 Плама Христова, Мотивация и нагласи за емиграция на българските студенти, Член, 2005
Научно ръководство
1 Плама Христова, „ВЪЗПРИЕТИ ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ И ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ“, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Сабина Стоянова 2023
2 Плама Христова, „Възприятия на служителите за техния лидер и предпочитани стилове за разрешаване на конфликти“, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Румяна Борисова 2023
3 Плама Христова, „Емоционална интелигентност и управление на организационни конфликти“, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Марина Станкова 2023
4 Плама Христова, „Лидерски стилове и удовлетвореност от комуникацията в киноцентър „Бояна““, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Анна-Мария Велинова 2023
5 Плама Христова, „Лидерски стилове и удовлетвореност от комуникацията в киноцентър „Бояна““, СУ " дипломна работа:Анна-Мария Велинова 2023
6 Плама Христова, „Стилове за разрешаване на конфликти и нагласи към медиацията сред украински студенти“, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Анастасия Богданова 2023
7 Плама Христова, Leadership Styles, Team Cohesion and Management of Organisational Crises Provoked by Covid-19, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Антония Сталева 2023
8 Плама Христова, Perceived Leadership Style, Strategies for Coping with Organizational Stress, and Resilience in Managers and Employees, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Десислава Виденова 2023
9 Плама Христова, Work-Family Conflict and Strategies for Coping with Stress of Working Parents , СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Кристина Малинова 2023
10 Плама Христова, „ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ И СПЛОТЕНОСТ НА ЕКИПИТЕ”, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Иван Анков 2022
11 Плама Христова, „Лидерство и стилове на управление на организационни конфликти“, дипломна работа:Николай Миков 2022
12 Плама Христова, Attitudes towards perceived leadership style and the coaching in the workplace, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Надежда Савова 2022
13 Плама Христова, Big Five Personality Traits of Bulgarian Owners and Preparedness for Organizational Crises in Small-Sized Enterprises, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Христиана Милчева 2022
14 Плама Христова, Кризисно лидерство и умения за идентифициране и предотвратяване на организационни кризи, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Мария Асенова 2022
15 Плама Христова, ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО УЧЕНЕ ОТ КРИЗАТА COVID 19, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Диляна Маджарова 2022
16 Плама Христова, Лидерство в периода на първия Ковид 19 локдаун през 2020 година в частна организация от ИТ сектора, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Николета Мечкарова 2022
17 Плама Христова, Привързаност към организацията и стилове за разрешаване на конфликти, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Магдалена Димова 2022
18 Плама Христова, “Възприет лидерски стил, видове организационни конфликти и стилове за тяхното управление”, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Йоана Деянова 2021
19 Плама Христова, „Личностни характеристики на подчинените и възприети лидерски стилове“, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Юлиана Въжарова 2021
20 Плама Христова, „Управление на конфликти в многонационални организации“, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Виктория Енгелхарт 2021
21 Плама Христова, Конфликти и дискриминация на работното място спрямо служители с различна сексуална ориентация, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Джулия Велинова 2021
22 Плама Христова, Лидерски стилове при управление на международен проект, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Лора Лукиянова 2021
23 Плама Христова, "Конфликтни взаимоотношения на работното място и стилове за разрешаване на конфликти", дипломна работа:Дима Невенова Ненова 2020
24 Плама Христова, "Организационни конфликти и тяхното разрешаване в организация от държавния и частния сектор", дипломна работа:Кристин Любомирова Стаменова 2020
25 Плама Христова, „Взаимодействие и кризи на доверието между родители и учители в детска градина“, дипломна работа:Елена Райчева Ватрачка 2020
26 Плама Христова, „Конфликтни взаимоотношения при служителите в държавна администрация“, дипломна работа:Мила Маринова Маринова 2020
27 Плама Христова, „ЛОКУС НА КОНТРОЛ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ НА РАБОТНОТО МЯСТО“, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Олга Владимировна Герасименко 2020
28 Плама Христова, „Мобинг и дискриминация на работното място“, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Олена Бербат 2020
29 Плама Христова, „Стилове и компетентности на съвременните лидери“, дипломна работа:Емма Ленивна Берсуцка 2020
30 Плама Христова, "Професионален стрес и съвременни алтернативни методи за превенция и справяне", дипломна работа:Стоян Налджиев 2019
31 Плама Христова, "Самооценка и адаптация на индивида към работната среда", дипломна работа:Мария Ивайлова Кирилова 2019
32 Плама Христова, „Ролеви стресори и конфликтни отношения на работното място”, дипломна работа:Калин Иванов Виденов 2019
33 Плама Христова, Трансформационно лидерство и мотивация на държавните служители, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Николай Васев 2016
34 Плама Христова, Лидерски стилове и професионален стрес при служителите, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Силвия Венциславова Делчева 2015
35 Плама Христова, Трансформационното лидерство и групова сплотеност, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Ралица Нешовска 2015
Редактор на издание нереферирано
Плама Христова, Andreea Negruti, Plama Hristova, Knud Larsen, Krum Krumov, Редактор на издание нереферирано 2015
Статия в научно списание
1 Vladova, I., Hristova, P., Jovanova – Mitkovska, S., Popeska, P., Džidrov, M., DEVELOPMENT OF A TRAINING PROGRAM FOR YOUTHS TO IMPROVE THE RELATIONSHIPS OF THE GENERATION Z CHILDREN WITH THEIR PARENTS AND COACHES THROUGH PRACTISING TAEKWON-DO, Activities of Physical Education and Sport. International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport (APES), vol:12, issue:1, 2022, pages:3-7, ISSN (online):1857-7687, Ref, др., International 2022
2 Vladova, I., Hristova, P., Ignatov, V., Tasev, Y., Ignatova, M., THE ROLE OF SPORT FOR THE PREVENTION OF INTERNET ADDICTION IN THE GENERATION Z TRAINING CHILDREN AGED 12-17 YEARS, Research in Kinesiology. International Journal of Kinesiology and Other Related Sciences (RIK), vol:1, issue:50, 2022, pages:69-72, Ref 2022
3 Христова, П., Маринова, М., КОНФЛИКТНИ ОТНОШЕНИЯ И СТИЛОВЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ ПРИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, Българско списание по психология, vol:4, issue:4, 2021, pages:229-237, ISSN (online):0861-7813, Ref 2021
4 Христова, П., "Работохолизмът и неговите организационни измерения" , Мениджмънт, консултиране и организационно развитие, issue:1-2, 2018, pages:27-43, ISSN (print):1314-8737, ISSN (online):1314-8745 2018
5 Tsvetkova, N., Hristova, P., Skills development through game-based learning - challenges and opportunities for teachers, Education, Child Development and Counseling, issue:1-2, 2018, pages:3-16, ISSN (print):2367-5411, ISSN (online):2367-542X 2018
6 Христова, П., Посттравматично стресово разстройство - рискови фактори и адаптивност, Образование, детско развитие и консултиране, брой:1-2, 2018, стр.:43-58, ISSN (print):2367-5411 , ISSN (online):2367-542X 2018
7 Krumov, K., Schneider, J., Krumova, A., Hristova, P., Leadership key competencies in educational systems and basic principles for educational reforms in the digital era, Journal of Education, Child Development and Counseling, 2016, pages:23-33, International 2016
8 Krumov, K., Hristova, P., Negruti, A., Krumova, A., Perceptions of toxic leaders – empirical research, Journal of Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Development, issue:1-2, 2016, pages:3-17, International 2016
9 Krumova, A., Hristova, P., Stress management in the school institution – a psychological aspect., Journal of Management, Consulting and Organizational Development, брой:1-2, 2016, стр.:3-17, ISSN (online):1314-8475 2016
10 Krumov, K., Hristova, P., Krumova, A., Novkova, J., Stress, stressors and organizational commitment, Human resources, leadership and organizational management, том:1, брой:1-2, 2016, стр.:73-93 2016
11 Krumov, K., Schneider, J. F., Larsen, K., Hristova, P., Krumova, A., Negruti, A., The entrepreneur as an innovator: Contemporary status and new opportunities for women entrepreneurship, Human resources, leadership and organizational management, , vol:1, 2016, pages:13-50, International 2016
12 Tsvetkova, N., Hristova, P., Legurska, M., The Potential of Simulated Practice Learning for Preparing Child-care Specialists, Journal of Learning, Development and Community, issue:1, 2016, pages:59-76, ISSN (print):2537-4354 2016
13 Цветкова, Н., Христова, П., Възможностите на симулационното практическо обучение, Образование, детско развитие и консултиране, брой:1-2, 2016, стр.:61-78 2016
14 Крумов, К., Христова, П., Гацова, В., Господинова-Георгиева, П., Надеждност на субскалите на Многофакторния въпросник за лидерство (MLQ): първа версия , Иновации, предприемачество и устойчиво развитие, брой:1-2, 2016, стр.:57-62 2016
15 Крумов, К., Христова, П., Крумова, А., Токсичното лидерство – психологически аспект, Летописи, том:1, 2016, стр.:28-31 2016
16 Krumov, K., Larsen, K., Radovic-Markovic, M., Krumova, A., Hristova, P., An Impact of an Educational System on Organizational Effectiveness and Sustainable Development of Any Society , The IPSI BgD Transactions on Advanced Research, vol:11, issue:2, 2015, pages:28-36, International 2015
17 Krumov, K., Vazov, G., Hristova, P., Krumova, A., Negruti, A., Smilkova, D., Destructive and toxic leaders - psychological portrait, Journal of Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Development, 2015, стр.:44-62, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
18 Krumov, K., Schneider, J., Larsen, K., Haralampiev, K., Hristova, P., Krumova, A., Vazov, G., Novkova, J., Smilkova, D., First version of the questionnaire for measuring attitudes toward women entrepreneurship, Journal of Management, Consulting and Organizational Development, брой:1-2, 2015, стр.:3-15, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
19 Krumov, K., Vazov, G., Krumova, A., Hristova, P., Negruti, A., Smilkova, D., Positive and dark side of leadership: Theoretical aspect, Journal of Management, Consulting and Organizational Development, брой:1-2, 2015, стр.:44-59, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
20 Krumov, K., Krumova, A., Hristova, P., Third educational revolution: Education system reform in the 21st century., Journal of Education, Child Development and Counseling, том:1-2, 2015, стр.:19-28, ISSN (online):2367-542X 2015
21 Krumov, K., Larsen, K., Hristova, P., Negruti, A., Krumova, A., Juhazs, M., Smilkova, D., Gatzova, V., Gospodinova, P., Novkova, J., Women entrepreneurs: theoretical analysis and cross-national research , Journal of Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Development, брой:1-2, 2015, стр.:3-35, в сътрудничество с чуждестранни учени 2015
22 Krumov, K., Larsen, K., Radovic-Markovic, M., Krumova, A., Hristova, P., Shopova, S., Motivation: The intrinsic value of labour and comparative work related values. , Education, Child Development and Counseling, брой:1-2, 2014, стр.:3-12, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
23 Krumov, K., Larsen, K., Atanassova, M., Krumova, A., Hristova, P., Negruti, A., Juhasz, M., Takacs, V, Novkova, J., Smilkova, D., Beliefs about women entrepreneurs: an exploratory cross-national study, Journal of Management, Consulting and Organizational Development, 2014, стр.:3-16, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
24 Voutira, E., Einarsdóttir, J., Baldursdóttir, S., Hristova, P., Favoreu, E., Wood, T., Agapiou-Josephides, K., Hadjisavvas, C., Emerging trends in humanitarian action and professionalization of humanitarian aid workers , http://euhap.eu/hatrends/, 2014, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
25 Krumov, K., Hristova, P., Krumova, A., Novkova, J., Perceptions of Bulgarian women’s motives for involvement in entrepreneurial business , Journal of management, consulting and organizational development, issue:1-2, 2014, pages:49-55 2014
26 Krumov, K., Radovic-Markovic, M., Larsen, K., Atanassova, M., Krumova, A., Hristova, P., Juhasz, M., Negruti, A., Takacs, V., Novkova, J., and Barnoczki, A., Psychological research of attitudes toward women entrepreneurship – cross-national specifics, Astitva International Journal of Commerce, Management and Social Sciences, 2014, pages:110-128, Ref, Web of Science, International 2014
27 Krumov, K., Larsen, K., Krumova, A., Hristova, P., The crises of our times as a challenge to the sustainable development of modern civilization, Journal of Innovation, Entrepreneurship and Sustainable , брой:1-2, 2014, стр.:3-9, в сътрудничество с чуждестранни учени 2014
28 Krumov, K., Larsen, K., Atanassova, M., Hristova, P., Juhasz, M., Tutu, A., Barnoczki, A., Attitudes toward women entrepreneurs – social and psychological perspective , ournal of management, Consulting and Organizational development, брой:1-2, 2013, стр.:4-17, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
29 Ommundsen, R., Van der Veer, K., Krumov, K., Larsen, K., Hristova, P., Ivanova, S., Ivanova, D., Attitudinal predictors of potential cross-border migration , The Open Social Science Journal, том:3, брой:1, 2010, стр.:62-67, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
30 Krumov, K., Larsen, K., Ommundsen, R., Van der Veer, K., Schneider, J., Hiber, K., Petkova, P., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S., Why Do the Bulgarian Students Want to Emigrate?, Psychosomatic Medicine, том:ХVІІ, брой:1, 2009, стр.:64-78, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
31 Омундсен, Р., Ван дер Веер, К., Ларсен, К., Крумов, К., Христова, П., Иванова, С., Иванова, Д., Георгиева, Д., Незаконното имиграционно поведение: фактори и възможности за предсказване, Психология, брой:1-2, 2009, стр.:13-30, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
32 Христова, П., Професионалният стрес и конфликтът „Работа - семейство”, Психосоматична медицина, том:ХVІІ, брой:1, 2009, стр.:108-123 2009
33 Krumov, K., Atanassova, M., Larsen, K., Van der Veer, K., Hiber, K., Schneider, J., Hristova, P., Ivanova, D., Ivanova, S., Cultural Changes as a Motivating Factor for Migration Behavior in the Sending Countries , Zeitschrift fur Sozialmanagement/Journal of Social Management, том:5, брой:1-2, November, 2007, стр.:114-123, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
Статия в поредица
1 Христова, П., Krumova, A., Виртуалното лидерство – психологически аспекти., Българско списание по психология, 2021, стр.:221-229, ISBN:0861-7813 2021
2 Krumova, A., Христова, П., Здравен локус на контрол в условията на екстремална пандемична ситуация: психологическо изследване., Българско списание по психология, том:кн. 3, 2021, стр.:7-16, ISBN:0861-7813, Ref 2021
3 Крумова, А., Юхаш, М., Гарванова, М., Репачки, Р., Христова, П., Работохолизъм в условията на пандемия: сравнителен анализ между България и Унгария. , Международно списание по философии и психологии "Диоген", vol:Психология, issue:29, Publisher:Диоген, 2021, pages:31-46, ISSN (print):2367-9549, ISSN (online):1314-2763, Ref, International 2021
4 Крумов, К., Ларсен, К., Ван дер Веер, К., Омундсен, Р., Иванова, Д., Христова, П., Иванова, С., Миграционното поведение: мотивационен аспект, Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, Философски факултет, том:Книга Психология, издателство:УИ „Св. Кл.Охридски“, 2010, стр.:5-47, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Hristova, P., Vladova, I., Ignatov, V., Tasev, Y., Ignatova, M., A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GENERATION Z CHILDREN AND THEIR PARENTS, MODERN TRENDS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS, editor/s:Yaneva, A., Publisher:Sofia University "St. Kliment Ohridski", 2022, pages:225-233, ISSN (online):1314–2275, Ref 2022
2 Крумова, А., Христова, П., Изследване на здравния локус на контрол в България и Германия по време на ковид пандемията, ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ, редактор/и:Зиновиева, И., Андреева, Л., Карабельова, С., издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2022, стр.:279-289, ISBN:978-954-07-5611-0, Ref 2022
3 Христова, П., Асенова, М., КРИЗИСНО ЛИДЕРСТВО И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЛИДЕРА КАТО ПРЕДОСТАВЯЩ СИГУРНОСТ, ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ, редактор/и:Зиновиева, И., Андреева, Л., Карабельова, С., издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2022, стр.:685-694 2022
4 Цветанова, Д., Христова, П., СЕМЕЙНИЯТ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ЖИВОТ: БАЛАНС ВМЕСТО КОНФЛИКТ, ПСИХОЛОГИЯТА – ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ, редактор/и:Зиновиева, И., Андреева, Л., Карабельова, С., издателство:СУ "Св. Кл. Охридски", 2022, стр.:654-664, ISBN:978-954-07-5611-0 2022
5 Христова, П., Крумова, К., „Позитивни функции на конфликтите в организацията“, „Лидерство и развитие на човешките ресурси“, editor/s:Илиева, С., 2020, pages:257-263, ISSN (print):978-954-07-4120-8 2020
6 Крумова, А., Христова, П., Перфекционизъм и работохолизъм – две страни на една и съща монета, Лидерство и развитие на човешките ресурси, 2020, стр.:833-842, ISSN (online):978-954-07-4979-2 2020
7 Христова, П., Крумова, А., Фактори, обуславящи позитивните нагласи към спорта при спортуващи юноши. В: Янева-Прокопова, А. (ред.)Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта. УИ "Св. Климент Охридски", 357-366 ISSN: 1314-2275 , Дванадесета международна научна конференция "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", редактор/и:Янева-Прокопова, А., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", София, 2020, стр.:357-366, ISSN (print):1314-2275 2020
8 Tsvetkova, N., Hristova, P., Legurska, M., Teaching SEN students in mainstream classrooms: Expectations and challenges , Education, Science, Innovations, издателство:European Polytechnical University, 2017 2017
9 Krumov, K., Hristova, P., Leadership and organisational effectiveness , Personality and Society – a Kaleidoscope of Perspectives, редактор/и:Yankulova, Y., издателство:Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 2015, стр.:63-96 2015
10 Христова, П., Организационните кризи в съвременния свят, Лидерство и организационно развитие, редактор/и:Илиева, С., издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2015, стр.:274-278 2015
11 Krumov, K., Larsen, K., Radovic-Markovic, M., Krumova, A., Hristova, P., From organizational change to organizational effectiveness, The individual and society: challenges of social change, 2014, pages:14-30, ISBN:978-954-411-151-9, International 2014
12 Radovic-Markovic, M., Krumov, K., Hristova, P., Krumova, A., Meaningful work and work motivation. , The individual and society: challenges of social change. , 2014, pages:63-74, ISBN:978-954-411-151-9, International 2014
13 Krumov, K., Radovic-Markovic, M., Haralampiev, K., Krumova, A., Hristova, P., Shopova, S., Novkova, J., Work motivation and value of labour. , Innovative behavior, entrepreneurship and sustainable development, editor/s:Krumov, K., M. Kamenova, K. S. Larsen, M. Markovic, J. F. Schneider (Eds.), Publisher:ECBES, 2014, pages:136-147, ISBN:ISBN 978-954-621-247-4, International 2014
14 Krumva, A., Hristova, P., Novkova, J., Public opinion about motives for women entrepreneurship: Cross-cultural research , Employment, education and entrepreneurship. Vol. 1: Gender, IT and Marketing Issues in Entrepreneurship, редактор/и:Grozdanic, R., Ivkovic, D., and Djuricic, Z. , издателство:Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, 2013, стр.:61-74 2013
15 Krumov, K., Larsen, K., Atanassova, M., Hristova, P., Juhasz, M., Tutu, A., Barnoczki, A., Attitudes toward women entrepreneurs: Cross-national study in three European countries , Employment, education and entrepreneurship. (Vol. 3, Entrepreneurship), редактор/и:Radovic, M., Grozdanic, R., and Krumov, K., издателство:Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, 2012, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
16 Христова, П., Предиктори на стратегиите за справяне с професионалния стрес, Приложна психология и социална практика, редактор/и:Герчева-Несторова, Г., издателство:УИ ВСУ „Черноризец Храбър”, 2011, стр.:275-284 2011
17 Krumov, K., Larsen, K., Ommundsen, R., Van der Veer, K., Kalinov, K., Dineva, E., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S., Shopova, S., Dimitrova, A., and Gueorguieva, D., Migration Processes and Globalization Challenges: The Case of Bulgaria , Migration Processes and Globalization Challenges, редактор/и:Krumov, K., and Larsen, K., издателство:Burgas, Bryag, 2009, стр.:37-53, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
18 Krumov, K., Larsen, K., Ommundsen, R., Van der Veer, K., Kalinov, K., Dineva, E., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S., Shopova, T., Migration Processes and Globalization Challenges: The Case of Bulgaria, Migration processes and globalization challenges, редактор/и:K. Krumov & K. Larsen, 2009, стр.:37-53, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2009
19 Ommundsen, R., Van der Veer, K., Krumov, K., Hristova, P., Ivanova, S., Ivanova, D., Larsen, K., Predicting Illegal Cross-Border Migration, Migration Processes and Globalization Challenges, редактор/и:Krumov, K., and Larsen, K., издателство:Burgas, Bryag, 2009, стр.:54-71, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
20 Krumov, K., Atanassova, M., Petkova, P., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S., Dynamics of Motives toward Emigration of Bulgarian Students , Migration: Current Issues and Problems, редактор/и:Krumov, K., and Larsen, K., издателство:SOFI – R, 2007, стр.:35-55 2007
21 Христова, П., Успяващите лидери и предизвикателствата на съвременния свят , Приложна психология и социална практика, редактор/и:Герчева-Несторова, Г., издателство:УИ ВСУ „Черноризец Храбър”, 2007 2007
Студия в поредица
Крумова, А., Христова, П., Перфекционизъм и работохолизъм: многодименсионален характер и взаимосвързаност, Годишник на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, Философски факултет, кн. Психология, том:кн. Психология, брой:том 110, редактор/и:Андреева, Л., Калчев, П., Зиновиева, И., Карабельова, С., издателство:УИ "Св. Климент Охридски", София, 2020, стр.:48-72, ISSN (online):0204-9945, Ref 2020
Съставителска дейност
Negruti, A., Hristova, P., Larsen, K., Krumov, K., Positive organizational psychology. Advances in creating improved workplaces and employee well-being, ISBN:978-3-86219-844-3, Kassel University Press, Germany, International 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Плама Христова и Румяна Борисова, ПЕРЦЕПЦИИ ЗА ЛИДЕРСКИТЕ СТИЛОВЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ 2023
2 Секционен доклад, Плама Христова, Vladova, I., Hristova, P., Ignatov, V., Tasev, Y., Ignatova, M.The Role of Sport for Prevention of Internet Addiction in the Generation Z Training Children Aged 12-17 Years (in print) 2022
3 Присъствие, Албена Крумова и Плама Христова, Изследване на здравния локус на контрол в България и Германия по време на ковид пандемията, 2022
4 Секционен доклад, Дамяна Цветанова и Плама Христова, СЕМЕЙНИЯТ И ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ЖИВОТ: БАЛАНС ВМЕСТО КОНФЛИКТ 2022
5 Секционен доклад, Плама Христова, Vladova, I., Hristova, P., Jovanova, S., Popeska, B., Dzidrov. Development of a Training Program for Youths to Improve the Relatuonships of the Generation Z Children with Their Parents and Coaches through Prtacticing Taekwon-Do (in print) 2022
6 Секционен доклад, Плама Христова и Мария Асенова, КРИЗИСНО ЛИДЕРСТВО И ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЛИДЕРА КАТО ПРЕДОСТАВЯЩ СИГУРНОСТ 2022
7 Секционен доклад, Плама Христова, Крумова, А. и Христова, П. Здравен локус на контрол в условията на екстремална пандемична ситуация: психологическо изследване (под печат) 2020
8 Секционен доклад, Плама Христова, Христова, П. и Крумова, А. Виртуалното лидерство – психологически аспекти (под печат) 2020
9 Секционен доклад, Плама Христова, Христова, П. и Маринова, М. Конфликтни отношения и стилове за разрешаване на конфликти при служители от държавна администрация (под печат) 2020
10 Секционен доклад, Плама Христова, Христова, П. и Крумова, А. (2020). Фактори, обуславящи позитивните нагласи към спорта при спортуващи юноши. В: Янева-Прокопова, А. (ред.)Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта. УИ "Св. Климент Охридски", 357-366 ISSN: 1314-2275 2020
11 Секционен доклад, Плама Христова и Албена Крумова, Христова, П., Крумова, К., „Позитивни функции на конфликтите в организацията“, „Лидерство и развитие на човешките ресурси“, editor/s:Илиева, С., 2020, ISSN (print):978-954-07-4120-8 2019
12 Секционен доклад, Албена Крумова и Плама Христова , Крумова, А., Христова, П., „Перфекционизъм и работохолизъм – две страни на една и съща монета“, "Лидерство и развитие на човешките ресурси", editor/s:Илиева, С., 2020, ISSN (print):978-954-07-4120-8 2019
13 Секционен доклад, Плама Христова, Tsvetkova, N., Hristova, P., Legurska, M. (2017). Teaching SEN students in mainstream classrooms: Expectations and challenges. Education, Science, Innovations, European Polytechnical University, pp 675-669, ISSN: 1314 5711 2017
14 Секционен доклад, Плама Христова, Христова, П., Организационните кризи в съвременния свят, Лидерство и организационно развитие, редактор/и:Илиева, С., издателство:УИ „Св. Кл. Охридски“, 2015, стр.:274-278 2015
15 Секционен доклад, Krum Krumov, Knud Larsen, Mirjana Radovic-Markovic, Albena Krumova, Plama Hristova, Krumov, K., Larsen, K., Radovic-Markovic, M., Krumova, A., Hristova, P., From organizational change to organizational effectiveness, The individual and society: challenges of social change, 2014, pp. 14-30. International 2014
16 Секционен доклад, Mirjana Radovic-Markovi, Krum Krumov, Plama Hristova, Albena Krumova, Radovic-Markovic, M., Krumov, K., Hristova, P., Krumova, A., Meaningful work and work motivation. , The individual and society: challenges of social change. 2014,pp. 63-74. International 2014
17 Секционен доклад, Krum Krumov, Mirjana Radovic-Markovic, Kaloyan Haralampiev, Albena Krumova, Plama Hristova, Stoyanka Shopova, Julika Novkova, Krumov, K., M. Radovic-Markovic, K. Haralampiev, A. Krumova, P. Hristova, S. Shopova, & J. Novkova (2014). Work motivation and value of labour. In: Krumov, K., M. Kamenova, K. S. Larsen, M. Markovic, J. F. Schneider (Eds.), Innovative behavior, entrepreneurship and sustainable development. ECBES, ISBN 978-954-621-247-4 2014