Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Ина Христова
Дисертация д-р
Ина Христова, Прозата на Мирослав Кърлежа – прочит през интертекстуалността, СУ "Св.Климент Охридски", Ръководител:проф.Боян Ничев 1998
Доклад на конференция
1 Ина Христова, Градът: разрушение и памет. Визията за Берлин в диалога Драган Великич, "Берлин,писатели и музеи" – Владимир Набоков, "Пътеводител из Берлин" – Милош Църнянски, "Ирисът на Берлин", XXVI Международна кръгла маса "Разрушени светове... Нови светове", България/Благоеврад 2017 2017
2 Ина Христова, Европски градови из визуре Драгана Великића: "О писцима и градовима", 46. Međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane. , Сърбия/Белград 2016 2016
3 Ина Христова, Постюгославската литературна емиграция: аспекти на културната другост и различие, Тринадесети международни славистични четения, България/София/СУ "Св. Климент Охридски" 2016 2016
4 Ина Христова, Intertekstualnost u romanu "Povratak Filipa La­tinovicza« Miroslava Krleže: preispisivanje žanrovskih i kulturnih obrazaca, 19 Međunarodni znanstveni skup: Komparativna povijest hrvatske književnosti. »Vrsta ili žanr«., Хърватия/Сплит 2016 2016
5 Ина Христова, Аспекти књижевног читања града у делима Борисава Станковића и Симе Матавуља, Mеђународни научни састанак слависта у Вукове дане. , Сърбия/Белград 2015 2015
6 Ина Христова, Рецепция на хърватската литература в България в периода след 1989 г , Prvi hrvatsko-bugarski slavistički susret Suvremeni bugarski jezik i književnost u poredbeno-slavističkom i interdisciplinarnom kontekstu, Хърватия/Загреб 2015 2015
7 Ина Христова, Балканският и европейският град през погледа на Иво Андрич и Мирослав Кърлежа, Балканските езици, литератури и култури.Дивергенция и конвергвнция, София, 30-31 май 2014 2014
8 Ина Христова, (Не)могућа прича или искуство празнине:Мамац Давида Албахарија и Музеј безувјетне предаје Дубравке Угрешић, IX међународни научни скуп "Српски језик, књижевност, уметност", ФИЛУМ, Крагуевац, 24-25. X 2014 2014
9 Ина Христова, Сръбската литература в България в периода след 1989 г. - рецепционни избори и рецепционни модели, Международна славистична конференция Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки. , ЮЗУ ,Благоевград, 16-18 октомври 2014 2014
10 Ина Христова, Njegoš u kontekstu južnoslovenskih književnosti (Njegoš,Mažuranić, Botev) , 43. Meђународни научни састанак слависта у Вукове дане у Вукове дане , Белград, 12-15.09. 2013 2013
11 Ина Христова, „Неисказиво меланхолије и носталгије” , Међународни научни скуп Српски језик, књижевност, уметност (Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу), Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу,Крагујевац, РСърбия , 26-27.10 2012 2012
12 Ина Христова, „ Кърлежа и Бодлер (Бодлеровият интертекст в Завръщането на Филип Латинович)”, Научна конференция на тема: Опасни връзки / Престижни връзки на Академичен Кръг по Сравнително Литературознание , СУ "Св.Климент Охридски, София, 26-27.04 2012 2012
13 Ина Христова, Каноничната „двудомност“ на „Горски венец“на П. П. Негош, Единадесети национални славистични четения на тема: Време и история в славянските езици ,литератури и култури, СУ "Св.Климент Охридски, София, 19-21.04 2012 2012
14 Ина Христова, Град у романима Иве Андрића("На Дрини ћуприја" и "Травничка хроника")., Међународни научни састанак слависта у Вукове дане , Сърбия/Белград 2011 2011
15 Ина Христова, Европа през погледа на Мирослав Кърлежа/ Europa s gledista Miroslava Krleze, Eвропа в културното и политическото битие на Българи и Хървати, България/София 2011 2011
16 Ина Христова, Към проблема за националната идентичност в творчеството на Мирослав Кърлежа, Ролята на балканския писател в културния живот на Балканите, България 1995 1995
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Ина Христова, Критическа рецепция на литературата на Босна и Херцеговина в България (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
2 Ина Христова и кол., Критическа рецепция на словенската литература в България (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
3 Ина Христова и кол., Критическа рецепция на сръбската литература в България (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
4 Ина Христова и кол., Критическа рецепция на хърватската литература в България (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
5 Ина Христова, Литература на Босна и Херцеговина в превод на български език (1990 -2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
6 Ина Христова, Литература на Черна гора в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
7 Ина Христова и кол., Словенска литература в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
8 Ина Христова и кол., Сръбска литература в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
9 Ина Христова и кол., Съпоставителни изследвания на славянските литератури в България (1990-2016).Периодичен печат., 2016
10 Ина Христова и кол., Хърватска литература в превод на български език (1990-2016). Периодичен печат. Библиография, 2016
11 Ина Христова и кол., Критическа рецепция на босненската литература в България (1990-2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
12 Ина Христова, Критическа рецепция на литературата на Черна гора в България (1990-2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
13 Ина Христова и кол., Критическа рецепция на сръбската литература в България (1990-2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
14 Ина Христова и кол., Критическа рецепция на хърватската литература в България ( 1990-2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
15 Ина Христова, Литература на Черна гора в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
16 Ина Христова и кол., Сръбска литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
17 Ина Христова и кол., Хърватска литература в превод на български език (1990-2015). Периодичен печат.Библиография, 2015
18 Ина Христова, Литература на Босна и Херцеговина в превод на български език (1990 -2014). Библиография, 2014
19 Ина Христова, Литература от Черна гора в превод на български език (1990 -2014). Библиография, 2014
20 Ина Христова, Сръбска литература в превод на български език (1990-2014).Библиография., 2014
21 Ина Христова, Хърватска литература в превод на български език (1990-2014). Библиография, 2014
22 Ина Христова, Авторско право - В: Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник, 2013
23 Ина Илиева Христова, Електронна литература - В: Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник , 2013
24 Ина Илиева Христова, Публика - В: Литературата в медийна среда: терминологичен он-лайн речник. , 2013
25 Ина Христова, Светът на "панонското блато", Читалище, 4, 1992
Книга
Ина Христова, Мирослав Кърлежа, УИ "Св.Климент Охридски", София 2005
Научен проект
1 Ина Христова, Южнославянският ХІХ век: полемики и контексти. Електронни ресурси за южнославянските езици и литератури, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-149/21.04.2017 2017
2 Ина Христова, Рецепция на славянските литератури в България и на българската литература в съответните страни., Член, СУ, Номер на договора:148/2016 2016
3 Ина Христова, Рецепция на славянските литратури в България и на българската литература в съответните страни. Втори етап, Ръководител, СУ, Номер на договора:205/2015 2015
4 Ина Христова, Рецепция на славянските литратури в България и на българската литература в съответните страни, Ръководител, СУ "Кл. Охридски", Номер на договора:100/08.05.2014 2014
5 Ина Христова, Литературата в медийна среда:терминологичен онлайн речник, Ръководител, СУ, Номер на договора:057/18.04.2013 2013
6 Ина Христова, Проект по НИД за частично финансиране на научен форум:Единадесети национални славистични четения на ФСФ, април 19-21,2012, Ръководител, СУ, Номер на договора:62/25.04.2012 2012
7 Ина Христова, Литературата в медийна среда:терминологичен онлайн речник, Ръководител, СУ, Номер на договора:63/15.04.2011 2011
8 Ина Христова, България и българите в хърватската книга през вековете, Ръководител, СУ "Кл.Охридски", Номер на договора:93/2010 2010
9 Ина Христова, Sinhronijsko i diahronijsko izucavanje vrsta u srpskoj knjizevnosti, Член, Ministarstvo za nauku i zastitu zivotne sredine Republike Srbije , Номер на договора:148009 2005
10 Ина Христова, Zanrovi srpske knjizevnosti - poreklo i poetika oblika, Член, Ministarstvo za nauku i zastitu zivotne sredine Republike Srbije , Номер на договора:1867 2003
Научно ръководство
1 Ина Христова, Еврейската тема в творчеството на Данило Киш и Давид Албахари , СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Ивелина Цветанова 2019
2 Ина Христова, Фантастично и реално в прозата на Горан Трибусон и Павао Павличич, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Боряна Цветкова 2019
3 Ина Христова, Антологийни модели на съвременната хърватска антологична проза, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Симона Кръчмарова 2017
4 Ина Христова, Аспекти на женското писане в литературата на постюгославската емиграция, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Марта Георгиева 2016
5 Ина Христова, Хърватският роман през 80-те и 90-те години на ХХ век. Проблематика и поетика., СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Димана Лозкова Митева 2016
6 Ина Христова, Аспекти на антиутопичното в трилогията "Бяс", "Атлантида" и "1999" от Борислав Пекич , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Венета Гроздева 2015
7 Ина Христова, Памет и идентичност в романистиката на Давид Албахари ("Стръв","Пиявиците", "Гьоц и Майер"), СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ивелина Цветанова 2015
8 Ина Христова, Рецепцията на Н.В. Гогол в сръбски контекст от края на ХІХ и началото на ХХ век., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Боряна Цветкова 2015
9 Ина Христова, Творчеството на Янко Полич Камов в контекста на културата на авангарда, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Христо Бояджиев 2015
10 Ина Христова, Фигури на ужаса в южнославянската експресионистична поезия (Гео Милев, Милош Църнянски, Мирослав Кърлежа), СУ "Кл. Охридски" дипломна работа:Георги Христов 2013
11 Ина Христова, Балканският град и играта на идентичности. Наблюденията на интелектуалеца /"Истанбул" на Орхан Памук и "Хамамът Балкания" на Владислав Баяц/, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Таня Владимирова Петрова 2012
12 Ина Христова, Образът на югоемигранта в романа на Горан Войнович "Чефурите вън"., СУ"Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лилия Георгиева Мрзликар 2012
13 Ина Христова, Сръбският екзистенциален роман през 60-те и 70-те години на ХХ век., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димана Митева 2011
14 Ина Христова, Тематичният кръг на паметта в романите “Завръщането на Филип Латинович” на Мирослав Кърлежа и “ Везни “ на Павел Вежинов, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Надя Калчева 2011
15 Ина Христова, Литературата на българите от Западните покрайнини, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Адрияна Христова Спасова 2010
16 Ина Христова, Библейският код в “Хазарски речник” на Милорад Павич., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа: Момчил Минков 2009
17 Ина Христова, Кризата на културната идентичност в романистиката на Давид Албахари, дипломна работа:Теодора Тодорова 2009
18 Ина Христова, По следите на междинния човек в прозата на Дубравка Угрешич , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Петя Костова 2009
19 Ина Христова, Свободата и идентичността в романите "Povijest pornografije", Ruski rulet" и "Snijeg u Hajdelbergu" на Горан Трибусон, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Екатерина Тоскова Пъпанова 2009
20 Ина Христова, Любовта и еротиката в словенската поезия , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мариана Василева 2008
21 Ина Христова, Ars memoria в прозата на Дубравка Угрешич, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Паола Валериева Иванова 2008
22 Ина Христова, Жената в творчеството на Борисав Станкович, СУ дипломна работа:Елица Дойчева Дойчинова 2007
23 Ина Христова, Апология на разрушението в лириката на Антун Бранко Шимич, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Христина Маринова 2005
24 Ина Христова, Властта и любовта в романа "Крепостта" на Меша Селимович, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Миглена Стойнова 2005
25 Ина Христова, Жанрът на криминалния роман в съвременната хърватска литература - Павао Павличич.Загадките на съспенса, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мира Георгиева Станкова 2005
26 Ина Христова, Романът на Меша Селимович "Дервишът и смъртта" и филмът на Здравко Велимирович "Дервишът и смъртта".Фигурата на човека като разположена във времето фраза, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Николина Рангелова Зайкова 2005
27 Ина Христова, Романът на Светолик Ранкович, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Оля Христова Овчарова 2005
28 Ина Христова, Лицата на времето в романите на Добрица Чосич, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лина Коритарова 2004
29 Ина Христова, Мотивът за "нечистата кръв" в едноименния роман на Борисав Станкович, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Теодора Янкова Вълева 2004
30 Ина Христова, Случаят "Гробница за Борис Давидович" и разколебаването на метаразказите, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Георги Илиев Налбантов 2004
31 Ина Христова, Философски мотиви в творчеството на Миодраг Павлович, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветелина Дечкова Иванова 2004
Статия в научно списание
1 Ина Христова, "Литературата и фрагментаризираният свят”,рецензия , Език и литература, брой:1-2, 2015, стр.284-288, Ref 2015
2 Ина Христова, Литературата и фрагментаризираният свят, Литературата, брой:16, 2015, стр.358-361 2015
3 Ина Христова, Първа българо-хърватска славистична среща [First Bulgarian-Croatian Slavonic Meeting],обзор, , Чуждоезиково обучение/Foreign Language Teaching, том:XLII, брой:6, 2015, стр.671-674, Ref 2015
4 Ина И. Христова, Град у романима Иве Андрића("На Дрини ћуприја" и "Травничка хроника"). , Научни састанак слависта у Вукове дане, том:2, брой:41, 2012, стр.527-535 2012
5 Ина Христова, Нощните символики в поезията на Джура Якшич, Serbian studies research, брой:1, 2010, стр.29-39 2010
6 Ина Христова, Светостта и мъченичеството "някога" и "днес",рецензия, Homo bohemicus, брой:1, 2007, стр.109-114 2007
7 Ина Христова, “Нечиста крв” Борисава Станковића: жанровска и стилска обележjа , Зборник Матице Српске за књижевност и jезик, брой:3, 2003, стр.637-648 2003
8 Ина Христова, Знаем ли ги ние сърбите,рецензия, Критика, брой:2-4, 2000, стр.70-73 2000
9 Ина Христова, Цикълът"Глембаеви" на Мирослав Кърлежа - "литературна хроника" или "литературна лъжа". Наблюдения върху вътрешнолитературната рецепция, Балканистичен форум, брой:3, 1995, стр.118-128 1995
10 Ина Христова, Емигрантският текст на Милош Църнянски., Литературна мисъл, брой:3, 1994, стр.21-28 1994
Статия в поредица
1 Ина И. Христова, Европски градови из визуре Драгана Великића: "О писцима и градовима", Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, том:Есеј, есејисти и есејизација у српској књижевности Форме приповедања у српској књижевности, брой:46/2, редактор/и:Љ.Јухас Георгиевска, Б. Сувајџић,С. Петаковић, П. Петровић ..., издателство:МСЦ, Филолошки факултет у Београду, 2017, стр.481-489 2017
2 Ина И. Христова, Аспекти књижевног читања града у делима Борисава Станковића и Симе Матавуља., Научни састанак слависта у Вукове дане, брой:45/2, издателство:Београд: Филолошки факултет, 2016, стр.277-288 2016
3 Ина И. Христова, Његош у контексту јужнословенских књижевности (Његош, Мажуранић, Ботев). , Научни састанак слависта у Вукове дане, брой:43/2, издателство:Београд: Филолошки факултет, 2014, стр.461-470 2014
4 Ина Христова, Югоразпадането и литературата , Славистични изследвания, том:Сборник в чест на 90-та годишнина от рождението на акад. Емил Георгиев; 80-та годишнина от рождението на проф. Светомир Иванчев; 70-та годишнина от рождението на проф. Боян Ничев, брой:8, редактор/и:Г. Риков, Ив. Павлов , издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2008, стр.320-324 2008
5 Ина Христова, Владан Десница , Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.190-192 2004
6 Ина Христова, Иво Андрич , Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.82-96 2004
7 Ина Христова, Мирослав Кърлежа , Преводна рецепция на славянските литератури в България. , том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.82-89 2004
8 Ина Христова, Антология “Югославски морски новели” , Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.311-315 2004
9 Ина Христова, Антун Шолян , Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литаратури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.210-211 2004
10 Ина Христова, Меша Селимович , Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.116-119 2004
11 Ина Христова, Милош Църнянски , Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.97-103 2004
12 Ина Христова, Сборник “Хърватски разкази”, Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.300-305 2004
13 Ина Христова, Сборник “Сръбски разкази”, Преводна рецепция на европейските литератури в България., том:Балкански литератури, брой:6, издателство:АИ "Марин Дринов", 2004, стр.291-299 2004
14 Ина Христова, Цикълът "Глембаеви" на Мирослав Кърлежа" - аспекти на генезиса и аспекти на четенето, Годишник на СУ, ФСФ, брой:том 88, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", 1995 1995
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ина Христова, Постюгославската литературна емиграция: аспекти на културната другост и различие в "Стръв" на Давид Албахари и "Проектът Лазар" на Александър Хемон, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения-София, 21-23 април,2016, т.2, редактор/и:Д.Григоров и др.,съст., издателство:Фабер, Велико Търново, 2017, стр.120-129 2017
2 Ина Христова, (Не)възможният разказ или опит в празнотата:"Стръв" на Давид Албахари, Српски језик, књижевност, уметност, издателство:ФИЛУМ, Крагуевац, 2015, стр.271-281 2015
3 Ина Христова, Балканският и европейският град през погледа на Иво Андрич и Мирослав Кърлежа, Балканските езици,литератури и култури. Дивергенция и конвергенция. Международна конференция,посветена на 20-годишнината от създаването на специалност Балканистика.София, 30–31 май 2014 г., редактор/и:Петя Асенова,Румяна Л. Станчева,Василка Алексова,Русана Бейлери, издателство:УИ "Св.Климент Охридски", 2015, стр.327-336 2015
4 Ина Христова, Сръбската литература в България в периода след 1989 г. - рецепционни избори и рецепционни модели, Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки.Сборник с доклади. , редактор/и:Маринела Младенова, Михаела Кузмова съст., издателство:УИ"Неофит Рилски", 2015, стр.452-457 2015
5 Ина Христова, Кърлежа и Бодлер. Бодлеровият интертекст в "Завръщането на Филип Латинович", Европа в културното и политическо битие на българи и хървати, редактор/и:Антоанета Балчева,Людмила Миндова, издателство:Фабер, 2014, стр.46-56 2014
6 Ина Илиева Христова, Градът в Стария завет – стратегии на изображение и символизация. , Српски језик, књижевност, уметност. Зборник радова са међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28-29 .10. 2011), Књ.2 – Бог., редактор/и:Драган Бошковић, издателство:ФИЛУМ, Скупштина града, 2012, стр.135-143 2012
7 Ина Христова, Каноничната „двудомност“ на „Горски венец“ на П. П. Негош., Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения 19–21 април 2012, Том IІ – Литературознание. Фолклор, редактор/и:Панайот Карагьозов,Валентин Гешев, Калина Бахнева, Ина Христова, Маргарита Младенова,, издателство:УИ" Св. Климент Охридски", 2012, стр.334-340 2012
8 Ина Христова, Културният проект на Вук Караджич в полемичен аспект. , Славяните. Общество, религия, култура. Сборник в чест на 60-годишния юбилей на проф. дфн Панайот Карагьозов. , редактор/и:Йоанна Гошчинска,Татяна Леонтиева, Боян Биолчев, Джеймс Питърсън, Ян Рихлик,Петко Троев, издателство:УИ" Св. Климент Охридски", 2012, стр.412-420 2012
9 Ина Христова, Сръбската поезия на нощта и здрача:Джура Якшич, Югоизточноевропейският град и съвременността на миналото, редактор/и:Йорданка Бибина, Пенка Данова, издателство:Фабер, 2012, doi:482 2012
10 Ина Христова, Женската идентичност в ” Музеят на безусловната капитулация” на Дубравка Угрешич. , Српски језик, књижевност и уметност. Кн. 2- Жене: род, идентитет, книжевност. Зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу(29-30.Х 2010), редактор/и:Драган Бошковић, издателство:ФИЛУМ, Скупштина града, 2011, стр.331-340 2011
11 Ина Христова, Истината, фикцията и историята в “Гробница за Борис Давидович” на Данило Киш , Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010, редактор/и:Н.Иванова, Е.Дараданова... etc (съст.), издателство:Лектура, 2011, стр.496-501 2011
12 Ина Христова, Фолклорно-романтическият модел в сръбската лирика: Бранко Радичевич., Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник от Х-те национални славистични четения / април 2010, редактор/и:Н.Иванова, Е.Дараданова...etc (съст., издателство:Лектура, 2011, стр.793-799 2011
13 Ина Христова, „Луча микрокозма“ Петра II Петровића Његоша – друго лице канона., Njegoševi dani 2. Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa “Njegoševi dani”, Cetinje, 27 – 29. avgust 2009, издателство:Filozofski fakultet Nikšić - Univerzitet Crne Gore, 2010, стр.35-41 2010
14 Ина Христова, Жанровски модели српске приповетке у другоj половини ХІХ века. , Жанрови српске књижевности. Порекло и поетика облика, редактор/и:Зоја Карановић, издателство:Филозофски факултет у Новом Саду, 2009, стр.205-212 2009
15 Ина Христова, Смъртта като граница(наблюдения върху сръбската романтическа лирика). , Преходи и граници, редактор/и:П. Карагьозов,Ю. Стоянова(съст.), издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2009, стр.155-163 2009
16 Ина Христова, Роман и историjа /у српскоj књижевности ХХ века/, Зборник радова са научног скупа “Синхронијско и диахронијско изучавање врста у српској књижевности”, књ. 1, редактор/и:Зоја Карановић, издателство:Филозофски факултет у Новом Саду, 2007, стр.359-369 2007
17 Ина Христова, Сръбският роман – между традиционно и модерно. , Под знака на европейските културни диалози. Cборник в памет на професор Боян Ничев, редактор/и:Хр.Балабанова, Б. Минков, Д. Григоров, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2007, стр.201-213 2007
18 Ина Христова, “Лирски роман” Милоша Црњанског , Жанрови српске књижевности. Порекло и поетика облика, 2005, стр.307-318 2005
19 Ина Христова, Меланхолният почерк: Меша Селимович, Реторики на пометта.Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Иван Павлов., издателство:УИ "Св.Климент Охридски", 2005, стр.466-478 2005
20 Ина Христова, Културологичният роман на Мирослав Кърлежа , Художникът и неговият образ. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Здравко Чолаков, издателство:УИ “Св. Климент Охридски”, 2004, стр.185-194 2004
21 Ина Христова, Иво Андрич и "неговата Босна" у нас, Иво Андрич и неговата Босна, редактор/и:Катя Йорданова, Ина Христова, издателство:УИ "Св.Климент Охридски", 2003 2003
22 Ина Христова, Заглавието като критически сюжет. , Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-та годишнина на проф Боян Биолчев., издателство:УИ ”Св.Кл. Охридски”, 2002 2002
23 Ина Христова, Към проблема за националната идентичност в творчеството на Мирослав Кърлежа, Творецът в югоизточноевропейските култури, редактор/и:Л. Кирова, издателство:Академично издателство "Марин Дринов", 2001 2001
24 Ина Христова, Европейската култура през погледа на Мирослав Кърлежа., Slavica Pragensia ad tempora nostra., издателство:Прага:Euroslavica, 1998, стр.300-304 1998
25 Ина Христова, Интертекстуалният проект на Жерар Женет, Литературата и литературната наука днес, 1996, стр.104-113 1996
участие в редколегия
1 Р. Младеноски, Ина Христова : Международно сп. Палимпсест (Македония), редколегия, участие в редколегия 2016
2 , Ина Христова, съст. Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. т.2: съст. М. Младенова, Ани Бурова, Ел. Христова и кол., участие в редколегия 2015
3 , Ина Христова, съст. Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. т.І: съст. М. Младенова, Ани Бурова, Ел. Христова и кол., участие в редколегия 2015
4 Ина Христова, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите славистични четения 19-21 април 2012. Т. I. Езикознание. Съст. Ани Бурова, Диана Иванова и кол. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012, 488 с. ISBN 97, участие в редколегия 2012
5 Ина Христова, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите славистични четения 19-21 април 2012. Т. II. Литературознание. Фолклор. Съст. Ани Бурова, Диана Иванова и кол. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2012,, участие в редколегия 2012
6 , Ина Христова, съст. Славяните.Общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Панайот Карагьозов. Съст. Калина Бахнева, Ани Бурова и кол.,София: УИ"Св.Кл. Охридски", 2012; ISBN 978-954-07-3424-8, участие в редколегия 2012