Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р владимир пеовски
Книга
владимир пеовски, икономика на институциите, ИК „СЕПА ИНФОМА”, софия, Ref, Рецензирано 2013
Статия в научно списание
1 владимир пеовски, за ролята на нормативните съждения в икономическата наука , Икономически и социални алтернативи, брой:1, 2014, стр.:108-120, Ref 2014
2 владимир пеовски, семейството и трудовият пазар , икономическа мисъл, брой:2, 2014, стр.:3-21, Ref 2014
3 владимир пеовски, алтернативни на теорията за човешкия капитал хипотези , Алтернативи, брой:1-3, 2000, стр.:64-68, Ref 2000
4 владимир пеовски, форми на инфлацията, икономика, брой:7, 1990, стр.:4-12, Ref 1990
Статия в поредица
владимир пеовски, поведенчески модели на участниците политическия обмен , Годишник на СУ"Св. Климент Охридски" том 13, 2016, стр.:217-246 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
владимир пеовски, образованието като инвестиране в човешки капитал, Образованието и пазарът, редактор/и:Ст. Даскалова, Е. Николова, Цв. Петрова, издателство:Национален институт по образованието, 2000, стр.:346-355, Ref 2000
Участие в конференция
Секционен доклад, владимир пеовски, Развитие на миграционните икономически теории - между кохерентност и еклектичност 2016
Учебник
1 тодор попов, тони конджов, руска русинова, стоимен лисев, любен тошков, димитър тодоров, арменухи пирян-хачикян, владимир пеовски, макроикономика, горекспрес, софия, Ref, Рецензирано 2004
2 атанас узунов, арменухи пирян-хачикян, стоимен лисев, тодор попов, любен тошков, тони конджов, руска русинова, владимир пеовски, микроикономика, горекспрес, софия, Ref, Рецензирано 2003
3 атанас узунов, арменухи пирян-хачикян, тодор попов, стоимен лисев, тони конджов, владимир пеовски, микроикономика, парадигма, софия, Ref, Рецензирано 2001
4 тодор попов, арменухи пирян-хачикян, атанас узунов, владимир пеовски, проблеми на икономическа теория, УИ “Св.Кл.Охридски”, софия, Ref, Рецензирано 1991