Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Албена Симова

Researcher ID (Web of Science):U-1422-2019

ORCID ID:0000-0003-0842-0176
Глава от книга
Албена Миланова, Методи Даскалов, Андрейй Аладжов, Методи Златков, Снежана Горянова, Галина Грозданова, Деян Рабовянов, Константин Тотев, Мирко Робов, Medieval Bulgaria: Statehood and Traditions on the Balkans, ISBN:978-954-9472-86-8, НАИМ-БАН, Sofia 2020
Дисертация д-р
Албена Пламенова Симова, Англо-холандските отношения през втората половина на ХVІІ в. (1652-1702) , , Ръководител:проф. Борислав Гаврилов 2015
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Албена Пламенова Симова, сп. История, Аз-буки 2022
2 Албена Миланова, Overcoming family-formed patterns of aggressive child behavior, 2019
3 Албена Симова, PRESTIGIOUS AWARDS FOR MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION JOURNAL, 2019
4 Албена Миланова, THE CASH NEXUS. Money and Power in the Modern World, 1700 - 2000, 2019
5 Албена Миланова, MONASTICISM AND MONASTERIES IN THE BULGARIAN LANDS, 2017
6 Албена Миланова, ASSOCIATION OF BULGARIANS IN HUNGARY CELEBRATES 100TH ANNIVERSARY, 2014
Книга
1 Албена Миланова, Ивайла Попова, Георги Атанасов, Цветелин Степанов, Александър Иванов, Цветозар Йотов, Йото Йотов, Граници и културни модели: езичество vs християнство в контактната зона на Дунавския лимес (Малка Скития и Втора Мизия през IV-VII век). Избрана тематична библиография, ISBN:978-619-92636-0-0, София 2023
2 Албена Миланова, Българско средновековие в образи. I. Зооморфна каменна пластика от VIII до XIV век., ISBN:978-619-188-1376, София 2017
3 Борислав Гаврилов, Албена Миланова, Между Марс и Меркурий. Англия и Холандия през Златния век. ISBN 978-954-07-3756-0, ISBN:978-954-07-3756-0, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2014
Монография
Албена Миланова, L'Habitat en Bulgarie byzantine (fin Xe-fin XIIe siècles): l'apport de l'archéologie, 3 vol., ISSN (print):, Лил, Франция 2003
Научен проект
1 Албена Симова, Ранномодерна Европа. Граници и противоречия., Член, , Номер на договора:80-10-70/25.03.2021 г. 2021
2 Албена Симова, „От Черната смърт до Холерата. Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива, XIV-XIX в.“, Член, , Номер на договора:КП-06-М50/2 от 30.11.2020 г. 2020
Редактор на издание реферирано
Албена Симова, списание История, Редактор на издание реферирано 2014
Статия в научно списание
1 Албена Симова, Граждански активизъм и човешки права в полето на съвременната история, Стратегии на образователната и научната политика, 2022, doi:https://doi.org/10.53656/str2022-6-6-civ, Ref, Web of Science Quartile: Q4 (2022) 2022
2 Албена Симова, Конференция на тема „От черната смърт до холерата. Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива, XIV – XIX в.“, История, 2022, doi:https://doi.org/10.53656/his2022-3-7-con, Ref 2022
3 Албена Симова, Пролетна конференция на съюза на математиците в България, Стратегии на образователната и научната политика, 2022, ISBN:https://doi.org/10.53656/str2022-2-8-spr, Ref, Web of Science Quartile: Q4 (2022) 2022
4 Албена Миланова, L'habitat médiéval de Pernik: réflexions sur la démographie (IXe-XIIe siècles), Etudes balkaniques, том:55, брой:3, 2019, стр.:535-562, ISSN (print):0324-16-45, Ref 2019
5 Албена Симова, Детската агресия като модел на поведение, Стратегии на образователната и научната политика, vol:27, issue:6, 2019, pages:659-660, ISSN (print):1310–0270, ISSN (online):1314–8575, Ref 2019
6 Албена Симова, КОЛКО СТРУВА ВОЙНАТА, А – КОЛКО МИРЪТ? Фъргюсън, Н. Пари и власт в модерния свят (1700 – 2000). Паричната връзка. София: Рива, История, том:27, брой:1, 2019, стр.:104-106, ISSN (print): 0861–3710 , ISSN (online): 1314–8524, Ref 2019
7 Албена Симова, Научно-практическа конференция „Предизвикателствата на съвремието и качеството на образование “, Стратегии на образователната и научната политика, 2019, doi:554-554, Ref 2019
8 Албена Миланова, От "антикварното" към "авангардното" в Преславската архитектурна скулптура, Проблеми на изкуството, vol:52, issue:4, 2019, pages:3-11, ISSN (print):0032-9371, Ref 2019
9 Албена Миланова, Каменната пластика в художествения живот и архитектурната среда на столично Търново, Проблеми на изкуството, том:51, брой:2, 2018, стр.:59-62, ISSN (print):0032-9371, Ref 2018
10 Албена Миланова, Международна научна конференция „Културни мостове. Минало и съвремие“ (преглед).- В: Palaeobulgarica/Старобългаристика, XL (2016), 2, с. 105-112, Palaeobulgarica/Старобългаристика, том:XL , брой:2, 2016, стр.:105-112, ISSN (print):0204-4021, ISSN (online):2603-2899 , Ref, Web of Science 2016
11 Албена Миланова, Капители с палметни канделабри от ранновизантийския Одесос. –Добруджа, 30, 2015, с. 233-246., Добруджа, том:30, 2015, стр.:233-246, ISSN (print):0205-2210, Ref 2015
12 Албена Миланова, Homo ludens в българската археология: признателни думи в памет на доц. д-р Маргарита Ваклинова, Palaeobulgarica, vol:XLVIII, issue:1, 2014, pages:161-166, ISSN (print):0204-4021, ISSN (online):2603-2899, doi:https://doi.org/10.59076/2603-2899.2024.1, Ref, Web of Science, др. 2014
13 Албена Миланова, Homo ludens в българската археология: признателни думи в памет на доц. д-р Маргарита Ваклинова , Palaeobulgarica, vol:XLVIII, issue:1, 2014, pages:161-166, ISSN (print):0204-4021, ISSN (online):2603-2899, doi:https://doi.org/10.59076/2603-2899.2024.1, Ref, Web of Science 2014
14 Албена Миланова, Homo ludens в българската археология: признателни думи в памет на доц. д-р Маргарита Ваклинова , Palaeobulgarica, vol:XLVIII, issue:1, 2014, pages:161-166, ISSN (print):0204-4021, ISSN (online):2603-2899, doi:https://doi.org/10.59076/2603-2899.2024.1, Ref 2014
15 Албена Миланова, Homo ludens в българската археология: признателни думи в памет на доц. д-р Маргарита Ваклинова , Palaeobulgarica, vol:XLVIII, issue:1, 2014, pages:161-166, ISSN (print):0204-4021, ISSN (online):2603-2899, doi:10.59076/2603-2899.2024.1, Ref, Web of Science 2014
16 Албена Миланова, Homo ludens в българската археология: признателни думи в памет на доц. д-р Маргарита Ваклинова, Palaeobulgarica, vol:XLVIII, issue:1, 2014, pages:161-166, ISSN (print):0204-4021, ISSN (online):2603-2899, doi:https://doi.org/10.59076/2603-2899.2024.1, Ref 2014
17 Албена Миланова, Дружеството на Българите в Унгария отбелязва вековен юбилей,, История, 2014 2014
18 Milanova, Albena, THE TRAPS OF MERCANTILISM. POLITICAL AND ECONOMIC CAUSES OF THE FIRST ANGLO-DUTCH WAR (1652-1654), ISTORIYA-HISTORY, vol:20, issue:2, 2012, pages:135-147, ISSN (print):0861-3710, ISSN (online):1314-8524 2012
19 Албена Миланова, Клопките на меркантилизма. Политически и икономически фактори за първия англо-холандски конфликт (1652-1654), История, том:20, брой:2, 2012, стр.:135-147, ISSN (print):0861-3710, Ref, PhD 2012
Статия в поредица
1 Албена Миланова, Поглед към живота и културата в София и нейните околности под византийска власт (XI−XII век), Сердика-Средец-София, том:90 години Музеят на София, брой:9, редактор/и:Александър Станев, Цветозар Йотов, издателство:Фабер, 2020, стр.:556-570, Ref 2020
2 Георги Атанасов, Никола Бодри, Албена Миланова, Йото Валериев, Доминик Моро, Базилика No 2 и централна северна порта на Залдапа, Археологически открития и разкопки през 2018 г., редактор/и:Христо Попов, Анастасия Чолакова, Г. Иванов, 2019, стр.:260-262, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
3 Албена Миланова, Динамика на селото в България под византийска власт (XI-XII век):между разорението и просперитета., Годишник на СУ - ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“ , том:100 години от рождението на проф. Иван Дуйчев, брой:97 (16), 2011, стр.:67-78, ISSN (print):1311784Х, Ref 2011
4 Албена Миланова, Средновековният български град около 1000 година. – В: Византия и славяните. Международен научен симпозиум, посветен на двадесетгодишнината на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, 12-14 май 2006 г., СУ „св. Климент Охридски“, София, 2010, с. 147-166. , Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ЦСВП, том:Византия и славяните. Международен научен симпозиум, посветен на двадесетгодишнината на ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев“, София, 12-14 май 2006 г., брой:95 (14), редактор/и:Аксиния Джурова, Георги Бакалов, Ангелина Минчева, Румен Бояджиев, Албена Миланова, 2010, стр.:147-166, ISSN (print):1311784Х, Ref 2010
5 Албена Миланова, Крехката граница между символ и орнамент в зооморфната скулптура на средновековна България от средата на IX до края на XIV век (методологичен ракурс). –Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, 90/9, 2000, с. 399-410., Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Център за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, брой:90/9, 2000, стр.:399-410, ISSN (print):1311784Х, Ref 2000
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Албена Симова, Голямата лондонска чумна епидемия - здравни мерки и социални отражения, От Черната смърт до холерата. Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива 14-19 век, 2023, стр.:89-108 2023
2 Албена Симова, The Anglo-American rapprochement in the context of the war between USA and Spain and the Philippine Rebellion /1898-1902/, Empires and post-empires:collapse, global transformationa and conflict, 2022, pages:126-137, ISSN (print):978-954-07-5433-8 2022
3 Албена Симова, Голямата лондонска чумна епидемия през очите на един съвременник, Ранномодерна Европа:граници и противоречия, 2022, стр.:154-164 2022
4 Тина Георгиева, Любомир Кръстев, Албена Симова, Руският поглед към Европа – между обожанието и отрицанието, Ранномодерна Европа. Граници и противоречия., издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски", 2022, стр.:133-144, ISBN:978-954-07-5425-3. 2022
5 Албена Симова, Холандската мания по лалетата - заблуди и митове, Ранномодерна Европа:граници и противоречия, 2022, стр.:83-90, ISBN:978-954-07-5425-3 2022
6 Албена Симова, Барутният заговор 1605 г. - вяра и предателство, Кюстендилски четения /2016 г./ Коварство и предателство в историята, 2018, doi:153-158 2018
7 Надя Манолова-Николова, Ангел Николов, Александър Николов, Албена Миланова, и др., Бележки върху Псалтир от 1495 г. , Българско царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. д-р Георги Николов, редактор/и:доц. д-р Ангел Николов, издателство:УИ " Св. Климент Охридски", 2018, стр.:828-833, doi:ISBN 978-954-07-4490-2, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
8 Албена Миланова, Власт и пропаганда: политически послания в българската ранносредновековна скулптура (VIII-средата на IX век), Българско царство. Сборник в чест на 60-годиянината на доц. д-р Георги Н. Николов, редактор/и:доц. д-р Ангел Николов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:230-249, ISBN:978-954-07-4490-2, Ref 2018
9 Албена Миланова, Сюжетът „лъвско семейство“ от старозагорските скулптирани плочи (краят на X – началото на XI в.) – В: България в европейската култура, наука, образование и религия. 1. Шумен, 2015, с. 479-490., пътувания към България. България в европейската култура, наука, образование и религия., 2015, стр.:479-490, ISBN:978-619-201-050-8 2015
10 Албена Миланова, Славната революция 1688 г.: холандска инвазия или първата модерна революция? , Докторантски сборник 2014. Традиции и новаторство. , издателство:Изток-Запад, 2014, стр.:45-60, ISBN:619152592-3, PhD 2014
11 Албена Миланова, Амвон от Созопол от края на XI-началото на XII в. (към проблема за средновизантийските амвони). – В: LAUREA in honorem Margaritae Vaklinova, книга II. София, 2010, с. 179-194., LAUREA in honorem Margaritae Vaklinova, редактор/и:Бони Петрунова, Андрей Аладжов, 2010, стр.:179-194, ISBN:9789549239522 2010
12 Албена Миланова, Идеята за обединена Европа след Първата световна война., Голямата война 1914-1918 г., Студентска конференция, 2009, стр.:228-239, ISBN:978-954-07-2902-2, MSc 2009
13 Албена Миланова, Манастирът като фактор за развитието на селото в България под византийска власт (XI-XII век). - В: Манастирската култура на Балканите. Международна конференция, 28 септември-1 октомври 2002. София, 2005, с. 139-152. , Манастирската култура на Балканите. Международна конференция, Самоков, 28 септември-1 октомври 2002, издателство:Издателство на Софийския Университет, 2005, стр.:139-152, ISSN (print):1311784Х, Ref 2005
14 Албена Миланова, Типология на укрепените селища в България под византийска власт (според лексиката на византийските автори). - В: Civitas divino-humana. В чест на проф. Георги Бакалов. София, 2004, с. 239-252. , Civitas divino-humana. В чест на проф. Георги Бакалов, редактор/и:д-р Цветелин Степанов, д-р Веселина Вачкова, издателство:ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2004, стр.:239-252, ISBN:9549942600 2004
Студия в поредица
1 Албена Миланова, Столицата „пътува“ към границата: внос на ажурни плочи за базиликите от граничната зона между Скития и Долна Мизия (V – VI В.), Годишник на СУ - ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев", vol:Граница, периферия, военна зона: пространствени и културни измерения, issue:103 (22), editor/s:Цветелин Степанов, Албена Миланова, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2023, pages:65-105, ISSN (print):1311-784 Х, Ref, др., International 2023
2 Албена Миланова, Когато българската средновековна скулптура става цветна: за миграцията на художествени техники, Годишник на ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев", том:Mobilitas: движение на хора, идеи, стоки, пари, изкуство в средновековния свят, брой:102 (21), редактор/и:А. Миланова, И. Попова, В. Велинова, Цв. Йотов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:436-464, ISSN (print):1311-784Х, Ref 2021
3 Албена Миланова, Messages culturels et identitaires de la sculpture bulgare du Haut Moyen Age, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев", vol:Граници, култури, идентичност, issue:100 (19), editor/s:Вася Велинова, Ивайла Попова, Мира Маркова, Албена Миланова, Publisher:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, pages:195-218, Ref, др.(НАЦИД) 2019
4 Албена Миланова, Каменната пластика в средновековна България между Византия и Западна Европа, Studia Balcanica, том:Средновековните Балкани като световен кръстопът: контакти и обмен, брой:32, редактор/и:Л. Симеонова, издателство:Тендрил, 2017, стр.:203-226, ISBN:9789549280968, Ref 2017
5 Албена Миланова, Градът във Византийска България (XI-XII в.): приемственост и промяна. – В: Средновековен урбанизъм. Памет, сакралност, традиции [Mediaevalia Christiana, 2], 2007, p. 7-29., Mediaevalia Christiana, том:Средновековен урбанизъм. Памет, сакралност, традиции, редактор/и:Георги Казаков, Цветелин Степанов, издателство:Университетско Издателство "Св. Климент Охридски", 2007, стр.:7-29, ISBN:978-954-07-2608-3, Ref 2007
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Албена Миланова, Ивайла Попова, Αναστεναρια: делници и празници на една мигрирала култура от Странджа (въз основа на теренно проучване в Северна Гърция през май 2017 година). В:Делниците и маските, Перник, 2020, 149-168, Делниците и маските, редактор/и:Геор Краев и Петко Христов, издателство:ОК "Дворец на културата", Перник, 2020, стр.:149-168, ISBN:978-954-8944-87-8, Ref 2020
2 Албена Миланова, Крепостта на Кракра след залеза на ранносредновековното Българско царство: Перник под византийска власт (XI-XII век), Кракра 1, редактор/и:Венцислава Крумова, Георги Н. Николов, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:77-100, ISBN:987-954-07-4981-5 2020
3 Албена Миланова, Йото Валериев, Селищна мрежа и демографска ситуация в Странджа от ранновизантийския до средновизантийския период (археологически приноси), Културното наследство на Странджа – богатство, рискове, предизвикателства, редактор/и:А. Николов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:9-47 2019
4 Албена Миланова, Църковна архитектура и каменна пластика в Странджа (По следите на Странджанската научна експедиция от 1955 г.)., Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", ЦСВП „Иван Дуйчев“, редактор/и:проф. Вася Велинова (отг. ред), чл.-кор. Аксиния Джурова, доц. Румен Бояджиев, д-р Калина Минчева , издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:583-606, ISSN (print):1311-784Х, Ref 2017
5 Албена Миланова, Скулптурната украса на базиликата „Св. Ахил“ в контекста на византийската пластика. – В: Европейският Югоизток през втората половина на X – началото на XI век. История и култура. София, 2015, с. 717-741., Европейският Югоизток през втората половина на X – началото на XI век. История и култура., редактор/и:акад. Васил Гюзелев, доц. Георги Николов, издателство:Военно издателство "Св. Георги Победоносец", 2015, стр.:717-741, ISBN:978-954-09-1051-2 2015
6 Албена Миланова, Снежана Горянова, Бит и комфорт на homo byzantinus: желана и реална жизнена среда в българските земи (IX-XIV в.). - Homo byzantinus? София, 2009, с. 152-187. , Homo byzantinus?, редактор/и:Албенас Миланова, Веселина Вачкова, Цветелин Степанов, издателство:Военно издателство "Св. Георги Победоносец", 2009, стр.:152-187, ISSN (print):978-954-509431-6 (br.). - 954-509431-1, Ref 2009
7 Албена Миланова, Градът на византийците и градът на византинистите (идеята за град във Византия през XI-XII в. чрез примера на градовете във византийска България). - В: Византия в собствените й очи и в очите на другите. София, 2007, с. 131-159., Византия в собствените й очи и в очите на другите, редактор/и:Албена Миланова, Веселина Вачкова, Цветелин Степанов, издателство:Гутенберг, 2007, стр.:131-159, ISBN:978-954-617-022-4 2007
Съставителска дейност
1 Цветелин Степанов, Албена Миланова, Граница, периферия, военна зона: пространствени и културни измерения (Материали от Кръгла маса с докторантски семинар, СУ „Св. Климент Охридски“, 30-31 март 2023 г.); 232 стр., ISSN (print):978-619-92636-1-7 (pdf), ISBN:978-619-92636-1-7 (pdf), УИ „Св. Климент Охридски“, София, Ref 2023
2 Любомир Кръстев, Албена Симова, Анелия Стоянова, От Черната смърт до холерата. Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива, XIV-XIX в., ISBN:978-954-07-56-37-0, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
3 Любомир Кръстев, Тина Георгиева, Албена Симова, Ранномодерна Европа. Граници и противоречия., ISBN:978-954-07-5425-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2022
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Албена Симова, Розата и полумесеца: установяването на англо-османските търговски и дипломатически отношения в края на 16 век. 2022
2 Секционен доклад, Албена Симова, Голямата лондонска чумна епидемия през очите на един съвременник 2021
3 Секционен доклад, Албена Симова, Англо-американското сближение в контекст на войната между САЩ и Испания и Филипинския бунт /1898 – 1902 г. / 2021
4 Секционен доклад, Албена Симова, Музеят на Варшавското въстание (Полша) – ВСВ в полската историческа памет 2020
5 Секционен доклад, Албена Симова, Треската за лалета - заблуди и митове около холандската финансова лудост през 30-те години на XVII век. 2019
6 Секционен доклад, Албена Симова, Амстердам в контекста на въпроса за религиозната толерантност през ХVІІ в. 2019
7 Секционен доклад, Албена Симова, Ловът на вещици: Една паметна „лудост“ от ранномодерната история на Англия 2018
8 Секционен доклад, Албена Симова, „Неохотните империалисти“ – идеологически предпоставки за възникването на Британската атлантическа империя. 2017
Участие в редколегия
Албена Симова, сп. Стратегии на образователната и научната политика, Участие в редколегия 2014
Учебник
Петър Делев, Албена Миланова, Борис Стоянов, Димитър Христов, Красимира Табакова, Ана Рабаджийска, История и цивилизации. 11 клас. Профилирана подготовка. Модул 2. Култура и духовност., ISBN:978-954 -344 -606 -3 , Клет България ООД, София 2019