Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Тодор Мишев
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Мишев, Т., Рецензия на З. Дечев. Моят роден град Бургас. Учебна програма по краезнание. Б., ISBN 978-954-731-424-5, 2012
2 Мишев, Т., Две тетрадки в помощ на учители и ученици (рецензия). - История, 1, 1995,ISSN: 0861-3710. , 1995
3 Мишев, Т., Ц. Билярски. Д-р Христо Татарчев – спомени, документи, материали (рецензия). - Македонски преглед, 4, 1992, ISSN: 0861-2277., 1992
Книга
1 Мишев, Т., Дидактика на историята. Минало и съвремие , ISBN:978-619-194-010-3, София 2015
2 Мишев, Т., Макове след гърма на победата и покрусата, ISBN:978-954-499-012-1, София 2015
3 Мишев, Т., Историята - дидактика, методика, краезнание , ISBN:978-619-194-007-3 , София 2014
4 Мишев, Т., Табакова, К., Историческо образование. Т. 1., ISBN:954-9971-33-3, София 2003
5 Мишев, Т., Образование и култура в Сарафово (1913-2002), ISBN:954-91-083-7-6, София 2003
6 Мишев, Т., Покрайнини в центъра на Балканите (Западните покрайнини 1990-1995), ISBN:954-91083-6-8, София 2003
7 Мишев, Т., История на Сарафово 1913-2002 , ISBN:954-91082-2-8, София 2002
Научен проект
Тодор Мишев, Международен дидактически семинар „Общество, памет, образование“, Ръководител, , Номер на договора:27 2016
Научно ръководство
1 Тодор Мишев, „Музейните образователни програми в помощ на образованието по история в средното училище“, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Надежда Стоянова Кирова – Йовчева, фак. №50125 2020
2 Тодор Мишев, „Емоционалното възпроизвеждане на историята в българското училище 1879-1944г.“, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Владимир Василев Лазов, фак. №70038 2019
3 Тодор Мишев, „Картите в обучението по история и цивилизации“, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мая Станимирова Владимирова, фак. № 70042 2019
4 Тодор Мишев, „Славянската историческа проблематика в научно – приложната дейност на средното и висше образование в България и Полша“, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Виктор Николаев Рогозенски, фак. №70046 2019
5 Тодор Мишев, „Социокултурно многообразие, интеркултури, образование и образователна интеграция на малцинствата в училище“ , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Преслава Стефанова Казакова, фак. №70033 2019
6 Тодор Мишев, Природни явления и епидемии повлияли върху историята“, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Стоян Любомиров Събев, фак. № 60049 2016
7 Тодор Мишев, Военна история на българската средновековна държавда 681 – 1396 г. (сравнителен анализ на учебници от V, VІІІ и ХІ клас и стари учебници от ХХ век)., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Людмил Петров Атанасовн, фак. № 70006 2013
Статия в научно списание
1 Мишев, Т., Историческата география на Руско-турската освободителна война в българските учебници 187798-2017 г., Наука-образование-интелект, брой:11, 2018, стр.:15-20, ISSN (print):ISSN 1314-717 X=. 2018
2 Мишев, Т., Балканските войни - медийни дискусии по въпроса за вината, Съвременна хуманитаристика, брой:2, 2010, стр.:34-39, ISSN (print):1313-9924 2010
3 Мишев, Т., Образование между гората и гарата – училище „Петър Берон“, с. Реброво 1906-1946, Научни известия - Югозападен университет Неофит Рилски. Правно-исторически факултет, том:6, брой:1-2, 2010, стр.:337-347, ISSN (print):1312-6385 2010
4 Мишев, Т., Дидактически проблеми на историческата география, Управление и образование, том:4, брой:3, 2008, стр.:263-267, ISBN:1312-6121 2008
5 Мишев, Т., Обществено-политическата конюнктура в националното състезание по „Гражданско образование“ през 2007 г. (проекти за ученици от 1 до 12 клас)., Управление и образование, том:2, брой:3, 2007, стр.:38-43, ISSN (print):1312-6121 2007
6 Мишев, Т., Глобализацията в изучаването на „Свят и личност“ в 12 клас, Управление и образование, брой:2, 2006, стр.:273-275, ISSN (print):1312-6121 2006
7 Мишев, Т., Историческата география и туризмът при обучението по Родинознание в 3-4 клас, Управление и образование, брой:2, 2005, стр.:173-175, ISSN (print):1312-6121 2005
8 Мишев, Т., Учебниците по история през 1990-1998 г. - от хаотичният до осмисленият преход, Ново училище, том:1, 1999 1999
9 Mischev, T., Bulgaria and Serbia a Comparison of Social in the 1930 and the 1990, South East European Monitor, том:III, брой:3, 1996, стр.:55-63, ISSN (print):1023-2575 1996
10 Мишев, Т., Българските социалдемократи и националния въпрос 1913-1915, Македонски преглед, брой:4, 1995, стр.:95-115, ISSN (print):0861-2277 1995
11 Мишев, Т., Заемът с „Дисконто Гезелшафт“ и „Министерският портфейл“ на Димитър Благоев през 1914, Епохи, брой:2, 1994, стр.:68-75, ISSN (print):1310-2141 1994
12 Мишев, Т., Табакова, К., Историческо съзнание, образователна система и функционирането на знанията в обществото , История, брой:4-5, 1994, ISSN (print):0861-3710 1994
13 Мишев, Т., Към проблема за „филствата“ и „фобствата“ в България в навечерието на Първата световна война, Военноисторически сборник, брой:6, 1994, стр.:53-68, ISSN (print):0204-4080 1994
14 Мишев, Т., Социалдемокрацията и етническите общности в България 1913-1915, История, брой:2, 1994, стр.:41-48, ISSN (print):0861-3710 1994
15 Мишев, Т., Темата за революцията при политическите полемики в България през 1913-1914 г. , История, брой:4, 1993, стр.:56-64, ISSN (print):0861-3710 1993
16 Мишев, Т., Понятията по националния въпрос при учениците от 6 клас, История, брой:5-6, 1992, стр.:53-59, ISSN (print):0861-3710 1992
17 Мишев, Т., Терминологията на българските социалдемократи по националния въпрос 1913-1915, История, общество, философия , брой:4, 1991, стр.:40-46, ISSN (print):0861-2579 1991
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Тодор Мишев, Македония в учебниците по история и география след Освобождението до 1948 година, Архивно дело. Памет и приемственост, редактор/и:Трендафил Митев, издателство:"Ирин-Пирин", 2023, стр.:116-131, ISBN:978-619-7661-13-2 2023
2 Тодор Илиев Мишев, Образът на другите етноси и религии в българските учебници (1879-1944), Хармония в различията, редактор/и:Жоржета Назърска, Светла Шапкалова, издателство:Академично издателство За буквите, 2023, стр.:338-348, ISSN (print):2367-7899 2023
3 Тодор Илиев Мишев, Оценки и самооценки на българите за българите в учебниците по отечествознание, история и география от края на XIX в.-1944, Общество, памет, образование (История и обществени нагласи), редактор/и:Красимир Кръстев, 2023, стр.:7-12, ISSN (print):3033-0025 2023
4 Тодор Илиев Мишев, УПОТРЕБА И ЗЛОУПОТРЕБА С АРХИВИТЕ В ДНЕШНИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА Х КЛАС, Архивно дело. Памет и приемственост, 2022, ISBN:978-619-185-574-2, Ref 2022
5 Мишев, Т., Четата на Христо Ботев в българските учебници по история от Освобождението до 1944 г., Общество, памет, образование (История и обществени нагласи), 2022, стр.:17-23, ISBN:978-619-90188-6-6, Ref 2022
6 Мишев, Т., Унгария в българските учебници по история (1944-2019 г.), Общество, памет, образование (История и обществени нагласи). Т. 5. Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен (24 – 28 юни 2018 г.). Научна редакция и съставителство К. С. Кръстев и Т. И. Мишев. София, , издателство:ИК „СТИЛУЕТ“ ЕООД, 2019, стр.:12-21, ISSN (print):978-619-194-049-3 2019
7 Мишев, Т., Историята и географията на „външните“ български земи в училищните учебници (от края на XIX в. до 1944 г.) , Общество, памет, образование (История и обществени нагласи). Т. 4. Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен (25 – 29 юни 2018 г.). Научна редакция и съставителство К. С. Кръстев и Т. И. Мишев. София, 2018, стр.:10-20, ISBN:978-619-194-038-7 2018
8 Мишев, Т., Тодор Живков и „Възродителният процес“ в учебниците по история (край на ХХ-началото на ХХI век). , Културната памет във времето и пространството. С., , 2018, стр.:524-541, ISBN:978-954-07-4426-1 2018
9 Мишев, Т., Имената на училищата и историческата памет на град Бургас, Понятия, ценности, промени. Историята – време и реалности. Т. 12. Варна, 2017, стр.:150-159, ISBN:978-619-00-0602-2 2017
10 Мишев, Т., Първата световна война в учебниците по отечествознание, история и география (1919 – 1944 г.) , Общество, памет, образование (История и дидактически нагласи). Т. 3. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 26 - 30 юни 2017. София , 2017, стр.:14-20, ISBN:978-619-194-031 2017
11 Мишев, Т., Балканската историческа география в уроците за цар Самуил, , Посланията на история. Юбилеен сборник в чест на проф. Мария Радева. София, 2016, стр.:33-44, ISBN:978-954-07-4074-4 2016
12 Мишев, Т., Войната през 1916 г. в учебниците по Отечествознание и история (1919-1944), Първата световна война и България през 1916 г. С., , 2016, стр.:211-219, ISBN:978-954-9348-82-8 2016
13 Мишев, Т., Външната политика на цар Симеон в българските учебници по история (ХIX - XXI век) – понятия и историческа география, , Общество, памет, образование (История и дидактически нагласи). Т. 2. Сборник с доклади от летния семинар в Китен (27 юни – 1 юли 2016). София, 2016, стр.:17-33, ISBN:978-619-940-23-3 2016
14 Мишев, Т., Външните българи в учебниците и възпитанието на учениците в учебниците до 1944 г. , Понятия, ценности, промени – историята, време и реалности. Т. 11. Варна , 2016, стр.:77-78 2016
15 Мишев, Т., Другите етноси и религии в българските учебници (1879 - 1944), Хармония в различията. София , 2016, стр.:300-312, ISSN (print):2367-7899 2016
16 Мишев, Т., Историята и историческата география на неосвободените български земи в учебниците – края на 19 век – 1944, География и приятели. София, 2016, стр.:703-713, ISBN:978-954-326-273-1 2016
17 Мишев, Т., Историческата география в учебниците по „Отечественознание“- образователни и възпитателни аспекти , Общество, памет, образование (История и обществени нагласи). Т. 1. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 25-30 юни 2015 г. София, 2015, стр.:33-41, ISBN:978-619-194-012-7 2015
18 Мишев, Т., Историческата география в училищното историческо образование – тестове, задачи, упражнения, Известия на Съюза на учените. том 30. София, 2015, стр.:151-156, ISSN (print):1311-2864 2015
19 Мишев, Т., Хипотетична история – България като победителка през 1913 г. , История, манипулации, обществени рефлексии. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 16-20 юни 2014 г. София, 2014, стр.:30-44, ISSN (print):978-954-9462-98-2 2014
20 Мишев, Т., Балканските войни в българските и балканските учебници по история. София, 100 години Балканска война, 100 години свобода за Родопите, 2013, стр.:311-357, ISBN:978-619-90046-2-3 2013
21 Мишев, Т., Отечественият фронт и 9 септември 1944 г. в учебниците по история от втората половина на XX – началото на XXI век., История на Отечествения фронт/съюз в България. Т. 2. София, 2012, стр.:183-197, ISBN:978-954-07-3418-7 2012
22 Мишев, Т., Сто години Тодор Живков – ученически спомени и студентски анализи. София, Празнично-юбилейната история, 2012, стр.:302-313, ISSN (print):978-954-9462-77-7 2012
23 Мишев, Т., Тодор Живков в учебниците по история , Жив пред българската история. София , 2012, стр.:287-337, ISBN:978-954-499-010-7 2012
24 Мишев, Т., Историческата алтернатива през 1945 г. - Германия като победителка, Взаимодействието теория, практика: ключови проблеми и решения. Т. 4. Бургас, Бургаски свободен университет, 2011, стр.:104-108, ISBN:978-954-9370-81-2 2011
25 Мишев, Т., Църква и религия в учебниците по "гражданско учение 1878-1944", Девети Светиниколаевски православни образователни четения. Бургас, издателство:Диамант, 2011, стр.:146-160, ISSN (print):1313-9541 2011
26 Мишев, Т., „Трамваят на БСП“ и медийната употреба на историята през 2008 г. , Унинверситет, практика, професия. Б., , 2009, стр.:60-70, ISBN:978-954-8752-16-9 2009
27 Мишев, Т., Българите в Молдова и Украйна в учебниците по история на България, Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура и образование. С., , 2009, стр.:227-233, ISBN:978-966-438-176-2 2009
28 Мишев, Т., Историческата география в изпитната тема „Църковно-националната борба през Възраждането“, Седми „Светиниколаевски“ православни образователни четения. Б., , 2009, стр.:140-157, ISSN (print):1313-9541 2009
29 Мишев, Т., Слагането на портретите и късането на страниците – училището в село Реброво (1944-1956), Историк със съдба на творец и преподавател. Т. 1. В. Търново,, 2009, стр.:243-251, ISBN:978-954-400-115-5 2009
30 Мишев, Т., Атон (Света гора) и манастирите по българските земи в училищното историческо образование, Етнически и културни пространства на Балканите. Ч. 1. Минало – исторически ракурси. С., , 2008, стр.:754-776, ISBN:978-954-07-2713-4 2008
31 Мишев, Т., Българското образование – условия за интеграция в ЕС , Приобщаване на българските граждани към Европейските културно-исторически ценности. С., , 2008, стр.:53-59, ISBN:978-954-494-948-8 2008
32 Мишев, Т., Медийна история в системата на историческата дидактика, Икономика на знанието – възможности и предизвикателства пред висшето образование. Б., , 2008, стр.:28-33, ISBN:978-954-9370-61-4 2008
33 Мишев, Т., Поречието на р. Струма в учебниците по история и историко-географските представи на учениците, Краеведски публикации в литературния алманах „Струма“ (1982-2007). В.Т., , 2008, стр.:63-71, ISBN:978-954-350-067-3 2008
34 Мишев, Т., Църквата и историческото краезнание в историко-географските представи на учениците от 12-ти клас, Шести „Светиниколаевски“ православни образователни четения. Б., , 2008, стр.:278-286, ISBN:978-954-731-361-3 2008
35 Мишев, Т., Историческата география в националното състезание по „Гражданско образование“ през 2007 г. (проекти за възрастова група от 1 до 4 клас), Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. С.,, 2007, стр.:409-412, ISBN:978-954-8846-02-8 2007
36 Мишев, Т., Историческата география в православното краезнание (тестове, задачи, упражнения), Пети „Светиниколаевски“ православни образователни четения. Б., , 2007, стр.:133-145, ISBN:978-954-731-354-5 2007
37 Мишев, Т., Пространството на историята в обучението по „Свят и личност“ в 12 клас, Историкии. Т. 2. Ш., , 2007, стр.:866-888, ISBN:978-954-977-495-9 2007
38 Мишев, Т., Социалната история и социалните реалности в преподаването на „Свят и личност“ в 12 клас (2002-2006), Социалната педагогика – история, теория, практика. С.,, 2007, стр.:315-319, ISBN:978-954-8641-15-9 2007
39 Мишев, Т., Дидактико-понятийни интерпретации за началото на Втората световна война, Преломни времена. С., , 2006, стр.:41-49, ISBN:10: 954-07-2429-5 2006
40 Мишев, Т., Историята в предучилищното възпитание на децата – регионални измерени в град Бургас (кв. Сарафово) – 1982-2002., Подготовка на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. С., , 2006, стр.:109-113, ISBN:10: 954-8510-97-9 2006
41 Мишев, Т., Македония в българо-сръбските дискусии за Западните покрайнини, Учител на учителите. С.,, 2006, стр.:238-244, ISBN:954-07-2271-3 2006
42 Мишев, Т., Дидактически проблеми на кандидатстудентската тема по история – или сериозно за „бисерите“, Националното историческо образование. В. Търново , 2005, стр.:233-239, ISBN:954-775-447-5 2005
43 Мишев, Т., Дидактическите преходи на историята – от училище към университет, от университет към обществено образование, Понятия, времена, промени. Историческото образование. Варна , 2005, стр.:157-168, ISBN:10: 954-760-100-8 2005
44 Мишев, Т., Знанията на учениците за историческата география при обучението по Родинознание (Човекът и обществото в 3-4 клас), Осигуряване и оценяване на качеството на обучението. С.,, 2005, стр.:248-250 2005
45 Мишев, Т., Опити за деидеологизация и демитологизация в учебниците по история след 1989 г., Черно море между Изтока и Запада: митове, идеология, история. С., , 2005, стр.:226-231, ISBN:954-715-254-8 2005
46 Мишев, Т., Западните покрайнини в учебниците по история и учебните помагала, Иронията на историка. С.,, 2004, стр.:223-243, ISBN:954-07-1846-5 2004
47 Мишев, Т., Българската социалдемокрация в политическото пространство през 1913-1914 г. - пътят от периферията до центъра и обратно, Периферията в историята. С., , 1996, стр.:48-58 1996
48 Мишев, Т., Другият в час по история, Другият в историята. К., , 1996, стр.:165-174 1996
49 Мишев, Т., Алтернатива ли са монархията и републиката в България през 19123-1914 г. , Алтернативата в историята. С., , 1995, стр.:185-197, ISBN:954-07-0092-2 1995
50 Мишев, Т., Личността като виновник за националната катастрофа през 1913 в пропагандата на българските социалдемократи, Личността в историческото развитие. Алтернативата в историята. София, 1995, стр.:73-81, ISBN:954-07-0092-2 1995
51 Мишев, Т., Образователната конюнктура и историческото съзнание , Промените в историческото образование на съвременните поколения. София, 1993, стр.:137-197 1993
52 Мишев, Т., Въпросът за простамболовизма и прорадославизма на българските социалдемократи 1913-1919, Проблеми на социалната история. Т. 1. София, 1991, стр.:95-115 1991
Съставителска дейност
1 Мишев, Т., Общество, памет, образование (История и обществени нагласи). Т. 5. Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен 24-28 юни 2019 г. Научна редакция и съставителство К. С. Кръстев и Т. И. Мишев. София, 2019., ISSN (print):, ИК „СТИЛУЕТ“ ЕООД, 2019
2 Мишев, Т., Общество, памет, образование (История и обществени нагласи). Т. 4. Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен (25 – 29 юни 2018 г.). Научна редакция и съставителство К. С. Кръстев и Т. И. Мишев, ISBN:978-619-194-038-7, София 2018
3 Мишев, Т., Общество, памет, образование (История и обществени нагласи). Т. 3. Сборник с доклади от летния семинар в Китен (26 – 30 юли 2017). Научна редакция и съставителство и К. С. Кръстев. Т. И. Мишев, ISBN:978-619-194-031, София 2017
4 Мишев, Т., Общество, памет, образование (История и обществени нагласи). Т. 2. Научна редакция и съставителство Тодор Мишев и Красимир С. Кръстев, ISBN:978-619-940-23-3, София 2016
5 Мишев, Т., Общество, памет, образование (История и обществени нагласи). Т. 1. Научна редакция и съставителство Юри Тодоров и Тодор Мишев, ISBN:978-619-194-012-7, София 2015
6 Мишев, Т., История, манипулации, обществени рефлексии. Сборник с доклади от летния семинар в Китен 16 – 20 юни 2014 г.Научна редакция и съставителство Юри Тодоров и Тодор Мишев, ISBN:978-954-9462-98-2, София 2014
7 Мишев, Т., Празнично-юбилейната история, София. Съставители Т. Мишев и Ю. Тодоров, ISBN:978-954-9462-77-7, София 2012
8 Мишев, Т., Националното историческо образование. Велико Търново, 2005. Съставители Т. Мишев и К. Котларска, ISBN:954-775-447-5, София 2005
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Тодор Мишев, Образът на другите етноси и религии в българските учебници (1879-1944) 2023
2 Секционен доклад, Тодор Мишев, Оценки и самооценки на българите за българите в учебниците по отечествознание, история и география от края на XIX в.-1944 2023
3 Секционен доклад, Тодор Мишев, Четата на Христо Ботев в българските учебници по история от Освобождението до 1944 г. 2022
4 Секционен доклад, Тодор Мишев, УПОТРЕБА И ЗЛОУПОТРЕБА С АРХИВИТЕ В ДНЕШНИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА Х КЛАС 2022
5 Секционен доклад, Тодор Мишев, Унгария в българските учебници по история (1944 – 2019 г.) 2019
6 Секционен доклад, Тодор Мишев, Историческата география в уроците за Първата световна война (края на XIX – началото на XXI в.) 2018
7 Секционен доклад, Тодор Мишев, Първата световна война в учебниците по отечествознание, история и география (1919 – 1944) 2017
8 Секционен доклад, Мишев, Т., Външната политика на цар Симеон в българските учебници по история (ХIX-XXI век) – понятия и историческа география 2016
9 Секционен доклад, Мишев, Т., Първата световна война и България през 1916 г. 2016
10 Секционен доклад, Мишев, Т., Външните българи в учебниците и възпитанието на учениците в учебниците до 1944 г. 2016
11 Секционен доклад, Мишев, Т., Другите етноси и религии в българските учебници (1879 - 1944) 2016
12 Секционен доклад, Мишев, Т., Историческата география в учебниците по „Отечественознание“- образователни и възпитателни аспекти 2015
13 Секционен доклад, Тодор Мишев, Образователни технологии 2015
14 Секционен доклад, Тодор Мишев, Понятия, времена, ценности в историческото познание. 2015
15 Секционен доклад, Мишев, Т. , Хипотетична история – България като победителка през 1913 г. 2014
16 Секционен доклад, Тодор Мишев, България и Балканите 2013
17 Секционен доклад, Тодор Мишев, Балканските войни в българските и балканските учебници по история 2012
18 Секционен доклад, Мишев, Т., Тодор Живков в учебниците по история 2012
19 Секционен доклад, Мишев, Т., Сто години Тодор Живков – ученически спомени и студентски анализи 2012
20 Секционен доклад, Тодор Мишев, Отечествения фронт и 9 септември 1944 г. в учебниците по история от втората половина на XX – началото на XXI век 2012
Учебник
1 Спасов, Л., Петков, П. Ст., Мишев, Т., Ангелов, В., Бенчева, К., История и цивилизации 10. клас. Стара Загора, 2019, ISBN: 978-954-651-310-6, ИК "Домино", Стара Загора 2019
2 Катя Бенчева, Людмил Спасов, Тодор Мишев, Петко Ст. Петков, Владимир Ангелов, История и цивилизации за 10 клас, ISBN:978-954-651-310-6, Домино, Стара Загора, Рецензирано 2019
3 Христо Матанов, Валери Колев, Румяна Маринова-Христиди, Тодор Мишев, История и цивилизации за 7. клас, ISBN:978-619-215-205-5, Анубис, София, Рецензирано 2018
4 Матанов, Х., Колев, В. , Маринова-Христиди, Р. , Мишев, Т., История и цивилизации за 7. клас, ISBN:978-619-215-205-5, ISBN:978-619-215-205-5, ИК "Анубис", София, Рецензирано 2018
5 Андреев, Й., Стателова, Е., Мутафова, К., Петков, П., Ст., Мишев, Т., История и цивилизация 11. клас. Задължителна и профилирана подготовка, ISBN:954-771-042-7, , ISBN:954-771-042-7, ИК "Кръгозор", София, Рецензирано 2002
Учебник/Учебно помагало
1 Х. Матанов, В. Колев, Р. Маринова-Христиди, Мишев, Т., История и цивилизации за 7 клас (Книга за учителя), ISBN:978-619-215-242-0, София 2018
2 Мишев, Т., Мишева, К., Учебна тетрадка за 7 клас (История и цивилизации), ISBN:978-619-215-274-1 2018
3 Мишев, Т., К. Михайлова, История и цивилизация за 11 клас. С. 2005 г. (тестове, задачи, упражнения), ISBN:957-771-112-1 2005
Учебно помагало
Катя Бенчева, Тодор Мишев, Тетрадка по история и цивилизации за 7 клас, ISBN:978-619-215-274-1, Анубис, София 2018