Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Анна Върбанова-Иванова

Researcher ID (Web of Science):ABT-4431-2022

ORCID ID:0000-0001-5843-6817
Глава от монография
Веселин Петров, Веселина Качакова, Силвия Борисова, Лина Георгиева, Мартин Иванов, Петя Климентова, Радостина Минина, Евелина Варджийска, Анна Върбанова, ПРОЦЕСУАЛЕН ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО Развиване на ключови компетентности чрез Философия и Гражданско образование (Теория и практика) - под печат, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", Рецензирано 2024
Дипломна работа
Анна Атанасова Върбанова-Иванова, "Дизайн на образователен модул (върху примера на историческа рефлексия на прехода към демокрация в България)" - магистърса теза, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:Вася Крумова Делибалтова 2015
Дисертация д-р
Анна Атанасова Върбанова-Иванова, "Модел за образователен дизайн на програми за обучение на обучители" (депозиран труд), !незащитена!, Ръководител:проф. дпн Вася Делибалтова 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Анна Върбанова, "Фениксът и Възкресението" , Вяра и Дело, брой 2 (40), година IX, април 2023 г. 2023
2 Anna Varbanova, Martin J. Ivanov, European Researchers’ Night 2022: D4.1 Report on Impact Assessment (SEARCH - Science, Environment, Art, Research), CORDIS - EU Research results 2023
3 Anna Varbanova, Martin J. Ivanov, European Researchers' Night 2020: Report on Impact Assessment Deliverable 3 - Period 2 FRESHER (Find Research Everywhere, SHare and expERience) , FRESHER (Find Research Everywhere, SHare and expERience) 2021
4 Петър Теодосиев (ред.), "100 лица зад българската наука" (бр. 136, стр. 28-39). Разговор с Анна Върбанова за обучението, образователния дизайн и света на педагогиката - интервю на Мария Проданова, сп. Българска наука 2020
5 Martin J. Ivanov, Anna Varbanova, European Researchers' Night 2019: Report on Impact Assessment Deliverable 3 - Period 2 REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare), REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare) 2020
6 Martin J. Ivanov, Anna Varbanova, European Researchers' Night 2018: Report on Impact Assessment Deliverable 3 - Period 1 REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare), REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare) 2019
Концерт
1 Анна Атанасова Върбанова-Иванова, TRANSFORM 4EUROPE 2023 University of Silesia - Катовице (Полша) Участие на Хора на СУ в галаконцерта в рамките на международна среща (фестивал) на едноименния междууниверситетски алианс 2023
2 Анна Атанасова Върбанова-Иванова, Юбилеен концерт - 40 години Хор за старинна музика при Софийски университет 2023 СУ "Св. Климент Охридски" Aula Magna 2023
3 Анна Атанасова Върбанова-Иванова, Юбилеен концерт - 40 години Хор за старинна музика при Софийски университет и 30 години Смесен хор при АБУ 2023 Благодеград - Американски университет в България 2023
4 Анна Атанасова Върбанова-Иванова, KОНЦЕРТ НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ХОР ЗА СТАРИННА МУЗИКА с участието на Хора на 91. Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов", диригент Красимира Цуцуманова 2022 София, СУ, Аула Ректорат 2022
5 Анна Атанасова Върбанова-Иванова, "Венецианският майстор" - Концерт с музиката на Антонио Вивалди (камерен оргестър и солисти, с диригент Огнян Митонов) 2019 Aula Magna Участие на Представителния хор на СУ в програмата ("Четирите годишни времена" със солисти от Камерен оркестър "Митонисимо", арии и хорове от опери, кантати и оратории) Солисти: Моника Кертес (Унгария) и Гиргина Гиргинова 2019
6 Анна Атанасова Върбанова-Иванова, Представителен хор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 2018 2018/19, 2019/20 2018
7 Анна Атанасова Върбанова-Иванова, Представителен хор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 2017 целогодишно 2017
Научен проект
1 Анна Върбанова-Иванова, "CoRe DL - Contact and Relationship in Digital Learning", Член, Европейска комисия, Номер на договора:2022-2-DE02-KA210-VET-000101340 2023
2 Анна Върбанова-Иванова, „Усъвършенстване на преподаването по философия и гражданско образование за (IX–XII клас) чрез развиване на ключови компетентности на учениците“, Член, БАН - Институт по философия и социология 2023
3 Анна Върбанова-Иванова, "SEARCH - Science, Environment, Art, Research", Член, Европейска комисия, Номер на договора:101061187 2022
4 Анна Върбанова-Иванова, „Адаптиране и апробиране на инструментариум за диагностика на иновационния потенциал на училищата: проучване на компетентностите и организационната култура за предприемчивост и креативност в училище“, Член, Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 2022
5 Анна Върбанова-Иванова, „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“, Член, МОН, Номер на договора:BG05M2OP001-2.016-0018 2021
6 Анна Върбанова-Иванова, „Популярната наука – изследване на хибрида развлечение-учене в специализираните медии и фестивални формати за повишаване на научната грамотност“, Член, Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 2021
7 Анна Върбанова-Иванова, "Културата на спомена в ценностната структура на младото поколение и нейната роля като идентичност-образуваща през призмата на образованието", Член, Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 2020
8 Анна Върбанова-Иванова, FRESHER (Find Research Everywhere, SHare and expERienc), Член, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS Research Fellowship Programme, Номер на договора:Grant 954776 2020
9 Анна Върбанова-Иванова, „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от СА „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, Член, МОН, Номер на договора:BG05M2OP001-2.009-0026-C02 2018
10 Анна Върбанова, REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare), Член, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS Research Fellowship Programme, Номер на договора:818879 — REFRESH — 2018
11 Анна Върбанова-Иванова, Апробиране на новопроектиран модел за образователен дизайн на курс, приложен в контекста на висшето образование в България, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-63/20.04.2017 2017
12 Анна Върбанова, "Обучение по екопредприемачество в три извънстолични университета в България" | ИИОЗ-БАН, IFEU-Heidelberg , Член, DBU (Немска федерална фондация за екология) 2015
Статия в научно списание
1 Anna Varbanova, Approaches to Assessing the Creative Climate and Potential for Innovativeness of Educational Organizations, Стратегии на образователната и научната политика, issue:2, 2024, pages:224-232, Ref, IF, IF (0.2 - 2022), Web of Science Quartile: Q4 (2024) 2024
2 Anna Varbanova, Social Innovation by Design, Journal of Entrepreneurship & Innovation (JEI), vol:под печат, issue:XV, 2023, ISSN (print):1314-0167, ISSN (online):1314-0175, Ref, Web of Science 2023
3 Анна Върбанова, Преглед на политики и стратегически документи на ЕС, отнасящи се до иновациите и образованието и значими за управлението на частните училища, БСО, брой:1, 2023, стр.:65-76, Ref 2023
4 Анна Върбанова, Подход за компетентностно моделиране: авторски инструментариум за дизайн на учебно съдържание, целеполагане в обучението и приобщаване на обучаемите към целта, Известия на Съюза на учените в България - клон Сливен, vol:37, issue:1, 2022, pages:178-188, ISSN (print):1311-2864, Ref 2022
5 Anna Varbanova, THE ROLE OF SCHOOL FOR THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY THROUGH THE PRISM OF THE YOUNGEST BULGARIAN ADULTS' PERCEPTIONS AND ATTITUDES TO THE STUDYING OF THE DEMOCRATIC TRANSITION PERIOD, PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:93, issue:5, 2021, pages:698-706, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2021
6 Анна Върбанова, Връзки между иновационния потенциал, управлението на иновационни процеси и организационната креативност (в училищата), Българско списание за образование, брой:1, 2021, стр.:74-85, ISSN (online):1314 – 9059, Ref 2021
7 Анна Върбанова, Роля на училището за формиране на гражданско общество през призмата на отношението и нагласите на най-младите пълнолетни българи към изучаване на прехода към демокрация, Педагогика, том:93, брой:5, 2021, стр.:698-706, Ref, Web of Science 2021
8 Anna Varbanova, ACTION RESEARCH IN HIGHER EDUCATION FOSTERING TRANSITION TOWARD A SUSTAINABLE ECONOMY: TRAININGS IN ECOPRENEURSHIP AT THREE BULGARIAN UNIVERSITIES, "Стратегии на образователната и научната политика", том:XXVII, брой:2, 2019, стр.:154-177, ISSN (print):1310–0270, ISSN (online):1314–8575, Ref 2019
9 Анна Върбанова, Апробиране на новопроектиран Модел за образователен дизайн на курс, приложен в контекста на висшето образование в България, „Списание на Софийския университет за образователни изследвания“, брой:1, 2018, стр.:36-54, doi:ISSN 1314-8753 2018
10 Анна Върбанова, Образователен дизайн по модел: Разнообразие при разработване и изследване дизайна на обучения, сп. „Българско списание за образование“, брой:1, 2017, стр.:35-52, doi:ISSN 1314 – 9059 2017
11 Anna Varbanova, Martin Ivanov, Action Research in Higher Education through Backward Designing of Ecopreneurship Trainings, сп. „Социологически проблеми“, том:Zheleva, R. (Ed.) Sociological Problems, брой:Special Issue 2016, 2016, стр.:134-151, doi:ISSN 0324-1572, Ref 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Анна Върбанова, Изследване, основано на дизайн, и Дизайн, основан на изследване: Нови възможности за свързане на научно-познавателната и практико-приложната перспективи в педагогическите изследвания (под печат), под печат, 2023, Ref 2023
2 Анна Върбанова, Иновативен модел за създаване на интерактивни кратки филми при асинхронно или смесено обучение – нови възможности пред съвременния дизайн на програмирани обучения, НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ, ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ, издателство:Издателство на Русенски университет "Ангел Кънчев", 2023, стр.:324-330, Ref 2023
3 Анна Върбанова, Преглед на класическите школи за иновациите като предпоставка за теоретично осмисляне и изследване управлението на иновационни процеси в образованието, 35 години ФП, редактор/и:Редколегия (Чавдарова, А. et al), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:114-123, ISSN (print):978-954-07-5345-4, Ref 2022
4 Анна Върбанова, Проучване на нагласи в извънредни социални условия посредством визуални и символни данни: Психоемоционален климат сред студнетите при принудителния преход към дистанционно обучени (2020) , ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ, 2021 - Втора научно-практическа конференция, редактор/и:Маргарита Крумова, издателство:Факултет по науки за образованието и изкуствата, СУ „Св. Климент Охридски“, 2021, стр.:376-387, ISSN (print):2738-8999 2021
5 Анна Върбанова, Дидактически измерения на „пищова“ или как да накараме „противникът“ да работи за нас, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, редактор/и:Милен Замфиров, Маргарита Бакрачева, Розалина Енгелс-Критидис et al., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:69-80, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
6 Анна Върбанова, Концепция за фазиране на обучения – подход за дизайн на образователни програми, генериран в академичен контекст, "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие" - СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "Evolution against revolution or for the models of development", vol.2 , editor/s:Teodora Evtimova et board, Publisher:РБ "Любен Каравелов"/АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев", 2020, pages:416-427, ISSN (print):978-619-7404-16-6, ISBN:978-954-2963-71-4, Ref, др. 2020
7 Анна Върбанова, Синтез и адаптирано приложение на техники за групова работа като емпирични методи за регистрация и анализ на данни върху примера на диагностика академичния микроклимат, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвремени изследвания, опит, редактор/и:Емилия Рангелова, издателство:ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2020, стр.:123-131, ISBN:978-954-490-676-4 2020
8 Анна Върбанова, Педагогическото съдържание в дискурса на дихотомията обучение - възпитание, "130 години университетска педагогика: Сборник доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2018", редактор/и:Господинов, Б., издателство:Факултет по Педагогика, СУ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:108-122, ISBN:978-954-01-3930-2 2019
9 Анна Върбанова, Когато практиките в сферата на неформалното образование престанат да бъдат образователни, Антология Неформално образование, редактор/и:Николаева, С. (съст.), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:138-154, doi:ISBN 978-954-07-4375-2, Ref 2018
10 Стефка Миндова, Ивелина Стефанова, Анна Върбанова, Систематизиран подход в прилагането на тестове за функционална оценка при увреди на нервната система като средство за оптимизиране на учебната клинична практика , Научни трудове на Русенския университет - 2012, том 51, серия 8.1, издателство:Русенски университет, 2012, стр.:84-88, ISSN (print):1311-3321, Ref 2012
Студия в научно списание
1 Анна Върбанова, Образователното дизайн-изследване: познавателен жанр и sui generis подход спрямо дизайна в образованието, Българско списание за образование, брой:2, 2020, стр.:25-61, ISSN (online):1314 – 9059, Ref 2020
2 Анна Върбанова, Три модела за педагогически дизайн, разгледани в светлината на тяхната идейно-концептуална стойност (Част I), Българско списание за образование, брой:1, 2020, стр.:54-84, ISSN (online):1314 – 9059, Ref 2020
Участие в конференция
1 Присъствие, Анна Върбанова-Иванова, 2nd European Education and Innovation Summit 2023
2 Присъствие, Анна Върбанова, Кръгла маса "Предизвикателството да предлагаш обучение по Религия" 2023
3 Секционен доклад, Анна Върбанова, "Иновативен модел за създаване на интерактивни кратки филми при асинхронно или смесено обучение – нови възможности пред съвременния дизайн на програмирани обучения" 2023
4 Присъствие, Анна Върбанова-Иванова, Форум на Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Факултет по педагогика и Исторически факултет, и Българския съвет за бежанци и мигранти 2022
5 Секционен доклад, Анна Върбанова, "Структура на наратива при представяне на социални иновации" 2022
6 Секционен доклад, Анна Върбанова, Изследване, основано на дизайн, и дизайн, основан на изследване: Нови възможности за свързване на научно-познавателната и практико-приложната перспективи в педагогическите изследвания 2022
7 Секционен доклад, Анна Върбанова-Иванова, "Подход за компетентностно моделиране: авторски инструментариум за дизайн на учебно съдържание, целеполагане в обучението и приобщаване на обучаемите към целта" 2022
8 Секционен доклад, Анна Върбанова-Иванова, "Социални иновации чрез Дизайн-мислене" 2022
9 Секционен доклад, Анна Върбанова, "Изследване, основано на дизайн, и Дизайн, основан на изследване: Нови възможности за свързване на научно-познавателната и практико-приложната перспективи в педагогическите изследвания" 2022
10 Секционен доклад, Анна Върбанова, "Подходът Дизайн мислене като стратегически инструмент за насърчаване на организационното учене и формирането на иновационна култура" 2022
11 Секционен доклад, Анна Върбанова-Иванова, "Популярната наука - изследване на хибрида забавление-учене във фестивалните форми и специализираните медии за повишаване на научната грамотност" 2021
12 Секционен доклад, Анна Върбанова, "Проучване на нагласи в извънредни социални условия посредством визуални и символни данни: Психоемоционален климат сред студентите при принудителния преход към дистанционно обучение (2020)" 2021
13 Секционен доклад, Анна Върбанова-Иванова, "Преглед на класическите школи за иновациите като предпоставка за теоретично осмисляне и изследване управлението на иновационни процеси в образованието" 2021
14 Секционен доклад, Анна Върбанова, Фазирано обучение - концепция за образователен дизайн, генерирана в академичен контекст 2020
15 Секционен доклад, Анна Върбанова, Културата на спомена в ценностната структура на младото поколение и нейната роля като идентичност-образуваща през призмата на образованието 2020
16 Секционен доклад, Анна Върбанова, Синтез и адаптирано приложение на техники за групова работа като емпирични методи за регистрация и анализ на данни върху примера на диагностика академичния микроклимат 2020
17 Присъствие, Анна Върбанова, „Управление на училището в условията на Ковид-19 кризата“ - онлайн кръгла маса 2020
18 Присъствие, Анна Върбанова, „Измерения на компетентността“ 2020
19 Секционен доклад, Анна Върбанова, За "дизайнерските" образователни изследвания и носенето на две и повече шапки от първо лице 2020
20 Присъствие, Анна Върбанова, Национален форум по дигитална трансформация на образованието 2019
21 Постер, Анна Върбанова, Дизайн на университетски курс по предприемачество за устойчиво развитие 2018
22 Секционен доклад, Martin Ivanov, Anna Varbanova, Action Research in Higher Education Fostering Transition toward a Sustainable Economy 2016
23 Секционен доклад, Анна Върбанова, Ecopreneurship Training Project in Three Bulgarian Universities 2015
Учебник
Анна Върбанова, Някои примери за хибридни и допълващи се организационни форми. В: Любомир Попов. Обща педагогика. Част I. Обектът на педагогиката (с. 255-267), ISSN (print):, Колбис, София, Рецензирано 2021