Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Анна Върбанова-Иванова

ORCID ID:0000-0001-5843-6817
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Anna Varbanova, Martin J. Ivanov, European Researchers' Night 2020: Report on Impact Assessment Deliverable 3 - Period 2 FRESHER (Find Research Everywhere, SHare and expERience) , FRESHER (Find Research Everywhere, SHare and expERience) 2021
2 Martin J. Ivanov, Anna Varbanova, European Researchers' Night 2019: Report on Impact Assessment Deliverable 3 - Period 2 REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare), REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare) 2020
3 БГ Наука , Разговор с Анна Върбанова за обучението, образователния дизайн и света на педагогиката, В: "100 лица зад българската наука" - интервю на Мария Проданова (бр. 136, стр. 28-39), сп. Българска наука 2020
4 Martin J. Ivanov, Anna Varbanova, European Researchers' Night 2018: Report on Impact Assessment Deliverable 3 - Period 1 REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare), REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare) 2019
Концерт
1 Анна Атанасова Върбанова-Иванова, "Венецианският майстор" - Концерт с музиката на Антонио Вивалди (камерен оргестър и солисти, с диригент Огнян Митонов) 2019 Aula Magna Участие на Представителния хор на СУ в програмата ("Четирите годишни времена" със солисти от Камерен оркестър "Митонисимо", арии и хорове от опери, кантати и оратории) Солисти: Моника Кертес (Унгария) и Гиргина Гиргинова 2019
2 Анна Атанасова Върбанова-Иванова, Представителен хор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 2018 2018/19, 2019/20 2018
3 Анна Атанасова Върбанова-Иванова, Представителен хор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" 2017 целогодишно 2017
Научен проект
1 Анна Върбанова-Иванова, „Популярната наука – изследване на хибрида развлечение-учене в специализираните медии и фестивални формати за повишаване на научната грамотност“, Член, Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 2021
2 Анна Върбанова-Иванова, "Културата на спомена в ценностната структура на младото поколение и нейната роля като идентичност-образуваща през призмата на образованието", Член, Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 2020
3 Анна Върбанова-Иванова, FRESHER (Find Research Everywhere, SHare and expERienc), Член, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS Research Fellowship Programme, Номер на договора:Grant 954776 2020
4 Анна Върбанова-Иванова, „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от СА „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, Член, МОН, Номер на договора:BG05M2OP001-2.009-0026-C02 2018
5 Анна Върбанова, REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare), Член, MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS Research Fellowship Programme, Номер на договора:818879 — REFRESH — 2018
6 Анна Върбанова-Иванова, Апробиране на новопроектиран модел за образователен дизайн на курс, приложен в контекста на висшето образование в България, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-63/20.04.2017 2017
7 Анна Върбанова, "Обучение по екопредприемачество в три извънстолични университета в България" | ИИОЗ-БАН, IFEU-Heidelberg , Член, DBU (Немска федерална фондация за екология) 2015
Статия в научно списание
1 Анна Върбанова, Роля на училището за формиране на гражданско общество през призмата на отношението и нагласите на най-младите пълнолетни българи към изучаване на прехода към демокрация, Педагогика, том:93, брой:5, 2021, стр.:698-706, Ref, Web of Science 2021
2 Анна Върбанова, Роля на училището за формиране на гражданско общество през призмата на отношението и нагласите на най-младите пълнолетни българи към изучаване на прехода към демокрация, сп. Педагогика, том:(под печат), 2020, Ref, Web of Science 2020
3 Anna Varbanova, Action Research in Higher Education Fostering Transition Toward a Sustainable Economy: Trainings in Ecopreneurship at Three Bulgarian Universities, "Стратегии на образователната и научната политика", том:XXVII, брой:2, 2019, стр.:154-177, ISSN (print):1310–0270, ISSN (online):1314–8575, Ref 2019
4 Анна Върбанова, Апробиране на новопроектиран Модел за образователен дизайн на курс, приложен в контекста на висшето образование в България, „Списание на Софийския университет за образователни изследвания“, брой:1, 2018, стр.:36-54, doi:ISSN 1314-8753 2018
5 Анна Върбанова, Образователен дизайн по модел: Разнообразие при разработване и изследване дизайна на обучения, сп. „Българско списание за образование“, брой:1, 2017, стр.:35-52, doi:ISSN 1314 – 9059 2017
6 Anna Varbanova, Martin Ivanov, Action Research in Higher Education through Backward Designing of Ecopreneurship Trainings, сп. „Социологически проблеми“, том:Zheleva, R. (Ed.) Sociological Problems, брой:Special Issue 2016, 2016, стр.:134-151, doi:ISSN 0324-1572, Ref 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Анна Върбанова, Дидактически измерения на „пищова“ или как да накараме „противникът“ да работи за нас, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ Сборник доклади от Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, редактор/и:Милен Замфиров, Маргарита Бакрачева, Розалина Енгелс-Критидис et al., издателство:Университатско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:69-80, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
2 Анна Върбанова, Концепция за фазиране на обучения – подход за дизайн на образователни програми, генериран в академичен контекст, "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие" - СБОРНИК С ДОКЛАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "Evolution against revolution or for the models of development", vol.2 , editor/s:Teodora Evtimova et board, Publisher:РБ "Любен Каравелов"/АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев", 2020, pages:416-427, ISSN (print):978-619-7404-16-6, ISBN:978-954-2963-71-4, Ref, др. 2020
3 Анна Върбанова, Синтез и адаптирано приложение на техники за групова работа като емпирични методи за регистрация и анализ на данни върху примера на диагностика академичния микроклимат, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: актуални проблеми, съвремени изследвания, опит, редактор/и:Емилия Рангелова, издателство:ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2020, стр.:123-131, ISBN:978-954-490-676-4 2020
4 Анна Върбанова, Педагогическото съдържание в дискурса на дихотомията обучение - възпитание, "130 години университетска педагогика: Сборник доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2018", редактор/и:Господинов, Б., издателство:Факултет по Педагогика, СУ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:108-122, ISBN:978-954-01-3930-2 2019
5 Анна Върбанова, Когато практиките в сферата на неформалното образование престанат да бъдат образователни, Антология Неформално образование, редактор/и:Николаева, С. (съст.), издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:138-154, doi:ISBN 978-954-07-4375-2, Ref 2018
6 Стефка Миндова, Ивелина Стефанова, Анна Върбанова, Систематизиран подход в прилагането на тестове за функционална оценка при увреди на нервната система като средство за оптимизиране на учебната клинична практика , Научни трудове на Русенския университет - 2012, том 51, серия 8.1, издателство:Русенски университет, 2012, стр.:84-88, ISSN (print):1311-3321, Ref 2012
Студия в научно списание
1 Анна Върбанова, Образователното дизайн-изследване: познавателен жанр и sui generis подход спрямо дизайна в образованието, Българско списание за образование, брой:2, 2020, стр.:25-61, ISSN (online):1314 – 9059, Ref 2020
2 Анна Върбанова, Три модела за педагогически дизайн, разгледани в светлината на тяхната идейно-концептуална стойност (Част I), Българско списание за образование, брой:1, 2020, стр.:54-84, ISSN (online):1314 – 9059, Ref 2020
Участие в конференция
1 Присъствие, Анна Върбанова, „Измерения на компетентността“ 2020
2 Секционен доклад, Анна Върбанова, Културата на спомена в ценностната структура на младото поколение и нейната роля като идентичност-образуваща през призмата на образованието 2020
3 Секционен доклад, Анна Върбанова, Синтез и адаптирано приложение на техники за групова работа като емпирични методи за регистрация и анализ на данни върху примера на диагностика академичния микроклимат 2020
4 Присъствие, Анна Върбанова, „Управление на училището в условията на Ковид-19 кризата“ - онлайн кръгла маса 2020
5 Секционен доклад, Анна Върбанова, Фазирано обучение - концепция за образователен дизайн, генерирана в академичен контекст 2020
6 Секционен доклад, Анна Върбанова, За "дизайнерските" образователни изследвания и носенето на две и повече шапки от първо лице 2020
7 Присъствие, Анна Върбанова, Национален форум по дигитална трансформация на образованието 2019
8 Постер, Анна Върбанова, Дизайн на университетски курс по предприемачество за устойчиво развитие 2018
9 Секционен доклад, Martin Ivanov, Anna Varbanova, Action Research in Higher Education Fostering Transition toward a Sustainable Economy 2016
10 Секционен доклад, Анна Върбанова, Ecopreneurship Training Project in Three Bulgarian Universities 2015