Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Станислав Иванов

Researcher ID (Web of Science):ACD-5671-2022

ORCID ID:0000-0002-1171-6325
Книга
1 Nikolina Nikolova, Atanas Georgiev, Ralitza Stamenkova, Stanislav Ivanov, Krassen Stefanov, Marcello Passarelli, Erica Volta, Open online collection of good practices for inclusion – PLEIADE Intellectual Output 5, ISBN:DOI: https://doi.org/10.60063/NN.2023.0089.57, Рецензирано, International 2023
2 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Светла Бойчева, Книга за учителя по компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас, ISBN:978-954-01-4257-9, "Просвета - София" АД, София, Рецензирано 2023
Монография
Nikolina Nikolova, Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Ralitza Stamenkova, Stanislav Ivanov, Donatella Persico, Marcello Passarelli, Francesca Pozzi, Erica Volta, Evaluation kit for inclusion-oriented collaborative learning activities (PLEIADE Intellectual Output No. 4), ISSN (online):, Рецензирано, International 2023
Научен проект
1 Станислав Иванов, Организационни форми за професионална квалификация на педагогическите специалисти в обучението по математика, информатика и информационни технологии, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-61 / 25.4.2023 2023
2 Станислав Иванов, Методически подходи за повишаване на постиженията на обучаемите при прилагане на компетентностния подход, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-151/05.04.2021 2021
3 Станислав Иванов, PLayful Environment for Inclusive leArning Design in Europe (PLEIADE), Член, ЕС, Номер на договора:2020-1-IT02-KA201-080089 2020
4 Станислав Иванов, МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема, Член, МОН, Номер на договора:BG05M2ОP001-2.016 2020
5 Станислав Иванов, Целево използване на организационни форми, заложени в новия учебен план на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-199 / 28.4.2020 г. 2020
6 Станислав Иванов, Използване на високотехнологични средства при изграждане на компетенции за прилагане на изследователски подход за обучение по природни науки в средното училище, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-75/12.04.2019 2019
7 Станислав Иванов, Организационни модели за извънкласни дейности в условията на новите учебни програми на МОН в културно-образователната област Математика, Информатика и Информационни технологии, Член, ФНИ на СУ "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-210/17.04.2019 2019
Статия в научно списание
Francesca Pozzi, Andrea Ceregini, Stanislav Ivanov, Marcello Passarelli, Donatella Persico, Erica Volta, Digital vs. Hybrid: Comparing Two Versions of a Board Game for Teacher Training , Education Sciences, vol:14, issue:3, 2024, ISSN (online):2227-7102, doi:https://doi.org/10.3390/educsci14030318, Ref, SCOPUS, SJR (0.669 - 2023), SCOPUS Quartile: Q2 (2024), International 2024
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Таня Тонова, Станислав Иванов, Пресечна точка, 75-годишна мисия и история, редактор/и:Евгения Сендова, Филип Петров, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:137-145, ISBN:978-954-07-5742-1 2023
2 T. Tonova, S. Ivanov, COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE FRAME OF THE MATHEMATICS SCHOOL CURRICULA IN BULGARIA, INTED2022 Proceedings, 2022, pages:7168-7174, ISSN (online):2340-1079, ISBN:978-84-09-37758-9, Ref 2022
3 M. Passarelli, F.M. Dagnino, S. Ivanov, D. Persico, INCLUSIVE PEDAGOGY IN PRACTICE: THE POINT OF VIEW OF TEACHERS , 15th annual International Conference of Education, Research and Innovation Proceedings , 2022, pages:5450-5458, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-09-45476-1, doi:https://doi.org/10.21125/iceri.2022.1332, International 2022
4 T. Tonova, S. Ivanov, STUDY OF THE IMPACT OF TECHNOLOGY IN PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOL, EDULEARN22 Proceedings , Publisher:IATED, 2022, pages:7089-7095, ISSN (online):2340-1117, ISBN:2340-1117, doi:10.21125/edulearn.2022.1665, Ref 2022
5 N. Nikolova, S. Ivanov, The Role of the Peer-Assessment in Teachers’ Education, EDULEARN22 Proceedings, Publisher:IATED, 2022, pages:4593-4601, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-42484-9, doi:10.21125/edulearn.2022.1096, MSc 2022
6 T. Tonova, S. Ivanov, EARLY INVOLVEMENT OF STUDENTS IN RESEARCH ON PROBLEM CONCERNING PSYCHOLOGICAL, COGNITIVE, AND DIDACTICAL ASPECTS OF THE MATHEMATICS EDUCATION, EDULEARN21 Proceedings , 2021, pages:11039-11043, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-09-31267-2, doi:10.21125/edulearn.2021.2290, Ref, MSc 2021
7 T. Tonova, S. Ivanov, THE COMPETENCIES OF THE MATHEMATICS TEACHER, ICERI2021 Proceedings, 2021, pages:4276-4284, ISSN (online):2340-1095, ISBN:978-84-09-34549-6, doi:10.21125/iceri.2021.0993, Ref 2021
8 S. Ivanov, USING GAMIFICATION METHODS IN INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION, EDULEARN19 Proceedings, 2019, pages:2712-2718, ISSN (online):2340-1117, ISBN:978-84-09-12031-4, doi:10.21125/edulearn.2019.0741, Ref 2019
Участие в конференция
1 Постер, Станислав Иванов, STUDY OF THE IMPACT OF TECHNOLOGY IN PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOL 2022
2 Постер, Станислав Иванов, EARLY INVOLVEMENT OF STUDENTS IN RESEARCH ON PROBLEM CONCERNING PSYCHOLOGICAL, COGNITIVE, AND DIDACTICAL ASPECTS OF THE MATHEMATICS EDUCATION 2021
3 Секционен доклад, Станислав Иванов, USING GAMIFICATION METHODS IN INFORMATION TECHNOLOGY EDUCATION 2019
Учебник
1 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Светла Бойчева, Компютърно моделиране и информационни технологии, 7. клас, ISBN:978-954-01-4247-0, „Просвета – София” АД, София, Рецензирано 2023
2 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас, ISBN:978-954-01-4205-0, Просвета, София, Рецензирано 2022
3 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас, ISBN:978-954-01-4206-7, Просвета, София, Рецензирано 2022
Учебно помагало
1 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Книга за учителя Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас, ISBN:978–954–01–4209-8, Просвета, София 2022
2 Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Станислав Иванов, Книга за учителя Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас, ISBN:978–954–01–4210–4, Просвета, София, Рецензирано 2022