Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Снежина Михайлова

Researcher ID (Web of Science):HTL-6291-2023

ORCID ID:0000-0002-1333-1285
Глава от монография
Анна Трошева-Асенова, Снежина Михайлова, Основни насоки в работата с деца и ученици с физически увреждания в приобщаващото образование. В "Приобщаващо образование", УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2023
Научен проект
1 Снежина Михайлова, Оценка и планиране на дейности за моторно развитие на деца с двигателни нарушения чрез скалата на Милър за функционалност и участие (M-FUN), Член, , Номер на договора:80-10-28/20.04.2023 2023
2 Снежина Михайлова, Изготвяне на дигитални учебни ресурси и създаване на дидактичен видеофонд към Терапевтичната зала на Факултета по науки за образованието и изкуствата в подкрепа на практическото и електронното обучение на студентите, Член, , Номер на договора:80-10-25/22.03.2021 2021
Статия в научно списание
Maya Dimitrova, Snezhina Mihaylova, Construct Validity in Child-Robot Interaction Research , Complex Control Systems, vol:4, issue: 1, 2022, ISSN (online):2603-4697 2022
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Михайлова, Сн., Методи за оценка на фината моторика при деца и ученици със специални образователни потребности, ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ, 2022 2022
2 Анна Трошева-Асенова, Снежина Михайлова, Ролята на творческите дейности и материали в работата с деца с двигателни нарушения, Образование и изкуства: традиции и перспективи, редактор/и:Замфиров, М., Димитрова, Л. и кол., издателство:УИ "Св. Кл.Охридски", 2021, стр.:517-528, ISSN (online):2738-8999, PhD 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Снежина Михайлова, Методи за оценка на фината моторика при деца и ученици със специални образователни потребности 2022
2 Присъствие, Снежина Михайлова, Медицински и социални аспекти на развитието на недоносените деца 2022
3 Присъствие, Снежина Михайлова, ДАК през целия живот 2022
4 Присъствие, Снежина Михайлова, ДАК и приобщаващото образование 2021
5 Секционен доклад, Снежина Михайлова, Анна Трошева-Асенова, Ролята на творческите дейности и материали в работата с деца с двигателни нарушения 2021
6 Присъствие, Снежина Михайлова, Психомоториката в детското развитие и образование 2020
7 Секционен доклад, Снежина Михайлова, Арт – Терапевтичен подход в работата с деца с Даун синдром 2018
8 Присъствие, Снежина Михайлова, Конференция по случай международният ден на хората със синдром на Даун 2015