Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Емилия Евгениева
Дисертация д-р
Емилия Хинкова Евгениева, Аксеологични проекции на обучението (Върху примера на литературно-художествения анализ), СУ "Св. Климент Охридски" 1996
Книга
1 Емилия Евгениева, Децата със слухови нарушения и техните съученици в училище. В:Нашият опит. Арттехники за работа с деца със специални образователни потребности, ISBN:ISBN 978-954-92656-1-3, Театър Цвете, София 2010
2 Пенка Шапкова, Златко Долрев, Светлана Христова, Диана Цокома, Емилия Евгениева, Катерина Караджова, Съвременни тенденции в интеграцията и обучението на деца с умствена изостаналост Добрев, Златко Иванов ... Вид на материала - книга во и производство - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 , ISSN (online): 978-954-07-2854-4, ISBN: 978-954-07-2854-4, Унив. изд. Св. Климент Охридски, София 2009
3 Пенка Шапкова, Златко Долрев, Светлана Христова, Диана Цокова, Емилия Евгениева, Катерина Караджова, Н.Василева, Особености на интегрираното обучение , ISSN (online):978-954-316-041-9, ISBN:978-954-316-041-9, Д-р Иван Богоров, София, Рецензирано 2008
4 Е. Евгениева, Ралчо Трашлиев, Практическата подготовка (на студенти от направление педагогика), ISBN:978-954-316-066-2, Д-р Иван Богоров, София, Рецензирано 2008
5 Георги Бижков, Филянка Стоянова, Емилия Евгениева, Тест за диагностика на грамотността: Четене с разбиране, ISBN:978-054-01-1881-9, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2007
6 Е. Евгениева, Интегрираното обучение и ресурсният учител, Д-р Иван Богоров, София, Рецензирано 2006
7 Е. Евгениева, Ф. Стоянова, Г. Бижков, Диагностика на грамотността. Разбиране при четене. III ч., ISBN:954-07-1885-6, Софийски университет "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2004
8 Е. Евгениева, Езиковото обучение на ученици със специални образователни потребности, ISBN:954-07-1717-5, Софийски университет "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2002
Монография
Емилия Евгениева, Приобщаващо образование - иновации и парадокси, ISBN:978-619-245-058-8, БАН, Рецензирано 2020
Научен проект
1 Емилия Евгениева, ФНОИ/Създаване на позитивна среда за обучение на студентите от педагогическите специалности по приобщаващо образование, Ръководител, 2020
2 Емилия Евгениева, Статистически подходи за интегриране индикаторите за оценка и самооценка в системата на средното образование, Ръководител, 2017
3 Емилия Евгениева, Студентски практики - Фаза 1, Член, 2017
4 Емилия Евгениева, Подкрепа за равен достъп и личностно развитие, Член, Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2016
5 Емилия Евгениева, Дистанционно консултиране на учители, обучаващи се в: „Обучение на учители за работа с деца и ученици със СОП”; , Член, , Номер на договора:LG051РО001 - 3.1.03 2013
6 Емилия Евгениева, Обучение на педагогически специалисти от детски градини и основни училища за работа с деца със специални образователни потребности , Член, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Номер на договора:Проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2013
7 Емилия Евгениева, Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04/0011 2013
8 Емилия Евгениева, Разработване на техническо задание с предмет „Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на детски учители и педагогически специалисти - Педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години”; , Член, , Номер на договора:LG051РО001 - 3.1.03 2013
9 Емилия Евгениева, Трансфер на иновации в управлението на училището. Национален институт за обучение и квалификация на учители, Банкя, Член, 2013
10 Емилия Евгениева, Иновативни практики в управлението. Национален институт за обучение и квалификация на учители, Банкя, Член, 2012
11 Емилия Евгениева, “Хармония със себе си и света”, Община Димитровград, Член, ОП РЧР, Номер на договора:BG051PO001-4.1.04-0041-C0001 2011
12 Емилия Евгениева, Partnership around Continuous Training of Teachers, февруари, Член, Леонардо 2011
13 Емилия Евгениева, Иновации в управлението на образованието. Втори етап: Трансфер на иновациите в управление на училището., Член, ОП РЧР 2011
14 Емилия Евгениева, Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности, Община Бургас, Член, ОП РЧР, Номер на договора:BG051PO001-4.1.04-0041-C0001 2011
15 Емилия Евгениева, Профил на педагогическия специалист (портфолио). Подготовка за изработване на Стандарт за статута на педагогическите специалисти., Член, МОН - Национална програма 2011
16 Емилия Евгениева, Хуманизъм и прагматизъм в образованието на деца и ученици със специални образователни потребности (дестинация - Варна, време - 21 век) Варна, Член, 2011
17 Емилия Евгениева, Жестомимичен речник за деца с множество увреждания, Член, 2009
18 Емилия Евгениева, Обучение на резервна банка кадри директори. Проучване на системата за подбор и квалификация на кандидати за заемане на длъжността директор на средно училище. , Член, 2009
19 Емилия Евгениева, Продължаващо обучение за учители в България: предизвикателство, тенденции, перспективи, стратегии, Член, , Номер на договора:NLLST-BUL 2009
20 Емилия Евгениева, Разработване на методика за измерване на възстановяването функцията на деинервирани орофациалин мускули след механична стимулация., Ръководител, 2009
21 Емилия Евгениева, Артсоциален детски център, театър “Цвете”, Член, , Номер на договора:ПО2-116/15.10.2008 2008
22 Емилия Евгениева, Интегиране на деца и ученици със специални образователни потребности, Член, 2008
23 Емилия Евгениева, Разработване на методика за измерване на възстановяването функцията на деинервирани орофациалин мускули след механична стимулация., Ръководител, 2008
24 Емилия Евгениева, Честотен речник на лексиката в учебно-помощната литература в първи клас, Член, 2008
25 Емилия Евгениева, Честотен речник на лексиката, използвана в учебниците за първи клас. (в съавторство). С., 2008 г., Член, 2007
26 Емилия Евгениева, Експериментална регенерация на двигателни нерви функционално свързани с артикулацията, Член, 2004
27 Емилия Евгениева, Международен проект за културно сътрудничество България-Македония, Ръководител, Програма "Младеж" 2001
28 Емилия Евгениева, Четене с разбиране (PRLS -2001), Член, 2001
Научно ръководство
1 Емилия Евгениева, Изследване на потребностите на родителите на деца с увреждания Research on the specialized support provided to parents of school age children with SEN, Sofia University дипломна работа:Екатерини Гаку 2019
2 Емилия Евгениева, Оценка на приемащата среда в общообразователното училище за ученици с аутизъм Assessment of the host environment for autistic children in the mainstream schools , Факултет по науки за образованието и изкуствата дисертация д-р:Елени Николаос Дадами 2019
3 Емилия Евгениева, Съчетаването на обучителни и терапевтични методи за ученици с аутизъм от педагогическите специалисти / Combining Teaching and Therapeutical Methods for Autstic Students of the Teaching Specialist, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Екатерини Георгиос Карамани 2019
4 Емилия Евгениева, Mathematics education for students with SEN at an early stage tion. Обучението по математика на ученици със специални образователни потребности в начален етап , Sofia University дисертация д-р:Пантелеймон Кириакидис 2018
5 Емилия Евгениева, Влияние на ключовите компетентности върху ефективността на интегрирането на ученици със специални образователни потребности Impact of key competencies on the effectiveness of the integration of students with special educational needs , Sofia University дисертация д-р:Мария Милитци 2018
6 Емилия Евгениева, Подходи за оптимизиране на взаимодействието между семейството, училището и обществото в условията на интегрирано обучение, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Поликсения Цветанова Кисимова 2018
7 Емилия Евгениева, Дизайн на учебното портфолио при обучение на ученици със специални образователни потребности / Design of Educational Portfolio in the Education of Students with Special Education Needs, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Елевтерия Кромида 2017
8 Емилия Евгениева, Мениджмънт на учебно-познавателния процес при интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Десислава ПетеваПенчева 2017
9 Емилия Евгениева, Училищният двор като пространство за усвояване и развитие на социалните умения у ученици със специални образователни потребности / The Schooyard as a Place of Learning and Developing the Social Skils of Students with Special Education Needs, Sofia University дисертация д-р:Василия Андрианаки 2017
10 Емилия Евгениева, Иновативен модел за редукция на учебното съдържание за работа с деца със СОП, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Ася Костова 2016
11 Емилия Евгениева, Транскултурни аспекти при интегриране на деца със специални образователни потребности, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Шерифе Арслан 2013
Редактор на издание реферирано
Емилия Евгениева, Formal Informal and Nachural Education, Редактор на издание реферирано 2014
Речник
1 Попзлатева Ц., Е. Евгениева, К. Бозева, Ив. Бургов, Ал. Иванов, Хр. Каципиду, П. Ангелкова, К. Славов, Дж. Уолан , Детски речник на българския жестов език 2021
2 Мира Цветкова-Арсова, Емилия Евгениева, Миглена Богданова, Станимира Дичева, Вела Топалска, Речник по жесто-мимична реч за сляпоглухи и за зрително затруднени с множество увреждания, второ разширено и допълнено издание, изд. “Д-р Иван Богоров”, София,, София, Рецензирано 2010
3 Мира Цветкова-Арсова, Емилия Евгениева, Миглена Богданова, Станимира Дичева, Вела Топалска, Речник по жесто-мимична реч за сляпоглухи и за зрително затруднени с множество увреждания, ISBN:ISBN - 978-954-316-067-9, изд. “Д-р Иван Богоров”, София, София, Рецензирано 2008
Статия в научно списание
1 Емилия Евгениева, Сваровски и образованието, Формално, неформално и природно образование, брой:1, 2018, ISSN (print):2603-4050, Ref 2018
2 Емилия Евгениева, Влияние на културните форми върху новаторските политики при интегриране на децата със специални образователни потребности , Годишнит на СУ, том:109, 2017, ISSN (print):0861-8216, Ref 2017
3 Emilia Evgenieva, Sherife Arslan, The opinions of pedagogy students regarding the readiness of mainstrem schools to accept students with special educational needs. Comparative analos&Bulgaria - Turkey, Formal, Informal and Natural education, том:1, брой:1, 2014, стр.:198-210, ISSN (print):1300-5340, Ref, PhD 2014
4 Elevteria Krommida, Emilia Evgenieva, Popularity of the Student portfolios among Learning Participants, Қазақ білім академиясының БАЯНДАМАЛАРЫ, 2013, Ref, PhD 2013
5 Emilia Evgenieva, Sherife Arslan, Basic training and professional qualifications of teachers in Bulgaria and Turkey: a comparative study, Hacettepe University jurnal of education, issue:43, 2012, pages:198-209, ISBN:1300-5340, Ref, Web of Science, PhD 2012
6 Е. Евгениева, Формиране на култура на сигурност като един от приоритетите на съвременното образование, Военен журнал, том:119, брой:2, 2012, стр.:81-87 2012
7 Е. Евгениева, Изготвяне на индивидуални характеристики в училище., Специална педагогика а, 2011, стр.:25-35, ISSN (print):1310-7003, Ref 2011
8 Е. Евгениева, Подходи за редуциране на образователно съдържание в детска градина , Предучилищна педагогика, 2011, Ref 2011
9 Е. Евгениева, Междупредметните връзки като средство за практическо интегриране на ученика към обществената действителност., Специална педагогика , 2010, стр.:62-76, ISSN (print):1310-7003, Ref 2010
10 Е. Евгениева, Мениджмънт на класната стая, Образователни технологии, 2010, Ref 2010
11 Е. Евгениева, Учителят и неговата оценка за учебното пространство., Специална педагогика , брой:3, 2010, стр.:15-21, ISSN (print):1310-7003, Ref 2010
12 Е. Евгениева, Изречението като граматическа категория и обучението на учениците с умствена изостаналост. , Специална педагогика , брой:1, 2009, ISSN (print):1310-703, Ref 2009
13 Emilia Evgenieva, Schweigert P, Guntinas-Lichius O, Grosheva M, Angelova SK, Irintchev A, Skouras E, Sinis N, Dunlop SA, Angelov DN, Manual Stimulation of the Suprahyoid-Sublingual Region Diminishes Polynnervation of the Motor Endplates and Improves Recovery of Function After Hypoglossal Nerve Injury in Rats, Neurorehabilitation and Neural Repair., том:22, брой:6, 2008, стр.:754-68, doi:10.1545968308316387, Ref, Web of Science 2008
14 Е. Евгениева, Описание на изречението за нуждите на обучението на учениците с умствена изостаналост., Специална педагогика, брой:3, 2008, Ref 2008
15 Е. Евгениева, Анкетно проучване сред учителите за началото на процеса на интегриране, Специална педогагика, 2007, ISSN (print):1310-703, Ref 2007
16 Е. Евгениева, Учебно-познавателният сюжет като форма за организиране на учебното съдържание, Специална педагогика, брой:2, 2006, стр.:53-66, ISSN (print):1310-703, Ref 2006
17 Е. Евгениева, Учителите и учениците за езика, културата и училището., Език и литература, брой:1-2, 2006, стр.:103-119, ISSN (print):0324-1270, Ref 2006
18 Е. Евгениева, В. Радева, Morphofunctional Aspects of Phonetics., Acta morphologica et anthropologica, issue:10, 2005, pages:291-293, ISSN (print):1311-8773, Ref, Web of Science 2005
19 Е. Евгениева, Изисквания към подготовката на ресурсните учители. Състояние и перспективи. , Специална педагогика, брой:1, 2005, стр.:35-49, ISSN (print):1310-7003, Ref 2005
20 Е. Евгениева, Учебниците за ученици с интелектуална недостатъчност. Една различна гледна точка., Критическо мислене, брой:1, 2005, стр.:41-44, ISSN (print):1311-9346 2005
21 Е. Евгениева, Г.Бижков, Ф. Стоянова, Четене за удоволствие и четене за информация. PIRLS – едно международно изследване на 9 – 10-годишни ученици с будещи размисъл резултати, Език и литература, брой:1-2, 2005, стр.:229-246, ISSN (print):0324-1270, Ref 2005
22 Е. Евгениева, Г.Бижков, Ф. Стоянова, Равнище на грамотност на 9-10 годишните деца в света, Педагогика, брой:12, 2004, стр.:25-51, ISSN (print):0861-3982, Ref 2004
23 Е. Евгениева, Часовете по безопасност на движението в специалното училище., Специална педагогика, брой:2, 2004, стр.:14-30, ISSN (print):1310–7003, Ref 2004
24 Е. Евгениева, Технологична схема и дидактически принципи. , Педагогика, брой:2, 2003, стр.:11-41, ISSN (print):0861-3982, Ref 2003
25 Е. Евгениева, Лингвистичен анонс към проблема за термините език, реч, говор в специалната педагогика., Специална педогагика, брой:2, 2001, ISSN (print):1310-703, Ref 2001
26 Е. Евгениева, Опит за технология за работа с текст в І клас (корекционен и компенсаторен анонс), ІІ част, Начално образование, брой:1, 2001, стр.:20-29, ISSN (print):0204-4951, Ref 2001
27 Е. Евгениева, Опит за технология за работа с текст в І клас (корекционен и компенсаторен анонс), І част, Начално образование, брой:5-6, 2000, стр.:11-17, ISSN (print):0204-4951, Ref 2000
28 Е. Евгениева, Обучението по български език в корекционно-компенсаторен аспект., Специална педагогика, брой:1, 1999, стр.:74-83, ISSN (print):1310-703, Ref 1999
29 Е. Евгениева, Проблемът за интегрирането на деца с интелектуална недостатъчност., Педагогика, брой:12, 1999, стр.:24-32, ISSN (print):0861-3982, Ref 1999
30 Е. Евгениева, Възможности за взаимодействие на методите за обучение в масовото и помощното училище., Специална педагогика, брой:3, 1998, стр.:35-41, ISSN (print):1310-703, Ref 1998
31 Е. Евгениева, Дидактическата екипност – чрез създаване на учебен тест от учениците (ХІ клас, обучението по литература)., Образование и квалификация, брой:септември - октомври, 1996, стр.:57-66, ISSN (print):0861-976Х, Ref 1996
32 Е. Евгениева, За екоетиката и езика., Образование и квалификация, брой:ноември - декември, 1996, стр.:22-25, ISSN (print):0861-976Х, Ref 1996
33 Е. Евгениева, М. Стефанова, Творческите измерения в следдипломната квалификация на учителя (в съавторство)., Педагогика, брой:6, 1996, стр.:31-37, ISSN (print):0861-3982, Ref, Web of Science 1996
34 Е. Евгениева, Проблеми при създаване на тестове по литература. Един опит за модел за създаване на тест по литература., Образование, брой:6, 1995, стр.:71-77, ISSN (print):0861-475X, Ref 1995
35 Е. Евгениева, Умението за риск в обосновани граници., Отворено образование, брой:8, 1995, стр.:18-27, ISSN (print):0861-0738, Ref 1995
Статия в поредица
1 Е. Евгениева, Корекцията и компенсацията като модел на обучение., Годишник на Софийски университет , том:Факултет по начална и предучилищна педагогика, брой:94-94, издателство:Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2003, стр.:67-81, ISSN (print):0861-8216, Ref 2003
2 Е. Евгениева, К. Караджова, Психолого-педагогически аспекти на нарушенията в писането при ученици от масовото и помощното училище , Годишник на Софийски университет , том:Факултет по начална и предучилищна педагогика, брой:91, издателство:Софийски университет "Св. Климент Охридски", 1998, стр.:123-135, ISSN (print):0861-8216, Ref 1998
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Емилия Евгениева, Мария Валявичарска, По пътя към дигиталната грамотност в условията на социална изолация, Измерения на компетентостта. Сборник доклади от международна научна конференция. Климевтови дни на Алма Матер., редактор/и:Адриана Дамянова и кол. , издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2021, стр.:551-563, ISBN:978-954-07-5328-7, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
2 Емилия Евгениева, Мария Валявичарска, За дигиталните емигранти и дигиталните деца. Влияние на поколенческите различия в процеса на дистанционно обучение, Международна научна конференция. Педагогическо образование - традиции и съвременност. , редактор/и:Маринела Михова, издателство:Ай анд Би, 2020, ISSN (print):2534-9317, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2020
3 Емилия Евгениева, Бианка Станкова, Съвременни тенденции в разбирането за храненето на деца със специални образователни потребности, Образование и изкуства: традиции и перспективи. Научно-практическа конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Георги Бижков, редактор/и:Милен Завфиров и кол. , издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:490-496, ISBN:978-954-07-5061-3, Ref 2020
4 Емилия Евгениева, Приказката и диагностиката на четенето с разбиране, Децата и творчеството. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Елена Русинова, редактор/и:Розалина Енгелс - Киритидис, издателство:Универстетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:224-243, Ref 2018
5 Емилия Евгениева, Ивелина Евгениева, Терапевтична приказка, Научни и практически аспекти на приобщаващото образование, редактор/и:Цветанка Ценова, издателство:Университеско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:101-112, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2018
6 Емилия Евгениева, Йорданка Евгениева, Училищният сайт като част от процеса на формиране на дигиталната култура, Седма национална конференция. Електронното обучение във висшите училища. Сборник научни доклади, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:251-258, ISBN:978-954-07-4509-1, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2018
7 Емилия Евгениева, Создание сопровождающей среды учебы и социализации детей и школьников с особыми образовательными потребностями, Постсоветское пространство – территория инноваций. III Международной научно-практической конференции. 9 - 10 ДЕКАБРЯ 2016 г. Видное , редактор/и:Стражевская Н.Я., , 2016, стр.:110-115, ISBN:978-5-91422-055-3, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2016
8 Емилия Евгениева, Ася Костова, Десислава Пенчева, Елевтерия Кромида, Включване на учениците със специални образователни потребности в лабораторните упражнения по учебните дисциплини от цикъла “Природни науки и екология, 46-тата Национална конференция на учителите по химия, 2015, doi:10, Ref 2015
9 Емилия Евгениева, Инклюзивное образование, допустимое для всех, Бялдьурен, Казахстан, 2014, 2014, Ref 2014
10 Emilia Evgenieva, Sensitivity of Various Communities to the Social Isolation of Underprivileged children and Student in the System of Education., Годишна научна конференция. Национален военен университет “Васил Левски”, Велико Търново. 2013, 2013, стр.:170-179, ISSN (print):1314-1937, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
11 Е. Евгениева, Работа по развитие на звукови и езикови структури - роден език и чуждоезиково обучение , Хармония със себе си. Учебни материали за интегриране на ученици къ специални образователни потребности, редактор/и:Катерина Караджова, 2013 2013
12 Emilia Evgenieva, Daniela Botseva, Use of Text Keywords Keyword Technique by Teachers to Form Reading Skills (Readers age 5-10). , European Year of Hearing., редактор/и:Katerina Dionisieva, издателство:Blagoevgrad, 2011., 2011, стр.:90-102, ISBN:987-954-680-774-8, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2011
13 Емилия Евгениева, Децата с множество увреждания при водещо зрително затруднение. В: Нашият опит. Арттехники за работа с деца със специални образователни потребности., В: Нашият опит. Арттехники за работа с деца със специални образователни потребности., редактор/и:Цвети Янева, издателство:Театър "Цвете", 2010, стр.:36-42, ISBN:978-954-92656-1-3 2010
14 Емилия Евгениева, Приказката в процеса на обучение, Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев. 25 години Факултен по начална и предучилищна педагогика, 2010, стр.:100-109, ISBN:978-954-549-094-I 2010
15 Evgenieva, Citizenship Education as a preventative method., Violence linked to sensory impaired people, 2009, Ref 2009
16 Е. Евгениева, Онтологични и семиотични координати на учебно-познавателната дейност. Някои бележки за процеса учене на ученици със и без специални образователни потребности в него., Интегрираното обучение на ученици със спецални образоватени потребности., издателство:Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2008, стр.:49-65, ISBN:978-954-07-2854-4 , Ref 2008
17 Емилия Евгениева, Отново за редукцията на учебното съдържание по български език, Особености на интегрираното обучение, издателство:Д-р Иван Богоров, 2008, стр.:165-183, ISBN:978-954-316-041-9 2008
18 Е. Евгениева, Професионалната подготовка на бъдещите учители., Научна конференция., 2008, Ref 2008
19 Е. Евгениева, Терминът грамотност в общата и специалната педагогика, Научна конференция, 2007, Ref 2007
20 Evgenieva, Angelov DN, Guntinas- Lichius O, Angelova SK, Streppel M, Radeva V, Improved recovery of function after hypoglossal nerve injury and mechanical stimulation of the skeletal tongue muscles in rats, International Symposium of Clinical Anatomy, 2006, Ref 2006
21 Е. Евгениева, Йерархични равнища на четивна компетентност, Интегрираното обучение и ресурсният учител, редактор/и:Е.Евгениева, издателство:Д-р Иван Богоров, 2005, стр.:144-156, ISBN:954-316-025-2-316-025-2 2005
22 Емилия Евгениева, Приказката и диагностиката на четенето с разбиране, 200 години Ханс Кристия Андерсен. Образователни постижения и творчетво, 2005, стр.:72-79, ISBN:954-775-565-Х 2005
23 Емилия Евгениева, Приказката и диагностиката на четенето с разбиране Анализ на данните получени от Международното изследване PIRLS , Активно учене и критическо мислене. Доклади от конференция, редактор/и:Лидия Дачкова, 2005, ISBN:ISBN 978-954-91310-3-1 , в сътрудничество с чуждестранни учени 2005
24 Е. Евгениева, Приказката и диагностиката на четенето с разбиране. 200 години Ханс Кристиян Андерсен, Образователни постижения и творчество, 2005 2005
25 Е. Евгениева, Социокултурни промени и проблемът за методите на обучение. Международна конференция, Образованието и предизвикателствата на новото хилядолетие., издателство:Пловдив, 2005, Ref 2005
26 Емилия Евгениева, Учебното съдържание по български език и основанията за неговото редуциране в индивидуалните програми на учениците, Интегрираното образование и ресурсният учител, 2005, pages:144-156, ISBN:954-316-025-2 2005
27 Емилия Евгениева, Учебното съдържание по български език и основанията за неговото редуциране в индивидуалните програми на учениците., Интегрираното обучение и ресурсният учител, редактор/и:Емилия Евгениева, издателство:Д-р Иван Богоров, 2005, стр.:156-173, ISBN:954-316-025-2, Ref 2005
28 Е. Евгениева, Учители и ученици за състоянието на езиковата среда., Национална конференция "Европейският съюз и бъдещето на националните езици", София, 17 май 2004 , 2005, ISBN:ISBN 954-9924-02-9, Ref 2005
29 Е. Евгениева, В. Радева, Disturbance of Auditoty and Vizual Sensory Channels and possibilities for information processing. , VI International Symposium of Clinical Anatomy, 2004 2004
30 Е. Евгениева, Г.Бижков, Ф.Стоянова, Грамотни ли са българските четвъртокласници?, Втора есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика при Софийски университет ” Св. Климент Охридски”, 2004, стр.:39-44, ISBN:954-8510-87-1 2004
31 Е. Евгениева, Учебници и учебни помагала за ученици с интелектуална недостатъчност., Втора есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика при Софийски университет ” Св. Климент Охридски”, 2004, стр.:315-319, ISBN:954-8510-87-1, Ref 2004
32 Емилия Евгениева, Балансираност на формите на комуникация при обучението на деца и младежи с нарушен слух. В: Социално-педагогически тренинг за младежи с увреден слух. Вербално-жестов речник. с. 55 - 71 , Социално-педагогически тренинг за младежи с увреден слух. Вербално-жестов речник, редактор/и:Емилия Евгениева, издателство:д-р Иван Богоров, 2003, стр.:55-71, ISBN:954-8166-80-1, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
33 Е. Евгениева, Началният учител и обучението по четене., Международна конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието. Образованието и различията, 2003 2003
34 Е. Евгениева, Учебното пространство и време и алтернативните форми на обучение., Международна научнопрактическа конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ в. , 2001, стр.:169-173, ISBN:954-579-169-1, Ref 2001
35 Evgenieva, Teneva, O., The Gamesbook as Socializing Medium for Children with Special Pedagogical Needs, Annual of abstracts. Students Defectologikal Seminar, 2000, Ref 2000
36 Evgenieva, The Native Language Training as an Instrument of In-tegration of Children with Intellectual Disability, International Student Seminar., издателство:SU, 1999, Ref 1999
Студия в поредица
1 Емилия Евгениева, Многопластовост на изразни средства в АРТел проекта "Намеси"", Годишник изкуства, том:Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охродски" Факултет по науки за образованието и изкуствата, книга изкуства. , брой:115, година III, редактор/и:Бисера Вълева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:117-149, ISSN (print):ISSN2738-7062, Ref 2022
2 Емилия Евгениева, Десислава Пенчева, Ивелина Евгениева, Йорданка Евгениева, Словесно-визуален и/или дидактико-емоционален прочит на различността в приказното, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата. Книга изкуства. , брой:113, редактор/и:проф. д-р Бисера Вълева, издателство:Изд. на Софийски университет "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:143-171, ISSN (print):2738-7062, PhD 2020
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Емилия Евгениева, Продължаващото обучение на учителите - ключ към тяхното кариерно развитие, Продължаващото обучение на учителите (пред предизвикателствата на интеркултурния диалог, социална солидарност и демократичните цанности) , издателство:Университеско идателство "Св. Климент Охридски", 2010, стр.:120-137, ISBN:978-954-463-146-8 2010
2 Емилия Евгениева, Междукултурно сътрудничество като подход при формирането на съвременните граждани. В:, Социално-педагогически тренинг за младежи с увреден слух. Вербално-жестов речник. с. 9-48, редактор/и:Емилия Евгениева, издателство:д-р Иван Богоров, 2003, стр.:9-48, ISBN:954-8266-80-1, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
Съставителска дейност
1 Златко Добрев, Катерина Караджова, Мира Цветкова, Неда Балканска, Емилия Евгениева, Анна Трошева, Милен Замфиров, Пенка Шапкова- Танева, СБорник Юбилейна Научна Конференция-100 години от рождението на проф.дпн Дечо Денев и 25 години факултет по начална и предучилищна педагогика, ISBN:978-954-549-094-1, ИК"ФЕНОМЕН", София 2010
2 Златко Добрев, Катерина Караджова, Мира Цветкова - Арсова, Емилия Евгениева, Неда Балканска, Анна Трошева, Милен Замфиров, Пенка Шапкова - Танева, Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев. 25 години Факултен по начална и предучилищна педагогика, ISBN:978-954-549-094-І, Феномен, София, Рецензирано 2010
3 Емилия Евгениева, Социално-педагогически тренинг за младежи с увреден слух. Вербално-жестов речник. , ISBN:954-8166-80-1, д-р Иван Богоров, София, Рецензирано, International 2003
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Емилия Евгениева, Включване на учениците със специални образователни потребности в лабораторните упражнения по учебните дисциплини от цикъла "Природни науки и екология" 2015
2 Секционен доклад, Емилия Евгениева, SENSITIVITY OF VARIOUS COMMUNITIES TO THE SOCIAL ISOLATION OF UNDERPRIVILEDGED CHILDREN AND STUDENTS IN THE SYSTEM OF EDUCATION 2013
3 Секционен доклад, Emilia Evgenieva, Mechanical stimulation of skeletal tongue muscles diminishes polyneuronal re-innervation of motor end-plates and promotes better recovery of function after hypoglossal nerve repair in rats 2006
Участие в редколегия
Emilia Evgenieva, ҚАЗАҚ БIЛIМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ БАЯНДАМАЛАРЫ, Участие в редколегия 2014
Учебник
1 Е. Евгениева, М. Цветкова-Арсова, Речник. Жесто-мимична реч за сляпо-глухи деца и зрително затруднени деца с множество увреждания., ISBN:978-954-316-083-9, Д-р Иван Богоров, София, Рецензирано 2010
2 Е. Евгениева, М. Цветкова-Арсова, Речник. Жесто-мимична реч за сляпо-глухи деца и зрително затруднени деца с множество увреждания., Д-р Иван Богоров, София, Рецензирано 2009
3 Е. Евгениева, Ст. Здравкова, Честотен речник на лексиката, използвана в учебниците за първи клас., ISBN:978-954-8709-89-7, "Знак '94" В. Търново, Рецензирано 2008
4 Е. Евгениева, М. Васева, Български език и читанка за 2. клас, Д-р Иван Богоров, София, Рецензирано 2003
5 Е. Евгениева, М. Божкова, Входно, изходно ниво и текущ контрол. Български език и математика за 2. клас, Д-р Иван Богоров, София, Рецензирано 2003
6 Е. Евгениева, М. Божкова, Входно, изходно ниво и текущ контрол. Български език и математика за 2. клас, Д-р Иван Богоров, София, Рецензирано 2003
7 Е. Евгениева, М. Крумова, Помагало за деца и родители - първи клас, Д-р Иван Богоров, София, Рецензирано 2003