Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Любен Иванов

Researcher ID (Web of Science):AAI-3281-2021

ORCID ID:0000-0003-3900-8897
Дисертация д-р
Любен Иванов, Фундаментален анализ на публичните дружества в България, СУ Св. Климент Охридски, Ръководител:Георги Чобанов 2017
Научен проект
1 Любен Иванов, Българската икономика през първата година на пандемията Ковид-19 – секторни анализи и непосредствени макроикономически ефекти, Член, , Номер на договора:80-10-107 2021
2 Любен Иванов, Студентски практики – Фаза 2, Член, 2020
3 Любен Иванов, „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04 2012
4 Любен Иванов, Докторантска академия по стопански и управленски науки, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0012 2012
5 Любен Иванов, Проучване нагласите на средношколците към висшето образование, Ръководител, 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Lyuben Ivanov, Assessment of Managerial Performance Through the Application of a Modified Edwards-Bell-Ohlson Mode, Contemporary Management Practices IX, 2016, стр.:354-364, ISSN (print):1313-8758, ISSN (online):1313-8758 2016
2 Иванов, Л., Качествен фундаментален анализ - кратък преглед на литературата, Сборник с докторантски трудове, редактор/и:Елеонора Николова, издателство:Direct Services LTD, 2015, стр.:151-166, ISBN:978–954–9399–27–1 2015
3 Иванов, Л., The Application of the Aggregate Signal Measure F_Score as a Tool to Separate Winners from Losers at the Bulgarian Stock Market Universe, Сборник докторантски трудове, редактор/и:Елеонора Николова, издателство:Direct Services LTD, 2014, стр.:137-145, ISBN:978-954-9399-26-4 2014
4 Иванов, Л., Инвестиране на база отношението цена/счетоводна стойност - теоретична обосновка и емпирични изследвания, Сборник с доклади на XI Международна научна конференция "Интелигентна специализация на България", редактор/и:проф. д.ик.н. Марин Петров, проф. д-р Манол Рибов, проф. д-р Божидар Гьошев, проф. д-р Теодора Георгиева, доц. д-р Миланка Славова, издателство:Издателство на МВБУ, 2014, стр.:1264-1279, ISBN:978-954-9432-64-0 (CD) 2014
Участие в конференция
1 Постер, Любен Иванов, Stock Markets and Government Policies During the Covid-19 Pandemic 2021
2 Секционен доклад, Любен Иванов, Stock Market Performance, Fundamental Value and Monetary Policy 2021
3 Секционен доклад, Любен Иванов, The Bulgarian and US Stock Markets Performance During the Covid-19 Pandemic 2021
4 Присъствие, Lyuben Ivanov, E-Assessment in Mathematical Sciences 2020
5 Секционен доклад, Любен Иванов, Fast and Frugal Asset Allocation Heuristic for the Intelligent, Ecologically Rational Investor 2018
6 Секционен доклад, Любен Иванов, Fundamental Analysis and Buy and Hold Returns on the Bulgarian Stock Exchange: Exploratory Reproducible Research with R 2017
7 Секционен доклад, Любен Иванов, Оценка на качеството на управление чрез модификация на модела за фундаментален анализ на Edward-Bell-Ohlson 2016
8 Секционен доклад, Любен Иванов, Качествен фундаментален анализ - кратък преглед на литературата 2014
9 Секционен доклад, Любен Иванов, Инвестиране на база съотношението цена/счетоводна стойност - теоретична обосновка и емпирични изследвания 2014
10 Секционен доклад, Любен Иванов, Evaluation of the Aggregate Signal Measure F_Score as a Tool to Separate Winners from Losers at the Bulgarian Stock Market Universe 2013
Учебник
Станислава Минева, Марина Димова, Галя Герчева-Несторова, Любен Иванов, Теодор Седларски, Румяна Тултукова, Гражданско образование за 12-ти клас, ISBN:978-954-324-279-5, Педагог 6, София, България 2021
Учебно помагало
Станислава Минева, Марина Димова, Любен Иванов, Работни листове по гражданско образование за 12-ти клас, ISBN:978-954-324-280-1, Педагог 6, София, България 2021