Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Любен Иванов

Researcher ID (Web of Science):AAI-3281-2021

ORCID ID:0000-0003-3900-8897
Глава от монография
Стефан Петранов, Мариела Ненова-Амар, Димитър Златинов, Калоян Ганев, Милен Велушев, Стела Ралева, Любен Иванов, Даниел Касабов, Стоян Шаламанов, Дилян Василев, Валутен статус и устойчивост на финансовите пазари към макроикономически шокове – теоретични аргументи и емпирични доказателства от два “естествени експеримента”, ISBN:978-954-07-5540-3, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, гр. София 2022
Дисертация д-р
Любен Иванов, Фундаментален анализ на публичните дружества в България, СУ Св. Климент Охридски, Ръководител:Георги Чобанов 2017
Научен проект
1 Любен Иванов, Българската икономика през първата година на пандемията Ковид-19 – секторни анализи и непосредствени макроикономически ефекти, Член, , Номер на договора:80-10-107 2021
2 Любен Иванов, Студентски практики – Фаза 2, Член, 2020
3 Любен Иванов, „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”, Член, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04 2012
4 Любен Иванов, Докторантска академия по стопански и управленски науки, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06-0012 2012
5 Любен Иванов, Проучване нагласите на средношколците към висшето образование, Ръководител, 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Lyuben Ivanov, Assessment of Managerial Performance Through the Application of a Modified Edwards-Bell-Ohlson Mode, Contemporary Management Practices IX, 2016, стр.:354-364, ISSN (print):1313-8758, ISSN (online):1313-8758 2016
2 Иванов, Л., Качествен фундаментален анализ - кратък преглед на литературата, Сборник с докторантски трудове, редактор/и:Елеонора Николова, издателство:Direct Services LTD, 2015, стр.:151-166, ISBN:978–954–9399–27–1 2015
3 Иванов, Л., The Application of the Aggregate Signal Measure F_Score as a Tool to Separate Winners from Losers at the Bulgarian Stock Market Universe, Сборник докторантски трудове, редактор/и:Елеонора Николова, издателство:Direct Services LTD, 2014, стр.:137-145, ISBN:978-954-9399-26-4 2014
4 Иванов, Л., Инвестиране на база отношението цена/счетоводна стойност - теоретична обосновка и емпирични изследвания, Сборник с доклади на XI Международна научна конференция "Интелигентна специализация на България", редактор/и:проф. д.ик.н. Марин Петров, проф. д-р Манол Рибов, проф. д-р Божидар Гьошев, проф. д-р Теодора Георгиева, доц. д-р Миланка Славова, издателство:Издателство на МВБУ, 2014, стр.:1264-1279, ISBN:978-954-9432-64-0 (CD) 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Любен Иванов, Teaching Economics with Shiny and R 2023
2 Секционен доклад, Любен Иванов, Creating Economic Tutorials with R and `learnr` 2023
3 Секционен доклад, Любен Иванов, Keynesians to the Rescue: Unprecedented Policy Responses Towards Unprecedented Macroeconomic Shocks (Evidence from Three Natural Experiments) 2023
4 Секционен доклад, Любен Иванов, Teaching Economics with R (and R Studio) (Presentation) 2022
5 Секционен доклад, Любен Иванов, The Bulgarian and US Stock Markets Performance During the Covid-19 Pandemic 2021
6 Секционен доклад, Любен Иванов, Stock Market Performance, Fundamental Value and Monetary Policy 2021
7 Постер, Любен Иванов, Stock Markets and Government Policies During the Covid-19 Pandemic 2021
8 Присъствие, Lyuben Ivanov, E-Assessment in Mathematical Sciences 2020
9 Секционен доклад, Любен Иванов, Fast and Frugal Asset Allocation Heuristic for the Intelligent, Ecologically Rational Investor 2018
10 Секционен доклад, Любен Иванов, Fundamental Analysis and Buy and Hold Returns on the Bulgarian Stock Exchange: Exploratory Reproducible Research with R 2017
11 Секционен доклад, Любен Иванов, Оценка на качеството на управление чрез модификация на модела за фундаментален анализ на Edward-Bell-Ohlson 2016
12 Секционен доклад, Любен Иванов, Качествен фундаментален анализ - кратък преглед на литературата 2014
13 Секционен доклад, Любен Иванов, Инвестиране на база съотношението цена/счетоводна стойност - теоретична обосновка и емпирични изследвания 2014
14 Секционен доклад, Любен Иванов, Evaluation of the Aggregate Signal Measure F_Score as a Tool to Separate Winners from Losers at the Bulgarian Stock Market Universe 2013
Учебник
Станислава Минева, Марина Димова, Галя Герчева-Несторова, Любен Иванов, Теодор Седларски, Румяна Тултукова, Гражданско образование за 12-ти клас, ISBN:978-954-324-279-5, Педагог 6, София, България 2021
Учебно помагало
Станислава Минева, Марина Димова, Любен Иванов, Работни листове по гражданско образование за 12-ти клас, ISBN:978-954-324-280-1, Педагог 6, София, България 2021