Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Моника Гълъбова

Researcher ID (Web of Science):ABF-7658-2022

ORCID ID:0000-0001-5672-2035
Дипломна работа
Моника Гълъбова, Репрезентации на мизогинията в романите на Филип Рот , НБУ, Ръководител:гл.ас. д-р Биляна Курташева 2017
Дисертация д-р
Моника Гълъбова, Четене на периферията. Художественото пространство на границата в прозата на Адам Бодор, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Камелия Спасова 2022
Научен проект
1 Моника Гълъбова, Преводаческа работилница BG-кондуктор, Член, Унгарска преводаческа къща 2022
2 Моника Гълъбова, Ателие за превод на унгарска литература за млади български преводачи, Член, Hungarian Translator House 2019
3 Моника Гълъбова, Есенно студио за литературен превод, Член, Фондация "Следваща страница", Къща за литература и превод, Столична програма "Култура", Nordisk Kulturfond 2019
4 Моника Гълъбова, Унгарска литературна вечер по случай честването на 35-годишнината на специалност „Унгарска филология“, Ръководител, 2019
5 Моника Гълъбова. Първа награда в Конкурса за млади преводачи на съвременна унгарска литература, организиран от СПБ, Ателие по превод , Член, Институт Балаши, СПБ, Унгарски културен институт 2018
Превод на книга
1 BG-кондуктор - Андреа Драгов, Виктория Андонова, Елица Климентиева, Клаудия Георгиева, Моника Гълъбова, Николай Бойков, Мошони, Ализ. Приказки за магазинчета, ISBN:9786197609004, Панорама, София 2020
2 Моника Гълъбова, Гардош, Петер. Утринна треска, ISBN:9786197245134, Авлига, София 2017
Превод на статия
1 Гълъбова, Моника, Атила Яс, Из "Делнични царства", ISSN (print):, Фондация "Литературен вестник", София 2023
2 Моника Гълъбова, Естерхази, Петер. Крадецът на Корнел Ещи, ISSN (print):, Литературно списание "Текстил", София 2020
3 Моника Гълъбова , Немет, Золтан. Образът на миналото в съвременната унгарска литература, ISSN (print):, Фондация "Литературен вестник", София 2020
4 Моника Гълъбова, Манди, Иван. Чарли и Сайд, ISSN (online):, Сдружение Литературен клуб - Литклуб, София, Рецензирано 2019
5 Моника Гълъбова, Молнар, Естер Т. N.24, ISSN (online):, Сдружение Литературен клуб - Литклуб, София, Рецензирано 2019
6 Моника Гълъбова, Хаи, Янош. Едно момиче от Барцика, ISSN (print):, Фондация "Литературен вестник", СОФИЯ 2019
7 Моника Гълъбова, Чабаи, Ласло. Непознатият спътник, ISSN (print):, Фондация "Литературен вестник", София 2019
8 Моника Гълъбова, Чутак, Габи. Натюрморт със заек, ISSN (online):, Сдружение Литературен клуб – Литклуб, СОФИЯ, Рецензирано 2018
Статия в поредица
1 Гълъбова, Моника, Рефлексии на хронотопа върху езиковите девиации в прозата на Адам Бодор/REFLECTIONS OF THE CHRONOTOPE ON THE LANGUAGE DEVIATIONS IN ADAM BODOR’S PROSE, Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, vol:Studia Philologica Universitatis Velikotarnovensis, issue:2022, 41/1, Publisher:Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2023, pages:115-124, ISSN (print):2534-918X 2023
2 Моника Гълъбова, "Американски пасторал" на Филип Рот: Краят на идилията, Българистика Nuova, брой:2019/4, редактор/и:доц. д-р Йордан Ефтимов, гл. ас. д-р Биляна Курташева, гл. ас. д-р Мария Огойска, издателство:Издателство на НБУ, 2020, стр.:162-184, ISSN (print):2603-4808 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Гълъбова, М., Границата като предел на културно усвоеното пространство. Анимализация в лоното на периферията., Осемнадесета научна конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии , Publisher:УИ „Св. Климент Охридски”, 2022, pages:182-191, ISBN:2738-8158, Ref 2022
2 Гълъбова, М., Словесността в "Районът Синистра". Въпроси относно липсите на език, самоличност и памет като следствие от темпорално-пространствения модел при Адам Бодор, Седемнадесета научна конференция на нехабилитирани преподаватели и фокторанти във ФКНФ (сборник с доклади), editor/s:Данова, М. (съст.), Publisher:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, pages:219-229, ISSN (print):2738-8158, Ref 2022
3 Гълъбова, М., Фикция и/или реалност. Критическите прочити на Районът Синистра на Адам Бодор, Verba Iuvenium, редактор/и:Ичевска, Т. (съст.); Чакърова, К, издателство:Пловдивско университетско издателство, 2022, стр.:291-297, ISSN (print):2682-9460, Ref 2022
4 Моника Гълъбова, Книга и език в един предапокалиптичен свят. Драмата на словото и паметта в прозата на унгарския писател Адам Бодор, Будители. Обществото на знанието и хумънизмът на 21 в., Publisher:Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2021, pages:578-589, ISSN (online):2683-0094, Ref 2021
5 Моника Гълъбова, Художественото пространство на границата и смислопораждащите му функции в "Районът Синистра" на Адам Бодор, Шестнадесета научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:88-96, ISSN (print):1314-3948 2019
6 Моника Гълъбова, Янош Хай, Огрян от слънцето, Места на срещи/Прочити на унгарски книги, преведени на български, редактор/и:Бедеч, Ласло, издателство:Парадигма, 2017, стр.:148-153, ISBN:978-954-326-328-8, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Моника Гълъбова, Границата като предел на културно усвоеното пространство. Анимализация в лоното на периферията 2021
2 Секционен доклад, Моника Гълъбова, Книга и език в един предапокалиптичен свят. 2021
3 Секционен доклад, Моника Гълъбова, Фикция и/или реалност. Критическите прочити на "Районът Синистра" на Адам Бодор. 2021
4 Секционен доклад, Моника Гълъбова, Рефлексии на хронотопа върху езиковите девиации в прозата на Адам Бодор 2021
5 Секционен доклад, Моника Гълъбова, Художественото пространство на границата и смислопораждащите му функции в "Районът Синистра" на Адам Бодор 2019
6 Секционен доклад, Моника Гълъбова, Новата унгарска литература — в контекста на българските преводи - Янош Хаи 2016