Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Иво Страхилов

Author ID (SCOPUS):57225014076

Researcher ID (Web of Science):AAD-2083-2022

ORCID ID:0000-0001-9824-7199
Глава от книга
1 Ivo Strahilov, ‘Am I doing it well enough?’: Roma, racialised heritage, and politics of (self-)representation in postsocialist Bulgaria. In: Gönül Bozoğlu, Gary Campbell, Laurajane Smith, and Christopher Whitehead (eds.) The Routledge International Handbook of Heritage and Politics, 309–325, ISBN:9781003300984, Routledge, London and New York, Ref, Рецензирано, International 2024
2 Ivo Strahilov, Constructing Heritage, Negotiating Europeanness: Three Bulgarian Exhibitions of Thracian Legacy in Paris. In: Yordan Lyutskanov, Benedikts Kalnačs, and Gaga Shurgaia (eds.) Series Minor, XCII: Heteroeuropeanisations: (In)capacity to Stay Marginal, 279–315, ISBN:978–88–6719-183-3, UniorPress, Napoli, Рецензирано, International 2021
3 Ivo Strahilov, Slavka Karakusheva, Performing Affection, Constructing Heritage? Civil and Political Mobilizations around the Ottoman Legacy in Bulgaria. In: Laurajane Smith, Margaret Wetherell, and Gary Campbell (eds.) Emotion, Affective Practices and the Past in the Present, 179–194. DOI: 10.4324/9781351250962-11., ISBN:9781138579293, 9781351250962, Routledge, London and New York, Ref, International 2018
Дипломна работа
Иво Страхилов, Да се маскираш като българин/да се маскираш като ром. Наследство и идентичност в съвременните сурвакарски маскаради в Пернишко (по примера на град Радомир), Софийски университет "Св. Климент Охридски" , Ръководител:доц. Михаил Груев 2014
Дисертация д-р
Иво Страхилов, “Тракийският“ разказ в съвременна България – стари легитимационни рефлекси или търсене на европейска принадлежност (исторически образи, културни стереотипи и идеологически конструкти), Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2019
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Димитър Атанасов, Иво Страхилов, Историята представлява ресурс, от който изграждаме настоящето си, БНР – Програма „Хоризонт“, „Хоризонт до обед“ 2024
2 Slava Savova, Ivo Strahilov, The blank spaces of cultural heritage, Journal for Social Vision 2022
3 Слава Савова, Иво Страхилов, Белите полета на културното наследство , Журнал за социална визия 2022
4 Мая Шопова, Слава Савова, Иво Страхилов, „Софийски терми“ – проект за Централна минерална баня в София, БНР – Програма „Христо Ботев“, „Време и половина“ 2021
5 Мая Шопова, Слава Савова, Стилиян Гребеничарски, Иво Страхилов, Маике Исаак, Гейлийн Дейвис, Миряна Апостолова, Теодор Петров, Мирослав Кръстанов, Мария Каразлатева, Калин Кифонов, Софийски терми: концепция за развитие на северното и източното крило на Централната минерална баня в София, 2020
6 Иво Страхилов, София: съживяване на античното наследство? , Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата 2020
7 Ivo Strahilov, Beyond the Treasures? Beyond the Nation? Museum Representations of Thracian Heritage from Bulgaria, The Tokyo Foundation for Policy Research 2019
8 Иво Страхилов, Грешки в системата. Интервю с доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова , Семинар_BG, 13 2016
Изложби
Иво Страхилов , Национална Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата 2023 Национален етнографски музей - БАН 2023
Научен проект
1 Иво Страхилов, VIVENS: Comment penser le « vivre-ensemble » et l’inclusion dans les sociétés fragmentées en crise ? : Études croisées (Bulgarie-Turquie), Член, Agence Universitaire de la Francophonie 2024
2 Иво Страхилов, Местни ресурси и местно развитие, Член, 2023
3 Ivo Strahilov, Thraco-Pel. Thraces et Pélasges aux marges de la Grèce : une ethnographie des origines fantasmées dans les Balkans (XXe - XXIe siècles), Член, École française d’Athènes 2022
4 Иво Страхилов, Водата като ресурс, водата като наследство. Османските обществени бани и техните съвременни социално-икономически и културни измерения в България, Ръководител, Фонд "Научни изследвания" – МОН 2021
5 Иво Страхилов, Европейски „градове на водата“: сравнителни аспекти на регионалното развитие на случаите на Виши, Франция, и Велинград, България, Член, Фонд "Научни изследвания" – МОН / Partenariat Hubert Curien franco-bulgare "Rila" 2021
6 Иво Страхилов, „Софийски терми“ – концепция за развитие на северното и източното крило на Централната минерална баня в София, Член, ОП „Софпроект“ 2020
7 Ivo Strahilov, Entre eux et nous. Sensibilisation et action, Член, Agence Universitaire de la Francophonie 2020
8 Иво Страхилов, 30 години преход: образи, нагласи, ценности, Член, Фонд "Научни изследвания" – СУ "Св. Климент Охридски" 2019
9 Ivo Strahilov, Campagnes « anti-genre » en Europe : enjeux de savoir, enjeux de pouvoir , Член, Agence Universitaire de la Francophonie 2019
10 Иво Страхилов, Национална програма „Млади учени и постдокторанти“, Член, 2019
11 Иво Страхилов, Съвременни предизвикателства пред теренните изследвания в антропологията, Член, Фонд "Научни изследвания" – СУ "Св. Климент Охридски" 2019
12 Ivo Strahilov, CSH – "Studi Umanistici oltre i confini. Cross-border Studies in the Humanities", Член, University of Salento, European Social Fund, Puglia Region 2018
13 Ivo Strahilov, The “Thracian” narrative in contemporary Bulgaria: old legitimisation strategies or a quest for European belonging, Ръководител, The Tokyo Foundation for Policy Research 2018
14 Иво Страхилов, Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата, Член, Фонд "Научни изследвания" – МОН 2018
15 Иво Страхилов, Войнишките изпращания в България през 70-те и 80-те години на ХХ век като културен феномен, Член, Фонд "Научни изследвания" – СУ "Св. Климент Охридски" 2017
16 Иво Страхилов, Геният на мястото: градската идентичност като ресурс, Член, Фонд "Научни изследвания" – СУ "Св. Климент Охридски" 2016
17 Иво Страхилов, Новата празничност: общности, идентичности и политики в ХХI век, Член, Фонд "Научни изследвания" – МОН 2016
18 Иво Страхилов, Как да изследваме европейската идентичност, Член, Фонд "Научни изследвания" – СУ "Св. Климент Охридски" 2015
19 Иво Страхилов, Нови културни наследства, Член, Фонд "Научни изследвания" – СУ "Св. Климент Охридски" 2015
Научно ръководство
1 Иво Страхилов, Архитектурата на брутализма в новите медии. Дигитални практики за опазване на противоречивото наследство, дипломна работа:Андрея Гандева 2022
2 Иво Страхилов, Политики и практики за опазване на нематериалното културно наследство в България. Читалищата и Националната система „Живи човешки съкровища – България“ (примерът на област Ямбол), дипломна работа:Кристина Иванова 2022
Статия в научно списание
1 Ivo Strahilov, Boiling Memories: Thermal Waters as Nexus of Trauma and Community Agency in Draginovo’s Mnemonic Waterscape, Arcadia: Explorations in Environmental History, vol:Spring 2024, issue:4, 2024, ISSN (online):2199-3408 2024
2 Ivo Strahilov, National pride: Negotiating heritage, gender, and belonging in times of illiberal ethnonationalism in Bulgaria, Intersections. East European Journal of Society and Politics, issue:7 (4), 2021, pages:13-31, ISSN (online):2416-089X, doi:https://doi.org/10.17356/ieejsp.v7i4.826, Ref, IR , Web of Science Quartile: Q4 (2021), SCOPUS, SJR (0.2 - 2021), SCOPUS Quartile: Q3 (Sociology and Political Science) 2021
3 Иво Страхилов, Трако-римски сюжети от съвременна България: (пре)договаряне на античното наследство в историческите възстановки, Българска етнология, брой:3, 2021, стр.:339-359, ISSN (print):1310-5213, ISSN (online):2367-6892, Ref, др. 2021
4 Слава Савова, Мая Шопова, Иво Страхилов, Мръсна баня, чист музей? Хигиена и наследство в Централната минерална баня, Архитектура: списание за архитектурно творчество, архитектурна теория и критика, брой:5–6, 2020, стр.:75-79, ISSN (print):0324-1254 2020
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ivo Strahilov, Roms et "Tziganes" dans les jeux de masques bulgares, Le Monde à l'envers. Carnavals et mascarades d'Europe et de Méditerranée, editor/s:Marie-Pascale Mallé, Publisher:Paris: Flammarion , 2014, pages:231-232, ISBN:978-2-0813-3195-2, International 2014
2 Иво Страхилов, Ромите и българската традиционна култура. Присъствието на роми и „цигани“ в игрите с маски на българите, Национални студентски научни четения „Европейско културно-историческо наследство“, издателство:Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ , 2014, стр.:324-340, ISSN (print):2367-5160 2014
Студия в научно списание
1 Ivo Strahilov, Between the “Thracian Substratum” and “Oriental Accretions”: Bulgarian Mumming and the National Heritage Canon, Seminar_BG, issue:Special Issue 5, 2022, ISSN (online):1313-9932, Ref 2022
2 Иво Страхилов, Наследство в преход / наследство на „прехода“? Предприемачество и нематериално културно наследство в постсоциалистическа България, Anthropology. Journal for Sociocultural Anthropology/ Антропология. Списание за социокултурна антропология, том:9, брой:1, 2022, стр.:32-67, ISSN (print):2367-573X , ISSN (online):2682-9649, Ref 2022
3 Иво Страхилов, Между „тракийския субстрат“ и „ориенталските наслоявания“: кукерите и канонът на националното наследство, Семинар_BG, issue:20, 2021, ISSN (online):1313-9932, Ref 2021
4 Ivo Strahilov, "We are the New Thracians": Modern Bulgarians and the Making of Ancient Heritage Living Again, Seminar_BG, issue:Special Issue 4, 2018, ISSN (online):1313-9932, Ref 2018
5 Иво Страхилов, Проектният генофонд на траките: локални измерения, Семинар_BG, брой:16, 2018, ISSN (online):1313-9932, Ref 2018
6 Иво Страхилов, Траките отвръщат на удара: антично наследство и култура на участието, Семинар_BG, брой:14, 2017, ISSN (online):1313-9932, Ref 2017
7 Иво Страхилов, Инвестиции в миналото, Семинар_BG, брой:13, 2016, ISSN (online):1313-9932, Ref 2016
8 Иво Страхилов, Славка Каракушева, Османското минало – между наследеното и наследството, Семинар_BG, брой:12, 2015, ISSN (online):1313-9932, Ref 2015
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Ivo Strahilov, "Où est notre eau ?" Dépossessions et mobilisations patrimoniales dans la Bulgarie actuelle (le cas de Pernik, 2019–2020), Communication, environnement et développement durable. Études de cas, editor/s:Valentina Marinescu and Daniela Rovenţa-Frumuşani, Publisher:Cluj-Napoca: Cluj University Press , 2020, pages:47-68, ISBN:978-606-37-0916-6, International 2020
2 Иво Страхилов, Славка Каракушева, Османското наследство отвъд утвърдения дискурс: спомени, разкази и практики на наследяване, Вакъфите в България, редактор/и:Веселин Янчев, Мария Кипровска, Григор Бойков, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2020, стр.:417-461, ISSN (online):978-954-07-5098-9, ISBN:978-954-07-4848-1 2020
3 Иво Страхилов, „Да развеем знамената!“: Политиката, пазарът и сурвакарският маскарад в Пернишко, Маски и политики, редактор/и:Десислава Миланова, издателство:Перник: Общински комплекс „Дворец на културата“ , 2019, стр.:107-145, ISBN:978-954-8944-78-6 2019
4 Иво Страхилов, „И ние сме от тази област“ – Ромската сурвакарска група от град Радомир в контекста на местната и националната култура, Етнология: национална, регионална и локална култура. Сборник в чест на Цветана Манова, редактор/и:Василка Паунова и Милена Любенова, издателство:София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2019, стр.:41-66, ISBN:978-954-322-978-9 2019
5 Иво Страхилов, Ромско „включване“ или „изключване“? Маскарадът като национално културно наследство и неговото оспорване, Маскарадът в селото и в града, редактор/и:Магда Добрева и Десислава Миланова, издателство:Перник: Общински комплекс „Дворец на културата“ , 2018, стр.:96-141, ISBN:978-954-8944-62-5 2018
6 Иво Страхилов, „Автентични“ като за пред ЮНЕСКО. Маскарадът в контекста на нематериалното културно наследство (по материали от Пернишко), Национални студентски научни четения „Европейско културно-историческо наследство“, издателство:Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ , 2014, стр.:341-378, ISSN (print):2367-5160 2014
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Liens fluides, frontières solides? Habiter l’inquiétude du patrimoine et des eaux (non-)partagés en Bulgarie 2024
2 Секционен доклад, Иво Страхилов, Музеи, възстановки и проектна култура: участие на местните общности? 2023
3 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Beyond Borders? Examining Archaeological Knowledge Construction and Heritage Politics in Southeastern Europe 2023
4 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Heritage Reconstructions and Reenactments: EU Funds, Tourism and Neoliberal Governmentality of Archaeological Sites 2023
5 Секционен доклад, Ivo Strahilov, From the margins to the mainstream? Queering heritage through art and activism in Eastern Europe 2023
6 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Heritage politics between European centre and periphery: Re-negotiating the Ottoman legacy in EU Bulgaria? 2023
7 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Heritage at Risk, Heritage in Action: Waters, Local Tradition, and the Uneasiness of Environmental Activism in EU Bulgaria 2023
8 Секционен доклад, Иво Страхилов, Миналото като проект за бъдещето: исторически реконструкции, предприемачество и политики на местно развитие 2023
9 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Reviving Thracian antiquity in nowadays Bulgaria 2023
10 Секционен доклад, Иво Страхилов, Общностни репрезентации и стратегически есенциализъм 2022
11 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Uncertain Europeanness: Dealing with the Ottoman Heritage in EU Bulgaria 2022
12 Секционен доклад, Иво Страхилов, Граждани зад маски: водата, наследството, бъдещето 2022
13 Секционен доклад, Ivo Strahilov and Slavka Karakusheva, Contesting the contested: Bulgaria’s Ottoman heritage and its vernacular communities 2022
14 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Connecting Ancient DNA and Modern Narratives: Archeogenetics, Online Historians and the Bulgarian National Ancestry 2022
15 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Shared and Contested: Cultural Heritage of Southeastern Europe in National, Regional and European Perspective. The case of Trebenishte Necropolis 2021
16 Секционен доклад, Ivo Strahilov and Slavka Karakusheva, Dis/Inheriting the Ottoman Legacy in Contemporary Bulgaria 2021
17 Секционен доклад, Ivo Strahilov, The Heritage Exception: Epidemiological Control and Local Festivities during COVID-19 Pandemic in Bulgaria 2021
18 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Transgressing the national canon? Roma and intangible heritage in Bulgaria 2021
19 Секционен доклад, Ivo Strahilov, ‘Where's Our Water?’: Local Communities, Heritage and Civic Activism in Contemporary Bulgaria 2020
20 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Heritage “Deviations”: Ethnicity, Gender and Masquerade Practices in Contemporary Bulgaria 2020
21 Секционен доклад, Иво Страхилов, Славка Каракушева, Отвъд утвърдения дискурс: спомени и разкази за османското като наследство 2019
22 Секционен доклад, Иво Страхилов, Мегалитът „Слънчевата врата“ край Бузовград: сглобяване на разказа за наследството 2019
23 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Professionals and Amateurs Arguing about the Past. Is there a Place for Cultural Studies? 2019
24 Секционен доклад, Иво Страхилов, Празничните маски на делничните стереотипи? Към въпроса за т.нар. цигански персонажи в маскарада 2019
25 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Performing Romani Identity through Masquerade in Postsocialist Bulgaria 2018
26 Секционен доклад, Иво Страхилов, Наследството между пазара и политиката. Променящата се среда на традиционното маскиране в Пернишко 2018
27 Секционен доклад, Иво Страхилов, Маркери на ромска идентичност в маскарада (по примера на ромската сурвакарска група от град Радомир) 2017
28 Секционен доклад, Иво Страхилов, „Ние си представляваме града…“: Конструиране и отиграване на ромска идентичност в маскарада 2017
29 Секционен доклад, Ivo Strahilov, Performing Europeanness on the margins: The Thracian heritage and its Bulgarian uses 2016
30 Секционен доклад, Ivo Strahilov & Slavka Karakusheva, Performing Affection, Constructing Heritage? Civil and Political Mobilizations around the Ottoman Legacy in Bulgaria 2015
31 Секционен доклад, Иво Страхилов, Съществуват ли острови в Интернет? Случаят на Корсика 2013
Участие в редколегия
Иво Страхилов, Семинар_BG. Онлайн списание за културни изследвания, Участие в редколегия 2021