Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Николай Кацарски

Author ID (SCOPUS):57210931495

Researcher ID (Web of Science):T-5291-2018

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0002-1492-8454
Глава от монография
Пожаревска Р., Трифонова С., Мусов М., Дончев М., Маврудиев Хр., Кацарски Н., АДАПТИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW), ISBN:978-954-644-904-7, ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС - УНСС , София, България, Рецензирано 2016
Книга
Стоянов С., Маврудиев Хр., Кацарски Н., Танчев М., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ВРЪЗКАТА "ОБУЧЕНИЕ-БИЗНЕС" ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ТРЕНИРОВЪЧНА СЧЕТОВОДНА ФИРМА, ISBN:978-954-644-930-6, ИЗДАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС - УНСС , София, България, Рецензирано 2017
Научен проект
1 Николай Кацарски, Регионален анализ и оценка на неравенствата между област Видин и област Благоевград, Член, 2021
2 Николай Кацарски, ОКОЛНА СРЕДА НА ПОГРАНИЧНИТЕ ОБЩИНИ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ-СЪСТОЯНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, Член, 2019
3 Николай Кацарски, Functioning of the Local Production System in the Conditions of Economic Crisis(Comparative Analysis and benchmarking for the EU and beyond) (FOLPSEC) FP7, Член, , Номер на договора:N FP7-PEOPLE-2011 IRSES 295050 2014
Научно ръководство
Николай Кацарски, Заплахи в информационната сигурност на корпорациите, СУ Св. Климент Охридски дипломна работа:Женета Красенова Петрова 2020
Статия в научно списание
1 Katsarski N., ASSESSMENT OF WATER IN INTEGRATED ECOSYSTEM ACCOUNTING, 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2020, 2020, doi:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2020.29, Ref 2020
2 Katsarski N., COMPARATIVE ANALYSIS OF ECOSYSTEM ACCOUNTS BETWEEN BULGARIA AND SERBIA, 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020, 2020, doi:10.5593/sgem2020/4.1/s19.046, Ref 2020
3 Katsarski N., ECOSYSTEM ACCOUNTING FOR WATER, 6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2020, 2020, doi:10.18509/GBP.2020.03, Ref 2020
4 Katsarski N., STRATEGIC INTEGRATED BUSINESS PLANNING IN THE CONTEXT OF CONVERGENCE OF BALKAN COUNTRIES, 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2020, 2020, doi:10.5593/sgem2020/5.2/s21.059, Ref 2020
5 Katsarski N., ECONOMIC CONVERGENCE IN THE CONTEXT OF OVERCOMING THE INTRA-REGIONAL DISPARTIES IN BULGARIA, 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2019, 2019, doi:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2019.29, Ref 2019
6 Katsarski N., Factors determining the migration of the population, International Journal of Knowledge Management 30(6):1729-1733, 2019, doi:https://doi.org/10.35120/kij30061729K 2019
7 Katsarski N., Impact of the Demographic situation on regional security, International Journal of Knowledge Management 31(5):1539-1543, 2019, Ref 2019
8 Katsarski N., INVESTMENTS IN RENEWABLE ENERGY ASSETS, 19th SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference EXPO Proceedings, 2019, doi:10.5593/sgem2019/4.1/S17.03, Ref 2019
9 Katsarski N., THE NEW BUSINESS THINKING WITH INTEGRATED REPORTING, 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019, 2019, doi:10.5593/sgem2019/5.3/S21.108, Ref 2019
10 Katsarski N., THREATS AND RISKS TO EUROPEAN UNION SECURITY RELATED TO MIGRATION, 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE GEOBALCANICA 2019, 2019, doi:http://dx.doi.org/10.18509/GBP.2019.43, Ref 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Кацарски Н., Маринова З., НОВАТА РОЛЯ НА МЕНИДЖЪРА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, География и регионално развитие, издателство:Фондация ЛОПС 2020, 2020, стр.:73-80, ISBN:978-619-91670 2020
2 Кацарски Н., Проблеми и проекции за икономическото неравенство в XXI век във връзка с информацията във финансовите отчети на застрахователните дружества , Финансово-икономическата интеграция на България в ЕС за 10 години членство - предизвикателства и перспективи , Publisher:Д. А. Ценов, 2017 2017
3 Кацарски Н., Как да четем финансови отчети на застрахователните дружества , Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решения , Publisher:Стопанство , 2015 2015
4 Кацарски Н., Финансовите отчети като източник на информация за конкурентно-иновативните подходи на застрахователните дружества, Икономиката на България и Европейския съюз: Конкурентоспособност и иновации, Publisher:Стопанство , 2015 2015
5 Кацарски Н., Застраховане - Платежоспособност II и оценяване по справедлива стойност , Икономически и социални предизвикателства пред държавното управление и бизнеса , издателство:Авангард Прима, 2014 2014
6 Кацарски Н., „Счетоводната отчетност – състояние и развитие в условията на променяща се икономическа среда“, Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда, издателство:Стопанство , 2013 2013