Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Даяна Килова

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-8560-1304
Статия в научно списание
1 Килова, Д., Правна рамка на ограничителните мерки на Европейския съюз и налагането им в отговор на действията на Руската федерация, DE JURE, том:14, брой:2, 2023, ISSN (print):1314-2593, ISSN (online):2367-8410, Ref 2023
2 Килова, К., Димчева, Т., Килова, Д., Съвременни аспекти на виртуалната реалност в обучението на медицинските сестри, Сестринско дело, том:55, брой:3, 2023, ISSN (print):1310-7496, Ref 2023
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Килова, Д., Енергийните отношения между Европейския съюз и Руската федерация проблеми и предизвикателства, Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, Серия Б - Естествени и хуманитарни науки, Том XXIV, 2023, ISSN (print):1311-9192, ISSN (online):2534-9376, Ref 2023
2 Килова, Д., Ограничителните мерки на Европейския съюз срещу Руската федерация (от март 2014 г. до март 2023 г.) – същност, развитие, последици, За хората и институциите - време за решения в Европейския съюз, 2023, ISBN:978-619-7611-12-0 2023
3 Kilova, D., The Russian-Ukrainian War - a War for the Past: the Question Regarding the Identity of Ukraine, KNOWLEDGE - International Journal, Vol. 54.1, 2022, pages:207-211, ISSN (print):2545-4439, ISSN (online):1857-923X, Ref 2022
4 Kilova, D., Marginalizing the role of justice in the negotiation agreement? , Management and education, 2019, ISSN (print):13126121, Ref 2019
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Даяна Килова, Моята теза в 10 минути - Въпросът за украинската идентичност е в основата на войната в Украйна 2023
2 Секционен доклад, Даяна Килова, Ограничителните мерки на Европейския съюз срещу Руската федерация (от март 2014 г. до март 2023 г.) – същност, развитие, последици 2023
3 Секционен доклад, Dayana Kilova, Plovdiv - Ancient and Eternal 2023
4 Секционен доклад, Dayana Kilova, The Russian-Ukrainian War - a War for the Past: the Question Regarding the Identity of Ukraine 2022
5 Секционен доклад, Dayana Kilova, European Union Health Policy: Development and Progress 2022
6 Постер, Даяна Килова, Енергийните отношения между Европейския съюз и Руската федерация: проблеми и предизвикателства 2022
7 Секционен доклад, Dayana Kilova, European Union Restrictive Measures: Why And How Are They Imposed? 2022
8 Секционен доклад, Dayana Kilova, Bosnia and Herzegovina on the Road to the European Union 2021
9 Постер, Dayana Kilova, Marginalizing the role of justice in the negotiation agreement? 2019