Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Магдалена Гюрова - Стоянова
Дисертация д-р
Магдалена Димитрова Гюрова-Стоянова, Овладяване на ключови компетенции в детството чрез интерактивен технологичен модел на образование.Автореферат, УИ "Св. Кл. Охридски", ФНОИ, 2016,Научно-техническа и педагогическа библиотека, СУ 2016-138/30.09.2016 https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/160341/1142047/version/1/file/Magi+referat.pdf (Accessed on 13. 01. 2018), СУ "Св. Кл. Охридски", Ръководител:самостоятелна форма на обучение 2016
Книга
1 Стоянова, М., Д. Коларска, Л. Спиридонова, Пролет, АБВ игри, 3 - 4-годишни,София Просвета, 2017, ISBN 978-954-01-3146-7, ISBN:ISBN 978-954-01-3146-7, Рецензирано 2017
2 Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Книга за учителя, Програмна система "АБВ@игри" за втора възрастова група, София, Просвета, 2015, [1-224], ISBN 978-954-01-3074-3, ISBN:978-954-01-3074-3, Просвета, София, Рецензирано 2015
3 Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Книга за учителя Програмна система „АБВ@игри“, 6 – 7-годишна възраст, (1-120) 978-954-01-2860-3, София, Просвета, ISBN:978-954-01-2860-3, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2014
4 Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Светла Бошнакова, Книга на учителя, Програмна система „АБВ@игри“, 5 – 6-годишна възраст, 978-954-01-2855-9, ISBN:978-954-01-2855-9, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2014
5 Стоянова, М., Весела Гюрова, Димитър Гюров, „Здравейте приятели!“, Програмна система „Ръка за ръка“, 5-6-годишни деца в задължителна подготовка, Книжка за детето по образователно направление „Социален свят“ (3-36), изд.Просвета, София, Просвета , София, Ref 2013
6 Стоянова, М., Книга за учителя, Програмна система „Ръка за ръка“, образователно направление „Социален свят“ (106-143), изд. Просвета, София, преизд. 2013 г. ISBN 978-954-01- 2855-9, ISBN:ISBN 978-954-01- 2855-9, Просвета, София, Рецензирано 2013
7 Д. Гюров, Весела Гюрова, Магдалена Стоянова, Радослав Пенев, Програмна система Ръка за ръка Книга за учителя, за предучилищна подготвителна група - 5 -6-годишни, Образователни напарвления Социален свят (с.106 - с. 143), Просвета,София, ISBN 954-01-1810-7 , ISBN:954-01-1810-7, Просвета, София, Рецензирано 2005
Монография
1 Магдалена Стоянова, Природата в предучилищното образование - иновация и рефлексия, С., 2021, Авангард-принт, 1-194, ISBN 978-954-337-424-3 , ISSN (print):, Авангард-принт, Русе, Рецензирано 2021
2 Магдалена Димитрова Стоянова, Образование в устойчиво развитие и взаимодействие "дете-среда", С. 2020, с. 261, изд. Авангард-принт, печат Авангард-принт, ЕООД, Русе, ISBN 978-954-337-408-3., ISSN (print):, Авангард принт, София, Рецензирано 2020
3 Магдалена Димитрова Стоянова, Овладяване на ключови компетенции при ориентиране в света, монографичен труд, София, 2019, Авангард-принт, с. 374, ISBN 978-954-337-398-7, ISSN (print):, Авангард принт, София, Рецензирано 2019
Научен проект
1 Магдалена Гюрова - Стоянова, TICA - За въвеждане на знания по климатични промени и енергийна ефективност в образователната програма на българските училища/детски градини, член на научния екип и обучител в НЦПКПС, 2018, 2021, Член, Р Германия, Министерство на опазване на околната среда, водите и ядрената безопасност, Номер на договора:№17.9045.O-002.26/12.2018 и № 30/15.11.2018 2018
2 Магдалена Гюрова - Стоянова, "Виртуалната детска градина" като иновативно мултимедийно пространство за подготовката на студенти-бъдещи педагози, член на научния екип , Член, МОН, Номер на договора:911/2015 2015
3 Магдалена Гюрова - Стоянова, Квалификация на педагогически специалисти, Квалификация/преквалификация по позиция №2 детски учител/начален учители,BG051РО001-3.1.03-0001 Квалификация на педагогически специалисти, член на научния екип с участие в учебник - първи и втори свитък за училищна мрежа , Член, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Номер на договора:BG051РО001-3.1.03-0001 Квалификация на педагогически специалисти 2014
4 Магдалена Гюрова - Стоянова, Квалификация на педагогическите специалисти - Обучение на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка, по позиция № 7, BG 051РО001-3.1.03-0001 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", член на научния екип с участие в учебника за училищна мрежа, книга за учители, модул втори , Член, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Номер на договора:BG 051РО001-3.1.03-0001 2013
5 Магдалена Гюрова - Стоянова, Научно-изследователски проект „Разработване на модел за превенция на рискове и опасности в предучилищна възраст/клас“ към катедра Предучилищна педагогика на ФНОИ, СУ „Св. Климент Охридски“; роля: член на научния колектив, Член, МОН, Номер на договора:309/2012 2012
6 Магдалена Гюрова - Стоянова, Проект „Единна социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети“, Междуфакултетски изследователски проект на СУ „Св. Климент Охридски“; роля: член на научния колектив, Член, МОН, Номер на договора:115/11.2011 2010
Научно ръководство
Магдалена Гюрова - Стоянова, Функция на директора за прилагане на иновативни модели “детска градина-семейство”, ФНОИ, СУ "Св. Кл. Охридски" дипломна работа:Гергана Йорданова - магистър МОПЗ, 2022 2022
Статия в научно списание
1 Магдалена Стоянова, Образование в устойчиво развитие и природонаучни компетенции в детската градина, сп. Педагогика, 1/2020, с. 50-63,ISSN 0861 – 3982,ISSN 1314 – 8540 , "Педагогика", брой:1, 2020, стр.:50-63, ISSN (print):ISSN 0861 – 3982, ISSN (online):ISSN 1314 – 8540, Ref 2020
2 P. Petkov, M. Stoyanova, Clustering – Possible Origin of Deformation in32S?, Bulgarian Journal of Physics, том:42, брой:4, 2015, стр.:565-571, Ref 2015
3 Spiridonova, L., M. Stoyanova, Attitudes and Competences of Students from the Faculty of Primary and Preschool Education at Sofia University Regarding Risks and Threats Prevention in Preschool,Journal of Preschool and Elementary School Education, Krakow, 2013, Laslaw Slsvinski, DTP,ISSN 2084-7998, journal@ignatianum.edu.pl 59-81, Journal of Preschool and Elementary School Education, Krakow, 2013, Laslaw Slsvinski, DTP,ISSN 2084-7998, journal@ignatianum.edu.pl, 2013, pages:59-81, ISSN (print):2084-7998 2013
4 Стоянова, М., Детската градина за приобщаване към семейните традиции в детството, сп. Предучилищно възпитание, бр. 4, 2011, с. 27 – 30, ISSN 0204 - 7004 , сп. Предучилищно възпитание, бр. 4, 2011, с. 27 – 31, ISSN 0204 - 7004 , 2011, стр.:27-30, Ref 2011
5 Стоянова, М., Модели за приобщаващ игров тренинг за деца и родители, Сп. Предучилищно възпитание,бр.6, 2011, с. 19 – 24, ISSN 0204 – 7004, Предучлищно възпитание, брой:6, 2011, стр.:19-24 2011
6 Spiridonova, L., T. Velinova, M. Stoyanova, D. Gyurov, V. Gyurova, Bulgarian Pre-school Features in European Educational Space,Journal of Balkan Ecology,13/4,p.417-422 ISSN 1311-0527, 2010, Journal of Balkan Ecology, vol:13, issue:4, 2010, pages:417-422, ISSN (print):1311-0527, ISBN:1311-0527, Ref 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Магдалена Стоянова, Развитие на идеите за запознаване с околната действителност и ориентиране в света в предучилищното образование, Юбилеен сборник "140 години предучилищно образование в България: постижения и перспективи", 2022, София, СУ "Св. Кл. Охридски", 309-316, ISBN 987-954-07-5471-0, "140 години предучилищно образование в България: постижения и перспективи", редактор/и:Розалина Енгелс-Критидис, 2022, стр.:309-316, ISSN (print):987-954-07-5471-0, Ref 2022
2 Магдалена Стоянова, Двигателните игри и значението им за устойчивото развитие в детството, в Сб."Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", 4. Връзка на физическото възпитание и спорта с други дейности и научни области, 2021, УИ "Св. Кл. Охридски", ISSN 1314–2275, 291-303 , СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТA, редактор/и:Анжелина Янева, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", , 2021, стр.:291-303, ISSN (print):1314–2275 2021
3 Магдалена Стоянова, Образование в устойчиво развитие и проблемът за опазването на околната среда в подготовката на учителите със специалност предучилищна и начална училищна педагогика, Образование и изкуства: Традиции и перспективи, Втора научно-практическа конференция, ФНОИ, Св. "Кл. Охридски", УИ "Св. Кл. Охридски", ФНОИ, 2021, ISSN 2738-8999, 331-341, Образование и изкуства: Традиции и перспективи, Втора научно-практическа конференция, ФНОИ, Св. "Кл. Охридски", , редактор/и:Маргарита Крумова, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", ФНОИ, 2021, стр.:331-341, ISSN (print): 2738-8999 2021
4 Магдалена Стоянова, Проучване на компетентностите на студенти и учители за критично отношение към опазването на околната среда, Образование и изкуства: Традиции и перспективи, Втора научно-практическа конференция, ФНОИ, Св. "Кл. Охридски", 2021, УИ "Св. Кл. Охридски", ФНОИ, ISSN 2738-8999, 106-116 , Образование и изкуства: Традиции и перспективи, Втора научно-практическа конференция, ФНОИ, Св. "Кл. Охридски", , редактор/и:Маргарита Крумова, издателство:УИ "Св. Кл. Охридски", ФНОИ, 2021, стр.:106-116, ISSN (print): 2738-8999 2021
5 Стоянова, М., Екологично образование и компетенции за устойчиво развитие при интегриране на теми в подготвителна група и в първи клас чрез занимания по интереси.Образование изкуства: традиции и перспективи. Сборник доклади от Научно-практическа коференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Г. Бижков, София, с.616-с.623 978-954-07-5061-3, Образование изкуства: традиции и перспективи. Сборник доклади от Научно-практическа коференция, посветена на 80-годишнината от рождението на проф. д-р Г. Бижков, София, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2020, стр.:616-623, ISBN:978-954-07-5061-3 2020
6 Магдалена Стоянова, Моделни технологии за въвеждането на климата в образователните програми за детската градина,ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, Международна конференция 35 години Педагогически факултет, ВТУ, 2019 съставител, Маринела Михова, изд. „Ай енд Би“ с.405 – с.412 ISBN 2534-9317, ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ, Международна конференция 35 години Педагогически факултет, редактор/и:Маринела Михова, издателство:„Ай енд Би“, 2019, стр.:405-412, ISSN (online):2534-9317, ISBN:2534-9317, Ref 2019
7 Стоянова, М., Стимулиране на познавателна активност у децата в предучилищна възраст на базата на образователен модел, основан на противоречия. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Елена Русинова "Децата и творчеството", 2018, София, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 266 -271, ISBN:978-954-07-4407-0, Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Елена Русинова "Децата и творчеството", София, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.:266-271, ISBN:978-954-07-4407-0 2018
8 Магдалена Димитрова Стоянова, Ключови процеси за ранно детско образование, X Национална научно-практическа конференция, МОН, "Водим бъдещето за ръка" ВТУ,12-14 юни, 402-407 2017,ISBN 978-619-7065-14-5, Водим бъдещето за ръка, 135 години предучилищно образование, , издателство:"Аз-буки", 2017, стр.:402-407, ISBN:978-619-7065-14-5 2017
9 Стоянова, М., „Интерактивен технологичен модел за усъвършенстване на ключовите компетенции в „АБВигри“, участие с публикуван доклад, IX Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 2016, Пазарджик, 11-13 май,149-151 ISBN 978-954-561-409-5, IX Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 11 – 13 май, 2016, Пазарджик, 2016, стр.:149-151, ISBN:978-954-561-409-5 2016
10 Стоянова, М., „Интерактивен образователен модел за ключови компетенции в предучилищното детство“, VIII Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“ (22 – 24 април 2015) Плевен,с.76 – с.79, ISBN 978-619-207-016-8. МОН, (сборник с отпечатани материали и публикация в CD-материали), VIII Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“ (22 – 24 април 2015) Плевен,, 2015, стр.:76-79, ISBN:978-619-207-016-8 2015
11 Стоянова, М., Ключови компетенции в бинарните ситуации на педагогическо взаимодействие“, 27 – 29 април, 2014, Седма национална конференцияпо предучилищно възпитание, МОН, Сливен, с. 89 – с. 92 (сборник и публикация в CD-материали), VII Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 27 – 29 април, 2014, Сливен, участие с публикуван доклад, 2014, стр.:89-92 2014
12 Ас. Магдалена Стоянова, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Лора Спиридонова, Радослав Пенев, Любослава Пенева, Модулно институционално образование на децата в детската градина,Весела Гюрова 8.4. Българският език и литература за деца в единната социално-педагогическа система за подготвителна група-клас при ориентиране в света; 9.Социални и граждански компетенции и ориентиране в света в детската градина; 9.1. Ценностно-ориентирано поведение – права и отговорности на децата .Интерактивна технология; 9.2 Ориентиране в хуманните норми - здраволсловна и социална среда и превенции срещу зависимости при децата; 9.3 Културни и национални ценности – привързаност към рода и родината у децата (41-65); 10. 2. Природният свят като образователно напарвление; (67-71), УИ "Св.Кл.Охридски", София,2014, ISBN 978-954-07-3624-2 с електронен носител - CD , Мобилност на педагога и модулна интеракция в еднната система "детска градина - начално училище". Моделни технологии на учителя на 21 век , издателство:УИ, Св. "Климент Охридски", 2014, стр.:41-71, ISBN:978-954-07-3624-2, Ref 2014
13 Стоянова, М., „Динамика на педагогическото взаимодействие през погледа на педагога“, VI Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 21 – 23 април, 2013 г., МОН, Варна, с. 49 – с. 52, ISBN 978-954-579-971-6. (сборник и публикация в CD-материали) , VI Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 21 – 23 април, 2013 г., Варна, участие с публикуван доклад: , издателство:МОН, 2013, стр.:52-56, ISBN:978-954-579-971-6 2013
14 Магдалена Стоянова, Съдържателни тематични области за образование чрез противоречия в детството през погледа на педагога, Юбилейна международна конференция на тема Великотърновски университет "Св.св Кирил и Методий" 10.05.2013г. ISBN 978-619-208-001-3, с. 126-с.130, Юбилейна международна конференция на тема Великотърносвски университет "Св.св Кирил и Методий" 10.05.2013г., издателство:ВТУ , 2013, стр.:126-130, ISBN:978-619-208-001-3, Ref 2013
15 Стоянова, М., „Апробиране на модел на социално-ориентирано поведение и превенция на агресивни прояви в предучилищните институции.“,Научно-практическа конференция „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012 г., участие с публикуван доклад: с. 73 – с. 80, ISBN 978-954-2936-07-7. (сборник), Научно-практическа конференция „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012 г., участие с публикуван доклад: , 2012, стр.:73-80 2012
16 Стоянова, М., „Иновативни технологии в подготвителна група/клас.”, с. 223 – с.226,V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, 25 – 28 април, 2012, Велико Търново, участие с публикуван доклад (сборник и публикация в CD-материали), V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”, 25 – 28 април, 2012, Велико Търново, участие с публикуван доклад, 2012, стр.:223-226 2012
17 Стоянова, М., Интерактивни форми за промяна на насочеността на децата при ориентиране в света.“ Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, 18 - 19 май, 2012 г., Велико Търново, участие с публикуван доклад и публикация в CD-материали), с. 336 – с.340, ISBN 978 -954-524-842-9, Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, 18 - 19 май, 2012 г., Велико Търново, участие с публикуван доклад:, издателство:ВТУ "Св. св Кирил и Методий", 2012, стр.:336-340, ISBN:978 -954-524-842-9, Ref 2012
18 Стоянова, М., Педагогически модел за разрешаване на противоречия в поведението на детето в предучилищна възраст.“, с. 29 – с. 30,Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012 г., участие с публикуван доклад: (Годишно научно-методическо списание, бр. 3 и CD с материали) ISSN 1314-1791, Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012 г., участие с публикуван доклад: , издателство:БУ "Асен Златаров", 2012, стр.:29-31, ISBN:1314-1791, Ref 2012
19 Стоянова, М., „Модели за приобщаващ игров тренинг за деца и родители“, с. 45 – с. 48,Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас, 28 - 31 август, 2011 г., участие с публикуван доклад (Годишно научно-методическо списание, бр. 2 и CD с материали), ISSN 1314-1791, Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас, 28 - 31 август, 2011 г., участие с публикуван доклад, 2011, стр.:45-48, ISBN:1314-1791 , Ref, Web of Science 2011
20 Стоянова, М., Модели за овладяване на картината за света и компетенции за учене в подготвителна група“, с. 43 – с. 45, Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание "Водим бъдещето за ръка",Стара Загора, 31 март – 2 април, 2011 г., участие с публикуван доклад(сборник и публикация в CD-материали) , Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание "Водим бъдещето за ръка"– Стара Загора, 31 март – 2 април, 2011 г., участие с публикуван доклад, 2011, стр.:43-45 2011
21 Магдалена Стоянова, Противоречивите ситуации при прехода „детска градина – първи клас“, 2010, Образование и технологии, годишно научно-методическо списание, изд. бр.1/2010, Сдружение "Образование и технологии", Бургас, с. 81 – с. 84, ISBN 1314-1791 , Образование и технологии, годишно научно-методическо списание, редактор/и:Румяна Папанчева, Красимира Петрова, издателство:Сдружение Образование и технологии, 2010, стр.:81-84, ISSN (print):1314-1791, ISBN:1314-1791, Ref 2010
22 Магдалена Стоянова, Европейските ценности в образованието и мисията на детската градина и на началното училище, Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка, „Водим бъдещето за ръка“, Ловеч, 17-19 април, 2008, Ловеч, ИК „Сафо“. , Водим бъдещето за Ръка, МОН, редактор/и:Ваня Трайкова, издателство:ИК "Сафо", 2008, стр.:24-28, Ref 2008
Студия в научно списание
1 Магдалена Стоянова, Климатичните промени и устойчивото развитие като теми в детската градина,Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ), т.112, 2019, 197-216, ISBN 2682-9622 , Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", факултет по науки за образованието и изкуствата, том:112, 2019, стр.:197-216, ISSN (print):2682-9622, ISBN:2682-9622, Ref 2019
2 Стоянова, М., Педагогически модел за разрешаване на противоречия в поведението на детето от предучилищна възраст – студия в Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика, том 105, 2013, с.101 – с.120, ISSN 0861-82-16, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", факултет по начална и предучилищна педагогика, том:105, 2013, стр.:101-120, ISBN:0861-82-16, Ref 2013
3 Spiridonova, L., Stoyanova, M., Kozareva, V., Gyrova, V, Gyrov, D, Interactive Training in Pedagogical Competencies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”,ISBN 2084-7998 Journal of Preschool and Elementary School Education,2/2012, р. 59-80.ISBN 2084-7998 https://journaledu.ignatianum.edu.pl/all-issues/list-of-reviewers-f or-issues-12012-1-and-22012-2.html , Journal of Preschool and Elementary School Education,2/2012,, vol:2, 2012, pages:59-80, ISBN:2084-7998 2012
4 Стоянова, М., Радослав Пенев, Лора Спиридонова, Любослава Пенева, „Вербалната агресия в предучилищна възраст, Количествени и качествени характеристики и специфики”, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика,т. 103, 2010,ISBN, 0861-82-16, Годишник на СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по начална и предучилищна педагогика, том:103, 2010, ISSN (print): 0861-82-16 2010
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Magdalena Stoyanova, Improvement of Competences in Civil, Health and Environmental Education in Chilhood, In:Specific Issues of contemporary preschool education in Bulgaria and Slovakia,Rozalina Engels - Kritidis, Bozhidar Angelov, УИ, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2018, ISBN 978-954-07-4388-2, 393-410 , Specific Issues of contemporary preschool education in Bulgaria and Slovakia, editor/s:Rozalina Engels - Kritidis, Bozhidar Angelov, , Publisher:УИ, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2018, pages:393-410, ISBN:ISBN 978-954-07-4388-2, Ref, Web of Science, International 2018
2 Magdalena Stoyanova, Contradictory Situations as a Form of Educational Key for Competences in Childhood. In: R. Engels-Kritidis, B. Angelov, D. Kostrub, & Robert Osaďan (Eds.) Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia,Brno: Paido, 2016,р.318-338 ISBN 978-80-7315-261-1, In: R. Engels-Kritidis, B. Angelov, D. Kostrub, & Robert Osaďan (Eds.) Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia,, editor/s:R. Engels-Kritidis, Publisher:Brno: Paido ISBN 978-80-7315-261-1, 2016, pages:318-338, ISSN (print): ISBN 978-80-7315-261-1, ISBN:ISBN 978-80-7315-261-1, International 2016
Съставителска дейност
Магдалена Стоянова, Юлия Дончева, Добри практики в образователните институции. (1-106) ISBN 978-619-7593-39-6 КЛИМАТЪТ И АЗ. Пестим енергия в детската градина и началното училище. Сборник., София, НДЕФ (електронен вариант) 2021, ISSN (online):, НДЕФ, София, Рецензирано 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, Развитие на идеите за запознаване с околната действителност и ориентиране в света в предучилищното образование 2022
2 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, Двигателните игри и значението им за устойчивото развитие в детството, 2021
3 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, Образование в устойчиво развитие и проблемът за опазването на околната среда в подготовката на учителите със специалност предучилищна и начална училищна педагогика 2021
4 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, Проучване на компетентностите на студенти и учители за критично отношение към опазването на околната среда 2021
5 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, Екологично образование и компетенции за устойчиво развитие при интегриране на теми в подготвителна група и в първи клас чрез занимания по интереси.Образование изкуства: традиции и перспективи, ФНОИ, София 2020
6 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, Моделни технологии за въвеждането на климата в образователните програми на детската градина, 2019 2019
7 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, Ключови процеси за ранно детско образование, ВТУ, Св. св Кирил и Методий" 2017
8 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, „Интерактивен технологичен модел за усъвършенстване на ключовите компетенции в „АБВигри“ 2016
9 Секционен доклад, Стоянова, М., „Интерактивен образователен модел за ключови компетенции в предучилищното детство“, с.76 – с.79, ISBN 978-619-207-016-8. (сборник и публикация в CD-материали) 2015
10 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, “ Ключови компетенции в бинарните ситуации на педагогическо взаимодействие“, с. 89 – с. 92 (сборник и публикация в CD-материали) 2014
11 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, „Динамика на педагогическото взаимодействие през погледа на педагога“, с. 49 – с. 52, ISBN 978-954-579-971-6. (сборник и публикация в CD-материали) 2013
12 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, „Апробиране на модел на социално-ориентирано поведение и превенция на агресивни прояви в предучилищните институции.“, с. 73 – с. 80, ISBN 978-954-2936-07-7. (сборник) 2012
13 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, „Иновативни технологии в подготвителна група/клас.”, с. 223 – с.226, (сборник и публикация в CD-материали) 2012
14 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, Педагогически модел за разрешаване на противоречия в поведението на детето в предучилищна възраст.“, с. 29 – с. 30, (Годишно научно-методическо списание, бр. 3 и CD с материали) ISSN 1314-1791 2012
15 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, „Интерактивни форми за промяна на насочеността на децата при ориентиране в света.“ ( и публикация в CD-материали), с. 336 – с.340, ISBN 978 -954-524-842-9 2012
16 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, „Модели за овладяване на картината за света и компетенции за учене в подготвителна група“, с. 43 – с. 45 (сборник и публикация в CD-материали) 2011
17 Секционен доклад, Магдалена Гюрова - Стоянова, „Модели за приобщаващ игров тренинг за деца и родители“, с. 45 – с. 48, ISSN 1314-1791 ( Годишно научно-методическо списание, бр. 2 и CD с материали). 2011
Учебник
1 Димитър Гюров, Магдалена Стоянова, 1ДЕТСКА ГРАДИНА.Климатът и аз. Пестим енергия в детската градина. Същност на климатичните промени и действия за енергийна ефективност в детската градина и подготвителните групи за училище (1-64), 2021, София, НДЕФ, печат: Ламбаджиев-стандарт ООД, книжен носител ISBN 987-619-7593-11-2, електронен носител ISBN 978-619-7593-10-5, първо издание, ISSN (print):, ISSN (online):, НДЕФ, печат: Ламбаджиев-стандарт ООД,, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
2 Димитър Гюров, Магдалена Стоянова, Климатът и аз. Пестим енергия в детската градина.1.Същност на климатичните промени и действия за енергийната ефективност в детската градина и в подготвителните групи в училище. Учебник за учители в образователните институции, София,НДЕФ, (1-65), ISBN 978-619-7593-11-2, ISSN (print):ISBN 978-619-7593-11-2, ISBN:ISBN 978-619-7593-11-2, НДЕФ, София, Рецензирано 2020
3 Димитър Гюров, Ирина Колева, Радослав Пенев, Лора Спиридонова, Данаил Данов, Магдалена Стоянова, Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система "Детска градина-начално училище" Моделни технологии за учителя на XXI век ; Св. 1. Т.1.2.(1-20); 2.1.2.2 (20-22);3.1.,3.2.3.3.(38-47); София, УИ "Св.Кл.Охридски",20141 ISBN 978-954-07-3623-5, ISSN (print):978-954-07-3623-5, ISBN:978-954-07-3623-5, СУ "Св. Кл. Охридски", София , Рецензирано 2013
4 Весела Гюрова, Магдалена Стоянова, Лучия Малинова, Гергана Михайлова, Димитър Гюров, Любослава Пенева, Радослав Пенев, Розалина Енгелс-критидис, Лора Спиридонова, Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система "Детска градина-начално училище",Моделни технологии на учителя на 21 век. Модулно институционално образование на децата в детската градина, 2 Детски учители,София УИ "Св. Кл. Охридски", 2014, Тема № 9.2, 9.3, (56-65), т.10.2,(65-67).ISBN:978-954-07-3624-2 , ISBN:978-954-07-3624-2 , УИ "Св. Кл. Охридски", , София, Рецензирано 2013
Учебно помагало
1 Магдалена Стоянова, Димитър Гюров, 2ДЕТСКА ГРАДИНА. Климатът и аз. Пестим енергия в детската градина. Методически материали. (1-50), 2021, София, НДЕФ, печат: Ламбаджиев-стандарт ООД, книжен носител ISBN 987-619-7593-13-6, електронен вариант ISBN 978-619-7593-12-9 първо издание, ISSN (print):, ISSN (online):, НДЕФ, печат: Ламбаджиев-стандарт ООД, София, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
2 Магдалена Стоянова, Димитър Гюров, Климатът и аз. Пестим енергия в детската градина. 2. Методически материали. Учебно пособие за детската градина и подготвителните групи в училище. София,НДЕФ, 2020 (1-50), ISBN 978-619-7593-13-6, ISSN (print):ISBN 978-619-7593-13-6, ISBN:ISBN 978-619-7593-13-6, НДЕФ, София, Рецензирано 2020
3 Коларска, Д., М. Стоянова, Л. Спиридонова, Албум за втора възрастова група, Есен. Зима. Пролет. Лято. Програмна система „АБВигри“, Просвета плюс, София, 2017,ISBN:978-954-01-3522-9 , ISBN:978-954-01-3522-9, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
4 Спиридонова, Л., М. Стоянова, Д. Коларска, Албум за първа възрастова група, Есен. Зима. Пролет. Лято. Програмна система „АБВигри“, ISBN 978-954-01-3521-2, ISBN:978-954-01-3521-2, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
5 Л. Спиридонова, Д. Коларска, М. Стоянова, Есен. Зима , АБВ игри, 4 - 5-годишни, София, Просвета плюс,2017,ISBN: 978-954-01-3524-3, ISBN:978-954-01-3524-3, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
6 Д. Коларска, Л. Спиридонова, М. Стоянова, Есен. Зима, АБВ игри, 3 - 4-годишни, София, Просвета плюс, ISBN:78-954-01-3506-9, ISBN:78-954-01-3506-9, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
7 Весела Гюрова, Димитър Гюров, Магдалена Стоянова, Мария Стоилова, Лора Спиридонова, Здравейте, приятели! Книга по "Околен свят", Програмна система"Ръка за Ръка", 5-6 години, трета подготвителна възрастова група, ISBN 978_954-360-135-6, ISBN:978_954-360-135-6, Просвета-Прозорец, София, Рецензирано 2017
8 М. Стоянова, Д. Коларска, Л. Спиридонова, Програмна система , „АБВ@игри“, Албум за детско творчество, 5 - 6-годишни,Софи, Просвета Плюс, 2017, ISBN:978-619-222-156-0 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/maxUxzCrar/36 , ISBN:978-619-222-156-0, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
9 Д. Коларска, М. Стоянова, Л. Спиридонова, Програмна система , „АБВ@игри“, Албум за детско творчество, 6 - 7-годишни,София, Просвета плюс, ISBN:978-619-222-157-7 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/0GcDnpZRZm/26, ISBN:978-619-222-157-7, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
10 Д. Коларска, Л. Спиридонова, М. Стоянова, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 1 за трета подготвителна възрастова група, Есен, 5 - 6-годишни, София, Проосвета плюс,ISBN:978-619-222-154-6 2017, http://bg.mlp-book.com/fulldemo/dH306yezlr/20, ISBN:978-619-222-154-6, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
11 Д. Коларска, Л. Спиридонова, М. Стоянова, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 1 за четвърта подготвителна възрастова група, Есен, 6 - 7-годишни, София, Просвета плюс, 2017,ISBN:978-619-222-155-3 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/83wXQ5O5ut/24, ISBN:978-619-222-155-3, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
12 Л. Спиридонова, М. Стоянова, Д. Коларска, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 2 за трета подготвителна възрастова група, Зима, 5 - 6-годишни, София, Просвета плюс, ISBN:978-619-222-158-4 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/OI4fpsH7iY/21, ISBN:978-619-222-158-4, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
13 Л. Спиридонова, Д. Коларска, М. Стоянова, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 2 за четвърта подготвителна възрастова група, Зима, 6 - 7-годишни, София, Просвета плюс, 2017, ISBN:978-619-222-159-1 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/dleTtTExl4/31, ISBN:978-619-222-159-1, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
14 М. Стоянова, Д. Коларска, Л. Спиридонова, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 3 за трета подготвителна възрастова група, Пролет, 5 - 6-годишни, София, Просвета плюс, ISBN:978-619-222-162-1, http://bg.mlp-book.com/fulldemo/cZWRWFs0IZ/22, ISBN:978-619-222-162-1, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
15 М. Стоянова, Д. Коларска, Л. Спиридонова, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 3 за четвърта подготвителна възрастова група, Пролет, 6 - 7-годишни, София, Просвета плюс, 2017, ISBN:978-619-222-163-8 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/uSZ6aFYK3Q/38, ISBN:978-619-222-163-8, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
16 М. Стоянова, Д. Коларска, Л. Спиридонова, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 4 за трета подготвителна възрастова група, Лято, 5 - 6-годишни, София, Просвета плюс, 2017, ISBN 978-619-222-160-7 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/JFHOSrMJih/23, ISBN:978-619-222-160-7, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
17 М. Стоянова, Л. Спиридонова, Д. Коларска, Програмна система , „АБВ@игри“, книжка 4 за четвърта подготвителна възрастова група, Лято, 6 - 7-годишни, София, Просвета плюс, 2017, ISBN:978-619-222-161-4 http://bg.mlp-book.com/fulldemo/ZjCG9WVSao/39, ISBN:978-619-222-161-4, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
18 Стоянова, М., Л. Спиридонова, Д. Коларска, Пролет. Лято, АБВ игри, 3 - 4-годишни,София, Просвета плюс, 2017,ISBN: 978-954-01-3510-6, ISBN:978-954-01-3510-6, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
19 Стоянова, М., Д. Коларска, Л. Спиридонова, Пролет. Лято, АБВ игри, 4 - 5-годишни,София, Просвета плюс, 2017,ISBN 978-954-01-3523-6, ISBN:978-954-01-3523-6, Просвета плюс, София, Рецензирано 2017
20 Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Елена Витанова, Иван Иванов, Светлана Струнджева, Програмна система "АБВ:)игри,"Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка, 3-4 години, Просвета, София, 2016 ISNB 978-954-01-3148-1, 1-119 с., ISSN (print):, Просвета АД, София, Рецензирано 2016
21 Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Елена Витанова, Иван Иванов, Светлана Струнджева, Програмна система "АБВ-игри", "Есен", Книга първа за предучилищна група, 3-4 години, изд. Просвета, София, 2016, 1-119, ISBN 978-954-01-3144-3 , ISSN (print):, Просвета АД, София, Рецензирано 2016
22 Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Елена Витанова, Светлана Струнджева , Иван Иванов, Програмна система "АБВ-игри", "Лято", четвърта книжка за предучилищна група, 3-4 години, 1-119, 2016, Просвета АД, ISBN 978-954-01-3147-4, ISSN (print):, Просвета АД, София, Рецензирано 2016
23 Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Лора Спиридонова, Елена Витанова, Светлана Струнджева , Иван Иванов, Програмна система "АБВ-игри", "Пролет", трета книжка за предучилищна група 3-4 години, 1-119, 2016, Просвета АД, 978-954-01-3146-7, ISSN (print):, Просвета АД, София, Рецензирано 2016
24 Лора Спиридонова, Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Елена Витанова, Иван Иванов, Светлана Струнджева, Програмна система "АВБ-игри", "Зима", втора книжка за предучилищна група, 3-4 години, 1-119, 2016, София, Просвета АД, ISBN 978-954-01-3145-0 , ISSN (print):, Просвета АД, София, Рецензирано 2016
25 Д. Коларска, Л. Спиридонова, М. Стоянова, Програмна система „АБВ@игри“, 4 – 5-годишни, Есен,Просвета, София, 2015 ISBN 978-954-01-3070-5, ISBN:978-954-01-3070-5, Просвета, София, Рецензирано 2015
26 Л. Спиридонова, М. Стоянова, Д. Коларска, Програмна система „АБВ@игри“, 4 – 5-годишни, Зима,София, Просвета, ISBN 978-954-01-3071-2,, ISBN:978-954-01-3071-2, Просвета, София, Рецензирано 2015
27 Стоянова, М., Л. Спиридонова, Десислава Коларска, Програмна система „АБВигри“, 4 – 5-годишни, Лято, София, Просвета, 2015,ISBN:978-954-01-3073-6 , ISBN:978-954-01-3073-6, Просвета, София, Рецензирано 2015
28 Стоянова, М., Д. Коларска, Л. Спиридонова, Програмна система „АБВигри“, 4 – 5-годишни, Пролет, Просвета, София, 2015,ISBN 978-954-01-3072-9 , ISBN:978-954-01-3072-9, Просвета, София, Рецензирано 2015
29 Л. Спиридонова, Д. Коларска, М. Стоянова, Програмна система „АБВ@игри“, 5 – 6-годишни, Есен, София, Просвета, 2014,ISBN:978-954-01-2851-1, ISBN:978-954-01-2851-1, Просвета, София, Рецензирано 2014
30 Л. Спиридонова, М. Стоянова, Д. Коларска, Програмна система „АБВ@игри“, 5 – 6-годишни, Лято, София, Просвета, 2014, ISBN:978-954-01-2854-2, ISBN:978-954-01-2854-2, Просвета, София, Рецензирано 2014
31 Л. Спиридонова, М. Стоянова, Програмна система „АБВ@игри“, 6 – 7-годишни, Зима, София, Просвета, 2014, ISBN:978-954-01-2857-3, ISBN:978-954-01-2857-3, Просвета, София, Рецензирано 2014
32 Д. Коларска, М. Стоянова, Л. Спиридонова, Програмна система „АБВ@игри“, 6 – 7-годишни, Пролет, София, Просвета, 2014,ISBN: 978-954-01-2858-0 , ISBN:978-954-01-2858-0, Просвета, София, Рецензирано 2014
33 Стоянова, М., Д. Коларска, Л. Спиридонова, Програмна система „АБВигри“, 5 – 6-годишни, Пролет, София, Просвета,ISBN 2014,978-954-01-2853-5, ISBN:978-954-01-2853-5, Просвета, София, Рецензирано 2014
34 М. Стоянова, Л. Спиридонова, Д. Коларска, Програмна система „АБВигри“, 5 – 6-годишни, Зима, София, Просвета,2014,ISBN 978-954-01-2852-8, ISBN:978-954-01-2852-8, Просвета, София, Рецензирано 2014
35 Стоянова, М., Л. Спиридонова, Д. Коларска, Програмна система „АБВигри“, 6 – 7-годишни, Есен, София, Просвета, 2014, ISBN:978-954-01-2856-6, ISBN:978-954-01-2856-6, Просвета, София, Рецензирано 2014
36 Стоянова, М., Д. Коларска, Л. Спиридонова, Програмна система „АБВигри“, 6 – 7-годишни, Лято, София Просвета, 2014,ISBN:978-954-01-2859-7 , ISBN:978-954-01-2859-7, Просвета, София, Рецензирано 2014
37 Гюров, Д., Спиридонова, Л. , Стоянова, М., Козарева, В., Модел за превенция на рискове и опасности в предучилищна група/клас 2012