Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Ели Попова
Глава от книга
Ели Попова, Цветанка Панчева, Оля Харизанова, Елица Лозанова-Белчева, Иванка Мавродиева, ПРАКТИКАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА Е-УСЛУГИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЕРСОНАЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА Е-УСЛУГИ = PRACTICES FOR DEVELOPING AND PROVIDING E-SERVICES OF REGIONAL LIBRARIES IN BULGARIA AND STAFF REQUIREMENTS FOR DEVELOPING AND MAINTAINING E-SERVICES. В: ДОСТЪПНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ = ACCESSIBILITY OF INFORMATION ELECTRONIC SERVICES OF REGIONAL LIBRARIES , Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
Дисертация д-р
Попова, Ели Драганова , Кариерното развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дфн Оля Харизанова 2014
Книга
1 Ели Попова, Потребители и ползване на библиотеките, ISBN:978-954-07-4576-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2019
2 Ели Попова, Кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество. Част 1. Проучвания 2012-2015, ISBN:ISBN 978-954-07-4637-1, Рецензирано 2016
Монография
Eli Popova, LIBRARY AND SOCIETY: CONTEMPORARY CHALLENGES, ISSN (online):978-954-07-5119-1, ISBN:978-954-07-5119-1, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Рецензирано 2021
Научен проект
1 Ели Попова, „Достъпност на информационни е-услуги на регионалните библиотеки“, ФНИ на СУ, период на изпълнение 18.05.2022 - 10.12.2022 г., Член, 2022
2 Ели Попова, „Дигитална библиотека „Библиотечно-информационни науки“, 1.05-31.10.2021г., Член, , Номер на договора:№ 80-10-117 от 26. 03. 2021 г. 2021
3 Ели Попова, "Образователни функции на институциите на паметта. Идентифициране и анализ на модели за отворено образование, приложими в библиотеки, музеи, архиви” , Член, СУ 2020
4 Ели Попова, "Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи (добри практики в Кюстендилска област)", Член, СУ, Номер на договора:Договор № 80-10-35/10.04.2019 2019
5 Ели Попова, „Ловеч в българското културно пространство (история и съвременност, културни институции, културно наследство и съвременни технологии)“, Член, СУ 2018
6 Ели Попова, Оценка на информационната стойност на уеб сайтовете на регионалните библиотеки (РБ) в България. Конструиране на препоръчителен модел на уеб сайт, отразяващ резултатите от дейността на регионалната библиотека. , Ръководител, , Номер на договора:80-10-88 от 20.04.2017 2017
7 Ели Попова, Българските библиотеки в 21. век, Ръководител, Фондация Америка за България 2015
8 Ели Попова, Напредък и устойчиво развитие на библиотечния сектор в България, Ръководител, Фондация Америка за България 2010
9 Ели Попова, Библиотеката въвежда Европа в моя живот, Ръководител, Представителство на Европейската комисия в България 2008
10 Ели Попова, Глобални библиотеки - България, Член, Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" 2008
11 Ели Попова, Срещи-семинари с регионалните разпространители на информация за Европейския съюз, Ръководител, Делегация на Европейската комисия в България 2005
12 Ели Попова, Американско-български проект за библиотечен обмен - ABLE, Член, Ресурсния център за международна дейност в Айова и Бюрото по образование и културни дейности на Държавния департамент на САЩ 2003
Научно ръководство
1 Ели Попова, БИБЛИОТЕРАПИЯТА В СЪВРЕМЕННИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ БИБЛИОТЕКИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИМСТВА, СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Нели Дамянова Иванова 2023
2 Ели Попова, БИБЛИОТЕЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ВЕТРИНО, СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Пламена Георгиева 2023
3 Ели Попова, Съвременна комуникация на университетски библиотеки и техните потребители, СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Жоан Шемидин 2022
4 Ели Попова, НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕТСКОТО ЧЕТЕНЕ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРАКТИКИТЕ И ИНОВАЦИИТЕ В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ” гр. СИЛИСТРА, СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Сибила Вергилова 2021
5 Ели Попова, Нови възможности пред Регионална библиотека „Захарий Княжески“ ― Стара Загора за прилагане на ресурсите ѝ в полза на училищното образование , СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Евдокия Иванова 2021
6 Ели Попова, Развитие на библиотеката при НЧ „Просвета 1927” Варна като културен и информационен център на общността , СУ "Св.Климент Охридски" дипломна работа:Живка Минева 2021
7 Ели Попова, Библиотеката на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – съвременно пространство в помощ на академичната общност (анализ на съответствието между ресурси, услуги и потребности), СУ дипломна работа:Ани Милчева Методиева 2020
8 Ели Попова, Библиотечното обслужване в помощ на социализацията, интеграцията и обучението на деца със Специални обучителни потребности (СОП)., СУ дипломна работа:Спаска Христова 2020
9 Ели Попова, Въздействие на ИКТ върху обслужването в библиотеките , СУ дипломна работа:Цветомира Кирилова Бушандрова 2020
10 Ели Попова, Дигитални колекции и услуги в университетски библиотеки: предизвикателства и проблеми, СУ дипломна работа:Жоан Ахмад Шемидин 2020
11 Ели Попова, История на каталогизацията в Столична библиотека и нейното отражение върху развитието на кадрите , СУ дипломна работа:Силвия Георгиева Джамбазова 2020
12 Ели Попова, Промени в отношението към библиотечната професия, СУ дипломна работа:Суад Мохамед Ибрахим 2020
13 Ели Попова, История и развитие на методическата дейност в РБ – Враца, СУ дипломна работа:Йорданка Йорданова 2019
14 Ели Попова, ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БИБЛИОТЕКАТА /Проучване на персонала в библиотечната мрежа на Българска академия на науките/ , СУ дипломна работа:Ирена Проданова 2019
15 Ели Попова, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА ВЪРХУ ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ, СУ дипломна работа:Венета Симеонова Танкова 2018
16 Ели Попова, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-ДЕЦА В РБ–МОНТАНА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ДЕТСКОТО БИБЛИОТЕЧНО ОБСЛУЖВАНЕ, СУ дипломна работа:Виолета Аврамова 2018
17 Ели Попова, Модел за библиотечно обслужване на деца в град Благоевград, СУ дипломна работа:Кристина Тонева 2018
18 Ели Попова, Сравнителен анализ на политики за потребителите в обществени библиотеки на РБ и Германия през последните 10 години. Представяне на добри практики от Столична библиотека и Обществената библиотека в Кьолн, СУ дипломна работа:Димо Димов 2018
19 Ели Попова, УПРАВЛЕНИЕТО НА БИБЛИОТЕЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ КАТО ЧАСТ ОТ ФУНКЦИОНАЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ В СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА, Софийски университет дипломна работа:Катрин Христанова 2017
Превод на статия
1 Ели Попова, Колесникова, Марина. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание. В: ББИА, 2021, №1, с. 3-7, ISSN (print):, ISSN (online):, ББИА, София, Ref 2021
2 Ели Попова, Сукиасян, Едуард Рубенович. Да мислиш и да анализираш (Защо библиотекарят трябва да бъде аналитик?) В: ББИА онлайн, 2020 №1, с.11-16, ISSN (print):, ISSN (online):, ББИА, София, Ref, Рецензирано 2020
3 Ели Попова, Юрий Столяров. Първоначални сведения за системната същност на библиотеката. В: ББИА онлайн, 2020, №5, с. 9-12 , ISSN (print):, ISSN (online):, ББИА, София, Ref, Рецензирано 2020
4 Ели Попова, Юрий Столяров.Дамска логика в библиотечното терминология. В: ББИА онлайн 2020, №6, с.19-21, ISSN (print):, ISSN (online):, ББИА, София, Ref, Рецензирано 2020
5 Ели Попова, Столяров, Юрий. Парадоксалната съдба на големия руски библиотековед (По повод 120-годишнината на Юрий Владимирович Григориев (1899 – 1973), 2019, №3, с.41-45, ISSN (print):, ISSN (online):, ББИА, София, Ref, Рецензирано 2019
6 Ели Попова, Сукиасян, Едуард. Разсъждения за ефективността: икономическа и социална. В: ББИА онлайн, №2, с.22-28, ISSN (print):, ISSN (online):, ББИА, София, Ref, Рецензирано 2019
7 Ели Попова, Сукиасян, Едуард. Креативността не е лозунг, а конкретни дела (Колективен портрет на съвременната библиотека). В: ББИА онлайн, 2018, №6, с.9-16, ISSN (print):, ISSN (online):, ББИА, София, Ref, Рецензирано 2018
8 Ели Попова, Столяров, Юрий. Библиопсихологически портрет на Иван Дуйчев, създаден от Н. А. Рубакин (По повод 110 годишнината от рождението на проф. Иван Дуйчев). В: ББИА онлайн, 2017, №4, с.18-21, ISSN (print):, ISSN (online):, ББИА, София, Ref, Рецензирано 2017
9 Ели Попова, Столяров, Юрий. Рубакин е искал да бъде полезен за България. В: ББИА онлайн, 2017, №3, с.35-40, ISSN (print):, ISSN (online):, ББИА, София, Ref, Рецензирано 2017
10 Ели Попова, Мотулски, Роман Степанович. Особености на създаването и развитието на библиотеките в Белорусия през Х-ХХІ в. В: Библиотека, №2, с.13-21, ISSN (print):, НБКМ, София, Ref, Рецензирано 2009
Редактор на издание нереферирано
Ели Попова, ББИА онлайн, Редактор на издание нереферирано 2011
Редактор на сборник
Ели Попова, Архиви, библиотеки, музеи в интерактивния свят. София-Орел, 15 май 2020 г. Сборник с доклади / Състав. и ред. Ели Попова и Елена Степанова; отг. ред. Ели Попова, Редактор на сборник 2021
Статия в научно списание
1 Ели Попова, Уеб сайтовете на регионалните библиотеки – портали към знание за всички. , KNOWLEDGE International Journal, Scientific Papers: Educations&Humanities. Skopje, vol:51, issue:2, 2022, pages:307-312, ISSN (print):ISSN 2545-4439 , ISSN (online):ISSN 1857-923Х 2022
2 Ели Попова, НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ В ОТНОШЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ И СОВРЕМЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ЧАСТЬ 1), Культура: теория и практика. Электронный научный журнал/МГИК, vol:36, issue:Вып. 3 /май-июнь/, 2020, ISSN (online):2619-032Х, doi:http://theoryofculture.ru/issues/114/, Ref, др.(РИНЦ) 2020
3 Ели Попова, НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ В ОТНОШЕНИЯХ СОВРЕМЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ И СОВРЕМЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ЧАСТЬ 2), Культура: теория и практика. Электронный научный журнал/МГИК, vol:37, issue:4 /июль-август/, 2020, ISSN (online):2619-032Х, doi:http://theoryofculture.ru/issues/115/, Ref, др.(РИНЦ) 2020
4 Ели Попова, Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 2)(Национални измерения), ББИА онлайн, брой:1, 2020, стр.:3-11, ISSN (print):1314-7285, ISSN (online):1314-4944, Ref 2020
5 Ели Попова, Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 1), ББИА онлайн, брой:6, 2019, стр.:3-11, ISSN (print):1314-7285, ISSN (online):1314-4944, Ref 2019
6 Doncheva, Aneta, Eli Popova, NEW APPROACHES TO THE PRESENTATION OF BULGARIAN REGIONAL LIBRARIES IN THE VIRTUAL SPACE, Rhetoric and Communications E-journal, брой: Issue 32, 2018, ISSN (online):ISSN 1314-4464, Ref 2018
7 Ели Попова, Информационната култура в контекста на професионалните компетентности на съвременния библиотекар, ББИА онлайн, брой:1, 2017, стр.:10-14 2017
8 Попова, Ели, Ролята на управлението на човешките ресурси за организационната култура в библиотеките, Библиотека, брой:№ 5, 2015, стр.:71-82, Ref 2015
9 Попова, Ели, Професионалното четене на библиотекарите, Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика , том:11, брой:кн. 3 (есен), 2014, Ref 2014
10 Попова, Ели, Кариерното развитие в българските библиотеки през погледа на студентите в специалност Библиотекознание, Библиотека, брой:№2-3, 2013, стр.:148-165, Ref 2013
11 Попова, Ели, Кариерното развитие на служителите в българските библиотеки – реалност и перспективи, Библиотека, брой:№ 5, 2013, стр.:91-97, Ref 2013
12 Попова, Ели, Библиотечната професия в контекста на информационното общество, ББИА онлайн, брой:№ 2, 2012, стр.:34-42 2012
13 Попова, Ели, Библиотечният персонал в контекста на модерното общество, Библиотека, брой:№ 2, 2012, стр.:5-11, Ref 2012
14 Попова, Ели, Комуникацията и кариерното развитие на библиотечния персонал, Реторика и комуникации , брой:№ 5, 2012, Ref 2012
15 Попова, Ели, Библиотеките в общественото пространство – разговор с продължение, Библиотека, брой:№ 3, 2011, стр.:19-23, Ref 2011
16 Попова, Ели, Европейската тема сред читателските потребности в навечерието на приемането на България в Европейския съюз, Библиотека, брой:№ 2, 2007, стр.:38-41, Ref 2007
17 Попова, Ели, Българските библиотеки и информацията за Европейския съюз, Библиотека, брой:№ 2, 2006, стр.:5-13, Ref 2006
18 Попова, Ели, С модерни библиотеки – достойно в Европа, Библиотека, брой:№ 3-4, 2006, стр.:12-13, Ref 2006
19 Попова, Ели, Служебните публикации в отдел “Официални издания” – ползването им по хронологичен, тематичен и езиков признак, Библиотека, брой:№ 3-4, 2006, стр.:21-25, Ref 2006
20 Попова, Ели, Богати фондове от български и чужди официални издания [в НБКМ], Библиотека, брой:№ 6, 2003, стр.:72-75, Ref 2003
21 Попова, Ели, Читателите на отдел “Официални издания” и тяхното обслужване, Библиотека, брой:№ 3, 2003, стр.:31-35, Ref 2003
22 Попова, Ели, Национална мрежа от Европейски документационни центрове у нас, Библиотека, брой:№ 4-5, 2002, стр.:81-83, Ref 2002
Статия в поредица
1 Ели Попова, ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИБЛИОТЕКАТА, Книга. Информация. Общество., том:Библиотеките, културното наследство и паметта. Сборник в чест на проф. Цветанка Панчева, брой:5, редактор/и:науч. ред. на поредицата Цветанка Панчева; науч. ред. Милена Миланова, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023, стр.:343-364 2023
2 Ели Попова, КНИГАТА И ЧЕТЕНЕТО КАТО АКЦЕНТИ В УЕБ САЙТОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ (ПРОУЧВАНЕ) , Книга. Информация. Общество., том:Женският дял от историята. Сборник в чест на проф. Красимира Даскалова , брой:3, редактор/и:науч. ред. на поредицата Цветанка Панчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2023 2023
3 Ели Попова, Библиотечният ПР - акценти и предизвикателства, Книга. Информация. Общество., том:Посветени на библиотеките. Сборник в чест на доц. д-р Анета Дончева, брой:4, редактор/и:науч. ред. на поредицата Цветанка Панчева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:98-114, ISSN (print):2683-0515; 4, ISBN:978-954-07-5536-6, Ref 2022
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ели Попова, ВСЕОБЩАТА ВРЪЗКА, ОТРАЗЕНА В БИБЛИОТЕЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА МИНАЛОТО, ТРАНСФОРМИРАНИ В БЪДЕЩЕТО. Сборник с доклади от Международна научна конференция, Русе, 27 - 28 април 2023, Т. 1-2. Русе, РБ „Любен Каравелов“, Т. 1, издателство:РБ "Любен Каравелов", Русе, 2023, стр.:185-200, ISBN:978-619-7404-44-9 2023
2 Ели Попова, Некоторые акценты из веб-сайтов общественных библиотек, Сахаровские чтения‒2023. Сборник материалов IХ Международной научно-практической конференции, editor/s:Ответственный редактор – доктор пед. наук, профессор М. Н. Колесникова, Publisher:Санкт-Петербург : Издательство РХГА, 2023, pages:140-143, ISBN:ISBN 978-5-907613-86-7, Ref 2023
3 Ели Попова, Социалната функция на библиотеките в подкрепа на преодоляването на структурното насилие в обществото, Структурно насилие и човешко дотойнство. Сборник статии от академична конференция, редактор/и:Съставители: Александра Трайкова и Огнян Касабов, издателство:Изток-Запад, 2023, стр.:199-208, ISSN (print):978-619-01-1275-4 2023
4 Ели Попова, Проектиране на иновативни услуги за потребителите , Архиви, библиотеки, музеи в интерактивния свят" София-Орел, 15 май 2020 г. Сборник с доклади, editor/s:отг. ред. и състав. Ели Попова, Publisher:Унив. издателство, 2021, pages:56-67, ISBN:ISBN 978-954-07-5213-6; ISBN 978-954-07-5255-6 2021
5 Ели Попова, Ролята на потребителите в опазването на културното наследство, РЕГИОНАЛНИ КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КНИЖОВНО-ДОКУМЕНТАЛНОТО НАСЛЕДСТВО В ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПАМЕТТА – БИБЛИОТЕКИ, АРХИВИ, МУЗЕИ (КЮСТЕНДИЛСКИ СБОРНИК) Сборник с доклади от кръгла маса Кюстендил, 21–22 октомври 2019 г. , редактор/и:научен ред. проф. дн Цветанка Панчева, издателство:Унив. издателство, 2021, стр.:20-36, ISBN:978-954-07-5118-4 2021
6 Ели Попова, Стойността на библиотеката в новите реалности на съвременния свят , МУЗЕИ, БИБЛИОТЕКИ И АРХИВЫ В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА Сборник материалов Х Международных музейных чтений «Современные проблемы музеологии» Орел, 20 мая 2021 г. Орел – София 2021, editor/s:гл. ред. Е. Ю. Степанова, Publisher:Орловский гос. ин-т культуры, 2021, pages:127-134, doi:https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48002394, Ref, др.(РИНЦ) 2021
7 Ели Попова, Технологиите и човешкият фактор във формулата за ефективност на съвременната библиотека, МУЗЕИ, БИБЛИОТЕКИ И АРХИВЫ КАК ЦЕНТРЫ СОВРЕМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Сборник материалов IХ Международных музейных чтений «Современные проблемы музеологии» Выпуск 7 Орел, 15-16 мая 2019 г., editor/s:науч. ред.и сост. Е.Ю. Степанова, Publisher:Орловский гос. ин-т культуры, Россия, 2019, pages:138-144, ISSN (online):ISBN 978-5-905436-34-5, Ref, др.(РИНЦ) 2019
8 Ели Попова, Мястото на „Теренна практика 2“ (ТП2) в модреното образование по специалност „Библиотечно-информационни науки“(БИН). Резултати, опит, перспективи, Юбилеен сборник, посветен на проф. Недков, редактор/и:Д. Лилова, П. Миладинов, издателство:Унив. издат. "Св. Климент Охридски", 2018 2018
9 Ели Попова, Уеб сайтът на съвременната обществена библиотека – ново качество в комуникацията с потребителите (по примера на три регионални библиотеки в България) , Коммуникативные возможности музеев, библиотек и архивов: сборник материалов VIII Международных музейных чтений «Современные проблемы музеологии» (16 – 17 мая 2017 г., ОГИК). Вып. 6. , редактор/и:гл. ред. Н.А. Паршиков, издателство:Орловский гос. ин-т культуры, 2017 2017
10 Панчева, Цветанка, Попова, Ели, "Дигитализация на културното наследство" в контекста на модерното образование по библиотечно-информационни науки. Идеи и практики в Софийския университет" Св. Климент Охридски., Библиотеки, четене, комуникации. Петнадесета национална научна конференция с международно участие. 17-18 ноем. 2016 г. , издателство:Народна библиотека "П. Р. Славейков"- Велико Търново, ISSN 1313-8138, 2017, стр.:24-33 2017
11 Ели Попова, Аспектите на свободата в контекста на библиотеката, Свободата вчера, свободата днес, свободата утре - на върха на копието ли е?, редактор/и:Теодора Евтимова и др., издателство:Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе, 2017, стр.:278-288 2017
12 Ели Попова, Надя Карачоджукова, ИЗСЛЕДВАНЕ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПЪТ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМУНИКАЦИИ С ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЕНИ НА УЕБ САЙТОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ (Резултати от проучване, осъществено в рамките на тематичен проект на Катедра БИНКП, ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“:„Оценка на информационната стойност на уеб сайтовете на регионалните библиотеки (РБ) в България. Конструиране на препоръчителен модел на уеб сайт, отразяващ резултатите от дейността на регионалната библиотека.”) , Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Книга Библиотечно-информационни науки, Т.9 , редактор/и:И. Пенелов, издателство:Унив. издат. "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:80-118, ISSN (print):ISSN 1313-4256, Ref, PhD 2017
13 Ели Попова, Анета Дончева, НОВИ ПОДХОДИ ЗА ПРИСЪСТВИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО (Изследване на Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ (БИНКП) на СУ на тема „Оценка на информационната стойност на уеб сайтовете на регионалните библиотеки (РБ) в България. Конструиране на препоръчителен модел на уеб сайт, отразяващ резултатите от дейността на регионалната библиотека.”) , Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Книга Библиотечно-информационни науки, Т.9 , редактор/и:И. Пенелов, издателство:Унив. издат. "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:43-58, ISSN (print):SSN 1313-4256, Ref 2017
14 Ели Попова, Цветанка Панчева, Обучение по оцифровке документов в рамках библиотечно-информационного образования в Болгарии и в контексте современных европейских требований (Идеи и практики в Софийском университете Св. Климента Охридского), Санкт-Петербургский государственный институт культуры Кафедра библиотековедения и теории чтения.Сахаровские чтения-2017 , редактор/и:М.Н.Колесникова, издателство:Санкт-Петербург, 2017, стр.:154-159, Ref 2017
15 Ели Попова, СОЦИАЛНАТА ЗНАЧИМОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА БИБЛИОТЕКА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОСТРАНСТВА ЗА МЕЖДУКУЛТУРЕН ДИАЛОГ, Годишник на Софийски университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет, Книга Библиотечно-информационни науки, Т.9 , редактор/и:И. Пенелов, издателство:Унив. издат. "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:7-43, Ref 2017
16 Попова, Ели, Акценти в развитието на библиотечната организация и на библиотечния персонал в контекста на информационното общество, Лидерство и организационно развитие = Leadership and Organization Development : Сборник с доклади [от] Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие”, Китен, България, 16-19 юни 2016 , редактор/и:Снежана Илиева и др., издателство:Унив. издат. "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:471-478 2016
17 Панчева, Цветанка, Попова, Ели, Интересно и любопитно за виното - в дигитални текстове и образи от света и България, Виното - история и вдъхновение : Сборник доклади от Национална научна конференция с международно участие, редактор/и:Мариана Тиен, издателство:Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе, ISBN 978-954-91511-9-0, 2016, стр.:213-221 2016
18 Ели Попова, Какво мислят за кариерата в библиотека успелите хора (резултати от задочни интервюта), През призмата на информационната наука: Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Нина Шуманова, редактор/и:Елица Лозанова-Белчева, 2016, стр.:281-295 2016
19 Ели Попова, НЯКОИ АСПЕКТИ В РАЗВИТИЕТО НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ПЕРСОНАЛ В КОНТЕКСТА НА ПРОМЕНЯЩАТА СЕ БИБЛИОТЕЧНА ПРОФЕСИЯ И БИБЛИОТЕКА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет > Книга Библиотечно-информационни науки / Livre des Sciences de l’information et des bibliothèques > Т. 8. Библиотечно-информационни науки , редактор/и:И. Пенелов, издателство:Унив. издат. "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:175-228, Ref 2016
20 Ели Попова, Съвременното управление на човешките ресурси и неговата роля за ефективността на библиотечната организация, Библиотеката на ХХІ век – практики, комуникации, ефективност : Сборник с доклади от Национална конференция с международно участие, 8-9 септември 2016, Шумен , редактор/и:Ред. Татяна Вътова, издателство:Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2016, стр.:151-164 2016
21 Попова, Ели, Атестацията на библиотечните служители – знак за качество и ефективност, Ефективността на библиотеките и подготовката на библиотечните кадри – залог за тяхното бъдеще : Доклади от ХХІІ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2013 г., издателство:ББИА, 2014, стр.:95-104 2014
22 Ели Попова, Българската библиотечно-информационна асоциация и координацията, кооперирането и комуникацията в професионалната общност., Годишник на Български информационен консорциум 2013 г.Сборник с доклади от І-ва Международна конференция “Библиосвят: Технологии, ресурси, практики”, 26-27 септември 2013 г. Технически университет, гр. София , редактор/и:Съставители: Надя Терзиева Радостина Тодорова, издателство:БИК, 2014, стр.:37-40, ISSN (print):ISSN 1312-4773, Ref 2014
23 Попова, Ели, Кариерното развитие на библиотечния персонал в контекста на всеобщата трансформация на библиотеките, Библиотеки в трансформация: Проблеми, предизвикателства, нови възможности. Сборник с доклади от ХХІV Национална конференция на ББИА, София, 5-6 юни 2014 г. , издателство:ББИА, 2014, стр.:76-84 2014
24 Попова, Ели, Модели за кариерно развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество (концептуални насоки и подходи), Литература... Наука... Библиография : Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева, издателство:Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2014, стр.:204-215 2014
25 Ели Попова, Професионалните измерения на организационното поведение и комуникацията на кариерното развитие на библиотечния персонал, За книгите, библиотеките и хората в тях : Доклади от национална конференция с международно участие 27-28 септември 2012 г., Шумен , редактор/и:Ред. съвет Росица Добрева, Ирина Колева, Марияна Дженева ; Ред. Татяна Вътова, издателство:Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, 2013, стр.:15-23 2013
26 Попова, Ели, Библиотечната професия и поведението на библиотекаря – стара тема с ново съдържание, Библиотеките днес – иновативни политики и практики : Доклади от ХХІІ Национална конференция на ББИА, София, 7-8 юни 2012 г., издателство:ББИА, 2012, стр.:151-158 2012
27 Попова, Ели, Официалните издания: възможности за сътрудничество между Народната библиотека и публичните библиотеки, Библиотеката : минало и настояще. : Юбилеен сборник, посветен на 125-годишнината на Народната библиотека “Св.Св. Кирил и Методий”, издателство:НБКМ, 2005, стр.:145-149 2005
28 Попова, Ели, Публичните библиотеки и мястото им в разпространяването на информация за Европейския съюз: Модел за включването на националната библиотечна мрежа в изграждането на информационната стратегия за ЕС, Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество, 2003 2003
29 Попова, Ели, Регионалните библиотеки и предизвикателствата на времето (научни или общообразователни са регионалните библиотеки), Общодостъпните библиотеки и предизвикателството на промените, 1998, стр.:25-30 1998
Студия в научно списание
Eli Popova, The role of the public library in the modern interpersonal and intergroup intercultural dialogue. , Реторика и комуникация=Rhetoric and Communication: Електронно научно списание [онлайн], брой:33, 2018, ISSN (online):ISSN 1314-4464, doi:https://rhetoric.bg/eli-popova-the-role-of-public-libraries-in-the-modern-interpersonal-and-inter-group-intercultural-dialogue, Ref 2018
Студия в поредица
Ели Попова, ВЪЗДЕЙСТВИЕ И РЕЗУЛТАТНОСТ НА БИБЛИОТЕКАТА В СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА И НЕЙНИЯ ПЕРСОНАЛ, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, брой:Том 11, 2019, редактор/и:Десислава Лилова, издателство:Унив. издателство, 2020, стр.:7-39, ISSN (print):ISSN 1313-4256, Ref 2020
Студия в сборник (на конференция и др.)
Ели Попова, Образователните функции на институциите на паметта, отразени в политики, в перспективи и в добри практики, Образователни функции на институциите на паметта (Библиотеки, музеи, архиви), редактор/и:Цветанка Панчева, издателство:Университетско издателство, 2021, стр.:91-116, ISSN (print):2683-0515; 3, ISBN:978-954-07-5411-6 2021
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ели Попова, Елица Лозанова-Белчева, Милена Миланова, Digital Transformation in Public Libraries: Framing the Topic through Bibliometric Research 2024
2 Секционен доклад, Ели Попова, РУСКОЕЗИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ ЗА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ЦИФРОВА ЗРЯЛОСТ (Кратък обзор) 2024
3 Секционен доклад, Ели Попова, ВСЕОБЩАТА ВРЪЗКА, ОТРАЗЕНА В БИБЛИОТЕЧНИТЕ ПРОСТРАНСТВА 2023
4 Секционен доклад, Ели Попова, ВИРТУАЛНИ ПРОСТРАНСТВА НА БЪЛГАРСКИ ОБЩЕСТВЕНИ БИБЛИОТЕКИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ (Изследване по уеб сайтовете на регионалните библиотеки) 2023
5 Секционен доклад, Ели Попова, Социалната функция на библиотеките в подкрепа на преодоляването на структурното насилие в обществото 2022
6 Секционен доклад, Ели Попова, УЕБСАЙТОВЕТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ - ПОРТАЛИ КЪМ ЗНАНИЕ ЗА ВСИЧКИ 2022
7 Секционен доклад, Ели Попова, Стойността на библиотеката в новите реалности на съвременния свят 2021
8 Секционен доклад, Ели Попова, Образователните функции на институциите на паметта в политиките, в перспективите и в добрите практики 2020
9 Секционен доклад, Ели Попова, Проектиране на иновативни услуги за потребителите. 2020
10 Секционен доклад, Ели Попова, Ролята на потребителите в опазването на културното наследство 2019
11 Секционен доклад, Ели Попова, Технологията и човешкият фактор във формулата за ефективност на съвременната библиотека 2019
12 Секционен доклад, Ели Попова , ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА И СЪВРЕМЕННИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 2018
13 Секционен доклад, Ели Попова, СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА В МОДЕРНОТО ОБУЧЕНИЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ 2018
14 Секционен доклад, Ели Попова, The role of the library in the modern interpersonal and intergroup intercultural dialogue 2017
15 Секционен доклад, Ели Попова, Уеб сайтът на съвременната обществена библиотека – ново качество в комуникацията с потребителите (по примера на три регионални библиотеки в България) 2017
16 Секционен доклад, Ели Попова, АСПЕКТИТЕ НА СВОБОДАТА В КОНТЕКСТА НА БИБЛИОТЕКАТА 2017
17 Секционен доклад, Ели Попова и Цветанка Панчева, "Дигитализацията на културното наследство" в контекста на модерното образование по библиотечно-информационни науки (Идеи и практики в Софийския университет „Св. Климент Охридски“)"-кратък вариант 2016
18 Секционен доклад, Ели Попова и Цветанка Панчева, Интересно и любопитно за виното – в дигитални текстове и образи от света и България 2016
19 Секционен доклад, Ели Попова, Съвременното управление на човешките ресурси и неговата роля за ефективността на библиотечната организация 2016
20 Секционен доклад, Ели Попова и Цветанка Панчева, "Дигитализацията на културното наследство" в контекста на модерното образование по библиотечно-информационни науки (Идеи и практики в Софийския университет „Св. Климент Охридски“)"-разширен вариант 2016
21 Секционен доклад, Ели Попова, Кариерното развитие на библиотечния персонал в контекста на всеобщата трансформация на библиотеките 2014
22 Секционен доклад, Ели Попова, Атестацията на библиотечните служители – знак за качество и ефективност 2013
23 Секционен доклад, Ели Попова, Библиотечната професия и поведението на библиотекаря – стара тема с ново съдържание 2012
24 Секционен доклад, Ели Попова, Професионалните измерения на организационното поведение и организационната комуникация в контекста на кариерното развитие на библиотечния персонал 2012
25 Секционен доклад, Ели Попова, Ролята на професионалната общност за развитието на библиотечния персонал в контекста на информационното общество 2012
26 Секционен доклад, Ели Попова, Публичните библиотеки и мястото им в разпространяването на информация за Европейския съюз: Модел за включването на националната библиотечна мрежа в изграждането на информационната стратегия за ЕС 2003
27 Секционен доклад, Eli Popova, Publications Department at the National Library and Provision of Public Access to Official Publications and Government-Related Information in Bulgaria 1999
Участие в редколегия
1 Ели Попова, "Образование и культурное пространство", Орловский Государственный Институт культуры, Участие в редколегия 2021
2 Ели Попова, МУЗЕИ, БИБЛИОТЕКИ И АРХИВЫ В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОГО МИРА Сборник материалов Х Международных музейных чтений «Современные проблемы музеологии» Орел, 20 мая 2021 г. Орел – София 2021, Участие в редколегия 2021
3 Ели Попова, Музеи, библиотеки и архивы как центры современных источниковедческих исследований [Електронен ресурс], Участие в редколегия 2019
4 Ели Попова, Перспективи за културните институции на паметта - библиотеки, музеи, архиви в дигиталната ера, Ч. 1-2, Участие в редколегия 2019
5 Ели Попова, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ, Участие в редколегия 2018