Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Теодора Куцарова
Дисертация д-р
Теодора Петрова Куцарова, Архетипи на трансцендирането в ранната даоистка мисъл (IV-III в. пр.н.е.), Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:доц. д-р Гергана Руменова Русева 2017
Монография
1 Теодора Куцарова, Дао: архетипи на трансцендирането, ISBN:978-619-01-0915-0, Издателство Изток-Запад, София, Рецензирано 2021
2 Теодора Куцарова, Лаодзъ "Даодъдзин": Трактат за пътя и природната дарба, ISBN:978-619-01-0405-6, Издателство Изток-Запад, София, Рецензирано 2019
3 Теодора Куцарова, Лаодзъ: Трактат за пътя и природната дарба, ISBN:978-954-07-2675-5, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
Редактор на издание нереферирано
Теодора Куцарова, Монес, Никол. Последният китайски готвач. София: Издателство “Гурме” ООД , Редактор на издание нереферирано 2013
Редактор на издание реферирано
Теодора Куцарова, Гогова, Снежина. Речник на свободните словни асоциации (Китайско-български речник), Куцарова, Теодора, редактор. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски, Редактор на издание реферирано 2004
Редактор на сборник
Теодора Куцарова, Мо Йен. Пет хлебчета. Сборник с преводи на Нобеловия лауреат Мо Йен, отличени в конкурса тура „Нефритени слова“, Институт Конфуций в София, 2017., Редактор на сборник 2014
Статия в научно списание
Теодора Куцарова, Скриването на света в света“ 藏天下於天下 – трансцендентното измерение в даоисткото учение даодзя 道家 (VI–III в. пр.н.е.), Академично електронно списание за изкуства и култура ПИРОН, брой:17, 2018, Ref, Web of Science 2018
Статия в поредица
Teodora Koutzarova, 'Fabricness' and Other Concomitant Characteristics of Number Perception of the Ancient Chinese, The Silk Road. Papers from the International Conference., vol:Philosophy and Religion Section., 2011, pages:147-154, ISBN:978-959-92505-1-0 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Teodora Koutzarova, Typology of the Ancient Perception of Fluidity Based on the Radicals for Fluids (‘Water’, ‘Rain’, ‘Wind’, ‘Cloud’, ‘Qi’, etc.), Current Issues in Contemporary Chinese and Oriental Studies. Papers from the International Conference, Dedicated to the 25th Anniversary of the Establishment of the Chinese Studies Program at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Publisher:St Kliment Ohridski University Press, 2018, pages:58-67, ISBN:ISBN: 978-954-07-4550-3, Ref, др. 2018
2 Teodora Koutzarova, Archetypes of Transcendence in Early Daoist Thought, 7th International Conference “Issues of Far Eastern Literatures”, Publisher:Санкт-Петербург Издательство «Cтудия НП-Принт», 2016, pages:435-442, ISBN:978-5-91542-306-9, Ref 2016
3 Teodora Koutzarova, ‘Corporeality’ and the Ancient Chinese Conception of Space and Time, Third International Conference “The Silk Road”, 2015, pages:237-241, ISBN:1314-9865 2015
4 Теодора Куцарова, Киматично имплицирани йероглифни формации в гадателните надписи дзягууън (14-11 век пр.н.е.) и връзката им с древната китайска теория на музиката, Юбилейна научна конференция „Филология – класическа и нова“ на факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:232-239, ISBN:978-954-07-4082-9 2015
5 Теодора Куцарова, Етимологичното декодиране – ключ към китайската ортография, Факултета по класически и нови филологии 2014, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2014, стр.:150-158, ISSN (print):1314-3948 2014
6 Теодора Куцарова, Преводимост на алюзиите и евфуизмите за ‘луна’ в Танската поезия, Страните от Източна Азия и светът – Взаимоотношения и взаимодействия. Национална научна конференция с международно участие, издателство:“Expertprint” LTD., 2012, стр.:106-113, ISBN:9786197084023 2012
7 Теодора Куцарова, Флуидност на частите на речта в старокитайския език, Япония – времена, духовност и перспективи. Сборник доклади от научна конференция, издателство:Издателство Звезди, 2012, стр.:301-313, ISBN:978-954-8697-51-4 2012
Студия в сборник (на конференция и др.)
Teodora Koutzarova, Stefan Ivanchev, Unfolding the Web of Semiosis for the Radical ‘Dog’ quǎn 犬, Papers from the international conference China and The World: Language, Culture, Politics, jointly organized by the Department of Sinology at Sofia University “St. Kliment Ohridski” and the Department of China Studies at Xi’an Jiaotong – Liverpool Univers, editor/s:Alexiev, Alexander. Zygadlo, Powel., Publisher:Sofia: St Kliment Ohridski University Press, 2020, pages:224-262, ISBN:978-954-07-5071-2, Ref 2020
Съставителска дейност
Теодора Куцарова, Александър Алексиев, Антония Цанкова, Веселин Карастойчев, Евелина Хайн, Стефан Иванчев, Current Issues in Contemporary Chinese and Oriental Studies. Papers from the International Conference, Dedicated to the 25th Anniversary of the Establishment of the Chinese Studies Program at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, ISBN:978-954-07-4550-3, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, International 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Teodora Koutzarova, Archetypes of Transcendence in Early Daoist Thought 2016
2 Секционен доклад, Теодора Куцарова, “‘Corporeality’ and the Ancient Chinese Conception of Space and Time” 2015
3 Секционен доклад, Теодора Куцарова, Киматично имплицирани йероглифни формации в гадателните надписи дзягууън (14-11 век пр.н.е.) и връзката им с древната китайска теория на музиката 2015
4 Секционен доклад, Теодора Куцарова, Етимологичното декодиране – ключ към китайската ортография 2014