Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на доц. д-р Тина Георгиева
Глава от книга
Ангел Николов, Тина Георгиева, Йоанна Бенчева, Документални свидетелства за общуването между Русия, Атон и Рилския манастир от XI до началото на XX в. ISBN 978-954-8536-21-9., фондация „Българско историческо наследство“ 2016
Глава от монография
1 Тина Георгиева, А А. Аникеев , Т. В. Волокитина, М.В. Белов, Н.С. Гусев, П.А. Искендеров, Ю. Константинова, К.В. Мельчакова, Р. Прешленова, О.Е. Петрунина, Движение казаков-самостийников и их деятельность в Болгарии в 30-гг.XX в. В: Балканы знакомые и незнакомые. События, личности, наративы. XVIII - XXI вв., ISSN (print):978-5-7576-0477-0, ISBN:978-5-7576-0477-0, Институт славяноведения РАН, Москва 2022
2 Тина Георгиева, Юра Константинова, Румяна Прешленова , Йордан Желев, Гергана Дончева, Росица Градева, Мария Литина , Елеонора Наксиду, Евгения Троева-Григорова, Власис Власидис, Солун, мечтаният град , ISBN:978-619-245-1080, АИ „Проф. Марин Дринов, София 2021
3 Юра Константинова, Румяна Прешленова, Надя Данова, Елмира Василева , Рая Заимова, Евгения Троева , Елеонора Наксиду, Тина Георгиева, Росица Градева, Алека Стрезова, Руската политика и българите в Солун. Солун и българите: история, памет, съвремие., ISBN:978-619-7179-10-1, Фабер, София, Ref 2019
Дисертация д-р
Тина Николаева Георгиева, Славянският въпрос в руската обществена мисъл 30-50-те години на XIX в., Софийски Университет Св. Климент Охридски, Ръководител:доц. Димитър Вечев 2003
Монография
1 Тина Георгиева, Консерватизъм и национализъм в Русия (Втората половина на 60-те – средата на 80-те години на XIX в.) , ISBN:ISBN 978-619-00-0219-3, Фабер, Велико Търново 2015
2 Тина Георгиева, Славянската идея в Русия 30-50-те г. на XIX в. ISBN 978-954-400-053-0., Фабер, Велико Търново 2009
Научен проект
1 Тина Георгиева, Дипломацията в Новото време. Между идеологията и практиката., Ръководител, , Номер на договора:70-123-485/28.06.2023 2023
2 Тина Георгиева, Правосъдие, власт и общество - исторически паралели, Ръководител, , Номер на договора:80-10-145/12.05.2023 2023
3 Тина Георгиева, Ранномодерна Европа. Граници и противоречия. , Член, , Номер на договора:80-10-70/25.03.2021 г. 2021
4 Тина Георгиева, Вектори на историческото развитие и национална идентичност на Балканите (XVIII-XXI в.), Член, , Номер на договора:КП-06-Русия/19 2020
5 Тина Георгиева, „Солун и българите: история, памет, съвремие“., Член, 2016
6 Тина Георгиева, Свети места на Балканите и Русия: Атон и Рилският манастир (10-началото на 20 век) , Член, , Номер на договора:25/2016 2016
7 Тина Георгиева, Подобряване на достъпа до образование и обучение на студентите в магистърските програми на ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“ чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение, Член, 2012
8 Тина Георгиева, Collegium Historicum. Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, пост-докторанти и млади учени в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Член, 2009
Научно ръководство
1 Тина Георгиева, Кралство Сардиния и Кримската война, СУ Св. Климент Охридски", ИФ дисертация д-р:Христо Стайков Стайков 2025
2 Тина Георгиева, Аспекти на руската политика в Арктика 1996-2020 г. , дисертация д-р:Гален Симеонов Монев 2024
3 Тина Георгиева, Политическата полиция в Русия 1881 - 1917 г. , Софийски Университет, ИФ, КНСИ дисертация д-р:Иван К. Рабаджиев 2023
4 Тина Георгиева, Бухарските евреи до революцията 1917 г. - история, бит и обичаи. , Софийски Университет, ИФ, Хебраистика дипломна работа:Селена Дамянова 2020
Редактор на издание нереферирано
1 Тина Георгиева, Освобождение Болгарии. Лики Войны и Памяти. К 140-летию окончания Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. (альбом)., Редактор на издание нереферирано 2018
2 Тина Георгиева, Солун и българите: история, памет, съвремие. Документи., Редактор на издание нереферирано 2018
Редактор на сборник
1 Тина Георгиева, Русия между Изтока и Запада: политика, идеология, дипломация, Редактор на сборник 2021
2 Тина Георгиева, Балканите и Европа в Източната криза 1875-1881 г., Редактор на сборник 2018
Статия в научно списание
1 Тина Георгиева, Един различен поглед към морското образование в България., История, vol:XXIX, issue:3, 2021, pages:320-323, ISSN (print):0861–3710, ISSN (online):ISSN 1314–8524, doi:doi.org/10.53656/his2021-3-7-more, Ref 2021
2 Тина Георгиева, Сведения за Солунската мъжка гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в руските архиви (втората половина на XIX век). , Македонски преглед, том:XLIII, брой:4, 2020, стр.:77-86, ISSN (print):0861-2277 2020
3 Тина Георгиева, Россия и болгарская общность в Салониках во второй половине XIX в. (по материалам консульских донесений). , Славянский мир в третьем тысячелетии , vol:14 , issue:3-4, 2019, pages:7-22, ISSN (print):2412-6446, doi:DOI: 10. 31168/2412-6446.2019.14.3-4., (РИНЦ) 2019
4 Тина Георгиева, Една неюбилейна конференция в чест на 140-годишния юбилей, История, том:XXVI, брой:2, 2018, стр.:217-218, ISSN (print):0861-3710, ISSN (online):1314-8524, Ref 2018
5 Tina Georgieva, LES CONSULS RUSSES DANS LES BALKANS: VECTEURS OU CRÉATEURS DE LA POLITIQUE OFFICIELLE AU COURS DE LA SECONDE MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE., “Etudes Balkaniques-Cahiers Pierre Belon”., vol:XXII, issue:1, 2017, pages:189-206, ISSN (print):1260-2116 2017
6 Tina Georgieva, Ideja Slovanske enotnosti v Rusiji – interpretacije in razvoj v 19. Stoletju. , Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplini. Vpogledi 15. Ljubljana 2016, брой:15, 2016, стр.:121-141, ISSN (print):2350-5656 2016
7 Тина Георгиева, Kwestia polska a misja Rosji wśród Sƚowian. ISSN 1644-857X. e-ISSN 2450-7660., Przegląd Nauk Historycznych, том: XIV, брой:2, 2015, стр.:239-254, Ref 2015
8 Tina Georgieva, The Idea of Slavic Unity in Russia – Interpretations and Evolutions during the 19th Century, Etudes Balkaniques, брой:3, 2015, стр.:85-110, ISSN (print):0324-1645, Ref 2015
9 Тина Георгиева, Эволюция научных оценок русского консерватизма XIX века. ISSN 2079-8784., Электронный научно-образовательный журнал «История», том:6, брой:9 (42), 2015, doi:10.18254/S0001260-5-1 2015
10 Тина Георгиева, Инакомислещите и властта в имперска Русия през 19 в. ISSN 1311-0144, Историческо бъдеще, брой:1-2, 2014, стр.:73-92 2014
11 Тина Георгиева, Русский взгляд на войну 1877-1878 г. ISSN 0324-1645., Etudes Balkaniques, брой:3, 2014, стр.:40-58, Ref 2014
12 Tina Georgieva, Le schisme Bulgaro-Grek dand le idees dе Constantin Leontiev. ISSN 0324-1645., Etudes Balkaniques,, брой:3, 2010, стр.:92-107 2010
13 Tina Georgieva, The Crimean War and the Fate of the Balkan Peoples in Russian Public Opinion. ISSN 0354-1645., Etudes Balkaniques, брой:4, 2007, стр.:55-65 2007
14 Тина Георгиева, Идеята за славянска федерация в плановете на Кирило-Методиевското общество в Русия. ISSN 0861-3710., История, том: XII, брой:1, 2004, стр.:42-52 2004
Статия в поредица
Тина Георгиева, Никита Гусев, Татьяна Волокитина, Петр Искендеров, Марина Фролова, Константин Никифоров, Ольга Агансон, Юра Константинова, Ольга Петрунина, Ксения Мельчакова, Памятник Александру II в Софии – история создания, Славяне и Россия, vol:Россия: взгляд на Балканы. XVIII–ХХI вв. К 100-летию со дня рождения И.С. Достян., editor/s:С.И. Данченко, Publisher:Москва, Институт славяноведения РАН, 2021, pages:383-398, ISSN (print):2618-8570, ISBN:978-5-7576-0454-1, doi:DOI 10.31168/2618-8570.2021, Ref, др. 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Тина Георгиева, "Бессмертный полк" и възродената памет за войната, Войната за историята. 75 години от края на Втората световна войнаю, редактор/и:Искра Баева, издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски", 2023, стр.:183-197, ISBN:978-954-07-5670-7 2023
2 Албен Симова, Линда Иванова, Анелия Стоянова, Любомир Кръстев, Божин Дончев, Надя Манолова-Николова, Владимир Терзиев, Тина Георгиева, Калина Босева, Сифилисът в Руската империя - проблеми и търсене на решения. , ОтЧерната смърт до холерата. Борбата срещу епидемиите в историческа перспектива XIV-XIX в. , редактор/и:А. Симова, А. Стоянова, Л. Кръстев, издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски", 2023, стр.:122-137, ISBN:978-954-07-5637-0 2023
3 Тина Георгиева, Любомир Кръстев, Албена Симова, Руският поглед към Европа – между обожанието и отрицанието, Ранномодерна Европа. Граници и противоречия., издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски", 2022, стр.:133-144, ISBN:978-954-07-5425-3. 2022
4 Тина Георгиева, Between Orthodoxy and Slavdom – Russian Policy in the Balkans (Second Half of the 19th Century), Greeks and Bulgarians. Parallels and Intersections in History and Culture., editor/s:Yura Konstantinova, Eleonora Naxidou, Publisher:Institute of Balkan Studies & Centre of Thracology, Faber Publishing House, 2021, pages:193-206, ISBN:ISBN 978-619-7179-21-7 2021
5 Тина Георгиева, Журнал „Казакия“ (София) и колаборационизм Казаков-„Самостийников“, Трагические страницы европейской истории: движения сопротивления и коллаборационизм с нацисткой Германией в годы Второй мировой войны., editor/s:Махач М. Вагабов, Publisher:Московский Политех, 2021, pages:214-220, ISSN (online):978-5-2760-2652-7, Ref 2021
6 Тина Георгиева, Атонското монашество през погледа на руските пътешественици, Пресечни точки. Юбилеен сборник в чест на проф. Ирина Колева. , редактор/и:Виолета Коцева. , издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски", 2019, стр.:271-286, ISBN:978-954-07-4873-3 2019
7 Тина Георгиева, Руските консули на Балканите - проводници или творци на официалната политика (втората половина на XIX в.), С поглед към света и България. Сборник в чест на проф. д-р Костадин Грозев. чрин в , редактор/и:Евгения Калинова, издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски", 2019, стр.:27-39, ISBN:978-954-07-4759-0 2019
8 Тина Георгиева, Руският консерватизъм на XIX в. Историографски прочит, Краят на студената война и европейската интеграция/дезинтеграция през 90-те години на XX в. , издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски", 2019, стр.:297-309, ISBN:978-954-07-4609-8 2019
9 Тина Георгиева, Войната 1877-1878 г. в картините на Василий Верещагин, Балканите и Европа в Източната криза 1875-1881 г. , редактор/и:Пламен Митев, Тина Георгиева, издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски", 2018, стр.:398-412, ISBN:978-954-07-4653-1 2018
10 Тина Георгиева, Память об Александре II в монументальном искусстве Болгарии., Александр II: два века в памяти России (1818-2018). , издателство:издательство РГПГУ им. А.И. Герцена, 2018, стр.:421-424, ISBN:978-5-8064-2638-4 2018
11 Тина Георгиева, Априлското въстание и руското обществено мнение. , Априлското въстание 1876 г. в съдбата на българския народ. , издателство:ИК "Оборище", Панагюрище., 2017, стр.:271-282, ISBN:978-954-6820 2017
12 Тина Георгиева, Русское общество и война 1877-1878 г. ISBN 978-619-7084-36-8., Фабрика за история. Том III. Войни, революции, памет, издателство:София, "Камея груп", 2017, стр.:61-72 2017
13 Тина Георгиева, Антигерманските настроения в Русия – корени и прояви. ISBN 978-954-07-4205-2., Първата световна война век по-късно, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:202-214 2016
14 Тина Георгиева, Руският консерватизъм и проблемът Изток-Запад. ISBN 978-954-07-4074-4., Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на проф. Мария Радева, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:223-233 2016
15 Tina Georgieva, The Young Turks Revolution and the Changes in Russia`s Balkan Policy. ISBN 978-975-428-542-0., The Young Turk Revolution and Ethnic Groups in the Balkans“, издателство: The ISIS Press, Istanbul, 2015, стр.:107-116 2015
16 Τινα Γκεοργκίεβα, Η εικόνα του Τσάριγραντ (Κωνσταντινούπολης) στη ρωσική κοινωνία κατά τον 19ο αι. ISNB 978-960-524-437-8., Τα Βαλκάνια εκσυγχρονισμός, ταυτότητες, ιδέες., издателство:Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2014, стр.:675-690 2014
17 Тина Георгиева, Литература и политика: сблъсъкът „свое“ – „чуждо“ в оценката на руските писатели. ISBN 978-954-411-198-1., Класика и канон в руската литература, издателство:София, "Факел", 2013, стр.:109-118 2013
18 Тина Георгиева, България и Балканите в руските обществени представи през 30-50-те години на 19 в. ISBN 978-954-322-544-6., Българското възрожденско общество – проблеми, борби и постижения. Сборник в чест на проф. Маждракова, издателство:София, академично издателство "Марин Дринов", 2012, стр.:371-382 2012
19 Тина Георгиева, Мисията на Русия във възгледите на Константин Леонтиев., Русия, Европа и светът., издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски", 2012, стр.:96-104, ISBN:978-954-07-30615 2012
20 Тина Георгиева, Полският препъни-камък в славянската мисия на Русия. ISBN 978-954-8191-19-7., Провалите в историята. Кюстендилски четения 2010, 2012, стр.:153-167 2012
21 Тина Георгиева, Българо-гръцката схизма в представите на Константин Леонтиев., Гърция, България, Европа. Културно-исторически връзки в Ново време, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2011, стр.:264-275, ISBN:978-654-07-3252-7 2011
22 Тина Георгиева, Образът на Цариград (Константинопол) в руското общество през XIX в., Балканите. Модернизация, идеи, идентичности, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"., 2011, стр.:639-653, ISBN:978-954-92231-8-7 2011
23 Тина Георгиева, България, славяните и Русия във възгледите на Михаил Погодин. ISBN 978-954-9445-09-1. , Русия и България между "филството" и "фобството" , издателство:София, ИФ-94, сдружение Анамнезис, 2009, стр.:39-58 2009
24 Тина Георгиева, Изток-Запад в руската обществена мисъл от първата половина на XIX в. ISBN 954-953-68-74., Проблемът Изток-Запад. Историческа перспектива, издателство:Парадигма, 2003, стр.:396-405 2003
Студия в научно списание
Tina Georgieva, The Free Cossacks and their Activities in Bulgaria (1930s), Etudes Balkaniques, vol:LVIII, issue:4, 2022, pages:553-575, ISSN (print):0324-1645, ISSN (online):2534-8574, Ref, Web of Science 2022
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Надя Данова, Елеонора Наксиду, Румяна Прешленова, Росица Стоянова, Юра Константинова, Стаматия Фотияду, Тина Георгиева, Калина Пеева, Комитет „Цар Освободител Александър II“: памет и политика. , Русия: погледи от Балканите (XIX – XX в.)., редактор/и:Т. Георгиева, Ю. Константинова, издателство:ИБЦТ-БАН, Фабер, 2023, стр.:225-271, ISBN:978-619-7179-34-7 2023
2 Tina Georgieva, Russian Politics and the Bulgarians in Salonica, Salonica=Solun-Thessaloniki: the Bulgarian traces , editor/s:Rossitsa Gradeva. Yura Konstantinova, Publisher:The ISIS Press, 2022, pages:255-278, ISBN:978-975-428-683-0 2022
3 Тина Георгиева, Идеята за славянска общност в Русия и нейната еволюция през XIX век. , Русия между Изтока и Запада: политика, идеология, дипломация , редактор/и:И. Баева, Т. Георгиева, издателство:Университетско издателство Св. Климент Охридски", 2022, стр.:37-61, ISSN (print):978-954-07-5347-8, ISSN (online):978-954-07-5404-8 pdf 2022
4 Тина Георгиева, Българската национална революция и образът на българите в руското общество 1870-1880-те години. ISBN 978-619- 7084-38-2., Фабрика за история. Том II. Публична история. Събития. Памет. , издателство:София, "Камея груп", 2017, стр.:74-85 2017
Съставителска дейност
1 Юра Константинова, Надя Данова, Рая Заимова, Румяна Прешленова, Тина Георгиева, Йордан Желев, Елмира Василева, Гергана Дончева, Ивайло Начев , Маламир Спасов, Солун и българите: история, памет, съвремие, ISBN:978-619-00-0761-6, Фабер, София, Ref, Рецензирано 2019
2 Олег Леонов, Румяна Михнева , Тина Георгиева, Пламен Митев, Валери Колев, Освобождение Болгарии. Лики Войны и Памяти.(К 140-летию окончания Русско-турецкой войны 1877 - 1878). , ISBN:978-5-6040157-4-2, Фонд "Русские витязи", Москва 2018
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Тина Георгиева, Делото Вера Засулич (1878) - катастрофа на новия съд или бедствие за правосъдната система в Русия 2023
2 Присъствие, Тина Георгиева, Правосъдие под прицел: съдът със съдебни заседатели в Русия (втората половина на XIX век) 2023
3 Секционен доклад, Тина Георгиева, Чия е тази песен (и за руската връзка в появата на македонизма) 2022
4 Секционен доклад, Тина Георгиева, Сифилисът в Руската империя -проблеми и решения. 2022
5 Секционен доклад, Тина Георгиева, Идеята за казашка нация: търсене на национална интеграция или на политическа дезинтеграция 2022
6 Секционен доклад, Тина Георгиева, Журнал „Казакия“ (София) и колаборационизм Казаков-„Самостийников“ 2021
7 Секционен доклад, Тина Георгиева, Движение казаков-самостийников и их деятельность в Болгарии (30-е годы XX века) 2021
8 Секционен доклад, Тина Георгиева, Руският поглед към Европа – между обожанието и отрицанието 2021
9 Секционен доклад, Тина Георгиева, "Бессмертный полк" и възродената памет за войната 2020
10 Секционен доклад, Тина Георгиева, Памятник Александру II в Софии - история создания 2020
11 Секционен доклад, Тина Георгиева, Οι ρωσικές απόψεις για τον ελληνισμό και την τύχη των Βαλκανίων στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα (Κωνσταντίν Λεόντιεφ και Νικολάι Ντανιλεύσκι) 2019
12 Секционен доклад, Тина Георгиева, Русское общество и война 1877-1878 гг. - между реальностью и мифом. 2019
13 Секционен доклад, Тина Георгиева, Войната 1877 - 1878 г. в картините на В. В. Верещагин. 2018
14 Секционен доклад, Тина Георгиева, Between the Orthodoxy and Slavdom - Russian policy in the Balkans (second half of the XIXth century) 2018
15 Секционен доклад, Тина Георгиева, Русия и българите в Солун (края на XIX -началото на XX в.) 2018
16 Секционен доклад, Тина Георгиева, Историята на един празник. Честването на 30-годишнината на руско-турската война през 1907 г. 2018
17 Секционен доклад, Тина Георгиева, Изкуството като революция (Репин, Верещагин, Лев Толстой) 2017
18 Секционен доклад, Тина Георгиева, Память о войне 1877-1878 гг. и русские памятники в Болгарии 2017
19 Секционен доклад, Тина Георгиева, Войната 1877 - 1878 г. и руското обществено мнение. 2017
20 Секционен доклад, Тина Георгиева, Меката дипломация на Русия на Балканите (втората поливина на XIX в.) 2016
21 Секционен доклад, Тина Георгиева, Априлското въстание и руското обществено мнение 2016
22 Секционен доклад, Тина Георгиева, Руската мека дипломация на Балканите и кризата в руско-българските отношения през 80-те години на XIX в. 2016
23 Секционен доклад, Тина Георгиева, Руският спомен за Атон 2016
24 Секционен доклад, Тина Георгиева, Эволюция исторических оценок о русском консерватизме XIX-го века 2015
25 Секционен доклад, Тина Георгиева, Антигерманските настроения в Русия - корени и прояви 2014
26 Секционен доклад, Тина Георгиева, Руският поглед към войната 1877-1878 г. 2013
27 Секционен доклад, Тина Георгиева, Руските представи за Балканите -между идеологията и политиката 2013
28 Секционен доклад, Тина Георгиева, Литература и политика: сблъсъкът "свое" - "чуждо" в оценката на руските писатели 2012
29 Секционен доклад, Тина Георгиева, Списание "Казакия" и идиеята за казашка нация" 2012
30 Секционен доклад, Тина Георгиева, Полският препъни-камък в славянската мисия на Русия 2010
31 Секционен доклад, Тина Георгиева, Мисията на Русия във възгледите на Константин Леонтиев 2009
32 Секционен доклад, Тина Георгиева, The Young Turk Revolution and the Changes in Russian Balkan Policy 2008
33 Секционен доклад, Тина Георгиева, Изток-Запад в руската обществена мисъл от първата половина на XIX в. 2002
Участие в редколегия
1 Тина Георгиева, Болгарская русистика, Участие в редколегия 2023
2 Тина Георгиева, Албена Симова, Любомир Кръстев, Ранномодерна Европа. Граници и противоречия, Участие в редколегия 2022
Учебно помагало
Ангел Николов, Тина Георгиева, Йоанна Бенчева, Русия, Атон и Рилският манастир (IX - началото на XX в.). Сборник документи. Съставителство, превод и коментар , ISBN:978-954-8536-21-9., Фондация "Българско историческо наследство" , София 2016