Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Неда Балканска

Researcher ID (Web of Science):AAM-1901-2021

ORCID ID:0000-0002-0546-1442
Глава от книга
1 Неда Балканска, Анна Трошева-Асенова, Галя Георгиева- Дървеничарска, Стратегии, подходи, методи, форми за работа в детската градина и училището при деца и ученици със слухови нарушения. В "Приобщаващо образование", УИ "Св. Кл. Охридски", Рецензирано 2024
2 Пенка Шапкова, Неда Балканска, Мира Цветкова, Анна Трошева-Асенова,, Милен Замфиров, Маргарита Томова,, Славина Лозанов, Калоян Дамянов, Специална педагогика, ISBN:ISBN : 978-954-07-5733-9, СУ " Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
Глава от монография
1 Неда Балканска, Адаптиране на педагогическия подход към ученици със специални образователни потребности в общообразователната класна стая.Форми на работа. Същност и значение на съвместните дейности. в колективна монография "Специална педагогика", ISBN:978-954-07-5733-9, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Неда Балканска, Класификации на деца и ученици с увреден слух. Характеристики на отделните групи деца със слухови нарушения. в колективна монография "Специална педагогика", ISBN:978-954-07-5733-9, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2023
3 Мира Цветкова-Арсова, Неда Балканска, Концепция за приобщаващо образование. Развитие на идеята – интеграция, включване, приобщаване. Дефиниция и понятиен апарат. В колективна монография "Приобщаващо образование", УИ Св. Кл. Охридски, София, стр. 17-30., Рецензирано 2023
4 Неда Балканска, Пенка Шапкова, Особености на ранната интервенция при деца със специални образователни потребности. в колективната монография "Специална педагогика", ISBN:978-954-07-5733-9, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2023
5 Неда Балканска, Пенка Шапкова, Ролята на семейството и ключови компетенции за работа с родители на деца и ученици със специални образователни потребности. в колективна монография "Специална педагогика", ISBN:978-954-07-5733-9, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2023
6 Неда Балканска, Специфика и особености в учебния процес при деца и ученици с нарушен слух.Същност и цели на специалните учебни предмети.Адаптиране на образователната среда и на педагогическия подход в приобщаващото училище. в колективна монография "Специална педагогика", ISBN:978-954-07-5733-9, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2023
7 Неда Балканска, Анна Трошева-Асенова, Галя Георгиева-Дървеничарска, Стратегии, подходи, методи, форми за работа в детската градина и училището при деца и ученици със слухови нарушения. В "Приобщаващо образование", УИ "Св. Кл. Охридски", София, Рецензирано 2023
Дисертация д-р
Неда Златинова Балканска, Граматическа компетентност на глухите деца от начална училищна възраст, СУ "Св. Кл. Охридски", ФНПП, Катедра Специална педагогика, Ръководител:проф. д-р Енчо Герганов 2002
Друго (научно-популярни и др. под.)
Катерина Караджова, Монтесори методът и приобщаващата образователна среда (рецензия), сп. Педагогика, кн. 3 2021
Книга
1 Неда Балканска, Славина Лозанова, Катя Дионисиева, Методическо ръководство за обучение по български жестов език в предучилищна и начална училищна възраст, ISBN:ISBN: 978-954-8973-32-8, МОН, София, Рецензирано 2020
2 Неда Балканска, Славина Лозанова, Катя Дионисиева, Методическо ръководство за обучение по български жестов език в предучилищна и начална училищна възраст, ISBN:ISBN: 978-954-8973-32-8, МОН, София, Рецензирано 2020
3 Неда Балканска, Галя Георгиева, Благовесна Йовкова, Книга за учителя (по Произношение за I клас за ученици с увреден слух), ISBN:978-954-01-3041-5, Просвета, София 2014
4 Неда Балканска, Книга за учителя (по Развитие на речта за II клас за ученици с увреден слух), ISBN:978-954-01-3034-9, Просвета, София 2014
5 Неда Балканска, Анна Асенова-Трошева, Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда-от научните достижения към практическите решения, Феномен, София, Рецензирано 2014
6 Неда Балканска, Галя Георгиева, Благовесна Йовкова, Севделина Джонгарска, Произношение за 1. клас за ученици с увреден слух, ISBN:978-954-01-3031-6, Просвета, София, Рецензирано 2014
7 Неда Балканска, Петя Андреева, Развитие на речта за I клас за ученици с увреден слух, ISBN:978-954-01-3025--5, Просвета, София, Рецензирано 2014
8 Неда Балканска, Петя Андреева, Севделина Джонгарска, Развитие на речта за II клас за ученици с увреден слух, ISBN:978-954-01-3027-9, Просвета, София, Рецензирано 2014
9 Неда Балканска, Петя Андреева, Севделина Джонгарска, Развитие на речта за III за ученици с увреден слух, ISBN:978-954-01-3033-0, Просвета, София, Рецензирано 2014
10 Неда Балканска, Галя Георгиева, Благовесна Йовкова, Севделина Джонгарска, Учебна тетрадка по Произношение за I клас за ученици с увреден слух, ISBN:978-954-01-3032-3, Просвета, София, Рецензирано 2014
11 Неда Балканска, Петя Андреева, Учебна тетрадка по развитие на речта за I клас за ученици с увреден слух, ISBN:978-954-01-3026-2, Просвета, София, Рецензирано 2014
12 Неда Балканска, Петя Андреева, Севделина Джонгарска, Учебна тетрадка по развитие на речта за II клас за ученици с увреден слух, ISBN:978-954-01-3028-6, Просвета, София, Рецензирано 2014
13 Неда Балканска, Петя Андреева, Севделина Джонгарска, Учебна тетрадка по Развитие на речта за III клас за ученици с увреден слух, ISBN:978-954-01-3034-7, Просвета, София, Рецензирано 2014
14 Неда Балканска, Анна Трошева, Наръчник за работа с ученици с увреден слух в интегрирана среда 2012
15 Неда Балканска, Кохлеарната имплантация в детска възраст-приложение, рехабилитация, обучение, ISBN:975-954-326-088-1, COBISS.BG-ID - 1292657380, Парадигма, Рецензирано 2009
16 Катерина Караджова, Неда Балканска, Стъпала, които ще ти помогнат да се защитиш от бедствие (дидактично помагало, предназначено за деца със СОП) , Рецензирано 2009
Монография
1 Неда Балканска, Монтесори методът и приобщаващата образователна среда-научни положения, терапевтични техники и съвременни перспективи, ISBN:978-954-549-144-3, Феномен, София, Рецензирано 2020
2 Неда Балканска, Анна Трошева-Асенова, Приобщаване на детето с увреден слух в образователната среда - от научните доказателства към практическите решения, ISBN:978-954-549-109-2, ИК "Феномен", София, Рецензирано 2014
3 Неда Балканска, Кохлеарната имплантация в детска възраст-приложение, рехабилитация, обучение, ISBN:978-954-326-088-1, Парадигма, софия, Рецензирано 2009
Научен проект
1 Неда Балканска, Национална програма „Разработване на учебни помагала и методически ръководства, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и учебни комплекти“, Член, 2020
2 Неда Балканска, Научен проект за организиране на Юбилейна научна конференция с международно участие „Научни и практически аспекти на приобщаващото образование“, посветена на 130 годишнината от създаването на СУ“ , Член, , Номер на договора:договор № 80-10-45 2017
3 Неда Балканска, Подкрепа за равен достъп и личностно развитие, Член, , Номер на договора:номер на договора: BG05M20P001-3.003-0001 201 2014
4 Неда Балканска, Включващо обучение, Член, мон, Номер на договора:BG051PO001-4.1.07 2014
5 Неда Балканска, Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски Университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, Член, ЕСФ, Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0011 2012
6 Неда Балканска, Проект на община Бургас на тема: Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности. , Член, , Номер на договора:№ BG051PO001-4.1.04 2012
7 Неда Балканска, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“- „В хармония със себе си и света", Член, , Номер на договора:договор №BG051РО001-4.1.04 2011
8 Неда Балканска, Подавам ти ръка-интерактивен модел интегрирано и включващо обучение на ученици със специални и образователни потребности, Член, EСФ, Номер на договора:BG051PO001-4.1.04-0035 2010
Научно ръководство
1 Неда Балканска, Модели за формиране на синтактична компетентност при ученици с увреден слух от начална училищна възраст, дисертация д-р:Таня Георгиева 2017
2 Неда Балканска, Взаимодействие на глухите деца с техните съученици и учители в общообразователната среда, дипломна работа:Константинос Магалиос 2013
3 Неда Балканска, Глухите хора и писмената реч: Влияние на Знаковия език върху четивната компетентност, дипломна работа:Хайдо Алефанту 2013
4 Неда Балканска, Идиомите в Гръцкия Знаков Език и влиянието им върху комуникативната компетентност на изучаващите Знаков език, дипломна работа:Маргарита Лампади 2013
5 Неда Балканска, Особености на Слухово-речевата терапия при деца със слухови нарушения, дипломна работа:Константина Псимену 2013
6 Неда Балканска, Съвременни тенденции в обучението на децата с увреден слух, дипломна работа:Екатерина Папайоану 2013
7 Неда Балканска, Технологиите в обучението на децата със СОП , дипломна работа:Григорис Гяковис 2013
8 Неда Балканска, Технологиите в специалното обучение на децата с увреден слух, дипломна работа:Василис Цукалас 2013
9 Неда Балканска, Чуждоезикова компетентност при лица с увреден слух, дипломна работа:Константия Пицари 2013
10 Неда Балканска, Алтернативни методи в преподаването на Гръцкия знаков език, дипломна работа:Марина Константинос Даска 2012
11 Неда Балканска, Децата със слухови нарушения в интегрирана образователна среда, дипломна работа:Деспина Теодориду 2012
12 Неда Балканска, Жестовият език в социалната среда на хората със слухови нарушения, дипломна работа:Василики Кслагра 2012
13 Неда Балканска, Значение на знаковия език за формирането на социалните способности при децата с увреден слух, дипломна работа:София Пагони 2012
14 Неда Балканска, Изкуството в обучението на децата с увреден слух, дипломна работа:Елени Ханцопулу 2012
15 Неда Балканска, Образователната система в Гърция за децата с увреден слух от срудна и горна училищна възраст (адекватност на системата и подготовка на учителите), дипломна работа:Параскеви Панагиотис Евстатиу 2012
16 Неда Балканска, Особености на обучението по математика при децата с увреден слух, дипломна работа:Йоанна Статопулу 2012
17 Неда Балканска, Особености на овладяването на езика от децата с увреден слух, дипломна работа:Николета Спиридопулу 2012
18 Неда Балканска, Особености на ограмотяването при деца със слухови нарушения, дипломна работа:Хрисула Атанасиос Ксуверуди 2012
19 Неда Балканска, Психо-социални перспективи за развитие на глухите деца в разнообразна образователна среда, дипломна работа:Зои Калели 2012
20 Неда Балканска, Равнище на четивните способности при хората с увреден слух, дипломна работа:Василики Куфопулу 2012
21 Неда Балканска, Рисуването в обучението децата с увреден слух от начална училищна възраст, дипломна работа:Спирос Арменяку 2012
22 Неда Балканска, Социални, културни и психологически аспекти на общността на глухите хора, дипломна работа:Деспина Никопулу 2012
23 Неда Балканска, Съвременните технологии в социалния живот на глухите хора, дипломна работа:Мария Арменяку 2012
24 Неда Балканска, Същност на слухово-речевата терапия при деца с кохлеарна имплантация, дипломна работа:Евангелия Гигекулу 2012
25 Неда Балканска, Технологиите в интегрираното обучение на ДУС, дипломна работа:Екатерини Ксилагра 2012
Редактор на сборник
1 Неда Балканска, Образование и изкуство: традиции и песпективи, Редактор на сборник 2022
2 Неда Балканска, Развитие на приобщаващото образование в България- 15 години по-късно, Редактор на сборник 2022
Статия в научно списание
1 Неда Балканска, Славина Лозанова, Методическо ръководство за обучение по български жестов език в предучилищна и начална училищна възраст, Жестов език и билингвизъм, issue:1, 2021, pages:26-84, ISSN (online):ISSN: 2738-8433 2021
2 Неда Балканска, ФУНКЦИОНАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И ПРАКТИЧЕСКИ ТЕХНИКИ ЗА УСПЕШНОТО ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА С УВРЕДЕН СЛУХ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА , Педагогика, том:90, брой:8, 2018, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540, Ref 2018
3 Неда Балканска, Зои Калели, SOCIAL INTEGRATION OF HEARING IMPAIRED CHILDREN IN DIFFERENT EDUCATIONAL PLACEMENTS , FINE (Formal, Informal and Natural Education) Journal , брой:1, 2014, стр.:79-101, ISSN (print):2367-6019, MSc 2014
4 Неда Балканска, ТЕНДЕНЦИИ В СПЕЦИАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА С УВРЕДЕН СЛУХ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ, Професионално образование, том:16, брой:6, 2014, ISSN (print):1314-555X, ISSN (online):1314-85667, Ref, др. 2014
5 Неда Балканска, ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТУДЕНТИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ , Списание на Софийски университет за образователни изследвания, брой:1, 2013, ISSN (online):1314-8753 2013
6 Неда Балканска, УНИВЕРСАЛЕН ДИЗАЙН И РЕСУРСИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ СЪС СОП, Специална педагогика, брой:2, 2013, стр.:5-14, ISSN (print):1310-7003 2013
7 Неда Балканска, Дейността на Венелин Иванов-научно-практически и обществени приноси за хората с увреден слух, Специална педагогика, брой:декември, 2012, стр.:75-83, ISSN (print):1310-7003 2012
8 Неда Балканска, Методи за развитие на слуховото възприятие и речта при децата с увреден слух, Педагогика, брой:6, 2007, стр.:36-55, ISSN (print):0861-3982 2007
9 Неда Балканска, Методи за обучение по четене при глухите деца, Специална педагогика, брой:януари, 2005, стр.:49-64, ISSN (print):1310-7003 2005
10 Неда Балканска, Оптимизиране на училищната среда при интегрирането на деца с увреден слух, Педагогика, брой:3, 2005, ISSN (print):0861-3982 2005
11 Неда Балканска, Форми на взаимодействие между специалистите и родителите на деца с увреден слух, Педагогика., брой:11, 2004, стр.:64-74, ISSN (print):0861-3982 2004
12 Неда Балканска, Синтактична компетентност на глухите деца от начална училищна възраст, Педагогика, брой:2, 2003, стр.:41-57, ISSN (print):0861-3982 2003
13 Неда Балканска, Морфологична компетентност на глухите деца от начална училищна възраст (образуване на множествено число на съществителните имена), Педагогика,, брой:4, 2002, стр.:49-67, ISSN (print):0861-3982 2002
14 Неда Балканска, Морфологична компетентност на глухите деца от начална училищна възраст (съгласуване по род на съществителните и прилагателните имена ), Педагогика, брой:7, 2002, стр.:45-54, ISSN (print):0861-3982 2002
15 Неда Балканска, Основни принципи на езиковото обучение в училищата за деца с увреден слух , Педагогика, брой:5, 2001, ISSN (print):0861-3982, doi:78-83 2001
16 Неда Балканска, Особености на синтактичния компонент на граматиката при глухите деца , Педагогика, брой:4, 1999, стр.:63-68, ISSN (print):0861-3982 1999
17 Неда Балканска, Характеристика на морфологичния компонент от граматиката при глухите деца , Педагогика, брой:3, 1999, стр.:92-99, ISSN (print):0861-3982 1999
18 Неда Балканска, Емоционален дисбаланс на родителите на деца с увреден слух при установяване на диагнозата , Дом,дете, детска градина, брой:4, 1998, стр.:69-74, ISSN (print): 1310-0580 1998
19 Неда Балканска, Ранното въздействие – предпоставка за преодоляване на комуникативните нарушения при децата с увреден слух, Педагогика , брой:6-7, 1998, стр.:103-111, ISSN (print):0861-3982 1998
20 Неда Балканска, Слухово-речеви деформации - ранно откриване и компенсация, Отворено образование : опит, изследвания, новости. , том:VI, брой: 3 , 1998, ISSN (print): 0861-0738, doi: с. 115-121 1998
21 Неда Балканска, Слухо-речева стимулация при децата с увреден слух в най-ранно детство , Дом,дете, детска градина, брой:2, 1998, стр.:79-86, ISSN (print):1310-0580 1998
22 Неда Балканска, Съвременни подходи за оптимизиране на слуховото възприятие при деца и лица с увреден слух, Педагогика , брой:11-12, 1998, стр.:83-89, ISSN (print):0861-3982 1998
23 Неда Балканска, Условия за оптимално сътрудничество между специалистите и родителите на деца с увреден слух, Педагогика,, брой:4, 1998, стр.:32-41, ISSN (print):0861-3982 1998
24 Неда Балканска, Условия за оптимално сътрудничество между специалистите и родителите на деца с увреден слух, Педагогика., брой:4, 1998, Ref 1998
25 Неда Балканска, Въвеждане на родителите на деца с увреден слух в терапевтичната работа , Педагогика , том:2, 1997, стр.:24-28, ISSN (print):0861-3982 1997
26 Неда Балканска, Етапи на овладяване на езика., ,Специална педагогика , брой:юни, 1997, стр.:36-45, ISSN (print):1310-7003 1997
27 Неда Балканска, Развитие на слуховото възприятие при деца с увреден слух, Специална педагогика , брой:декември, 1997, стр.:22-31, ISSN (online):1310-7003 1997
28 Неда Балканска, Теории за овладяването на езика, Сп. Стратегии на образователната и научната политика, брой:3, 1997, стр.:52-58, ISSN (print):1310-0270 1997
29 Неда Балканска, Теорията на Л. С. Виготски - оптимистичен модел за възпитание на детето с увреден слух , Педагогика, том:VII, брой:3, 1997, стр.:45-47, ISSN (print): 0861-3982 1997
30 Неда Балканска, Формиране на ранни комуникативни способности при децата с увреден слух. , Педагогика , брой:8/9 , 1997, стр.:30-41, ISSN (print):0861-3982 1997
31 Неда Балканска, Възрастова динамика на съдържанието и структурата на междуличностните отношения на слабочуващите ученици от средна и горна училищна възраст , Специална педагогика, брой:1, 1996, стр.:26-32, ISSN (print):1310-7003 1996
32 Неда Балканска, Ролята на родителите за развитието на децата с увреден слух, Педагогика , брой:бр.4, 1996, стр.:55-62, ISSN (print):0861-3982 1996
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Неда Балканска, Оптимизиране на процесите по приобщаване на децата от предучилищните заведения в духа на Монтесори педагогиката., Предучилищното образование в България в перспективата на международния педагогически опит., редактор/и:проф. дн. Юлия Дончева, издателство:Регионална библиотека "Любен Каравелов"- Русе, 2023, стр.:100-107, ISBN:978-619-7404-47-0 2023
2 Неда Балканска, Практически аспекти на езиковата терапия-овладяване на личните местоимения от децата с увреден слух от начална училищна възраст., Логопедията с поглед към бъдещето., редактор/и:доц. Катерина Щерева, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2023, стр.:349-358, ISBN:978-954-07-5839-8 2023
3 Неда Балканска, Приобщаващото образование-пътуване или дестинация, Развитие на приобщаващото образование в България-15 години по-късно, 2022, стр.:207-214, ISBN:978-954-07-5532-8 2022
4 Неда Балканска, Славина Лозанова, Жестовата компетентност в съвременните условия на обучение в предучилищна и начална училищна възраст, Образование и изкуства:традиции и песпективи, 2021, стр.:351-363, ISSN (online):2738-8999 2021
5 Неда Балканска, Славина Лозанова, Жестовата компетентност в съвременните условия на обучение в предучилищна и начална училищна възраст, „Образование и изкуства: традиции и перспективи“, editor/s:Маргарита Крумова, Publisher:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2021, ISSN (online):ISSN 2738-8999 2021
6 Неда Балканска, Функционална оценка на комуникативните и езикови способности на деца и ученици със специални образователни потребности и множество нарушения, „ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВА: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ“, Publisher:Университетско издателство "СВ. Климент Охридски", 2020, ISSN (print):под печат 2020
7 Неда Балканска, Основни подходи и модели на съвместното преподаване в приобщаващата образователна среда., Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование, editor/s:Николай Бонев, 2019, pages:64-72, ISBN:978-619-7534-12-2 2019
8 Неда Балканска, Съвременни тенденции в приобщаването на децата с увреден слух в общообразователната среда, Научни и практически аспекти на приобщаващото образование, редактор/и:проф. Цв. Ценова, проф. М. Цветкова- Арсова, проф. К. Караджова, доц. Н. Балканска, издателство:Феномен, 2018, ISBN:978-954-07-4541-1 2018
9 Неда Балканска, Практически аспекти за формиране на морфорогична компетентност при деца с увреден слух от начална училищна възраст, Интердисциплинарни логопедични практики, редактор/и: Виолета Боянова, Живка Винарова, 2016, ISBN:978-954-535-863-0 2016
10 Неда Балканска, Анна Трошева, Адекватните родителски нагласи - предпоставка за успешна слухово-речева рехабилитация при деца след кохлеарна имплантация, Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, редактор/и:Сийка Чавдарова-Костова, Яна Рашева-Мерджанова, Румяна Пейчева-Форсайт, Бончо Господинов, издателство:Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 2015, стр.:681-689, ISBN:978-954-07-3937-3 2015
11 Неда Балканска, Практически аспекти на езиковата терапия при деца със слухови нарушения, Много езици, много култури-една комуникация. Езикови нарушения, редактор/и:под печат, 2014, стр.:11-17, ISBN:978-954-92928-2-4 2014
12 Неда Балканска, Практически аспекти на езиковата терапия при деца със слухови нарушения (авторска методика за овладяване на предлозите), Годишник на Шуменския Университет "Епископ Константин Преславски" том XVII D Образователни технологии, редактор/и:доц. д-р Евгения Иванова, издателство: Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", 2013, стр.:391-397, ISBN:1314-6769 2013
13 Неда Балканска, Анна Трошева, Отношение на родители и специалисти към алтернативните средства за комуникация и терапия при деца с увреден слух и чуващи деца , Ранно детско развитие, редактор/и:проф. д-р Толя Стоицова, проф. д-р Юлияна Стоянова и др., издателство:СпийдНет Бг, 2011, стр.:160-174, ISBN:978-954-91923-8-4 2011
14 Неда Балканска, Специфика на овладяването на синтактичните структури при децата с увреден слух. , Ранно детско развитие, редактор/и:проф. д-р Толя Стоицова, проф. д-р Юлияна Стоянова и др., издателство:СпийдНет Бг, 2011, стр.:174-190, ISBN:978-954-91923-8-4 2011
15 Неда Балканска, Формирането на четивни способности като част от пост оперативната терапия при деца с кохлеарна имплантация, Слушам и говорим, издателство:Ниш, 2011 2011
16 Неда Балканска, Приносът на проф. дпн Дечо Денев в обучението на децата с увреден слух, 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев. 25 години ФНПП: Теория и практика на специалната педагогика и логопедията, 2010, стр.:23-29, ISBN:978-954-549.094-1 2010
17 Моника Борисова-Богданова, Неда Балканска, Анна Трошева-Асенова, Социална работа с лица с увреден слух. Обучение на социални работници по жестомимична реч., Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник, редактор/и:доц. д-р Л. Стракова, гл. ас. д-р Р. Симеонова, издателство:Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", 2009, стр.:237-251, ISBN:978-954-07-2859-9 2009
18 Неда Балканска, Дискусионни аспекти на интеграцията и рехабилитацията на деца с увреден слух. , „Съвременни тенденции в специално-педагогическата и логопедична терминология” , 2007, ISBN:978-954-775-872-8 2007
19 Неда Балканска, Приложение на техническите средства в рехабилитацията и обучението на деца с увреден слух. , Приемственост и и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика., редактор/и:доц. д-р Б. Ангелов, доц. д-р Здр. Лалчев, 2007, стр.:837-845, ISBN:978-954-8846-02-8 2007
20 Неда Балканска, Актуални проблеми на рехабилитацията и обучението на децата с увреден слух, Подготовка на учители и специални педагози в навечерието на европейската интеграция, 2006 2006
21 Неда Балканска, Значението на тактилните апарати за речевата терапия на децата с увреден слух, Осигуряване и оценяване качеството на обучение, редактор/и:доц. д-р Здравко Лалчев, 2005 2005
Студия в научно списание
1 Неда Балканска, Славина Лозанова, Методическо ръководство за обучение по български жестом език в предучилищна и начална училищна възраст, Жестов език и билингвизъм, брой:1, 2021, стр.:36-85, ISSN (online):2738-8433 2021
2 Неда Балканска, Анна Трошева-Асенова, Методика за оценка на способността за четене с разбиране при ученици с увреден слух, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" Факултет по начална и предучилищна педагогика, том:107, 2016, стр.:149-165, ISSN (print):0861-8216 2016
Съставителска дейност
1 Златко Добрев, Катерина Караджова, Мира Цветкова, Неда Балканска, Емилия Евгениева, Анна Трошева, Милен Замфиров, Пенка Шапкова- Танева, СБорник Юбилейна Научна Конференция-100 години от рождението на проф.дпн Дечо Денев и 25 години факултет по начална и предучилищна педагогика, ISBN:978-954-549-094-1, ИК"ФЕНОМЕН", София 2010
2 Златко Добрев, Катерина Караджова, Мира Цветкова - Арсова, Емилия Евгениева, Неда Балканска, Анна Трошева, Милен Замфиров, Пенка Шапкова - Танева, Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев. 25 години Факултен по начална и предучилищна педагогика, ISBN:978-954-549-094-І, Феномен, София, Рецензирано 2010
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Неда Балканска, Практически аспекти на езиковата терапия- овладяване на личните местоимения от децата с увреден слух в начална училищна възраст. 2023
2 Секционен доклад, Неда Балканска, Оптимизиране на процесите по приобщаване на децата от предучилищните заведения в духа на Монтесори педагогиката. 2023
3 Секционен доклад, Неда Балканска, Монтесори педагогиката в дейността на ресурсните учители 2023
4 Секционен доклад, Неда Балканска, Приобщаващи стратегии в съвременната класна стая 2022
5 Секционен доклад, Неда Балканска, Приобщаващото образование- пътуване или дестинация. 2022
6 Пленарен доклад, Неда Балканска, Славина Лозанова, Българският жестов език в комуникацията на деца и ученици с увреден слух-актуално състояние. 2022
7 Секционен доклад, Неда Балканска, Жестовата компетентност в съвременните условия на обучение в ПУВ и НУВ 2021
8 Секционен доклад, Неда Балканска, Актуални приноси на Л.С. Виготски за съвременното приобщаващо образование 2021
9 Секционен доклад, Неда Балканска, Функционална оценка на комуникативните и езикови способности на деца и ученици със специални образователни потребности и множество нарушения . 2020
10 Секционен доклад, Неда Балканска, Aspects of speech therapy with hearing impaired children in primary school (author's method for acquiring word order of simple sentence) 2019
11 Пленарен доклад, Неда Балканска, Основни подходи и модели на съвместното преподаване в приобщаващата образователна среда 2019
12 Секционен доклад, Неда Балканска, Приобщаващи практики в съвременната класна стая 2019
13 Секционен доклад, Неда Балканска, Съвременни тенденции в приобщаването на децата с увреден слух в общообразователната среда 2018
14 Секционен доклад, Неда Балканска, Стратегии за съвместно учене в масовата класна стая 2018
15 Секционен доклад, Неда Балканска, "Практически аспекти на езиковата терапия – о в ладяване на личните местоимения от децата с увреден слух в НУВ " 2018
16 Секционен доклад, Неда Балканска, Assessment of language and communication skills in hearing impaired children 2018
17 Секционен доклад, Неда Балканска, Стратегии за създаване на достъпна образователна среда за децата с увреден слух в масовата класна стая 2017
18 Секционен доклад, Неда Балканска, Жестовият език в условията на приобщаващото образование 2017
19 Секционен доклад, Неда Балканска, Оценка на комуникативните и езикови способности на деца и ученици с увреден слух. 2017
20 Секционен доклад, Неда Балканска, Практически аспекти за формиране на морфорогична компетентност при деца с увреден слух от начална училищна възраст 2016
21 Секционен доклад, Неда Балканска, Основни аспекти на работата по практическа граматика при деца с увреден слух от начална училищна възраст 2016
22 Секционен доклад, Неда Балканска, Специфични подходи за комуникация и обучение на ученици със слухови нарушения в общообразователните заведения 2014
23 Секционен доклад, Неда Балканска, Овладяване на множествената форма на съществителните имена при деца с увреден слух 2014
24 Секционен доклад, Неда Балканска, Практически аспекти на езиковата терапия при деца със слухови нарушения 2014
25 Секционен доклад, Неда Балканска, Анна Асенова-Трошева, Адекватните родителски нагласи-предпоставка за успешна слухово-речева рехабилитация при деца след кохлеарна имплантация 2014
26 Секционен доклад, Неда Балканска, Анна Трошева, Равнище на способностите на четене с разбиране при ученици със слухови нарушения 2013
27 Секционен доклад, Неда Балканска, Практически аспекти на езиковата терапия при деца със слухови нарушения (авторска методика за овладяване на предлозите) 2013
28 Секционен доклад, Неда Балканска, Адаптиране на педагогическия подход на масовите учители към потребностите децата с увреден слух 2012
29 Секционен доклад, Неда Балканска, Светла Коралска, Практически аспекти на педагогическото изследване на слуха 2012
Участие в редколегия
1 Неда Балканска, Годишник на ФНОИ, Участие в редколегия 2020
2 Неда Балканска, Специална педагогика и Логопедия, Участие в редколегия 2020
3 Неда Балканска, Сборник Научни и практически аспекти на приобщаващото образование. , Участие в редколегия 2018
4 Неда Балканска, Юбилейна научна конференция 100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев. 25 години Факултен по начална и предучилищна педагогика, Участие в редколегия 2011
Учебник
Владимир Радулов, Мира Цветкова-Арсова, Неда Балканска, Методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания / издание на МОН, МОН, София, Рецензирано 2015