Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Веселина Георгиева - Стоянова
Книга
В. Гюрова, В. Георгиева, В. Божилова, Б. Кривирадева, и др., Въпроси на образователния мениджмънт, Екс-Прес, Габрово 2009
Научен проект
1 Веселина Георгиева - Стоянова, България и Скандинавският север - диалог между страни и култури., Член, 2017
2 Веселина Георгиева - Стоянова, "Шведската кулинарна традиция в съпоставка с българската" - компаративен лексикално-семантичен и историко-културен анализ, Ръководител, Шведски институт, Стокхолм, Швеция 2015
Редактор на издание нереферирано
1 Веселина Георгиева - Стоянова, Туве Янсон, "Муминската долина се превръща в джунгла", изд. Жанет 45, Редактор на издание нереферирано 2016
2 Веселина Георгиева - Стоянова, Туве Янсон, "Муминтрол на Ривиерата", изд. Жанет 45, Редактор на издание нереферирано 2016
3 Веселина Георгиева - Стоянова, Туве Янсон, "Муминтрол се влюбва", изд. Жанет 45, Редактор на издание нереферирано 2016
4 Веселина Георгиева - Стоянова, Туве Янсон, "Муминтрол строи къща", изд. Жанет 45, Редактор на издание нереферирано 2016
5 Веселина Георгиева - Стоянова, Туве Янсон, „Дъщерята на скулптора“, изд. Жанет 45“, Редактор на издание нереферирано 2015
6 Веселина Георгиева - Стоянова, Буел Вестин, „Туве Янсон. Думи, образи, живот”, изд. Жанет 45, Редактор на издание нереферирано 2014
7 Веселина Георгиева - Стоянова, Туве Янсон, „Пътуване с лек багаж”, изд. Жанет 45, Редактор на издание нереферирано 2012
Редактор на издание реферирано
Веселина Георгиева - Стоянова, Туве Янсон, „Куклената къща”, изд. Жанет 45, Редактор на издание реферирано 2014
Статия в научно списание
1 Соня Георгиева, Веселина Георгиева, Проблеми на икономическото развитие в Кюстендил в условията на нестабилност и кризи от 90-те години на ХХ век до днес , Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, том:VII, 2022, стр.:417-424, Ref, Web of Science, PhD 2022
2 Цв. Великова, В. Георгиева, Ал. Куков, М. Перухова, Н. Юрукова, А. Михова, Ц. Механджийска-Маринова, Г. Мизгова, В. Терзиева, Г. Железова, Синдром на раздразненото черво и хранителна непоносимост, МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД, брой:55(1), 2019, стр.:5-13 2019
3 Иванова Д, В. Георгиева, Общуването в сестринската професия, необходимо условие за успешна професионална дейност на студентите от специалност „медицинска сестра“, Сестринско дело, брой:2, 2016, стр.:3-7, ISSN (print):1310-7496 2016
4 Веселина Георгиева, Специфика на преподаването на шведска фонетика на носители на български език , Език и литература. Скандинавистика в България, българистика в Скандинавия, 2012, стр.:145-153 2012
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ц. Великова, И. Алтънкова, А. Михова, В. Терзиева, В. Георгиева, М. Перухова, А. Куков, Н. Юрукова, Ц. Механджийска-Маринова, Г. Мизгова, IgG-МЕДИИРАНА ИМУННА РЕАКТИВНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНОТО ЧЕРВО – ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ, ГОДИШНИК НА БАКИ, 2018, стр.:17-31 2018
2 Веселина Георгиева, Варено, печено или пържено? Наблюдения върху семантичните характеристики на някои базови глаголи от шведската кулинарна лексика, 13 конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии 2016 г., 2017, стр.:41-52 2017
3 Веселина Георгиева, Предлогът över като съставна част на шведските глаголи с частица (partikelverb) - семантични и функционални характеристики, България и Скандинавският север - посоки на опознаването, 2015 2015
4 Веселина Георгиева, Предлогът på като съставна част на шведските глаголи с частица (partikelverb) – семантични и функционални характеристики, 11-та конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от ФКНФ, 2014 2014
5 В. Георгиева, Зл. Димитрова, К. Андреевска, Ж. Амин, ФАРМАКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ХИРУРГИЧНОТО И ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧНИ АНЕВРИЗМИ, Научни трудове на Съюза на учените Пловдив, Серия Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина, 2013, стр.:270-273 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Веселина Георгиева - Стоянова, Варено, печено или пържено? Наблюдения върху семантичните характеристики на някои базови глаголи от шведската кулинарна лексика 2016
2 Секционен доклад, Веселина Георгиева - Стоянова, Предлогът på като съставна част на шведските глаголи с частица (partikelverb) – семантични и функционални характеристики 2014
Участие в редколегия
Веселина Георгиева - Стоянова, Туве Янсон, „Честна измама“, изд. Жанет 45“, Участие в редколегия 2015
Учебник/Учебно помагало
1 Веселина Георгиева, Павел Стоянов, Малка северна сага - І & Träskorna:en liten nordlig saga. Във: По стъпките на преводача 1. (серия помагала по превод). София, Скандинавия Консулт. 2009. ISBN 978-954-92541-1-2 2009
2 Веселина Георгиева, Павел Стоянов, Малка северна сага - ІІ & Träskorna:en liten nordlig saga. Във: По стъпките на преводача 2. (серия помагала по превод). София, Скандинавия Консулт. 2009. ISBN 978-954-92541-2-9 2009