Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. д-р Лилия Костова
Научен проект
1 Лилия Костова, Формиране на нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторанти, постодокторанти и млади учени във ФМИ на СУ, Член, , Номер на договора:BG051PO001-3.3.06 2012
2 Лилия Костова, Иновационни форми за дистанционно обучение в Българските университети , Член, , Номер на договора:BG051PO0014.3.04-0058 2011
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Elissaveta Gourova, Lilia Zografova, Knowledge Management in Higher Education , Recent Advances In Telecommunications, Informatics And Educational Technologies, Publisher:WSEAS TELE-INFO, 2014, pages:154-159, ISBN:978-1-61804-262-0, Ref, Web of Science, PhD 2014
2 Elissaveta Gourova, Vassil Gourov, Lilia Zografova, System for knowledge management at ELFE, Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century, 2014, pages:86-91 2014
3 Elissaveta Gourova, Mila Dragomirova, Lilia Zografova, Use of balanced scorecards for knowledge management roadmap , ICPS: ACM International Conference Proceeding Series, • EuroPLoP '14:Proceedings of the 19th European Conference on Pattern Languages of Programs, Publisher:ACM, 2014, pages:1-7, ISBN:978-1-4503-3416-7, doi:10.1145/2721956.2721975 , Ref 2014
4 Elissaveta Gourova, Lilia Zografova, Knowledge Management System at ELFE, Challenges in Higher Education and Research in the 21st Century, 2013, pages:41-45 2013
5 Elissaveta Gourova, Nikifor Ionkov, Lilia Zografova, Practice in Bulgarian Universities for adapting to present educational challenges, World Engineering educational Forum (WEEF, 2013 2013
6 Елисавета Гурова, Павлин Дулев, Владислав Славов, Лилия Костова, Иновативни форми на дистанционно обучение в техническите науки , Метрология и метрологично осигуряване 2012, XXII Национален научен симпозиум с международно участие, 2012, pages:402-407 2012
Учебник
1 Елисавета Гурова, Лилия Зографова, Янка Тодорова, СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, в Гурова и др., Управление на знания , Булвест 2000 2012
2 Елисавета Гурова, Румен Николов, Албена Антонова, Лидия Гълъбова, Костадинка Тотева, Лилия Зографова, Янка Тодорова, Десислава Петрова-Антонова, Дорина Кабакчиева, Управление на знания, ISBN:978-954-18-0839-9, Булвест 2000, София 2012