Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Константин Радоев
Дипломна работа
Константин Любомиров Радоев, Граматика на интернет мемите – формален анализ, Софийски университет "Св. Климент Охридски", ФСФ, Ръководител:доц. д-р Марина Джонова 2019
Участие в конференция
Секционен доклад, Константин Любомиров Радоев, Моделирането на шведското изречение: някои паралели между схемата на Дидриксен и X-bar теорията 2020