Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Константин Радоев

Researcher ID (Web of Science):https://publons.com/researcher/4392736/konstantin-

ORCID ID:https://orcid.org/0000-0003-4499-2323
Дипломна работа
Константин Любомиров Радоев, Граматика на интернет мемите – формален анализ, Софийски университет "Св. Климент Охридски", ФСФ, Ръководител:доц. д-р Марина Джонова 2019
Научен проект
1 Константин Радоев, Съпоставка между повърхнинния синтаксис на датския, шведския и българския език с оглед на преподаването на датски език като първи в бакалавърска програма „Скандинавистика“, Ръководител, 2023
2 Константин Радоев, България и Скандинавския север – пресечни точки и перспективи. 30 години специалност „Скандинавистика“, Член, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Номер на договора:80-10-207/31.05.2022 г. 2022
3 Константин Радоев, Professional skills in demand (Необходимите професионални умения), Член, Embassy of Finland, Sofia 2019
Статия в научно списание
1 Konstantin Radoev, How to make things be some way or do things – Modelling Danish, Swedish, and Bulgarian Object Control and Object Predicative Structures, "Германистика и скандинавистика", issue:3, 2023, pages:34-49, ISSN (online):2815-2867, doi:https://doi.org/10.60055/GerSk.2023.3.34-49 2023
2 Константин Радоев, Конверсивната антонимия като тест за семантичната селекция на дативни предикати в български, шведски и датски език, Български език, приложение 2022, 2022, стр.:292-309, ISSN (print):0005-4283, ISSN (online):2603-3372, Ref, др.(ERIH PLUS, BRILL, PROQUEST, ANVUR, MIAR, SHI и др.) 2022
3 Константин Радоев, Предикати за реч и перцепция на реч в датски, шведски и български език – с-селекцията като тест за конверсивна антонимия, Германистика и скандинавистика, брой:2, 2022, Ref, др.(НАЦИД) 2022
4 Konstantin Radoev, De demonstrativa pronomina denna och den här och deras regionala varianter - en något kortare fallstudie, Германистика и скандинавистика, issue:1, 2021, pages:22-30, ISSN (online):2815-2867, Ref, др.(НАЦИД) 2021
5 Константин Радоев, Анализ на маркери за устна реч в интервю на тема младежките години на информатора Йордан Йосифов Радоев, Съвременна лингвистика, брой:1, 2021, стр.:62-80, ISSN (print):2603-4425, Ref, др.(CEEOL) 2021
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Константин Радоев, Accusativus cum infinitivo в шведски, датски и български език - генеративен прочит на няколко близки феномена, XVIII научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии, 2021 г., издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:37-56, ISSN (print):2738-8185 2022
2 Константин Радоев, Моделирането на шведското изречение: някои паралели между схемата на Дидриксен и X-bar теорията, XVII научна конференция на нехабилитирани преподаватели и докторанти във Факултета по класически и нови филологии, 2020, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2022, стр.:55-74, ISBN:2738-8158, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Константин Радоев, Дидериксеновият модел като повърхнинен линеаризационен апарат за X-bar граматики 2023
2 Секционен доклад, Константин Радоев, How to {MAKE} things {BE some way} or {DO things} – modelling Danish, Swedish and Bulgarian object predicative and subject control constructions“ 2022
3 Секционен доклад, Константин Радоев, Конверсивната антонимия като тест за семантичната селекция на дативни предикати в български, шведски и датски език 2021
4 Секционен доклад, Константин Любомиров Радоев, Accusativus cum infinitivo в шведски, датски и български език – генеративен прочит на няколко близки феномена 2021
5 Секционен доклад, Константин Радоев, Предикати за реч и перцепция на реч в български, датски и шведски език – паралели с деривацията на дативни предикати 2021
6 Секционен доклад, Константин Любомиров Радоев, Моделирането на шведското изречение: някои паралели между схемата на Дидриксен и X-bar теорията 2020