Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Калина Бахнева
Глава от книга
1 Калина Бахнева, Изток - Изток. Заключителна студия. В: Словацки, Юлиуш. Анхели. Прев. Д. Габе. Бащата на чумавите. Пrев. Н. Вълчев. Увод и бележки Боян Пенев. ISBN 978-954-8523-91-2, СОНМ, София 2016
2 Калина Бахнева, Хуманитет. „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” – последният лекционен синтез на Боян Пенев. В: Боян Пенев. Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури. ISBN 978-954-07-3220-7, УИ „Св. Кл. Охридски”, София, Рецензирано 2013
Доклад на конференция
1 Калина Бахнева, Християнизираната античност - творчетвото на Циприан Камил Норвид, Българо-полската конференция Християнското светоусещане в полската и българската поезия , България/София/Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2017 2017
2 Калина Бахнева, Творчеството на Циприан Камил Норвид – националното като универсално, Паисииеви четения. Хуманитаристиката – традиции и перспективи. Международна научна конференция., България/Пловдив 2016 2016
3 Калина Бахнева, Literatura polska – problem światowości, Szósty Światowy Kongres Polonistyczny. Polonistyka na początku XXI wieku.Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. Шести световен полонистичен конгрес., Полша/Катовице 2016 2016
4 Калина Бахнева, Неромантическото пътуване на романтика Юлиуш Словацки до Светите земи, Тринадесети славистични четения Мултикултурализъм и многоезичие., България/София 2016 2016
5 Калина Бахнева, Humanimal. Драмите „Хлебарки” на Виткаци и „Лов на хлебарки” на Януш Гловацки, Международна научна конференция: Езици, култури, комуникации. , България/Велико Търново 2016 2016
6 Калина Бахнева, Обединителният мит - според драмата "Сватба" на Станислав Виспянски, Юбилейна международна полонистична конференция "Полша и ние", София, 4 юни 2014 2014
7 Калина Бахнева, Ценностите - според писмата на Боян Пенев до Мария Каспрович, Юбилейна международна конференция "Диалогични пространства", Велико Търново, 13-14 май 2014 2014
8 Калина Бахнева, Wyspa na wulkanie. Problem etnicznej/kulturowej tożsamości bohaterów dramatu "Antygona w Nowym Jorku" Janusza Głowackiego, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Pomiędzy Tożsamości a obrazem", 20-21 май 2013 2013
9 Калина Бахнева, Hamlet, "najbardziej znany Duńczyk na świecie". Bułgarski przekład "Fortynbras się upuił" Janusza Głowackiego, V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Literatura polska w świecie. Mapowanie, opisy, interpretacje", Чешин, 13 - 15 юни 2013 2013
10 Kalina Bahneva, Dramat „Antygona w Nowym Jorku” Janusza Głowackiego – aspekty adaptacji, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Adaptacje, Katowice 2012 2012
11 Kalina Bahneva, W pułapce etniczności. Dramat „Antygona w Nowym Jorku” Janusza Głowackiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Folklor, regionalizm, etniczność w językach, literaturach i kulturach słowiańskich, Bielsko-Biała, 31.05–01.06. 2012 2012
12 Калина Бахнева, Пиетизмът – според лекционния курс на Боян Пенев „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури”., Време и история в славянските езици, литератур и култури. Единадесети национални славистични четения, Софийски университет „св. Климент Охридски”, 18–22 април 2012 2012
13 Калина Бахнева, Najnowsze bułgarskie tłumaczenia Miłosza: "Na brzegu rzeki. Wybrane wiersze i poematy", IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Literatura polska w świecie, Катовице, 5-7 май 2011 2011
14 Калина Бахнева, Sztuka głodu w opowiadaniu "Głodomór" Franza Kafki, Obraboczanie Kafki. Sesja panelowa poświęcona twórczości Franza Kafki, Биелско-Бяла, 21 октомври 2011 2011
15 Калина Бахнева, Юзеф Голомбек (1889 - 1939)и проблемите на сравнителното славянско литературознание, Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Десети славистични четения , София, 22 - 24 април 2010 2010
16 Калина Бахнева, Nienasyceni - o tym, co jedzą bohaterowie (dramatów) Witkacego, Odgrzebywanie Witkacego. Sesja panelowa poświęcona twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza - Witkacego, Биелско-Бяла, 7 - 8 октомври 2010 2010
17 Калина Бахнева, Bułgarzy w wieku XVII: więzi krwi, pokrewieństwo duchowe. Na przykładzie powieści "Czas wyboru" Antona Donczewa, Pytanie o współnotę, Биелско-Бяла, 15 - 16 ноември 2010 2010
18 Калина Бахнева, Humanizm - tradycja i współczesność, Ogólnouczelniana Konferencja Kół Naukowych i Młodych Naukowców Podbieskidzia i Śląska Cieszyńskiego Współczesne wymiary humanizmu, Биелско-Бяла, 7 - 8 декември 2010 2010
19 Калина Бахнева, "Само това да ни беше оставил..." Петър Динеков -за Б. Пенев и полската литература, Национален колегиум Академик Петър Динеков и хуманитарната наука - идеи, позиции, концепции, София, 11 - 12 ноември 2010 2010
20 Калина Бахнева, "... po co nizać próżne słowa..." Obraz w powieści "Antychryst" Emiliana Stanewa, Międzynarodowa konferencja literaturoznawcza. Literatura i obrazy, Биелско-Бяла, 16 - 17 ноември 2009 2009
21 Калина Бахнева, Wielokulturowość - istota, rozwój oraz przeobrażenia zjawiska, I Konferencja Koła Naukowego Humanistów ATH w Bielsku-Białej. Kobiety i kobiecość w kulturze chrześcijańskiej i mozaizmie - zderzenie religii, zderzenie kultur, Биелско-Бяла, 18 ноември 2009 2009
22 Калина Бахнева, O pewnej nietradycyjnej recepcji polskiego ekspresjonizmu. "Hymny" Kasprowicza w tłumaczeniu Iwana Andrejczyna i Dory Gabe, III Międzynarodowa konferencja "Literatura polska na świecie". Obecniści , Чешин, 8 - 10 юни 2009 2009
23 Калина Бахнева, "I na słowach się skończyło". Słowo w opowieści "Przeklęte podwórze" Ivo Andricia oraz w powieści Wery Mutafczijewej "Sprawa sułtana Dżema", Międzynarodowa konferencja literaturoznawcza "Słowa, słowa, słowa...". Refleksje o słowie, Биелско-Бяла, 24 - 25 ноември 2008 2008
24 Калина Бахнева, Wybrane aspekty wykładania literatury polskiej na Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klimenta Ochrydzkiego, Literatura polska w świecie. Lektury znawców, Катовице, 21 - 22 май 2007 2007
25 Калина Бахнева, Боян Пенев и славянската компаративистика, VII Национални славистични четения. Славистика и общество. 50 години славистика в Софийски университет, София, 14 - 16 май 2004 2004
26 Калина Бахнева, Metamorfozy "ja" w literaturze bułgarskiej z początku XXI wieku (na przykładzie prób narracyjnych Albeny Stambolowej), Metamorfozy podmiotowości i jednostwek i grup społecznych we współczesnej cywilizacji Słowiań, Катовице, 29 септември - 1 октомври 2004 2004
27 Калина Бахнева, Съвременна българска поезия. Амелия Личева, 1st International Seminar "Humanitaria", Ловеч, 25 - 31 юли 2004 2004
28 Калина Бахнева, "Новата Обетована земя на българската поезия" или за "Краткия исторически очерк "Българска литература" на Боян Пенев, Między kulturą "niską" a "wysoką" - zjawiska językowe, literackie, kulturowe, Лодз, 28 - 29 март 2000 2000
29 Калина Бахнева, Преподаване на българската литература в полска академична среда. Програмата на Българска филология на Лодзкия университет, Nauczanie języków i literatur słowiańskich na progu nowego wieku, Познан, 1 - 2 юни 2000 2000
30 Калина Бахнева, За подменения образ на полската литература и неговите последствия, W hołdzie bułgarskich uczonym: L. Andrejczynowi, E. Georgiewowi, P. Dinekowi i B. Penewowi (Z| polsko-bułgarskich związków naukowych w okresie międzywojennym), Варшава, 30 октомври 2000 2000
31 Калина Бахнева, "Тази вечер слушах Тайнхойзер". Театрализирането на епистоларния диалог между Боян Пенев и Мария Каспрович, XII Международен конгрес на славистите, Краков, 27 август - 2 септември 1998 1998
32 Калина Бахнева, Българската рецепция на полската драма на абсурда, Polsko-bułgarska konferencja. Problemy przekładu, София, ноември 1987 1987
33 Калина Бахнева, Символизъм – експресионизъм. Преводите на Иван Ст. Андрейчин и Дора Габе на „Химни” от Ян Каспрович, Poetyka. Idee. Kultura, Варшава, декември 1987 1987
34 Калина Бахнева, Преводите на „Кримски сонети” на Адам Мицкевич и развитието на българския поетичен език, Преводът и родният език, София, 1986 1986 1986
35 Калина Бахнева, Функцията на един флорален образ в българските преводи на полския романтизъм през 20. години на XX век и поезията на Н. Лилиев, Втори международен колоквиум по българистика. , София, май 1986 1986
36 Калина Бахнева, „On był obcością”, International Symposium „Witkiewicz and theatre”, Варшава, 2 - 7 декември 1985 1985
37 Калина Бахнева, Българската рецепция на Ян Кохановски, Научна конференция по случай 400-годишнината от смъртта на Ян Кохановски, София, юни 1984 1984
38 Калина Бахнева, Възможен ли е образът на добрия войник Швейк в полската литература?, 100 години от рождението на Ярослав Хашек, Пловдив, май 1983 1983
Книга
Калина Бахнева, Преселението на художественото слово (Полският романтизъм и модернизъм и френският символизъм в българския поетически контекст от края на ХІХ до 20 години на ХХ век), Университетско издателство Свети Климент Охридски, София 1993
Научен проект
1 Калина Бахнева, Полската литература – позната и непозната. Цикъл от 12 лекции, изнесени през акад. год. 2016/2017, Член, 2016
2 Калина Бахнева, Литературата в медийна среда, Член, 2011
3 Калина Бахнева, • Езикът на медиите и промените в Югоизточна Европа след 1989 година., Член, 2009
4 Калина Бахнева, Езикът на медиите и промените в Югоизточна Европа след 1989 година., Член, 2009
Научно ръководство
1 Калина Бахнева, Литературният живот на междувоенна Полша в мемоарната литература , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Радостина Диянова Петрова 2016
2 Калина Бахнева, Алкохол и алкохолизъм в драмите на Виткаци и прозата на Йежи Пилх., Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Вероника Георгиева Милушева 2015
3 Калина Бахнева, Бароковият образ на жената в Полша, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Неди Христова Стоянова 2015
4 Калина Бахнева, Глобализация и идентичност в романа „Изток” на Анджей Сташук, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Искра Стефанова Мъглова 2015
5 Калина Бахнева, Драматургията на Януш Гловацки. Образи на съвременността, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Нели Николаева Колева 2015
6 Калина Бахнева, Драматургията на Януш Гловацки. Образи на съвременността, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елица Ивайлова Христова 2015
7 Калина Бахнева, По стъпките на Стас и Нели през XX век, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гергана Тодорова Димитрова 2015
8 Калина Бахнева, По стъпките на Стас и Нели през XX век, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гергана Тодорова Димитрова 2015
9 Калина Бахнева, Разпад на личността в съветските трудово-възпитателни лагери, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Марина Георгиева Петранова 2015
10 Калина Бахнева, Вампиризмът в драмата „Майка” на Станислав Игнаци Виткевич, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Радослава Николаева Колева 2014
11 Калина Бахнева, Образът на войника скитник в полската литература., Софийски университет св. Климент Охридски дисертация д-р:Иван Ганчев Райчев 2013
12 Калина Бахнева, Женските гласове в съвременната полска литература, представена в България, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анна Красимирова Тодорова 2012
13 Калина Бахнева, Литературният манифест на полския междувоенен авангард, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Радостина Дияноова Петрова 2012
14 Калина Бахнева, Образът на Средна Европа в „По пъяна за Багадат” на Анджей Сташук, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Зара Димитрова Цонева 2012
15 Калина Бахнева, Релацията човек–история–време в романите „Долината на Иса” на Чеслав Милош и „Правек и други времена” на Олга Токарчук, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Сабина Михайлова Иванова 2012
Превод на книга
Калина Бахнева , Виткевич, Ст. Пиеси. Прев. Димитрина Лау-Буковска, Калина Бахнева. София: , УИ „Св. Климент Охридски“, 1993., София: 1993
Статия в научно списание
1 Kalina Bahneva, Najnowsze bułgarskie przekłady Czesława Miłosza. Między „To ja” a „Co «To» Jest?” – Postscriptum Polonistyczne 2013, nr 2 (12), 163–175. ISSN 1898-1593. , Postscriptum Polonistyczne , брой:nr 2 (12), 2013, стр.163-175, Ref 2013
2 Kalina Bahneva, Prze(d)świt, zmierzch, "Noc Świata", Świat i słowo, брой:2 (23), 2013, стр.161-178 2013
3 Калина Бахнева, Милош – гласът на страстта и разума. Български преводачи и преводи, Литературен вестник, брой:17/18, 2012, стр.17-22 2012
4 Kalina Bahneva, "... po co nizać próżne słowa..." Obraz w powieści Emiliana Stanewa "Antyxhryst", Świat i słowo, брой:1 (16), 2011, стр.41-58 2011
5 Kalina Bahneva, Miłosz dla bibliofilów, Postscriptum Polonistyczne, брой:1 (7), 2011, стр.41-58, Ref 2011
6 Kalina Bahneva, Nienasyceni - o tym, co jedzą bohaterowie (dramatów) Witkacego, Postscriptum Polonistyczne, брой:2 (8), 2011, стр.207-224, Ref 2011
7 Kalina Bahneva, Jaka starość? Podmiotowość starości w powieści Albeny Stambołowej „Hop-hop gwiazdy”, Świat i Słowo, брой:2 (5), 2005, стр.261-287, Ref IF/IR 2005
8 Калина Бахнева, Драматургията на Виткаци, Театър, брой:3, 1998, стр.28-34 1998
9 Калина Бахнева, Dies irae, Литературен вестник, брой:50, 1993, стр.7-0, Ref 1993
10 Калина Бахнева, Преводите на полския романтизъм и поетическият език на българските символисти, Български език и литература, брой:4, 1993, стр.1-13, Ref 1993
11 Калина Бахнева, Как бе прочетен полският експресионизъм у нас, Литературен вестник, 1992, стр.4-6, Ref 1992
12 Калина Бахнева, Войчех Галонзка и проблемите на българската литература, Литературна история , брой:19, 1991, стр.49-59 1991
13 Kalina Bahneva, „On był obcością”, Dialog, брой:6, 1986, стр.124-127 IF/IR 1986
14 Kalina Bahneva, Nieznane listy Marii Kasprowicz do Bojana Penewa, Rocznik Kasprowiczowski, брой:IV - V, 1985, стр.236-279 1985
15 Калина Бахнева, Станислав Игнаци Виткевич (Виткаци), Изкуство, брой:10, 1985, стр.32-35 1985
16 Калина Бахнева, Писма между Боян Пенев и Мария Каспрович, Септември, брой:7, 1984, стр.207-219 1984
17 Калина Бахнева, Да скиташ с широко отворени очи. По случай 80 години от рождението на Борис Шивачев, Септември, брой:3, 1982, стр.235-240 1982
18 Калина Бахнева, Полската поезия през 1979 година, Кръгозор, брой:2, 1980, стр.53-68 1980
Статия в поредица
1 Калина Бахнева, „Дано Бог да е милостив към мъките и страданията на преводача”, Литературен вестник, брой:17-18, 2016 2016
2 Kalina Bahneva, Pijaństwo Fortynbrasa. Dramat „Fortynbras się upił” Janusza Głowackiego. – W: Literatura polska w świecie. T. V: Mapowanie. Opisy. Interpretacje. Red. R. Cudak. Katowice: Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo Gnome, 2014, 105–116., Literatura polska w świecie., том:Mapowanie. Opisy. Interpretacje. , брой:T. V, редактор/и:R. Cudak. , издателство:Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo Gnome, 2014, стр.105-116 2014
3 Kalina Bahneva, Dramat „Antygona w Nowym Jorku” Janusza Głowackiego – aspekty adaptacji. W: Adaptacje I. Język–Literatura–Sztuka. Pod red. Wioletty Hajduk-Gavron i A. Madei. ISSN 1898-1593; ISBN 978-83-63268-28-2, Biblioteka Postscriptum Polonistycznego , том:Adaptacje I. Język–Literatura–Sztuka., брой:nr 3, редактор/и:Pod red. Wioletty Hajduk-Gavron i A. Madei, издателство:Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach , 2013, стр.43-60, Ref 2013
4 Kalina Bahneva, Przekłady polsko-bułgarskie: Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w latach 1990–2006, (przy współaut J. Mleczko i I. Genew-Puhalewej), Seria: Przekłady literatur słowiańskich.BazHum, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Google Scholar, ICI Journals Master List, том:Bibliografia przekładów literatur słowiańskich 1990–2006. , брой:1, редактор/и:Bożena Tokarz, издателство:Uniwersytetu Śląskiego, 2012, стр.35-143, Ref 2012
5 Kalina Bahneva, O pewnej mietradycyjnej recepcji polskiego ekspresjonizmu. Nymn Kasprowicza "Święty Boże, Święty Mocny" S.Andrejczyna i Dory Gabe, Literatura polska w świecie, брой:3, редактор/и:R. Cudak, издателство:Wydawnictwo Gnome, 2010, стр.83-107 2010
6 Kalina Bahneva, Literatura polska w przekładach na język bułgarski. Czasopisma literackie w latach 1990–2007, Przekłady literatur słowiańskich, том:Wybory translatorskie 1990–2006, брой:Tom I, cz. 1, редактор/и:Bożena Tokarz, издателство:Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2009, стр.29-48, Ref 2009
7 Kalina Bahneva, Metoda przekładowa i ewolucja myślenia poetyckiego – trzy strategie translatorskie w przekładach „Sonetów krymskich” A. Mickiewicza, Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, брой:1, редактор/и:R. Cudak, издателство:Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, стр.227-234, Ref 2009
8 Kalina Bahneva, Sen o epopei. Na przykładzie bułgarskiego tłumaczenia „Alpuhary” i „Epilogu” „Pana Tadeusza”, Literatura polska na świecie, том:W kręgu znawców, брой:2, редактор/и:R. Cudak, издателство:Wydawnictwo Gnome, 2009, стр.88-102, Ref 2009
9 Калина Бахнева, Болеслав Прус, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.205-213 2002
10 Калина Бахнева, Елиза Ожешкова, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.200-204 2002
11 Калина Бахнева, Мария Конопницка, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.173-178 2002
12 Калина Бахнева, Преводната рецепция на полската литература в България между двете световни войни, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.136-141 2002
13 Калина Бахнева, Станислав Игнаци Виткевич, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.136-140 2002
14 Калина Бахнева, Тадеуш Конвицки, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.169-172 2002
15 Калина Бахнева, Тадеуш Ружевич, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.236-242 2002
16 Калина Бахнева, Хенрик Сенкевич, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.243-254 2002
17 Калина Бахнева, Ян Каспрович, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.162-168 2002
18 Калина Бахнева, Театрализирането на епистоларния диалог между Боян Пенев и Мария Каспрович, Славянска филология, брой:22, редактор/и:Т. Бояджиев, С. Николова, Л. Стаматов и колектив, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1998, стр.218-236 1998
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Kalina Bahneva, Wędrówka ludzi - wędrówka idei. Na przykładzie dramatu "Antygona w Nowym Jorku" Janusza Głowackiego, Góry i wędrowanie. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Stępenowi, редактор/и:J. Pacułą, издателство:Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, 2014, стр.205-227 2014
2 Kalina Bahneva, Głód - litetackie fascynacje, Współczesne wymiary humanizmu, редактор/и:J. Pacuła, издателство:Wydawnictwo naukowe ATH w Bielsku-Białej, 2013, стр.181-204 2013
3 Калина Бахнева, „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури”. Последният лекционен синтез на Боян Пенев, Славяните. Общество, Религия. Култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов, редактор/и:К. Бахнева, А. Бурова, Е. Дараданова и др, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”,, 2012, стр.132-143 2012
4 Kalina Bahneva, Mezalianse i gry kostiumowe w literaturze i kulturze polskiej – na podstawie wybranych aspektów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Zaczytani. Tom Jubileuszowy dla Profesor Anny Węgrzyniak, редактор/и:M. Bernacki, T. Bielak, I. Gielata, K. Koziołek, издателство:Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, 2012, стр.271-284 2012
5 Kalina Bahneva, Rok 2011 – tłumacze i przekłady Czesława Miłosza w Bułgarii, Bahneva, Bąk, Cieplińska i in. Literatura polska w świecie. Oblicza światowości, t. IV, редактор/и:R. Cudak, издателство:Gnome, 2012, стр.96-112 2012
6 Калина Бахнева, Изключително източен. Лекционният курс на Боян Пенев „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури”, Простарнствата на словото. Юбилеен сборник ш чест на проф. дфн Светлозар Игов, редактор/и:К. Протохристова, Е. Трайкова, А. Йорданов, А. Велкова-Гайдарджиева, А. Антонова, издателство:Издателски център Боян Пенев, 2012, стр.268-279 2012
7 Калина Бахнева, Маргарита Младенова, Към читателите, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от ХІ национални славистични четения, 19–21 април 2012, t. I: Езикознание, редактор/и:А. Бурова, Д. Иванова, Е. Христова, С. Димитрова и др. , издателство:УИ „Св. Кл. Охридски”, 2012, стр.9-10 2012
8 Калина Бахнева, Пиетизмът – според последния лекционен курс на Боян Пенев „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури”, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от ХІ национални славистични четения, 19–21 април 2012, редактор/и:А. Бурова, Д. Иванова, Е. Христова, С. Димитрова и др, издателство:УИ „Св. Кл. Охридски”, 2012 2012
9 Kalina Bahneva, O najnowszych wymiarach wielokulturowości. Na przykładzie współczesnej literatury polskie, Człowiek w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia, редактор/и:J. Szarlej, издателство:Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, 2011, стр.10-60 2011
10 Калина Бахнева, Юзеф Голомбек (1889-1939)и проблемите на сравнителното славянско литературознание, Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите национални славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев. 22-24 април 2010, редактор/и:Н. Иванова, Е. Дараданова, В. Делева, Д. Денчева, Р. Камберова, А. Стаменова, М. Стефанов, издателство:Лектура, 2011, стр.509-517 2011
11 Kalina Bahneva, Śladami Herdera i dalej. Wokół ostatniego kursu wykładów Bojana Penewa (1882–1927), Dom na pograniczu. Dom na pohraničí. Tom interdyscyplinarnych prac naukowych pod redakcją Libora Pavery, редактор/и:Libor Pavera, издателство:Agencja Reklamowa PROMIX, 2010, стр.375-407 2010
12 Калина Бахнева, За един литературен похват в романите на Малгожата Калчинска. Епопея и разлив, Świat Słowiań, II, редактор/и:K. Ferunga, L. Pavera, издателство:Wydawnictwo ATH w Bielsko-Białej, 2010, стр.223-230 2010
13 Калина Бахнева, За обединението на два традиционни жанра в едно стихотворение на Амелия Личева, Славяните и техните контакти. Доклади от IХ национални славистични четения, посветени на 120 годишнината на славистиката в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, редактор/и:М. Младенова, Е. Дараданова, издателство:Издателство ЕТО, 2010, стр.342-356 2010
14 Kalina Bahneva, „Aby ocalić obrazy”. O bułgarskich tłumaczeniach Herberta, „We mnie jest plomień który myśli” – głosy do Herberta (w 10. rocznicę śmierci Poety), редактор/и:M. Bernacki, издателство:Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, 2009, стр.101-126 2009
15 Kalina Bahneva, „I na słowach się skończyło“. Słowo w opowieści „Przeklęte podwórze” Ivo Andricia oraz w powieści Wery Mutafczijewej „Sprawa sułtana Dżema”, Przez słowo – w słowach – o słowach, редактор/и:A. Węgrzyniak, ks. T. Borutka, przy współudziale A. Matuszek, издателство:Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, 2009, стр.117-146 2009
16 Kalina Bahneva, Wybrane aspekty recepcji Czesława Miłosza w Bułgarii, Czesław Miłosz. Tradycje – současnost – recepce. Materiály z mezinárodní vědecké konferencje uskutečněné v Ostravě ve dnech 16.–17. řijna 2008 u přiležitosti 50. výroči výtisku Rodné Europy Czesława Miłosze, редактор/и:M. Balowski, Jiři Muryc, издателство:Оstravská univerzita, 2009, стр.83-107, Ref 2009
17 Калина Бахнева, Една непроучена концепция на българския литературен историк Боян Пенев, Славянска филология. Т. 24. Сборник с доклади и статии за XIV Световен конгрес на славистите, редактор/и:Т. Бояджиев, Р. Кунчева, С. Николова, П. Карагъозов, А. Балевски, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2008, стр.62-74, Ref 2008
18 Kalina Bahneva, Miłość i rodzina. O buncie Marii Kasprowicz i jego bułgarskim tropie, Filozofia edukacji i etos rodziny, редактор/и:W. Wójcik i M. Rembiarz, издателство:Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, 2007, стр.175-184 2007
19 Калина Бахнева, Старост и субектност. Романът на Албена Стамболова „Хоп-хоп звездите”, В памет на проф. Боян Ничев, редактор/и:Х. Балабанова, Д. Григоров, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007, стр.378-392 2007
20 Kalina Bahneva, Wybrane aspekty wykładania literatury polskiej na Uniwersytecie Sofijskim „Św. Klimenta Ochrydzkiego”, 110 godina polonistike u Srbiji, Zbornik radova, издателство:Slavističko drušestvo Srbije, 2006, стр.303-310 2006
21 Калина Бахнева, За бунта на Мария Каспрович и българската му следа, Паисиеви четения. Международна славистична конференцияПловдив, 13–14 октомври 2006 г. Литературознание. Фолклор. Научни трудове. T. 44, кн. 1, издателство:ПУ „Паисий Хилендарски”, 2006, стр.267-279, Ref 2006
22 Калина Бахнева, За обединението на два традиционни жанра в едно стихотворение на Амелия Личева, Stabilita a labilita žánrů. Žánrove metamorfózy v středoevropském kontextu, редактор/и:L. Pavera a kolektiv, издателство:Slezká univerzita v Opavĕ, 2006, стр.34-45 2006
23 Калина Бахнева, Боян Пенев – изравняване на метафорите? Балкани – Славянство – Европа, Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Иван Павлов, редактор/и:П. Карагъозов и К. Бахнева, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, стр.335-356 2005
24 Калина Бахнева, Различният път, Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Кирил Топалов, редактор/и:Б. Биолчев, В. Стефанов, Н. Данова, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2003, стр.444-461, Ref 2003
25 Калина Бахнева, „Тази вечер слушах «Тайнхойзер»”. Театрализирането на епистоларния диалог между Боян Пенев и Мария Каспрович, Bułgarzy na Uniwersytecie Jagiellońskim, редактор/и:J. Rusek i W. Stępniak-Minczewa, издателство:Wyd. UJ, 2002, стр.133-161 2002
26 Калина Бахнева, За нищото и нещото. По повод на истината за/на Боян Пенев, Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Боян Биолчев, редактор/и:Н. Георгиев, В. Стефанов, К. Топалов, И. Павлов, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2002, стр.326-356 2002
27 Калина Бахнева, „Новата Обетована земя на българската литература” или за „Краткия исторически очерк «Българска литература»” на Боян Пенев, Między kulturą „niską” a „wysoką”. Pamięci prof. dr hab. Teresy Dąbek-Wirgowej, редактор/и:G. Minczew, издателство:Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001, стр.7-20, Ref 2001
28 Калина Бахнева, Да посегнеш към забранения плод. Поезията на Гео Милев и френският модернизъм, Съвременни прочити на българската класика, редактор/и:М. Цанева, издателство:Ариадна, 1998, стр.233-265 1998
29 Калина Бахнева, „Тази вечер слушах «Тайнхойзер»”. Аспекти на Вагнерианството в едно писмо на Б. Пенев до М. Каспрович, Човек и време. Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева, редактор/и:Р. Дамянова, Е. Трайкова, издателство:Издателство на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, 1997 1997
30 Калина Бахнева, За една нетрадиционна рецепция на полския експресионизъм, Studiorum Causa. По случай 50-годишнината на Радосвет Коларов, редактор/и:М. Дачев, издателство:Университетско издателство "Свети Климент Охридски", 1994, стр.161-202 1994
31 Калина Бахнева, Страници от историята на рецепцията на полската поезия у нас, Славянските литератури в България. Проблеми на рецепцията, редактор/и:Б. Ничев, Л. Минкова, Х. Балабанова, 1988, стр.176-231 1988
32 Калина Бахнева, Блян за епос. Наблюдения над Вазовите преводи на „Алпухара” и на откъса от „Епилога” към поемата „Пан Тадеуш” от А. Мицкевич, Иван Вазов, редактор/и:М. Цанева, С. Елевтеров, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1987, стр.125-133 1987
33 Калина Бахнева, „Анхели“ от Юлиуш Словацки в контекста на българската септемврийска поезия, 60 години от Септемврийското въстание, редактор/и:В. Паскалева, Н. Николов, Е. Константинова, М. Каназирска, 1984, стр.125-129 1984
участие в редколегия
1 Калина Бахнева - Ред. и съст. на броя Postscriptum Polonistyczne 2013, 2 (13) - Polonistyka w Bułgarii - wczoraj i dziś, заедно с: Маргрета Григорова, Йоланта Тамбор, Галя Симеонова-Конах, Калина Бахнева, член редколегия на Postscriptum Polonistyczne , участие в редколегия 2013
2 Калина Бахнева, П. Карагьозов, В. Гешев, И. Христова, М. Младенова, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения, 19-21 април 2012. Том 1 Езикознание. Том 2 Литературознание. Фолклор, участие в редколегия 2012
3 , Калина Бахнева и колект., съст. Славяните. Общество. Религия. Култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов, участие в редколегия 2012
4 , Калина Бахнева - ред. и съст. на броя: Чеслав Милош. Литературно-биографични контексти. Милош в България. "Литературен вестник", 2012, 17-18 (9-15 май 2012), участие в редколегия 2012
5 prof. dr hab. Bożena Tokarz, сп. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, издание на Uniwersytet Śląski w Katowicach (Силезийски университет в Катовице, Полша)., участие в редколегия 2011
6 , сп. „Slovanské Studie. Studia Slavica”, издание на Uniiwersytet Opolski – Ostravská Univerzita (Университетът в Ополе, Полша и Университетът в Острава, Чехия)., участие в редколегия 2010
7 , сп. „Świat i Słowo”, издание на Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej (Техническо-хуманитарния университет в Бйелско-Бяла, Полша), Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego (Теологически институт в Бйелско-Бяла), Książnica Beskidzka w Bielsku, участие в редколегия 2009
8 , Калина Бахнева и колект. - ред. и съст. на броя:Литературата в огледалото или по-добрата литература. "Литературен вестник", 2006, 6 (6 - 12 февруари 2006), посветен на съвременната полска женска литература, участие в редколегия 2006
9 , Калина Бахнева и колект. - ред. и съст. на броя:Литература на токчета или по-добрата литература. "Литературен вестник", 2005, 35 (2-8 ноември 2005), посветен на съвременната полска женска литература, участие в редколегия 2005
10 Калина Бахнева, Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Иван Павлов , участие в редколегия 2003
11 , Калина Бахнева, съст. на броя: Dekada Literacka, участие в редколегия 2000