Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Калина Бахнева
Друго (научно-популярни и др. под.)
Калина Бахнева Бахнева, Пътят ми към полонистиката бе предопределен от най-ранна възраст. - В:Басат, Емил. За Полша с любов. Българските гласове на полската литература, с. 247-275. ISBN:978-954-326-349-3, Парадигма 2018
Книга
1 Калина Бахнева, Изток - Изток. Заключителна студия.В: Словацки, Юлиуш. Анхели. Прев. Д. Габе. Бащата на чумавите. Прев. Н. Вълчев. Увод и бележки Боян Пенев, с. 165-267. , ISBN:978-954-8523-91-2, СОНМ, София, Ref, Рецензирано 2016
2 Калина Бахнева, Хуманитет. „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” – последният лекционен синтез на Боян Пенев. В: Боян Пенев. Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури, с. 7-129. , ISBN:ISBN 978-954-07-3220-7, УИ „Св. Кл. Охридски”, София 2013
3 Калина Бахнева, Преселението на художественото слово (Полският романтизъм и модернизъм и френският символизъм в българския поетически контекст от края на ХІХ до 20 години на ХХ век), Университетско издателство Свети Климент Охридски, София 1993
Монография
Калина Бахнева, Елада и Рим в полската литература през XIX и XX век. (Избрани аспекти), 1040с. , ISBN:978-954-8523-91-2., Парадигма, София, Рецензирано 2019
Научен проект
1 Калина Бахнева, Полската литература – позната и непозната. Цикъл от 12 лекции, изнесени през акад. год. 2016/2017, Ръководител, 2016
2 Калина Бахнева, Най-нова полска литература. Цикъл от 9 лекции. Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Полски институт в София , Ръководител, 2015
3 Калина Бахнева, Литературата в медийна среда, Член, 2011
4 Калина Бахнева, • Езикът на медиите и промените в Югоизточна Европа след 1989 година., Член, 2009
5 Калина Бахнева, Езикът на медиите и промените в Югоизточна Европа след 1989 година., Член, 2009
Научно ръководство
1 Калина Бахнева, Аспекти на сатиричното в разказите на Славомир Мрожек и Радой Ралин, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристина Христова 2018
2 Калина Бахнева, Образът на руснака в полската литература (Адам Мицкевич – „Задушница“, Антони Слонимски – „Моето пътуване до Русия“, Ришард Капушчински – „Империята“), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Деяна Фалхут 2018
3 Калина Бахнева, Пейзажи от Просветения век (Градини и паркови комплекси в литературата от епохата на Просвещението в Полша), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гергана Галинова Михалкова 2018
4 Калина Бахнева, Литературният живот в Полша през междувоенното двадесетилетие в мемоарната литература, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Радостина Петрова 2016
5 Калина Бахнева, „Mail Jazz” на Олга Шурбанова и Кръстю Пастухов и „С@мота в мрежата” на Януш Вишневски в контекста на съвременния епистоларен роман, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елица Ивайлова Христова 2015
6 Калина Бахнева, Алкохол и алкохолизъм в драмите на Виткаци и прозата на Йежи Пилх., Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Вероника Георгиева Милушева 2015
7 Калина Бахнева, Бароковият образ на жената в Полша, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Неди Христова Стоянова 2015
8 Калина Бахнева, Глобализация и идентичност в романа „Изток” на Анджей Сташук, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Искра Стефанова Мъглова 2015
9 Калина Бахнева, Драматургията на Януш Гловацки. Образи на съвременността, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елица Ивайлова Христова 2015
10 Калина Бахнева, По стъпките на Стас и Нели през XX век, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гергана Тодорова Димитрова 2015
11 Калина Бахнева, Разпад на личността в съветските трудово-възпитателни лагери, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Марина Георгиева Петранова 2015
12 Калина Бахнева, Вампиризмът в драмата „Майка” на Станислав Игнаци Виткевич, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Радослава Николаева Колева 2014
13 Калина Бахнева, Образът на войника скитник в полската литература., Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Иван Ганчев Райчев 2013
14 Калина Бахнева, Женските гласове в съвременната полска литература, представена в България, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Анна Красимирова Тодорова 2012
15 Калина Бахнева, Образът на Средна Европа в „По пъяна за Багадат” на Анджей Сташук, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Зара Димитрова Цонева 2012
16 Калина Бахнева, Релацията човек–история–време в романите „Долината на Иса” на Чеслав Милош и „Правек и други времена” на Олга Токарчук, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Сабина Михайлова Иванова 2012
17 Калина Бахнева, Творец и творба в старополската мерена реч, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Камен Рикев 2010
Превод на книга
1 Калина Бахнева , Виткевич, Ст. Пиеси. Прев. Димитрина Лау-Буковска, Калина Бахнева. София: , УИ „Св. Климент Охридски“, 1993., София: 1993
2 Калина Бахнева, Славомир Лубински, Балада за Янушек. Ред. К. Мирчев. София: Профиздат, 1981. (260 с.), Профиздат, София 1983
Редактор на издание реферирано
1 Kalina Bahneva, сп. Śląskie Studia Polonistyczne, изд. на Uniwersytet Śląski w Katowicach. ISSN: 2084-0772, Редактор на издание реферирано 2019
2 Калина Бахнева, Media i Społeczeństwo, издание на Техническо-хуманитарния университет в Бйелско-Бяла, Полша. ISSN 2083-570 1/ e-ISSN 2545-2568, Редактор на издание реферирано 2017
3 Калина Бахнева, Калина Бахнева - Ред. и съст. на броя Postscriptum Polonistyczne 2013, 2 (13) - Polonistyka w Bułgarii - wczoraj i dziś, заедно с: Маргрета Григорова, Йоланта Тамбор, Галя Симеонова-Конах, Редактор на издание реферирано 2013
Редактор на сборник
Калина Бахнева, Словацки, Юлиуш. Анхели. Прев. Д. Габе. Бащата на чумавите. Прев. Н. Вълчев. Пенев, Боян. Увод.София: СОНМ, 2017. ISBN 978-954-8523-91-2 , Редактор на сборник 2017
Статия в научно списание
1 Калина Бахнева, Младата българска полонистика – представители и постижения, с. 34-56 , Език и литература, брой:1–2, 2017, стр.:34-56, ISSN (print):plSSN 0324-1270 elSSN: 2535-1036, Ref, Web of Science 2017
2 Калина Бахнева, Необикновената антология. Рецензия за антологиите Два зубъра и муза. Полската литература XV–XVIII век – епохи, автори, текстове“ (София, „Балкани“, 2014, 352 с.) и Зубър, видра и паун. Антология на полската литература от Средновековието до Просвещението (София, „Астерим“, 2008, 385 с.) от Камен Рикев, с. 283-289, Език и литература, брой:1-2, 2017, стр.:283-289, ISSN (print):pISSN 0324-1270 eISSN: 2535-1036, Ref, Web of Science 2017
3 Kalina Bachnewa, Jolanta Tambor, In memoriam (Pamięci Iskry Likomanowej), s. 339-346, Postscriptum Polonistyczne , брой:nr 2 (12), 2013, стр.:339-346, ISSN (print):1898-1593 , Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
4 Kalina Bachnewa, Najnowsze bułgarskie przekłady Czesława Miłosza. Między „To ja” a „Co «To» jest?”, s. 163-175, Postscriptum Polonistyczne , брой:nr 2 (12), 2013, стр.:163-175, ISSN (print):1898-1593, Ref, Web of Science 2013
5 Kalina Bahneva, Prze(d)świt, zmierzch, "Noc Świata", s. 161-178, Świat i Słowo, брой:2 (23), 2013, стр.:161-178, ISSN (print):1731–3317, Ref 2013
6 Калина Бахнева, Милош – гласът на страстта и разума. Български преводачи и преводи, с. 17-22, Литературен вестник, брой:17/18, 2012, стр.:17-22, ISSN (print): 1310 – 9561 2012
7 Kalina Bahneva, "... po co nizać próżne słowa..." Obraz w powieści Emiliana Stanewa "Antyxhryst", s. 41-58, Świat i Słowo, брой:1 (16), 2011, стр.:41-58, ISSN (print):1731-3317 2011
8 Kalina Bahneva, Miłosz dla bibliofilów, s. 41-58, Postscriptum Polonistyczne, брой:1 (7), 2011, стр.:41-58, ISSN (print):1898-1593, Ref 2011
9 Kalina Bahneva, Nienasyceni - o tym, co jedzą bohaterowie (dramatów) Witkacego, s. 207-224, Postscriptum Polonistyczne, брой:2 (8), 2011, стр.:207-224, ISSN (print):ISSN 1898-1593, Ref 2011
10 Kalina Bahneva, Jaka starość? Podmiotowość starości w powieści Albeny Stambołowej „Hop-hop gwiazdy”, s. 261-287, Świat i Słowo, брой:2 (5), 2005, стр.:261-287, ISSN (print):1731-3317, Ref, Web of Science 2005
11 Kalina Bahneva, Inna droga, s. 47-64, Tygiel Kultury, брой:nr 4–6, 2001, стр.:47-64, ISSN (print):ISSN: 1425-8587 2001
12 Калина Бахнева, Драматургията на Виткаци, с. 28-34, Театър, брой:3, 1998, стр.:28-34 1998
13 Калина Бахнева, Dies irae, с. 7, Литературен вестник, брой:50, 1993, стр.:7-0, Ref 1993
14 Калина Бахнева, Преводите на полския романтизъм и поетическият език на българските символисти, с. 1-13, Български език и литература, брой:4, 1993, стр.:1-13, Ref 1993
15 Калина Бахнева, Как бе прочетен полският експресионизъм у нас, с. 4-6, Литературен вестник, 1992, стр.:4-6, Ref 1992
16 Калина Бахнева, Войчех Галонзка и проблемите на българската литература, с. 49-59, Литературна история , брой:19, 1991, стр.:49-59 1991
17 Kalina Bahneva, „On był obcością”, s. 124-127, Dialog, брой:6, 1986, стр.:124-127, ISSN (print):0012-2041, Web of Science 1986
18 Kalina Bahneva, Nieznane listy Marii Kasprowicz do Bojana Penewa, s. 236-279, Rocznik Kasprowiczowski, брой:IV - V, 1985, стр.:236-279, ISSN (print):0239-7935, в сътрудничество с чуждестранни учени 1985
19 Калина Бахнева, Станислав Игнаци Виткевич (Виткаци), 32-35, Изкуство, брой:10, 1985, стр.:32-35 1985
20 Калина Бахнева, Писма между Боян Пенев и Мария Каспрович, 207-219, Септември, брой:7, 1984, стр.:207-219 1984
21 Калина Бахнева, Да скиташ с широко отворени очи. По случай 80 години от рождението на Борис Шивачев, с. 235-240, Септември, брой:3, 1982, стр.:235-240 1982
22 Калина Бахнева, Полската поезия през 1979 година, с. 53-68, Кръгозор, брой:2, 1980, стр.:53-68 1980
Статия в поредица
1 Калина Бахнева, Циприан Камил Норвид: "доизпълването", Литературен вестник, брой:15, редактор/и:Емануил A. Видински, 2021, стр.:10-12, ISSN (print):1310 – 9561 2021
2 Калина Бахнева, Лабиринт край морето - "елинското чудо" на Збигнев Херберт, с. 4-5, Литературен вестник, брой:№ 27 (11–17.07.2018), редактор/и:Маргрета Григорова, 2018, стр.:4-5, ISSN (print):1310-9561, ISSN (online):1310-9561 2018
3 Калина Бахнева, Ненаситни. Какво ядат героите (в драмите) на Виткаци, с. 42, Литературен вестник, том:Полската литература между двете световни войни, брой:№ 34 (17-23.10.2018), редактор/и:Маргрета Григорова, 2018, стр.:42-0, ISSN (print):1310-9561, ISSN (online):1310-9561 2018
4 Калина Бахнева, „Дано Бог да е милостив към мъките и страданията на преводача”, Литературен вестник, брой:17-18, 2016 2016
5 Kalina Bahneva, Pijaństwo Fortynbrasa. Dramat „Fortynbras się upił” Janusza Głowackiego. – W: Literatura polska w świecie. T. V: Mapowanie. Opisy. Interpretacje. Red. R. Cudak. Katowice: Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo Gnome, 2014, 105–116., Literatura polska w świecie., том:Mapowanie. Opisy. Interpretacje. , брой:T. V, редактор/и:R. Cudak. , издателство:Uniwersytet Śląski. Wydawnictwo Gnome, 2014, стр.:105-116, ISBN:978-83-63268-33-6 2014
6 Kalina Bahneva, Dramat „Antygona w Nowym Jorku” Janusza Głowackiego – aspekty adaptacji. W: Adaptacje I. Język–Literatura–Sztuka. Pod red. Wioletty Hajduk-Gavron i A. Madei. ISSN 1898-1593; ISBN 978-83-63268-28-2, s. 43-60, Biblioteka Postscriptum Polonistycznego , том:Adaptacje I. Język–Literatura–Sztuka., брой:nr 3, редактор/и:Pod red. Wioletty Hajduk-Gavron i A. Madei, издателство:Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach , 2013, стр.:43-60, Ref 2013
7 Kalina Bahneva, Przekłady polsko-bułgarskie: Bibliografia przekładów literatury polskiej w Bułgarii w latach 1990–2006, (przy współaut J. Mleczko i I. Genew-Puhalewej),s. 35-143, Seria: Przekłady literatur słowiańskich.BazHum, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Google Scholar, ICI Journals Master List, том:Bibliografia przekładów literatur słowiańskich 1990–2006. , брой:1, редактор/и:Bożena Tokarz, издателство:Uniwersytetu Śląskiego, 2012, стр.:35-143, ISSN (print):1899-9417, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2012
8 Kalina Bahneva, O pewnej mietradycyjnej recepcji polskiego ekspresjonizmu. Nymn Kasprowicza "Święty Boże, Święty Mocny" S.Andrejczyna i Dory Gabe, s. 83-107, Literatura polska w świecie, брой:3, редактор/и:R. Cudak, издателство:Wydawnictwo Gnome, 2010, стр.:83-107, ISSN (print):978-83-87819-60-6 2010
9 Kalina Bahneva, Literatura polska w przekładach na język bułgarski. Czasopisma literackie w latach 1990–2007, s. 29-48, Przekłady literatur słowiańskich, том:Wybory translatorskie 1990–2006, брой:Tom I, cz. 1, редактор/и:Bożena Tokarz, издателство:Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2009, стр.:29-48, ISSN (print):0208-6336 ISSN 1899-9417, Ref 2009
10 Kalina Bahneva, Metoda przekładowa i ewolucja myślenia poetyckiego – trzy strategie translatorskie w przekładach „Sonetów krymskich” A. Mickiewicza, s. 227-234, Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, брой:1, редактор/и:R. Cudak, издателство:Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, стр.:227-234, ISBN:83-87819-74-3, Ref 2009
11 Kalina Bahneva, Sen o epopei. Na przykładzie bułgarskiego tłumaczenia „Alpuhary” i „Epilogu” „Pana Tadeusza”, s. 88-102, Literatura polska na świecie, том:W kręgu znawców, брой:2, редактор/и:R. Cudak, издателство:Wydawnictwo Gnome, 2009, стр.:88-102, ISBN:978-83-87819-05-7, Ref 2009
12 Калина Бахнева, Болеслав Прус, с. 205-213, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.:205-213, ISBN:954-430-859-8; 954-8712-14-8 2002
13 Калина Бахнева, Елиза Ожешкова. с. 200-204, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.:200-204, ISBN:954-430-859-8; ISBN 954-8712-14-8 2002
14 Калина Бахнева, Мария Конопницка, с. 173-178, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.:173-178, ISBN:954-430-859-8; 954-8712-14-8 2002
15 Калина Бахнева, Преводната рецепция на полската литература в България между двете световни войни, с. 136-141, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.:136-141, ISBN:954-430-859-8; 954-8712-14-8 2002
16 Калина Бахнева, Станислав Игнаци Виткевич, с. 136-140, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.:136-140, ISBN:ISBN 954-430-859-8; ISBN 954-8712-14-8 2002
17 Калина Бахнева, Тадеуш Конвицки, с. 169-172, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.:169-172, ISBN:954-430-859-8; 954-8712-14-8 2002
18 Калина Бахнева, Тадеуш Ружевич, с. 236-242, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.:236-242, ISBN:954-430-859-8; 954-8712-14-8 2002
19 Калина Бахнева, Хенрик Сенкевич, с. 243-254, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.:243-254, ISBN:954-430-859-8; 954-8712-14-8 , Ref 2002
20 Калина Бахнева, Ян Каспрович, с. 162-168, Преводна рецепция на европейските литератури в България, том:Славянски литератури, брой:4, редактор/и:И. Павлов, Б. Биолчев, В. Тодоров и колектив, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2002, стр.:162-168, ISSN (print):954-430-859-8; 954-8712-14-8 2002
21 Калина Бахнева, Театрализирането на епистоларния диалог между Боян Пенев и Мария Каспрович, с. 218-236, Славянска филология, брой:22, редактор/и:Т. Бояджиев, С. Николова, Л. Стаматов и колектив, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1998, стр.:218-236 1998
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Kalina Bahneva, Śródziemnomorski antyk a literatura polska (Wybrane aspekty) , Dokąd podążasz humanistyko? Tom jubileuszowy z okazji 15-lecia Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej, editor/s:J. Szarlej, B. Tomalak, Publisher:Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH, 2020, pages:180-196, ISBN:978-83-66249-32-5 2020
2 Калина Бахнева, Изток и Запад като категории на сравнителното (славянско) литературознание. (Избрани аспекти), Преводът между мисията и конюнктурата, редактор/и:Й. Найденова, Г. Цанков, издателство:Изд. център „Боян Пенев" , 2020, стр.:56-65, ISBN:978-619-7372-26-7 2020
3 Kalina Bahneva, List do Profesora Romualda Cudaka, Literatura polska w świecie. Recepcja i adaptacja. Mecenaty i migracje. Prace ofiarowane Profesorowe Romualdowi Cudakowi, editor/s:K. Frukacz, Publisher:Uniwersytet Śląski. Wyd. Gnome, 2019, pages:296-298, ISBN:978-83-63268-61-9 2019
4 Калина Бахнева, „Сaмо това да ни беше оставил...”. Петър Динеков за Б. Пенев и полската литература, с. 129-136, Академик Петър Динеков и хуманитарната наука - идеи, позиции, концепции, редактор/и:Р. Дамянова, Е. Томова, В. Баева, К. Станева, издателство:ИК "Мултипринт", 2018, стр.:129-136, ISBN:978-954-362-231-3 2018
5 Kalina Bahneva, Literatura polska – problem światowości, Polononistyka na początku XXI wieku. Diagnoozy, koncepcje, perspektywy. Szósty Światowy Kongres Polonistyczny. Katowice, 22.06–25.06.2016 r. T. I. Literatura polska i perspektywy nowej humanistyki , editor/s:J. Tarmbor. Red. naukowa R. Cudak. K. Pospiszil, Publisher:Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, pages:266-278, ISBN:978-83-226-3576-6 2018
6 Калина Бахнева, Неромантическото пътуване на романтика Юлиуш Словацки до Светите земи, с. 101-110, Мултикултурализъм и многоезичие. Сборник с доклади от Тринадесетите международни славистични четения. София, 21–23 април 2016 г. , редактор/и:Добромир Григоров, Радостина Петрова, Владимир Колев, Тиха Георгиева, Мартин Стефанов, Павлина Мартинова, издателство:Фабер, 2017, стр.:101-110, ISBN:978-619-00-0651-0, Ref 2017
7 Kalina Bahneva, Wędrówka ludzi - wędrówka idei. Na przykładzie dramatu "Antygona w Nowym Jorku" Janusza Głowackiego, s. 205-227, Góry i wędrowanie. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Stępenowi, редактор/и:J. Pacułа, издателство:Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, 2014, стр.:205-227, ISBN:978-83-63713-67-6 2014
8 Kalina Bahneva, Głód - litetackie fascynacje, s. 181-204, Współczesne wymiary humanizmu, редактор/и:J. Pacuła, издателство:Wydawnictwo naukowe ATH w Bielsku-Białej, 2013, стр.:181-204, ISBN:978-83-63713-33-1, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
9 Калина Бахнева, „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури”. Последният лекционен синтез на Боян Пенев, с. 132-143, Славяните. Общество, Религия. Култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов, редактор/и:К. Бахнева, А. Бурова, Е. Дараданова и др, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”,, 2012, стр.:132-143, ISBN:978-954-07-3424-8 2012
10 Kalina Bahneva, Mezalianse i gry kostiumowe w literaturze i kulturze polskiej – na podstawie wybranych aspektów „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, s. 271-284, Zaczytani. Tom Jubileuszowy dla Profesor Anny Węgrzyniak, редактор/и:M. Bernacki, T. Bielak, I. Gielata, K. Koziołek, издателство:Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, 2012, стр.:271-284, ISBN:978-83-62292-39-4, Ref 2012
11 Kalina Bahneva, Rok 2011 – tłumacze i przekłady Czesława Miłosza w Bułgarii, s. 96-112, Bahneva, Bąk, Cieplińska i in. Literatura polska w świecie. Oblicza światowości, t. IV, редактор/и:R. Cudak, издателство:Gnome, 2012, стр.:96-112, ISBN:978-83-63268-07-7 2012
12 Калина Бахнева, Изключително източен. Лекционният курс на Боян Пенев „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури”, s. 268-279, Пространствата на словото. Юбилеен сборник ш чест на проф. дфн Светлозар Игов, редактор/и:К. Протохристова, Е. Трайкова, А. Йорданов, А. Велкова-Гайдарджиева, А. Антонова, издателство:Издателски център Боян Пенев, 2012, стр.:268-279, ISBN:978-954-8712-77-4, Ref 2012
13 Калина Бахнева, Маргарита Младенова, Към читателите, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от ХІ национални славистични четения, 19–21 април 2012, t. I: Езикознание, редактор/и:А. Бурова, Д. Иванова, Е. Христова, С. Димитрова и др. , издателство:УИ „Св. Кл. Охридски”, 2012, стр.:9-10, ISBN:978-954-07-3457-6 2012
14 Калина Бахнева, Пиетизмът – според последния лекционен курс на Боян Пенев „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури”, с. 11-19, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от ХІ национални славистични четения, 19–21 април 2012. Т. II: Литературознание. Фолклор, редактор/и:. А. Бурова, Д. Иванова, Е. Христова, С. Димитрова и др. , издателство:УИ „Св. Кл. Охридски”, 2012, стр.:11-19, ISBN:978-954-07-3458-3 2012
15 Kalina Bahneva, O najnowszych wymiarach wielokulturowości. Na przykładzie współczesnej literatury polskiej, s. 10-60, Człowiek w tradycji judeo-chrześcijańskiej. Wybrane zagadnienia, редактор/и:J. Szarlej, издателство:Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, 2011, стр.:10-60, ISBN:978-83-62292-61-5 2011
16 Калина Бахнева, Юзеф Голомбек (1889-1939)и проблемите на сравнителното славянско литературознание, с. 509-517, Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Десетите национални славистични четения, посветени на 90-годишнината от рождението на проф. Светомир Иванчев. 22-24 април 2010, редактор/и:Н. Иванова, Е. Дараданова, В. Делева, Д. Денчева, Р. Камберова, А. Стаменова, М. Стефанов, издателство:Лектура, 2011, стр.:509-517, ISBN:978-954-92732-1-2 2011
17 Kalina Bahneva, Śladami Herdera i dalej. Wokół ostatniego kursu wykładów Bojana Penewa (1882–1927), 375-407, Dom na pograniczu. Dom na pohraničí. Tom interdyscyplinarnych prac naukowych pod redakcją Libora Pavery, редактор/и:Libor Pavera, издателство:Agencja Reklamowa PROMIX, 2010, стр.:375-407, ISBN:978-83-904037-1-7 2010
18 Калина Бахнева, За един литературен похват в романите на Малгожата Каличинска. Епопея и разлив, s. 223-230, Świat Słowiań, II, редактор/и:K. Ferunga, L. Pavera, издателство:Wydawnictwo ATH w Bielsko-Białej, 2010, стр.:223-230, ISBN:: 978-83-62292-20-2 2010
19 Калина Бахнева, За обединението на два традиционни жанра в едно стихотворение на Амелия Личева, с. 342-356, Славяните и техните контакти. Доклади от IХ национални славистични четения, посветени на 120 годишнината на славистиката в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, редактор/и:М. Младенова, Е. Дараданова, издателство:Издателство ЕТО, 2010, стр.:342-356, ISBN:978-954-9859-45-4 2010
20 Kalina Bahneva, „Aby ocalić obrazy”. O bułgarskich tłumaczeniach Herberta, s. 101-126, „We mnie jest plomień który myśli” – głosy do Herberta (w 10. rocznicę śmierci Poety), редактор/и:M. Bernacki, издателство:Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, 2009, стр.:101-126, ISBN:978-83-60714-67-6 2009
21 Kalina Bahneva, „I na słowach się skończyło“. Słowo w opowieści „Przeklęte podwórze” Ivo Andricia oraz w powieści Wery Mutafczijewej „Sprawa sułtana Dżema”, s. 117-146, Przez słowo – w słowach – o słowach, редактор/и:A. Węgrzyniak, ks. T. Borutka, przy współudziale A. Matuszek, издателство:Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, 2009, стр.:117-146, ISBN:978-83-60714-99-7 2009
22 Kalina Bahneva, Wybrane aspekty recepcji Czesława Miłosza w Bułgarii, s. 69-89, Czesław Miłosz. Tradycje – současnost – recepce. Materiály z mezinárodní vědecké konferencje uskutečněné v Ostravě ve dnech 16.–17. řijna 2008 u přiležitosti 50. výroči výtisku Rodné Europy Czesława Miłosze, редактор/и:M. Balowski, Jiři Muryc, издателство:Оstravská univerzita, 2009, стр.:83-107, ISBN:978-80-7368-686-4, Ref 2009
23 Калина Бахнева, Една непроучена концепция на българския литературен историк Боян Пенев, с. 62-74, Славянска филология. Т. 24. Сборник с доклади и статии за XIV Световен конгрес на славистите, редактор/и:Т. Бояджиев, Р. Кунчева, С. Николова, П. Карагъозов, А. Балевски, издателство:Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2008, стр.:62-74, ISBN:978-954-322-298-8, Ref 2008
24 Kalina Bahneva, Miłość i rodzina. O buncie Marii Kasprowicz i jego bułgarskim tropie, 175-184, Filozofia edukacji i etos rodziny, редактор/и:W. Wójcik i M. Rembiarz, издателство:Wydawnictwo ATH w Bielsku-Białej, 2007, стр.:175-184, ISBN:978-83-60714-17-1 2007
25 Калина Бахнева, Старост и субектност. Романът на Албена Стамболова „Хоп-хоп звездите”, с. 378-392, В памет на проф. Боян Ничев, редактор/и:Х. Балабанова, Д. Григоров, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007, стр.:378-392, ISBN:9789540725451 2007
26 Kalina Bahneva, Wybrane aspekty wykładania literatury polskiej na Uniwersytecie Sofijskim „Św. Klimenta Ochrydzkiego”, s. 303-310, 110 godina polonistike u Srbiji, Zbornik radova, издателство:Slavističko drušestvo Srbije, 2006, стр.:303-310, ISSN (print):8673910153; 9788673910154 2006
27 Калина Бахнева, За бунта на Мария Каспрович и българската му следа, с. 267-279, Паисиеви четения. Международна славистична конференцияПловдив, 13–14 октомври 2006 г. Литературознание. Фолклор. Научни трудове. T. 44, кн. 1, издателство:ПУ „Паисий Хилендарски”, 2006, стр.:267-279, ISSN (print): 0861-0029, Ref 2006
28 Калина Бахнева, За обединението на два традиционни жанра в едно стихотворение на Амелия Личева, с. 34-45, Stabilita a labilita žánrů. Žánrove metamorfózy v středoevropském kontextu, редактор/и:L. Pavera a kolektiv, издателство:Slezká univerzita v Opavĕ, 2006, стр.:34-45, ISBN:80-7248-338-2 2006
29 Калина Бахнева, Боян Пенев – изравняване на метафорите? Балкани – Славянство – Европа, с. 335-356, Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Иван Павлов, редактор/и:П. Карагъозов и К. Бахнева, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, стр.:335-356 2005
30 Калина Бахнева, Различният път, 444-461, Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Кирил Топалов, редактор/и:Б. Биолчев, В. Стефанов, Н. Данова, издателство:Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2003, стр.:444-461, Ref 2003
31 Калина Бахнева, „Тази вечер слушах «Тайнхойзер»”. Театрализирането на епистоларния диалог между Боян Пенев и Мария Каспрович, Bułgarzy na Uniwersytecie Jagiellońskim, редактор/и:J. Rusek i W. Stępniak-Minczewa, издателство:Wyd. UJ, 2002, стр.:133-161 2002
32 Калина Бахнева, За нищото и нещото. По повод на истината за/на Боян Пенев, с. 326-356, Фигури на автора. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Боян Биолчев, редактор/и:Н. Георгиев, В. Стефанов, К. Топалов, И. Павлов, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2002, стр.:326-356, ISBN:954-07-1755 2002
33 Калина Бахнева, „Новата Обетована земя на българската литература” или за „Краткия исторически очерк «Българска литература»” на Боян Пенев, s. 7-20, Między kulturą „niską” a „wysoką”. Pamięci prof. dr hab. Teresy Dąbek-Wirgowej, редактор/и:G. Minczew, издателство:Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001, стр.:7-20, Ref 2001
34 Калина Бахнева, Да посегнеш към забранения плод. Поезията на Гео Милев и френският модернизъм, с. 233-265, Съвременни прочити на българската класика, редактор/и:М. Цанева, издателство:Ариадна, 1998, стр.:233-265 1998
35 Калина Бахнева, „Тази вечер слушах «Тайнхойзер»”. Аспекти на Вагнерианството в едно писмо на Б. Пенев до М. Каспрович, Човек и време. Сборник с научни изследвания в памет на Сабина Беляева, редактор/и:Р. Дамянова, Е. Трайкова, издателство:Издателство на Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, 1997 1997
36 Калина Бахнева, За една нетрадиционна рецепция на полския експресионизъм, с. 161-292, Studiorum Causa. По случай 50-годишнината на Радосвет Коларов, редактор/и:М. Дачев, издателство:Университетско издателство "Свети Климент Охридски", 1994, стр.:161-202, ISBN:954-07-0459-6 1994
37 Калина Бахнева, Страници от историята на рецепцията на полската поезия у нас, с. 176-231, Славянските литератури в България. Проблеми на рецепцията, редактор/и:Б. Ничев, Л. Минкова, Х. Балабанова, 1988, стр.:176-231 1988
38 Калина Бахнева, Блян за епос. Наблюдения над Вазовите преводи на „Алпухара” и на откъса от „Епилога” към поемата „Пан Тадеуш” от А. Мицкевич, 125-133, Иван Вазов, редактор/и:М. Цанева, С. Елевтеров, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 1987, стр.:125-133 1987
39 Калина Бахнева, „Анхели“ от Юлиуш Словацки в контекста на българската септемврийска поезия, с. 125-129, 60 години от Септемврийското въстание, редактор/и:В. Паскалева, Н. Николов, Е. Константинова, М. Каназирска, 1984, стр.:125-129 1984
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Kalina Bahneva, Bułgarska recepcja wybranych idei Zygmunta Łempickiego. Kurs wykładów Bojana Penewa „Romantyka zachodnioeuropejska i jej oddziaływanie na literatury słowiańskiej, Słowacja, Europa Środkowa i jeczcze dalej. Księga dedykowana Profesor Joannie Goszczyńskiej, editor/s:M. Ivanová, A. Kobylińska, P. Pająk, Publisher:UW Wydział Polonistyki, 2019, pages:97-129, ISBN:978-83-69038-92-8 2019
2 Калина Бахнева, Мултикултурализъм? „Доброто винаги е диалектическо...” , Рада и приятели. Trivium – пътеки на знанието. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д-р Радка Влахова, редактор/и:Е.Хаджиева, Св. Кьосева, Ат. Атанасов, издателство:Унив. изд. „Св. Кл. Охридски”, 2019, стр.:456-488, ISBN:978-954-07-4700-2 2019
3 Калина Бахнева, Херберт – ироникът, ЗЗбигнев Херберт. Седмият ангел. Поезия в проза, редактор/и:С. Чолева, К. Игнатовски, издателство:ДА Издататво за поезия, 2019, стр.:90-123, ISBN:978-619-7082-49-4 2019
Съставителска дейност
Калина Бахнева, Ани Бурова, Добромир Григоров, Елена Дараданова, Славея Димитрова, Валентина Пирова, Камен Рикев, Лидия Терзийска, Ина Христова, Славяните. Общество,религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов, ISBN:978-954-07-3424-8, УИ "Св. Климент Охридски", София 2012
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Калина Бахнева, Християнизираната античност - творчеството на Циприан Камил Норвид 2017
2 Секционен доклад, Калина Бахнева, Изток и Запад като категории на сравнителното (славянско) литературознание (Избрани аспекти) 2017
3 Секционен доклад, Калина Бахнева, Полският романтизъм – симптоми на Модерността 2017
4 Секционен доклад, Калина Бахнева, Literatura polska – problem światowości 2016
5 Секционен доклад, Калина Бахнева, Творчеството на Циприан Камил Норвид – националното като универсално 2016
6 Секционен доклад, Калина Бахнева, Неромантическото пътуване на романтика Юлиуш Словацки до Светите земи 2016
7 Секционен доклад, Калина Бахнева, Humanimal. Драмите „Хлебарки” на Виткаци и „Лов на хлебарки” на Януш Гловацки 2016
8 Секционен доклад, Калина Бахнева, Обединителният мит - според драмата "Сватба" на Станислав Виспянски 2014
9 Секционен доклад, Калина Бахнева, Ценностите - според писмата на Боян Пенев до Мария Каспрович 2014
10 Секционен доклад, Калина Бахнева, Wyspa na wulkanie. Problem etnicznej/kulturowej tożsamości bohaterów dramatu "Antygona w Nowym Jorku" Janusza Głowackiego 2013
11 Секционен доклад, Калина Бахнева, Hamlet, "najbardziej znany Duńczyk na świecie". Bułgarski przekład "Fortynbras się upuił" Janusza Głowackiego 2013
12 Секционен доклад, Kalina Bahneva, Dramat „Antygona w Nowym Jorku” Janusza Głowackiego – aspekty adaptacji 2012
13 Секционен доклад, Kalina Bahneva, W pułapce etniczności. Dramat „Antygona w Nowym Jorku” Janusza Głowackiego 2012
14 Секционен доклад, Калина Бахнева, Пиетизмът – според лекционния курс на Боян Пенев „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури”. 2012
15 Секционен доклад, Калина Бахнева, Najnowsze bułgarskie tłumaczenia Miłosza: "Na brzegu rzeki. Wybrane wiersze i poematy" 2011
16 Секционен доклад, Калина Бахнева, Sztuka głodu w opowiadaniu "Głodomór" Franza Kafki 2011
17 Секционен доклад, Калина Бахнева, Юзеф Голомбек (1889 - 1939)и проблемите на сравнителното славянско литературознание 2010
18 Секционен доклад, Калина Бахнева, Nienasyceni - o tym, co jedzą bohaterowie (dramatów) Witkacego 2010
19 Секционен доклад, Калина Бахнева, Bułgarzy w wieku XVII: więzi krwi, pokrewieństwo duchowe. Na przykładzie powieści "Czas wyboru" Antona Donczewa 2010
20 Секционен доклад, Калина Бахнева, Humanizm - tradycja i współczesność 2010
21 Секционен доклад, Калина Бахнева, "Само това да ни беше оставил..." Петър Динеков -за Б. Пенев и полската литература 2010
22 Секционен доклад, Калина Бахнева, "... po co nizać próżne słowa..." Obraz w powieści "Antychryst" Emiliana Stanewa 2009
23 Секционен доклад, Калина Бахнева, Wielokulturowość - istota, rozwój oraz przeobrażenia zjawiska 2009
24 Секционен доклад, Калина Бахнева, O pewnej nietradycyjnej recepcji polskiego ekspresjonizmu. "Hymny" Kasprowicza w tłumaczeniu Iwana Andrejczyna i Dory Gabe 2009
25 Секционен доклад, Калина Бахнева, "I na słowach się skończyło". Słowo w opowieści "Przeklęte podwórze" Ivo Andricia oraz w powieści Wery Mutafczijewej "Sprawa sułtana Dżema" 2008
26 Секционен доклад, Калина Бахнева, Wybrane aspekty wykładania literatury polskiej na Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klimenta Ochrydzkiego 2007
27 Секционен доклад, Калина Бахнева, Боян Пенев и славянската компаративистика 2004
28 Секционен доклад, Калина Бахнева, Metamorfozy "ja" w literaturze bułgarskiej z początku XXI wieku (na przykładzie prób narracyjnych Albeny Stambolowej) 2004
29 Секционен доклад, Калина Бахнева, Съвременна българска поезия. Амелия Личева 2004
30 Секционен доклад, Калина Бахнева, "Новата Обетована земя на българската поезия" или за "Краткия исторически очерк "Българска литература" на Боян Пенев 2000
31 Секционен доклад, Калина Бахнева, Преподаване на българската литература в полска академична среда. Програмата на Българска филология на Лодзкия университет 2000
32 Секционен доклад, Калина Бахнева, За подменения образ на полската литература и неговите последствия 2000
33 Секционен доклад, Калина Бахнева, "Тази вечер слушах Тайнхойзер". Театрализирането на епистоларния диалог между Боян Пенев и Мария Каспрович 1998
34 Секционен доклад, Калина Бахнева, Българската рецепция на полската драма на абсурда 1987
35 Секционен доклад, Калина Бахнева, Символизъм – експресионизъм. Преводите на Иван Ст. Андрейчин и Дора Габе на „Химни” от Ян Каспрович 1987
36 Секционен доклад, Калина Бахнева, Преводите на „Кримски сонети” на Адам Мицкевич и развитието на българския поетичен език 1986
37 Секционен доклад, Калина Бахнева, Функцията на един флорален образ в българските преводи на полския романтизъм през 20. години на XX век и поезията на Н. Лилиев 1986
38 Секционен доклад, Калина Бахнева, „On był obcością” 1985
39 Секционен доклад, Калина Бахнева, Българската рецепция на Ян Кохановски 1984
40 Секционен доклад, Калина Бахнева, Възможен ли е образът на добрия войник Швейк в полската литература? 1983
Участие в редколегия
1 Калина Бахнева - Ред. и съст. на броя Postscriptum Polonistyczne 2013, 2 (13) - Polonistyka w Bułgarii - wczoraj i dziś, заедно с: Маргрета Григорова, Йоланта Тамбор, Галя Симеонова-Конах, Калина Бахнева, член редколегия на Postscriptum Polonistyczne , Участие в редколегия 2013
2 Калина Бахнева, П. Карагьозов, В. Гешев, И. Христова, М. Младенова, Време и история в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от Единадесетите национални славистични четения, 19-21 април 2012. Том 1 Езикознание. Том 2 Литературознание. Фолклор, Участие в редколегия 2012
3 , Калина Бахнева и колект., съст. Славяните. Общество. Религия. Култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов, Участие в редколегия 2012
4 , Калина Бахнева - ред. и съст. на броя: Чеслав Милош. Литературно-биографични контексти. Милош в България. "Литературен вестник", 2012, 17-18 (9-15 май 2012), Участие в редколегия 2012
5 prof. dr hab. Bożena Tokarz, сп. „Przekłady Literatur Słowiańskich”, издание на Uniwersytet Śląski w Katowicach (Силезийски университет в Катовице, Полша). ISSN 0208-6336 ISSN 1899-9417, Участие в редколегия 2011
6 , сп. „Slovanské Studie. Studia Slavica”, издание на Uniiwersytet Opolski – Ostravská Univerzita (Университетът в Ополе, Полша и Университетът в Острава, Чехия). ISSN 1803-5663 (Print) ISSN 2571-0281 (Online), Участие в редколегия 2010
7 , сп. „Świat i Słowo”, издание на Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsko-Białej (Техническо-хуманитарния университет в Бйелско-Бяла, Полша), Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego (Теологически институт в Бйелско-Бяла), Książnica Beskidzka w Bielsku, Участие в редколегия 2009
8 , Калина Бахнева и колект. - ред. и съст. на броя:Литературата в огледалото или по-добрата литература. "Литературен вестник", 2006, 6 (6 - 12 февруари 2006), посветен на съвременната полска женска литература, Участие в редколегия 2006
9 , Калина Бахнева и колект. - ред. и съст. на броя:Литература на токчета или по-добрата литература. "Литературен вестник", 2005, 35 (2-8 ноември 2005), посветен на съвременната полска женска литература, Участие в редколегия 2005
10 Калина Бахнева, Реторики на паметта. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Иван Павлов , Участие в редколегия 2003
11 , Калина Бахнева, съст. на броя: Dekada Literacka, Участие в редколегия 2000