Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Гергана Георгиева

Author ID (SCOPUS):57190005809

Researcher ID (Web of Science):R-7642-2016

ORCID ID:0000-0003-3515-9524
Глава от книга
Boriana Chtirkova, Elisaveta Peneva, Gergana Georgieva, Numerical Weather Prediction for the Bulgarian Antarctic Base Area and Sensitivity to the SST Variable, ISSN (print):, ISSN (online):, Springer, Cham, Ref 2021
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Гергана Георгиева, сп. "Българска наука", бр. 103, Задачите на българските учени по време на XXVI Българска Антарктическа експедиция, 2017
2 Гергана Георгиева, "Земетресения сред вечните ледове", сп. "Природа", бр.2, Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов" 2016
Научен проект
1 Гергана Георгиева, Връзка между сеизмичността на Южно Шетландските острови и активността на ледниците в района на БАБ, Ръководител, Национален център за полярни изследвания, Номер на договора:70-24-12 2024
2 Гергана Георгиева, Геофизично проучване и мониторинг на зони на вечна замръзналост в Пирин и Централен Балкан, Ръководител, , Номер на договора:80-10-24 2023
3 Гергана Георгиева, Комплексна приложна геоложка и геофизична полева практика за студенти и млади учени, Ръководител, Договор за дарение с Тотал E&P, Номер на договора:80-22-30 2023
4 Гергана Георгиева, Complex applied geological and geophysical field practice in the Coastal part of the East Balkan, Forebalkan and Lower Kamchia Depression, Ръководител, Договор за дарение с Тотал, Номер на договора:80-22-3/1.4.2021 2021
5 Гергана Георгиева, Комплексно геофизично изследване на ледниците в района на Южния залив на о-в Ливингстън, Ръководител, Център за Полярни изследвания, Номер на договора:70-25-70/03.08.2021 2021
6 Гергана Георгиева, Приложение на геофизичните методи за изследване на снежници, Ръководител, , Номер на договора:80-10-24 2020
7 Гергана Георгиева, Multidisciplinary approach for fluvial architecture modelling and reservoir properties estimation, Ръководител, Договор за дарение с Тотал 2019
8 Гергана Георгиева, Изследване на активността на ледник Перуника, Член, Център за полярни изледвания, Номер на договора:70-25-69 2019
9 Гергана Георгиева, ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЪЛБОЧИННАТА СТРУКТУРА И ДИНАМИКАТА НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАЛКАНИ ПО СЕИЗМИЧНИ ДАННИ, Ръководител, ФНИ на МОН, Номер на договора:ФНИ-160 2019
10 Гергана Георгиева, Приложение на геофизични методи за изследване на целогодишните снежни преспи в България, последвано от комплексен анализ на възможността за тяхното използване като регионален индикатор за глобалното изменение на климата, Член, НИС при МГУ, Номер на договора:ГПФ-222/11.03.2019 2019
11 Гергана Георгиева, Изследване на целогодишните снежни преспи в България, Ръководител, , Номер на договора:80-10-217/26.04.2018 2018
12 Гергана Георгиева, Снежници и микроледници в България, Ръководител, , Номер на договора:80-10-126 2017
13 Гергана Георгиева, Виртуална сеизмична мрежа на Софийски Университет, Член, , Номер на договора:155 2015
14 Гергана Георгиева, Създаване на информационна база за изследване на сеизмичността и структурата на о. Ливингстън и околностите чрез провеждане на комплексни проучвания в района на Българската антарктическа база, Член, МОН - Фонд „Научни изследвания” 2014
15 Гергана Георгиева, Сеизмично райониране на Република България, съобразено с изискванията на Еврокод 8 ”Сеизмично осигуряване на строителни конструкции” и изработване на карти за сеизмичното райониране с отчитане на сеизмичния хазарт върху територията на страната., Член, 2007
16 Гергана Георгиева, Анализ на цифровите сеизмични данни на станция Витоша за определяне на собствените колебания на Земята и анализ на приливните вълни. , Член, МОН - ФНИ, Номер на договора:N НЗ- 1513/2006 2006
17 Гергана Георгиева, Разработка на софтуерен пакет за спектрално времеви анализ на широколентови сеизмични записи от националната сеизмична мрежа и различни международни центрове за сеизмични данни, Член, МОН - ФНИ, Номер на договора:ФНИ НЗ-1313/03 2006
18 Гергана Георгиева, EMIRA: Environmental Monitoring Implement for Risk Assessment of natural and man-made hazard. National Science Fund, Ministry of Education and Science, Член, МОН - ФНИ, Номер на договора:ИКИ-11/01.09.2005 2005
19 Гергана Георгиева, Модернизация на Националната Оперативна Телеметрична Система за Сеизмологична Информация – НОТССИ, Член, ПКЗНБАК 2005
Научно ръководство
1 Гергана Георгиева, Приложение на невронните мрежи за автоматична обработка на сеизмични данни с цел разпознаване на ледникови събития, СУ "Св. Климент Охридски", ФзФ дипломна работа:Калина Красимирова Стоименова 2022
2 Гергана Георгиева, Сеизмичност в протока Брансфийлд, Антарктика, в периода 2019-2022, СУ "Св. Климент Охридски", ФзФ дипломна работа:Валентин Димитров Бучакчиев 2022
3 Гергана Георгиева, Земетресения в ледниците, СУ "Св. Климент Охридски", ФзФ дипломна работа:Драгомир Николаев Драгомиров 2021
4 Гергана Георгиева, Разпространение на сеизмичните вълни в ледник, СУ "Св. Климент Охридски", ФзФ дипломна работа:Валентин Димитров Бучакчиев 2021
Статия в научно списание
1 Atanas Kisyov, Christian Tzankov, Gergana Georgieva, A COMPREHENSIVE PRACTICAL TRAINING IN GEOPHYSICS AND GEOLOGY FOR STUDENTS SUPPLEMENTS THE STUDIES AT THE UNIVERSITY, ANNUAL OF UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY "ST. IVAN RILSKI", vol:66, 2023, pages:150-153, doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.8334625 2023
2 Valentin Buchakchiev, Dragomir Dragomirov, Elitza Pandourska, Gergana Georgieva, Liliya Dimitrova, Seismicity in the Bransfield Strait, Antarctica, for the Period 2020–2023 as Recorded from LIVV Seismic Station, Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, vol:12, issue:76, 2023, pages:1851-1959, ISSN (print):1310–1331, ISSN (online):2367–5535, doi:https://doi.org/10.7546/CRABS.2023.12.07 , Ref, Web of Science, IF (0.3 - 2022), SCOPUS, SJR (0.18 - 2022), SCOPUS Quartile: Q3 (2023), MSc 2023
3 Gergana Georgieva, Christian Tzankov, Atanas Kisyov, Geophysical measurements of the southernmost microglacier in Europe suggest permafrost occurrence in the Pirin Mountains (Bulgaria), The Cryosphere, vol:16, 2022, pages:4847-4863, doi:https://doi.org/10.5194/tc-16-4847-2022, Ref, Web of Science, IF (5.805 - 2022), Web of Science Quartile: Q1 (2022), SCOPUS, SJR (9.1 - 2022), SCOPUS Quartile: Q1 (2022) 2022
4 Лев Виник, Гергана Георгиева, Сергей Орешин, Лариса Макеева, Драгомир Драгомиров, Валентин Бучакчиев, Лилия Димитрова, ГЛУБИННАЯ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БАЛКАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА ПО СЕЙСМИЧЕСКИМ ДАННЫМ (DEEP STRUCTURE AND DYNAMICS OF THE CENTRAL BALKAN PENINSULA FROM SEISMIC DATA), ФИЗИКА ЗЕМЛИ, issue:6, 2021, pages:36-51, ISSN (online):0002-3337, doi:10.31857/S0002333721060120, Ref, Web of Science, др.(РИНЦ), International, MSc 2021
5 Lilia Dimitrova, Gergana Georgieva, Petya Trifonova, Emil Oinakov, Valentina Protopopova, Metodi Metodiev, Seismic sources and Earth structure in the transition zone between Fore-Balkan unit and Moesian platform, NE Bulgaria, Acta Geodaetica et Geophysica, vol:55, issue:2, 2020, pages:183-202, ISSN (online):2213-5812, doi:10.1007/s40328-020-00288-3, Ref, Web of Science 2020
6 Димчо Йосифов, Гергана Георгиева, Строежниособености на горната мантия на територията на крупните рудни находища на цветни метали в България, Геология и минерални ресурси, брой:2-3, 2018, стр.:3-9 2018
7 L. Dimitrova, Georgieva G, R. Raykova, D. Dimitrov, V. Gurev, D. Solakov, I. Georgiev, P. Raykova, V. Protopopova, I. Aleksandrova, Exploring seismicity of Livingston Island (Antarctica) and surroundings using records of Bulgarian Broadband Seismological Station LIVV during the astral summer 2015-2016, Compres rendus de l’Acade'mie bulgare des Sciences, том:70, брой:12, 2017, стр.:1709-1718, Ref, IR , SCOPUS, SJR (0.207 - 2016), PhD 2017
8 Gergana Georgieva, Crustal and upper mantle structure in the southen part of the Moesian platform obtained by data from seismic stations MPE, PVL and SZH, Bulgarian Chemical Communications, том:47, брой:Special Issue B, 2015, стр.:323-330, Ref, Web of Science 2015
9 Gergana Georgieva, Mantle Transition Zone beneath Bulgaria and Surrounding Countries, Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences, том:68, брой:6, 2015, стр.:755-760, Ref, Web of Science, IF (0.251 - 2016), SCOPUS, SJR (0.207 - 2016) 2015
10 Gergana Georgieva, Svetlana Nikolova, The Moho depth and crustal structure beneath Bulgaria obtained from receiver function analysis, Доклади на Българската академия на науките, том:66, брой:5, 2013, стр.:725-732, Ref, Web of Science 2013
11 Гергана Георгиева, Структура на горната мантия за територията на България, Светът на физиката, 2013 2013
12 Paskaleva I, Nikolova S, Dimitrova L, Georgieva G, Monitoring networks — Way for improving risk assessment from natural and manmade hazards : Case study salt mine Provadia (NE Bulgaria), Acta geodaetica et geophysica Hungarica, том:45, брой:3, 2010, стр.:388-402, Ref, Web of Science 2010
13 Solakov D, Simeonova S, Christoskov L, Alksandova I, Popova I, Georgieva G, EARTHQUAKE SCENARIOS FOR THE CITIES OF SOFIA, ROUSSE, AND VRATSA, INFORMATION & SECURITY. An International Journal, брой:24, 2009, стр.:51-64, Ref, др.(EarthDoc), PhD 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Valentin Buchakchiev, Kalina Dimitrova, Georgi Georgiev, Gergana Georgieva, Venelin Kozhuharov, Pattern recognition and signal parameters extraction using machine learning methods, Journal of Physics: Conference Series, 2023, ISSN (online): 1742-6596, doi:10.1088/1742-6596/2668/1/012001, Ref, SCOPUS, SJR (0.18 - 2023), SCOPUS Quartile: Q4 (2023), PhD 2023
2 Gergana Georgieva, Lev Vinnik, Dragomir Dragomirov, Valentin Buchakchiev, Sergey Oreshin, Larisa Makeyeva, Liliya Dimitrova, CRUSTAL THICKNESS AND UPPERMANTLE STRUCTURE INTHE REGION OF VITOSHA AND SREDNA GORA, BULGARIA, Conference: Proceedings of 3 rd EUROPEAN CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING & SEISMOLOGY, BUCHAREST, ROMANIA, 2022, 2022, International, MSc 2022
3 Gergana Georgieva, Liliya Dimitrova, Dragomir Dragomirov, Valentin Buchakchiev, Seismic activity in Bransfield strait, Antarctica between 2020 and 2022 asrecorded using the seismic station LIVV, Conference: Proceedings of 3 rd EUROPEAN CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING & SEISMOLOGY, BUCHAREST, ROMANIA, 2022, 2022, MSc 2022
4 Gergana Georgieva, Dragomir Dragomirov, Valentin Buchakchiev, Vasil Gourev, Lyudmil Tzankov, ACTIVITY OF GLACIER PERUNIKA, LIVINGSTON ISLAND, ANTARCTICA AS A RESULT OF CHANGING TEMPERATURE IN THE REGION, 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, editor/s:Prof. DSc. Oleksandr Trofymchuk, UKRAINE • Prof. Dr. hab. oec. Baiba Rivza, LATVIA, Publisher:SGEM Scientific Online eLibrary, 2021, pages:51-58, ISSN (online):1314-2704, ISBN:978-619-7603-34-7, doi:10.5593/sgem2021V/4.2/s19.09, Ref, SCOPUS, SJR (0.14 - 2021), MSc 2021
5 Gergana Georgieva, N. Stoyanov, Stefan Dimovski, Geophysical Approach for Mapping Zones of low Permeability Endangering the Stability of a Tailings dam Wall, 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, BGS 2021, Publisher:European Association of Geoscientists and Engineers, EAGE, 2021, pages:1-5, ISBN:978-946282393-8, doi:10.3997/2214-4609.202149BGS6, Ref, др.(Earthdoc) 2021
6 Gergana Georgieva, Atanas Kisyov, Multidisciplinary Approach for Fluvial Architecture Modelling and Reservoir Properties Estimation, 11th Congress of the Balkan Geophysical Society, Publisher:EarthDoc, 2021, pages:1-5, doi:https://doi.org/10.3997/2214-4609.202149BGS11, Ref, SCOPUS, SJR (0.11 - 2020), др.(Earthdoc) 2021
7 Lilia Dimitrova, Gergana Georgieva, Julius Afzali, Dimitar Dimitrov, Broad band seismic sensors and their application: Case study-Livingston Island, Antarctica, 2019 XXIX International Scientific Symposium "Metrology and Metrology Assurance" (MMA), Publisher:IEEE, 2019, ISSN (print):978-1-7281-2214-4, ISSN (online):978-1-7281-2213-7, doi:10.1109/MMA.2019.8936018, Ref, Web of Science 2019
8 Gergana Georgieva, Atanas Kisyov, Christian Tzankov, Boriana Chtirkova, Vassil Gourev, Yanko Ivanov, Evaluation of geophysical methods for studying snowfields in Pirin Mountain, Bulgaria, 10th Congress of BGS, Publisher:EAGE, 2019, doi:10.3997/2214-4609.201902662, Ref 2019
9 Gergana Georgieva, Lilia Dimitrova, Vassil Gourev, Ice generated events in Perunika Glacier, recorded by LIVV station, 10th Congress of BGS, Publisher:EAGE, 2019, doi:10.3997/2214-4609.201902661, Ref 2019
10 Атанас Кисьов, Християн Цанков, Боряна Щиркова, Гергана Георгиева, Янко Иванов, Божурка Георгиева, Даниел Ишлямски, Васил Гурев, Спас Николов, Изследване на целогодишните снежни преспи в България, 9-та национална конференция по геофизика, 2018, doi:ISSN-13142518 2018
11 Ренета Б. Райкова, Люба Димова, Милен Цеков, Десислава Латковска, Мария Филипова, Гергана Георгиева, Клуб "Гея" – геофизика за всеки, „Неформално образование по физика и астрономия”, 2016, PhD, MSc 2016
12 Dimitrova L, Georgieva G, R. Raykova, V. Gurev, I. Aleksandrova, P. Raykova, M. Popova, V. Protopopova, Assessment of the efficiency of seismological equipment in extreme weather conditions in Bulgaria -first stage of Livingston Island seismicity study, 7th National Geophysical Conference, 2015 2015
13 L. Dimitrova, Gergana Georgieva, R. Raykova, V. Gurev, P. Raykova, V. Protopopova, M. Popova, Initial Stage of the Project for Research Seismicity of Livingston Island, Proceedings of 8th Congress of the Balkan Geophysical Society, Publisher:Earthdoc, 2015, pages:1-5, doi:https://doi.org/10.3997/2214-4609.201414226, Ref 2015
14 Gergana Georgieva, Receiver functions obtained for seismic station Vitosha (VTS), GEOPHYSICS 2015, 2015, doi:ISSN 1314-2518 2015
15 Liliya Dimitrova, Gergana Georgieva, Svetlana Nikolova, Monitoring and Analysis of Seismic Activity in the Region of Mirovo Salt Deposit, NE Bulgaria , 6th Congress of the Balkan Geophysical Society, Oct 2011, cp-262-00105, Publisher:EarthDoc, EAGE, 2011, doi: https://doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.262.P27 , Ref, др.(EarthDoc), PhD 2011
16 Dimitrova L, Nikolova S, Georgieva G, Raykova R, Ivanova I, Asparuhova I, Processing and analysis of seismicity in Provadiya region in 3 year period, 6 – та Национална конференция по геофизика, 2010 2010
17 Паскалева И, Кутева М, Димитрова Л, Георгиев И, Николова Св, Георгиева Г, Някои коментари относно комплексния динамичен мониторинг на мировското солно находище, IV International Conference on Mining and Geomechanics, 2010 2010
18 Георгиева Г, Структура на границата Мохо в югозападна България в близост до сеизмичните станции VTS, KKB, MMB, 6 – та Национална конференция по геофизика, 2010 2010
19 Georgieva G, Radev I, Popova I, Mihaylov E, Marinov G, Ilieva M, Matev K, Atanassova M, Complex investigation of the recent geodynamics in the region of Krupnik-Kresna, Proceedings, 5th Congress of Balkan Geophysical Society — Belgrade, 2009, Ref, др.(EarthDoc), PhD 2009
20 Solakov D, Simeonova S, Aleksandrova I, Popova I, Georgieva G, Earthquake Scenarios: cases study for the cities of Rousse and Vratsa, Proceedings, 5th Congress of Balkan Geophysical Society — Belgrade, 2009 2009
21 Georgieva G, Nikolova S, Dimitrova L, Monitoring of the seismicity in the region of LSN Provadia, Proceedings, 5th Congress of Balkan Geophysical Society — Belgrade, 2009 2009
22 Солаков Д, Симеонова С, Христосков Л, Александрова И, Попова И, Георгиева Г, Земетръсни сценарии за градовете София, Русе и Враца, сборник от Втора Научно-Практическа Конференция по Управление в Извънредни Ситуации и Защита на Населението, 2007, стр.:264-272 2007
23 Simeonova S, Aleksandrova I, Solakov D, Popova I, Georgieva G, Observed macroseismic effects from intermediate Vrancea, Romania earthquakes(1940,1977) on the territory of the town of Rousse, Proceedings, Geosciences, 2006, стр.:323-326 2006
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Гергана Георгиева, Васил Гурев, Предварителни резултати от ГНСС измерванията по време на XXX и XXXI БАЕ на ледник Балкан, о-в Ливингстън, Антарктика 2023
2 Постер, Gergana Georgieva, Christian Tzankov, Atanas Kisyov, Dragomir Dragomirov, Bojourka Georgieva, Valentin Buchakchiev, Kalina Dimitrova, and Daniel Ishlyamski , Permafrost evidence near Snezhnika microglaier, Pirin Mountain, Bulgaria 2023
3 Постер, Liliya Dimitrova, Gergana Georgieva, Vasil Gourev, Exploring seismicity and ice cover of Livingston Island - research projects 2023
4 Постер, Gergana Georgieva, Liliya Dimitrova, Dragomir Dragomirov, Valentin Buchakchiev, Seismic activity in Bransfield strait, Antarctica between 2020 and 2022 asrecorded using the seismic station LIVV 2022
5 Постер, Gergana Georgieva, Lev Vinnik, Dragomir Dragomirov, Valentin Buchakchiev, Sergey Oreshin, Larisa Makeyeva, Liliya Dimitrova , CRUSTAL THICKNESS AND UPPERMANTLE STRUCTURE INTHE REGION OF VITOSHA AND SREDNA GORA, BULGARIA 2022
6 Секционен доклад, Гергана Георгиева, Атанас Кисьов, Християн Цанков, Комплексно геолого-геофизично изследване в района на Долно Камчийското понижение - практическо обучение за студенти 2021
7 Секционен доклад, Gergana Georgieva, Atanas Kisyov, Christian Tzankov, Boriana Chtirkova, Vassil Gourev, Yanko Ivanov, Evaluation of geophysical methods for studying snowfields in Pirin Mountain, Bulgaria 2019
8 Секционен доклад, Gergana Georgieva, Lilia Dimitrova, Vassil Gourev, Ice generated events in Perunika Glacier, recorded by LIVV station 2019
9 Секционен доклад, Georgieva G., Dimitrova L., Gourev V., Protopopova V., Raykova P., Aleksandrova I., Popova M, Popova I., Seimicity of Perunika glacier, Livingston Island, Antarktica 2018
10 Секционен доклад, L. Dimitrova, G. Georgieva, D. Dimitrov, V. Gourev, Evaluating performance of Bulgarian Antarctic seismic station LIVV 2018
11 Секционен доклад, L. Dimitrova, G. Georgieva, R.Raykova, D. Dimitrov, V.Gurev, D. Solakov, I. Georgiev , P. Raykova, V. Protopopova, I. Aleksandrova , M. Popova, Exploring seismicity of Livingston Island (Antarctica) and surroundings using records of Bulgarian Broadband Seismological Station LIVV during the astral summer 2015-2016 2018
12 Секционен доклад, Gergana Georgieva, Liliya Dimitrova, Vasil Gurev , Valentina Protopopova , Plamena Raykova , Irena Aleksandrova, Maria Popova, Iliana Popova, Preliminary results from processing of icequakes recorded in seismic station LIVV 2018
13 Секционен доклад, Боряна Щиркова, Никол Василчина, Н. Делева, Я. Митев, М. Слвачев, Г. Георгиева, В. Гурев, Целогодишни снежни преспи в България 2017
14 Секционен доклад, В. Протопопова [Г. Гeoргиeвa, Л. Димитрoвa, Р. Рaйкoвa, Д. Димитров, В. Гурев, A. Kaмбурoв, И. Гeoргиeв, П. Рaйкoвa, И. Aлeксaндрoвa, В. Прoтoпoпoвa, M. Пoпoвa, Д. Сoлaкoв, С. Симeoнoвa, С. Никoлoвa], Комплексни сеизмологични изследвания в района на българската антарктическа база на остров Ливингстон, Антарктика 2016
15 Секционен доклад, Gergana Georgieva, Seismicity of Livingston island and surroundings – first results obtained from Bulgarian Antarctic broad band station LIVV 2016
16 Секционен доклад, Гергана Георгиева, Receiver functions obtained for seismic station Vitosha (VTS) 2015
17 Секционен доклад, Liliya Dimitrova, Gergana Georgieva, Reneta Raykova, Vasil Gurev, Ivan Georgiev, Experimenting seismological and GNSS equipment in extreme conditions in preparation for complex studies in the area of the Bulgarian Antarctic Base 2015
18 Секционен доклад, Л. Димитрова, Д. Солаков, С. Симеонова, И. Александрова, Г. Георгиева, Анализ на сеизмичността в района на Мировското солно находище след осем годишен мониторинг 2015
19 Секционен доклад, L. Dimitrova, G. Georgieva, R. Raykova, V. Gurev, P. Raykova, V. Protopopova and M. Popova, Initial Stage of the Project for Research Seismicity of Livingston Island 2015
20 Секционен доклад, Liliya Dimitrova, Dimcho Solakov, Stela Simeonova, Irena Aleksandrova, Gergana Georgieva, Analysis of the seismicity in the region of Mirovo salt mine after 8 years monitoring 2015
21 Секционен доклад, L. Dimitrova, G. Georgieva, R. Raykova, V. Gurev, Ir. Aleksandrova, Pl. Raykova, M. Popova, V. Protopopova, Assessment of the efficiency of seismological equipment in extreme weather conditions in Bulgaria -first stage of Livingston Island seismicity study 2015
22 Секционен доклад, Гергана Георгиева, Структура на земната кора и горната мантия в южната част на Мизийската платформа по данни от СС МРЕ, PVL и SZH 2014
23 Секционен доклад, Гергана Георгиева, Earth's crust of Bulgaria by P receiver functions 2013
24 Секционен доклад, G. Georgieva, Upper mantle structure beneath Bulgaria 2013
25 Секционен доклад, Гергана Георгиева, Структура на горната мантия за територията на България 2013
26 Секционен доклад, L. Dimitrova, G. Georgieva, S. Nikolova, D. Solakov, S. Simeonova, I. Asparuhova, and I. Popova, Tectonic and induced seismicity in the region of Mirovo salt deposit, NE Bulgaria 2012
27 Секционен доклад, L. Dimitrova, G. Georvieva and S. Nikolova, Monitoring and Analysis of Seismic Activity in the Region of Mirovo Salt Deposit, NE Bulgaria, Budapest 2011 2011
28 Секционен доклад, Гергана Георгиева, The Moho’s structure in beneath the Rhodopes massif obtained from receiver function analysis 2011
29 Секционен доклад, Гергана Георгиева, The Moho’s structure in West Bulgaria obtained from receiver function 2010
30 Секционен доклад, Гергана Георгиева, First results on Moho’s structure from receiver function analysis for Bugaria 2010
31 Секционен доклад, Гергана Георгиева, Структура на границата Мохо в югозападна България в близост до сеизмичните станции VTS, KKB, MMB 2010
32 Секционен доклад, Georgieva G ., S . Nikolova , J . Malek , L . Dimitrova, Seismicity in close vicinity of Mirovo salt dome 2010
33 Секционен доклад, D. Solakov, S. Simeonova, I. Alexandrova, I. Popova and G. Georgieva, Earthquake scenarios: cases study for the cities of Ruse and Vratsa 2009
34 Секционен доклад, G. Georgieva, S. Nikolova and L. Dimitrova, Monitoring of the seismicity in the region of LSN Provadia 2009
35 Секционен доклад, G. Georgieva, I. Radev, I. Popova, E. Mihaylov, G. Marinov, M. Ilieva, K. Matev and M. Atanassova, Complex investigation of the recent geodynamics in the region of Krupnik-Kresna 2009