Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Юри Тодоров
Глава от книга
1 Йордан Шопов, Юри Тодоров, Мария Радева, Георги Георгиев, Светослав Будинов, Проблеми на обучението по история в училище. ISBN 954-07-0085-X, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София 1993
2 Мария Йорданова, Юри Тодоров, Германия: общинското самоуправление, фондация "Фридрих Науман", JS4901 .G253, Ref 1992
Дисертация д-р
Юри Тодоров Тодоров, EINE THEORETISCHE UNTERSUCHUNG ZUR EINFUEHRUNG NEUER ENTWURFSPRINZIPIEN FUER DISKRETE 2- U. MEHRWERTIGE STAT. SYSTEME AUF GRUNDI. D. SCHWELLWERTLOGIK, ВАК 1984
Книга
1 Юри Тодоров, Аудиовизуални и информационни технологии в обучението ISBN 978-954-8846-09-07, Веда Словена - ЖГ, София, Ref 2009
2 Юри Тодоров, Аудиовизуални и информационни технологии в образованието ISBN 954-8510-86-3, "Веда Словена - ЖГ", София, Ref 2004
3 Юри Тодоров, Информационни технологии в образованието ISBN 954-8510-05-7, Веда Словена - ЖГ, София, Ref 2000
4 Юри Тодоров, Клиометрия ISBN 954-9536-21-1, Парадигма, София, Ref, Рецензирано 2000
5 Юри Тодоров, Количествени методи в историята и нейната дидактика ISBN 954-07-0348-4, Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", София, Ref 1995
Научен проект
1 Юри Тодоров, Оптимизация и развитие на електр. Научно-изследователска страница с хуманитарна насоченост „Българистика“ (bulgarianstudies.org); съхранение и допълване на електронния архив на „Третия международен конгрес по българистика“ и българистични изследвания “, Ръководител, , Номер на договора:187/2017 2017
2 Юри Тодоров, Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение , Ръководител, , Номер на договора:BG051PO001-4.3.04-0038 2012
Научно ръководство
Юри Тодоров, Аудиовизуалният архив на БНТ – информационни и извороведски аспекти, СУ "Св. Кл. Охридски" дисертация д-р:Николай Авгелов Нанев 2001
Редактор на издание нереферирано
1 Юри Тодоров, Общество, памет, образование (история и обществени нагласи). Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 25-30 юни 2015 г. ИК "Стилует" ЕООД, София, 2015 г., 204 с. ISBN: 978-619-194-012-7, Редактор на издание нереферирано 2015
2 Юри Тодоров, История, манипулации, обществени рефлексии. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 16-20 юни 2014 г. София, 2014 г., 159 с. ISBN: 978-954-9462-98-2, Редактор на издание нереферирано 2014
3 Юри Тодоров, Историческият хабитус - опредметената история. Сборник в чест на 65-годишнината на доц.д-р Румен Донков. Исторически ф-т на СУ "Св. Кл. Охридски", Кооперация ИФ-94, София 2013 г., , Редактор на издание нереферирано 2013
4 Юри Тодоров, Празнично-юбилейната история. Сборник статии от летния семинар в Китен, 25-29 юни 2012 г. ИК "Ваньо Недков", С. 2012 г. ISBN: 978-954-9462-77-7, Редактор на издание нереферирано 2012
5 Юри Тодоров, Въведение в микрокомпютърната техника и системи. Издателство на НТС. С. 1987 г., Редактор на издание нереферирано 1987
Статия в научно списание
1 Юри Тодоров, Съхранение на цифрови подписи и сертификати за електронни документи, Архивен преглед, ISSN: 0204-9132, брой:2, 2016, стр.:100-104, Ref 2016
2 Юри Тодоров, Цифровата памет, Анамнеза, ISSN: 1312-9295, брой:14, 2012 2012
3 Юри Тодоров, Писменост, грамотност, мултимедия, История ISSN: 0861-3710, брой:2-3, 2008, стр.:104-112, Ref 2008
4 Юри Тодоров, Оралност, писменост и поуърпойнтилизъм в историята., Електронно историческо списание "Анамнеза", ISSN: 1312-9295, брой:2, 2006, Ref 2006
5 Юри Тодоров, Електронни документи и архиви., История. ISSN: 0861-3710, брой:1, 2005, стр.:42-56, Ref 2005
6 Юри Тодоров, Историята в информационното общество, Историческо бъдеще ISSN: 1311-0144, брой:1-2, 2002, стр.:278-288, Ref 2002
7 Юри Тодоров, Информатика и история, Архивен преглед, ISSN: 0204-8132, брой:3-4, 2000, стр.:40-43 2000
8 Юри Тодоров, Историческото съзнание на младежта - историко-дидактическа концепция за емпирично изследване., История, ISSN: 0861-3710, брой:4-5, 1998, стр.:15-30 1998
9 Юри Тодоров, Измерването на историческото съзнание като основен проблем на дидактиката на историята., История, ISSN: 0861-3710, брой:1, 1996, стр.:17-24 1996
10 Юри Тодоров, Нови методи в историческата наука и образование, История, ISSN: 0861-3710, брой:6, 1995, стр.:1-12 1995
11 Juri Todorow, Empirische geschichtsdidaktische Studien in Bulgarien - die Etablierung eines sozialorientierten Systems., International Society for History Didactics - Informations, том:16, брой:2, 1994, стр.:147-152, Ref 1994
12 Юри Тодоров, Дидактиката на историята и обективизацията на обучението, История. ISSN: 0861-3710, брой:4-5, 1994, стр.:22-26 1994
13 Юри Тодоров, Някои резултати от емпиричното изследване на историческото съзнание на съвременните поколения в България, май-септември 1993 г., История. ISSN: 0861-3710, брой:6, 1994, стр.:27-36 1994
14 Юри Тодоров, Волфганг Хардвиг - "За изучаването на историята" и "Историческа култура и наука"., История. ISSN: 0861-3710, брой:6, 1993, стр.:22-26 1993
15 Юри Тодоров, Количествени методи за изследване на историческото съзнание., История. ISSN: 0861-3710, брой:2, 1993, стр.:33-46 1993
16 Юри Тодоров, Историческото образование в Германия през погледа на учебните планове по история., История. ISSN: 0861-3710, брой:2, 1992, стр.:30-39 1992
17 Юри Тодоров, Някои комуникационни проблеми на дидактиката на историята при формиране на историческото съзнание., История, общество, философия. ISSN: 0861-2579, брой:6, 1991, стр.:99-101 1991
18 Юри Тодоров, От парната машина до интегралната схема, История и обществознание. ISSN: 0204-9260, брой:3, 1987, стр.:54-60 1987
19 Юри Тодоров, Програмираното обучение и научно-техническият прогрес, История и обществознание. ISSN: 0204-9260, брой:5-6, 1987, стр.:121-128 1987
20 Юри Тодоров, Роля и място на компютъра в учебния процес, История и обществознание. ISSN: 0204-9260, брой:4, 1986, стр.:19-24 1986
21 Juri Todorow, Darstellung mehrwertiger Funktionen durch Reihenentwicklung nach orthogonalen Funktionensystemen ueber endlichen Koerpern, Z. f. elektr. Inform.- u. Energietechnik, том:13, 1983, стр.:69-80, Ref 1983
22 Juri Todorow, Die Aequivalenzklassenbildung fuer mehrwertige Funktionen am Beispiel der ternaeren Funktionen von zwei Variablen., Z. f. elektr. Inform.- u. Energietechnik, том:13, брой:2, 1983, стр.:182-188, Ref 1983
23 Juri Todorow, Die Analyse von Schaltfunktionen mit Hilfe der Rademacher-Walsh-Transformation und ihre Darstellung in der Schwellwert-Algebra., Z. f. elektr. Inform.- u. Energietechnik, том:12, 1982, стр.:261-277, Ref 1982
24 Juri Todorow, Ein einfacher Weg der Repraesentation von Schaltfunktionen und der Synthese von Schwellwertelementen bei Anwendung der Rademacher-Walsh-Transformation, Z. f. elektr. Inform.- u. Energietechnik, том:11, брой:6, 1981, стр.:563-574, Ref 1981
Статия в поредица
Juri Todorow, Zur Beschreibung zweiwertiger Schwellwertelemente-Systeme., Informationen der Technischen Universitaet Dresden , брой:09-16-81, 1981 1981
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Юри Тодоров, Информационният мениджмънт в архивна среда и взаимодействието на архивите с институтите на паметта, Архиви и история: пътища на познанието, редактор/и:Кочанкова, А., издателство:Херон прес, 2021, стр.:30-33, ISBN:978-954-580-391-8 2021
2 Юри Тодоров, Нови ресурси за обучение чрез дигитализация и електронно съдържание, Общество, памет, образование (история и обществени нагласи), том 5. Сборник с доклади от летния национален дидактически семинар в Китен, 24 - 28 юни 2019 г. , редактор/и:Мишев, Т., К. Кръстев, издателство:ИК "Стилует" ЕООД, 2019, стр.:22-27, ISBN:978-619-194-049-3, Ref 2019
3 Юри Тодоров, Дигитални архиви - интердисциплинен подход., Общество, памет, образование (история и обществени нагласи) ISBN: 978-619-194-038-7, редактор/и:Тодор Мишев, Красимир Кръстев, издателство:Стилует, 2018, стр.:21-25 2018
4 Юри Тодоров, Проблеми на електронното архивиране , Културната памет във времето и пространството. Сборник, посветен на 65-годишния юбилей на проф. Симеон Недков. ISBN: 978-954-97-4426-1, редактор/и:Миладинов, П., издателство: Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2018, стр.:883-892, Ref 2018
5 Юри Тодоров, Иновативни методи за учене и обучение в дигитална среда., Общество, памет, образование (история и обществени нагласи) ISBN: 978-619-194-031, редактор/и:Тодор Мишев, Красимир Кръстев, издателство:Стилует, 2017, стр.:21-27 2017
6 Юри Тодоров, Виртуалното обучение, Общество, памет, образование (история и обществени нагласи), том 2. Сборник с доклади от летния семинар в Китен, 27 юни - 1 юли 2016 г. ISBN: 978-619-940-23-3, редактор/и:Мишев, Т., К. Кръстев, издателство:ИК "Стилует" ЕООД, 2016, стр.:34-38 2016
7 Юри Тодоров, Електронно обучение, Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. ISBN: 978-954-07-4074-4, редактор/и:Якимов, Г., издателство:Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2016, стр.:469-475 2016
8 Юри Тодоров, За някои проблеми на дългосрочното архивиране на информация, IX Конференция на специалност Архивистика и документалистика: Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор – реалности и предизвикателства. Софийски университет "Св. Кл. Охридски", 16–17 април 2015 г., редактор/и:Нейкова, А., издателство:Фабер, ISBN: 978-954-400-124-7, 2016 2016
9 Юри Тодоров, Епистемология на историческото съзнание, Общество, памет, образование (история и обществени нагласи), ISBN: 978-619-194-012-7, редактор/и:Тодор Мишев, Юри Тодоров, издателство:Стилует, 2015, стр.:18-24 2015
10 Юри Тодоров, Понятието машиночитаемост и концепцията open data, Българската университетска архивистика - теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. Университетски четения по архивистика, том III, част II. ISBN: 978-954-400-124-7, редактор/и:Нейкова, А., 2015, стр.:21-26 2015
11 Юри Тодоров, Дигитална история и култура, История, манипулации, обществени рефлексии. ISBN: 978-954-9462-98-2, редактор/и:Тодор Мишев, Юри Тодоров, издателство:ИК "Ваньо Недков", 2014, стр.:12-17 2014
12 Юри Тодоров, Електронно обучение и цифрови ресурси, Историята, която усмихва. ISBN: 978-954-326-212-0, редактор/и:Табакова, К., В. Стойчева, издателство:Парадигма, 2014, стр.:278-286 2014
13 Юри Тодоров, Дигитализация и електронно архивиране, стратегии и практики, Историческият хабитус - опредметената история, редактор/и:Андрей Лунин, Юри Тодоров, издателство:ИФ - СУ, кооп. ИФ.94, 2013, стр.:63-80, Ref 2013
14 Юри Тодоров, Цифрова форензика в архивите, Философия на архивното познание и постижения на българската университетска архивистика. ISBN: 978-954-400-124-7, редактор/и:Андриана Нейкова, 2013, стр.:33-40 2013
15 Юри Тодоров, Размисли върху феномена юбилей, Празнично-юбилейната история, ISBN: 978-954-9462-77-7, редактор/и:Тодор Мишев, Юри Тодоров, издателство:ИК "Ваньо Недков", 2012, стр.:313-317 2012
16 Юри Тодоров, Информационни ресурси на историята, Човекът в историята (методологически, методически и историографски аспекти). ISBN 978-954-680-645-1, издателство:Унив. издателство "Неофит Рилски" Благоевград , 2009, стр.:327-338 2009
17 Юри Тодоров, Компютърна архивистика за 21 век, Българската университетска архивистика като образователен модел - история и бъдеще. ISBN: 978-954-400-124-7, редактор/и:Андриана Нейкова, издателство:Фабер, 2009, стр.:207-218 2009
18 Юри Тодоров, Обучение чрез електронно съдържание, 120 години Софийски университет Св. Кл. Охридски и развитие на педагогическата наукал ISBN: 978-954-8846-04-02, издателство:Веда Словена - ЖГ, 2008, стр.:190-194 2008
19 Юри Тодоров, За понятието мултимедийна грамотност, Доклади на Петата есенна научна конференция на ФНПП. ISBN: 978-954-8846-02-8, издателство:Веда-Словена - ЖГ, 2007, стр.:315-319 2007
20 Юри Тодоров, Иван Душков, За понятието мултимедийна грамотност, Пета есенна научна конференция на ФНПП, издателство:Веда-Словена - ЖГ, 2007, стр.:315-319, ISBN:978-954-8846-02-8 2007
21 Юри Тодоров, Добринка Конярова, Нели Иванова-Тодорова, Евгени Попов, Методика и инструментариум за вътрешно оценяване на урока по физическо възпитание и спорт - пилотно изследване, проведено в 66-то СОУ "Ф. Станиславов", Сборник доклади и съобщения на Петата национална научнопрактическа конференция "Физическо възпитание и спорт в училище" ISBN: 978-954-9689-47-1, 2007, стр.:138-143 2007
22 Юри Тодоров, Дидактически модели и онлайн-базирани аудио-визуални технологии., Учител на учителите. Юбилеен сборник в чест на професор Йордан Шопов. ISBN: 954-07-2271-3, издателство:Унив. изд. "Св. Кл. Охридски", 2006, стр.:269-277 2006
23 Юри Тодоров, Пауърпойнт в обществената комуникация и учебната практика, Доклади на Четвъртата есенна научна конференция на Факултета по начална и предучилищна педагогика. ISBN: 954-8510-97-9, 978-954-8510-97-4, 2006, стр.:285-291 2006
24 Юри Тодоров, Глобализация и историческа дидактика, Обществото на ХХ век. Времена, ценности, промени. Историческото образование (Алтернативата в историята), редактор/и:Великов, В., 2005, стр.:73-76 2005
25 Юри Тодоров, Дидактически онтологии за уеббазирани знания, Доклади на Трета есенна научна конференция на ФНПП. ISBN: 954-8510-92-8, издателство:"Веда Словена - ЖГ", 2005, стр.:218-220 2005
26 Юри Тодоров, За електронните документи, Националното историческо образование. ISBN: 954-775-447-5, издателство:Фабер, 2005, стр.:164-169 2005
27 Юри Тодоров, Спорт и политика - тема за преподаване и дискусия по предмета Свят и личност - 12-ти клас на СОУ, Сборник доклади и съобщения на Четвъртата национална научнопрактическа конференция "Физическо възпитание и спорт в училище". ISBN: 954-775-654-0, 978-954-775-654-0, редактор/и:Малчев, М., издателство:Фабер, 2005, стр.:371-376 2005
28 Юри Тодоров, Дидактически модели за уеббазирана мултимедия, Доклади на Втора есенна научна конференция на ФНПП. ISBN: 954-8510-87-1, издателство:"Веда Словена - ЖГ", 2004, стр.:419-421 2004
29 Юри Тодоров, Емпирично изследване на историческото съзнание на съвременните поколения в България, 1993 г. , Годишник на Софийския университет, Исторически факултет - том 87, 1999 г. ISSN 0204-4005, издателство:Унив. издателство "Св. Кл. Охридски", 1999, стр.:139-180, Ref 1999
30 Юри Тодоров, Сравнително европейско изследване на историческото съзнание - аспекти на българското участие, История и митове. ISBN: 954-607-209-5, редактор/и:Мария Радева, издателство:Лик, 1999, стр.:189-195 1999
31 Юри Тодоров, Количественият подход при изследване на историческото съзнание, Промените в историческото съзнание на съвременните поколения, редактор/и:В. Великов, 1993, стр.:147-156 1993
32 Юри Тодоров, Информация и историческо съзнание - интердисциплинен подход при измерване на историческото съзнание. , Формиране и функциониране на историческо съзнание. Методологически и методически аспекти., редактор/и:В. Великов, 1991, стр.:55-60 1991
33 Петьо Хаджиев, Юри Тодоров, Елена Милкова, Емил Колев, Биоинженерни аспекти при моделиране с клетъчни автомати, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", Биологически факултет, т. 78-79, издателство:Унив. издателство "Св. Кл. Охридски", СУ-УБ СпI137, 1990 1990
34 Юри Тодоров, Новите информационни технологии и историческото съзнание, Формиране и функциониране на историческо съзнание (теоретико-методологически аспекти), редактор/и:В. Великов, 1990, стр.:67-76 1990
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Юри Тодоров, За някои проблеми на дългосрочното архивиране на информация 2015
2 Секционен доклад, Юри Тодоров, Електронно обучение и дигитализационни ресурси 2013
3 Секционен доклад, Юри Тодоров, Свободен достъп - технология за научна комуникация 2010
4 Секционен доклад, Юри Тодоров, Предлагане на цифрово съдържание за нуждите на образованието 2008
5 Секционен доклад, Юри Тодоров, За автентичността на електронния документ 2008
6 Секционен доклад, Юри Тодоров, Обучение чрез електронно съдържание 2008
7 Секционен доклад, Юри Тодоров, Модерната оралност - комуникациите в ерата на информацията 2007
8 Секционен доклад, Юри Тодоров, Общество - култура - интернет 2004
9 Секционен доклад, Юри Тодоров, Уеббазирани мултимедийни технологии за учене и обучение 2003
10 Секционен доклад, Юри Тодоров, Историческа информатика и комуникация 2003
11 Секционен доклад, Юри Тодоров, Ерата на Интернет и глабализацията на архивите 2002
12 Секционен доклад, Юри Тодоров, Светът на знанията - нови форми за комуникация и обучение 2001
13 Секционен доклад, Юри Тодоров, Информация и дигитален капитализъм (обществени трансформации в информационния век) 2000
14 Секционен доклад, Юри Тодоров, Обществени отношения към историята 1994
15 Секционен доклад, Юри Тодоров, За методиката на емпирично-количествените изследвания на историческото съзнание 1993
Учебник/Учебно помагало
Юри Тодоров, Лекционен курс по информатика и количествени методи за историци, СУ-ИФ, София 2011