Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Вяра Калфина

Researcher ID (Web of Science):AAL-8404-2021

ORCID ID: 0000-0002-9370-6242
Дисертация д-р
Вяра Димитрова Калфина, Ритуални аспекти на митологичните мотиви за насилствена смърт в древногръцки културен контекст, Софийски университет "Св. Климент Охридски", Ръководител:Виолета Герджикова 2013
Научен проект
1 Вяра Калфина, Създаване на латинско-български електронен речник. Дейност по дигитална лексикография към Националната изследователска инфраструктура КЛаДА-БГ (CLARIN и DARIAH-EU ERIC за България) , Член, Софийски университет "Св. Кл. Охридкси" 2019
2 Вяра Калфина, Графитите в София. Изследване на градската култура и нейните форми на изразяване, Член, 2018
Научно ръководство
1 Вяра Калфина, Прояви на канибализъм в старогръцката митология и значението им за религиозните култове в Елада, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Лилия Маркова 2022
2 Вяра Калфина, Гробницата на Севт III (330-300 г. пр. Хр.): проучване, исторически контекст, научни интерпретации, Софийски университет "Св. Климент Охридски", катедра "История и теория на културата" дипломна работа:Йоанна Цонева 2021
3 Вяра Калфина, Архетипът на жената-войн в съвременните видео игри (случаят на World of WarCraft), дипломна работа:Калоян Иванов 2019
4 Вяра Калфина, Вдъхновение от Античността в съвременния моден дизайн, дипломна работа:Стефан Андреев 2019
5 Вяра Калфина, Експониране на археологически обекти от минойската цивилизация: българските паралели, дипломна работа:Бистра Стоименова 2019
Превод на книга
Мирена Славова, Вяра Калфина, Димитър Драгнев, Старогръцки митографи, Фондация Българско историческо наследство, Пловдив 2015
Превод на статия
Вяра Калфина, Хигин, "Митове" (избрани откъси), ISBN:8026, Съюз на преводачите, София 2020
Статия в научно списание
1 Vyara Kalfina, Mythological monsters in Aristophanes’ Birds, Études Balkaniques, vol:XV, 2019, pages:51-63, ISSN (print):2534-8574 2019
2 Vyara Kalfina, Графити: език и послания, Графитите в София. Изкуство/ Маркетинг/ Пропаганда, 2019, pages:22-28, ISBN:978-954-07-4662-3 2019
3 Vyara Kalfina, Hecuba’s Metamorphosis into a Dog: Toponymic and Literary Dimensions, ÉTUDES BALKANIQUES, том:LІІ, брой:1., 2016, стр.:77-83, Web of Science 2016
4 Вяра Калфина, Градил Дионис килия... или за Брад Пит и Трифон Зарезан, Семинар_BG, брой:12, 2015 2015
5 Вяра Калфина, Превръщане на хора в географски обекти – пространствено маркиране на територия и/или апотропей?, Докторантски изследвания по социални и хуманитарни науки, том:I, 2010, ISBN:978-954-07-3087-5 2010
6 Vyara Kalfina, Разказът за Кирка в "Одисея", LiterNet № 11 (108), 30.11. 2008, 2008 2008
Статия в поредица
1 Вяра Калфина, Митологични чудовища в комедията "Птиците" на Аристофан, Studia Balcanica , том:Mirabilia: чудесно и магическо, брой:33, издателство:ИБЦТ-БАН, 2020, стр.:144-153, ISBN:978-619-7179-05-7 2020
2 Вяра Калфина, Панорамна снимка на преводачеството, Литературен вестник, том:В началото бе преводът, специализиран брой на Списание Панорама (год. XXXIX, бр. 1/2018), брой:11, 2019 2019
3 Вяра Калфина, Овидий и краят на метаморфозата, Литературен вестник, брой:14/11-17.04.2018, редактор/и:В. Герджикова и Н. Панова, 2018, стр.:12-12 2018
4 Вяра Калфина, Метаморфозата на наблюдаващия, Studia Classica Serdicensia, том:Литература, култура, действителност, брой:ΙΙΙ, редактор/и:В. Герджикова, Н. Панова, Д. Илиев, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2014, стр.:136-142 2014
5 Димитър Илиев, Вяра Калфина, Топонимът Опака - опит за етимология, Годишник на Асоциация „Онгъл“, том:Етнос. Език. Мит., брой:9, редактор/и:Малчев, Росен, Константин Рангочев, издателство:Род, 2011 2011
6 Вяра Калфина, Съревнованието на Минерва и Арахна според Метаморфози VІ, 1-145, Studia Classica Serdicensia, том:Musarum semper amator, брой:I, редактор/и:М. Славова, В. Герджикова, Д. Вълчева, Н. Шаранков, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010, стр.:296-303 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Вяра Калфина, Войната като неслучила се сватба: въоръжената колизия като неуспешно роднинско свързване в античната митографска традиция, Етнос и култура, том 22, издателство:Годишник на Асоциация Онгъл, 2023, стр.:252-262 2023
2 Vyara Kalfina, Сестри, съпрузи, канибали: трансформациите на един митологичен разказ в старогръцката драма, 30 години специалност Културология, 2021, стр.:259-270, ISBN:978-954-07-5320-1 2021
3 Vyara Kalfina, From Hollywood to ancient Thrace: two types of artistic reception of Antiquity, Proceedings of IISES 20-th International Academic Conference, Madrid, 2015, Publisher:International Institute of Social and Economic Sciences, 2016, pages:213-225, doi:10.20472/IAC.2015.020.049, Ref 2016
4 Вяра Калфина, Метаморфозата на Хекуба в куче - топонимични и литературни измерения, Mirabilia: чудеса и чудовища, редактор/и:В. Лозанова, В. Фол, издателство:Парадигма, 2016, стр.:75-83, Ref 2016
5 Вяра Калфина, „Двойният Дионис – двойният Пентей“ , Атика в България, издателство:Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2013 2013
6 Вяра Калфина, Мотивът Mors immatura в контекста на инициационните ритуали в античността, Девета конференция на младите учени и докторантите от Факултета по Класически и Нови Филологии, 2012, ISSN (print):1314-3948 2012
7 Марта Ивайлова, Невена Панова, Вяра Калфина, Преводна и критическа рецепция на античната комедия в България (обзор на междинни резултати по проект „Арион“) , Седма конференция на младите учени във Факултета по класически и нови филологии (май 2010), 2011, стр.:116-123, ISSN (print):1314-3948 2011
8 Вяра Калфина, Убийството на убиец като механизъм за конституиране на властта: Младежките подвизи на героя Тезей , Седма конференция на млади учени във Факултета по класически и нови филологии, издателство:Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2011 2011
Студия в научно списание
Вяра Калфина, Божествена и човешка метаморфоза в Омировия епос, Годишник на СУ "Св. Кл. Охридски", Философски факултет, Културология, том:2, 2023, стр.:57-82, ISSN (print):2815-3685 2023
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Вяра Калфина, A Cowcasus on Caucasus: Io’s Encounter with Prometheus in Attic drama 2023
2 Секционен доклад, Вяра Калфина, Войната като неслучила се сватба: осмисляне на въоръжената колизия като неуспешно роднинско свързване в античната митографска традиция 2022
3 Секционен доклад, Вяра Калфина, Фантазмите около Хигин 2021
4 Секционен доклад, Вяра Калфина, Митологичната лястовица: вариантни напластявания и жанрови редакции в старогръцки литературен контекст 2021
5 Секционен доклад, Вяра Калфина, Антични изображения на необратима човешка метаморфоза 2018
6 Секционен доклад, Вяра Калфина, Овидий и краят на метаморфозата 2017
7 Секционен доклад, Вяра Калфина, Един от Триста 2017