Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Ина Пачаманова
Дисертация д-р
Ина Веселинова Пачаманова, Жената в българското семейство (средата на 40-те - края на 80-те години на ХХ век), СУ „Св. Кл. Охридски”, ИФ, Катедра Етнология, Ръководител:доц. д-р Красимир Стоилов 2013
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 Ина Веселинова Пачаманова, Вдън гори тилилейски или кои са Мартиняк, Куцулан и Аждраа - интервю с Лъчезар Вълев, БНР, Българско национално радио 2022
2 Ина Веселинова Пачаманова, Ролята на социализма за жените на постсоциализма, В: сп. BGlobal 3 (19) 25.04-25.05.2022, 36-40, БГЛОБАЛ МЕДИЯ 2022
Книга
Пачаманова, Предишният преход. Жената и семейството при социализма (закони, държавна политика и теренно проучване от едно българско село), Сиела, София 2015
Научен проект
1 Ина Пачаманова, Семинар за докторанти и млади учени: Академични траектории – 2023. Посвещава се на проф. днк Веселин Тепавичаров, Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:80-10-77/25.04.2023 2023
2 Ина Пачаманова, Етнографски практикум: Българското село в ХХI век, Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:80-10-153/23.05.2022 2022
3 Ина Пачаманова, Поглед отблизо: студентски и докторантски четения по етнология, фолклористика и антропология, Член, Софийски университет, Номер на договора:80-10-159/24.04.2020 2020
4 Ина Пачаманова, „Collegium Historicum. Програма за повишаване на научния капацитет на докторанти, постдокторанти и млади учени., Член, Историческия факултет на Софийския университет 2007
5 Ина Пачаманова, Институционални системи за осигуряване на качеството, Член, МОН 1998
6 Ина Пачаманова, Проучване на специални групи” , Член, Фондация “Фридрих Наоман”, България 1994
7 Ина Пачаманова, Концентрация на етнически групи и малцинства в България., Член, МЦПМКВ 1993
Научно ръководство
Ина Пачаманова, Международният ден на жената по време на социализма в България /аспекти на празничността/, Софийски университет дипломна работа:Мила Станчева 2023
Редактор на издание нереферирано
Ина Пачаманова, Думам ти, щерко, Редактор на издание нереферирано 2019
Редактор на сборник
Ина Пачаманова, сп. Терени, бр. 6 Докторантски семинар „Академични траектории“, Редактор на сборник 2023
Статия в научно списание
1 Пачаманова, Проф. Тимъти Райс и неговата книга „Етномузикология. Много кратко въведение.” в България , Терени, брой:3, 2022, стр.:244-249 2022
2 Пачаманова, Аспекти на патернализма и популизма на българския социалистически модел (държавната грижа и закрила в нормативните актове), История, брой:1, 2018, стр.:31-45, Ref 2018
Статия в поредица
1 Pachamanova, Woman and Family in the Legislation of Socialist Bulgaria, Ethnologia Academica, том:Modern And Post-Modern Etudes In Ethnology And Anthropology, брой:5, редактор/и:V. Tepavicharov, издателство:Софийски университет "Св. Кл. Охридски", 2010, стр.:86-109 2010
2 Пачаманова, Жената и семейството в законите на социалистическа България, Ethnologia Academica, том:Модерни и постмодерни етюди в етнологията и антропологията, брой:5, редактор/и:Веселин Тепавичаров, издателство:Софийски университет "Св. Кл. Охридски", 2010, стр.:61-85 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Pachamanova, Aspects of Children’s Socialization in Bulgaria (Late 20th – Early 21st Century), SOCIOCULTURAL DIMENSIONS OF CHILDHOOD, editor/s:Petya Bankova, Michelle Janning, Aude Le Guennec, Elya Tsaneva and Violeta Periklieva, Publisher:Prof. Marin Drinov Publishing House of Bulgarian Academy of Sciences, 2020, pages:147-161 2020
2 Пачаманова, Някои идеи за включване на съвременните технологии в работата със студенти., Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология., редактор/и:проф. д-р И. Колева, доц. днк В. Тепавичаров, гл. ас. К. Йорданова, гл. ас. д-р В. Коцева, гл. ас. д-р Йо. Стауга, издателство:Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2018, стр.:80-96 2018
3 Пачаманова, Росен Гацин, По стъпките на Димитър Маринов в Северозападна България. Жилището във вярата на българите от ХІХ-ти до ХХІ-ви век., Жива старина. Научното наследство на Димитър Маринов (1846-1940), редактор/и:Е. Цанева, М. Маринова, П. Христов, издателство:„Марин Дринов”, 2018, стр.:15-30 2018
4 Пачаманова, Традиция и модернизация в положението на жената в българското семейство от Възраждането до средата на ХХ век, Collegium Historicum, 2011, стр.:485-503 2011
5 Пачаманова, Раждаемост и държавна политика (българските закони от периода на социализма), Раждаемостта в България и държавната политика. Сб. Доклади от научна конференция с международно участие, редактор/и:чл. кор. дсн Атанас Атанасов, доц. д-р Геновева Михова, ст.н.с. д-р Кремена Борисова,ст.н.с. І ст. дин П. Найденова , ст.н.с. д-р Мария Белчева, ст.н.с. д-р Илона Томова, издателство:БАН, 2009, стр.:592-610 2009
Студия в научно списание
Пачаманова, Съвременни проявления на традиционните представи за „мъжко“ и „женско“., Терени, брой:4, 2022, стр.:74-105 2022
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ина Пачаманова, От ръка на ръка и от уста на уста – частните уроци – елемент от или втора мрежа на българското средно образование 2023
2 Секционен доклад, Ина Пачаманова, Сакрализация и ресакрализация на селищното пространство (по примера на с. Славейно, обл. Смолян) 2023
3 Присъствие, Ина Пачаманова, организатор и модератор 2023
4 Секционен доклад, Ина Пачаманова, Великденска празничност - промени и трансформации. 2023
5 Присъствие, Ина Пачаманова, организатор и модератор 2022
6 Секционен доклад, Ина Пачаманова, Представяне на проект "Етнографски практикум: Българското село в XXI век" 2022
7 Присъствие, Ина Пачаманова, Модератор и организатор 2021
8 Присъствие, Ина Пачаманова, член на организационния екип и модератор 2020
9 Секционен доклад, Ина Пачаманова, Делник и празник в едно българско социалистическо село 2019
10 Секционен доклад, Ина Пачаманова, Contemporary manifestations of traditional notions of "male" and "female" 2018
11 Секционен доклад, Ина Пачаманова, Aspects of Children’s Socialization in XXI century 2018
12 Секционен доклад, Ина Пачаманова, Male/Female/Unisex – Traditional Views and Contemporary Stereotypes 2017
13 Секционен доклад, Ина Пачаманова, Представяне на книгата на проф. Тимъти Райс "Музиката в България". 2017
14 Секционен доклад, Ина Пачаманова, По стъпките на Димитър Маринов в Северозападна България. Жилището във вярата на българите от ХІХ-ти до ХХІ-ви век. 2016
15 Секционен доклад, Ина Пачаманова, Някои идеи за включване на съвременните технологии в работата със студенти. 2016
16 Секционен доклад, Ина Пачаманова, Проф. Тимъти Райс и неговата книга „Етномузикология. Много кратко въведение.” в България. 2016
17 Секционен доклад, Ина Пачаманова, Раждаемост и държавна политика (българските закони от периода на социализма). 2009
18 Секционен доклад, Ина Пачаманова, Жената и семейството в законите на социалистическа България. 2008
Участие в редколегия
1 Ина Пачаманова, Терени 3, Участие в редколегия 2022
2 Ина Пачаманова, Терени 4, Участие в редколегия 2022
3 Ина Пачаманова, Терени 2, Участие в редколегия 2021