Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. Василка Кочева
Дисертация д-р
Василка Крумова Кочева, ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ – СЪВРЕМЕННА ПЕРСПЕКТИВА ЗА УЧЕНЕ И ПРЕПОДАВАНЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, ХТМУ - София, Ръководител:проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова 2021
Научен проект
Василка Кочева, Роля на Jak-Stat сигналния път в процесите на костна деструкция в модел на ревматоиден артрит, Член, , Номер на договора:80-10-15/17.04.2018 2018
Статия в научно списание
1 Виктория Нечева, Василка Крумова, Анализ на нагласите на учителите по биология за преподаване на профил „Биология и здравно образование“ в условията на пандемия от Covid 19, Science & Technologies, том:11, брой:7, 2021, ISBN:ISSN: 1314-4111 , Ref 2021
2 Vasilka Krumova, Dancho Danalev, Senya Terzieva, “Project Based Learning - Strategy for Professional Competence Development in Higher Education”, Science, Engineering & Education, vol:5, issue:1, 2020, ISSN (print):ISSN 2534-8507 (print), ISSN (online):ISSN 2534-8515 (on line), doi:27-40, Ref 2020
3 Vasilka Krumova, Dancho Danalev, Senya Terzieva, Design of STEM – PBL Model with Application in Higher Education, Science & Research, vol:4, issue:1, 2020, pages:27-40, ISSN (online):ISSN: 2535-0765, Ref 2020
4 Victoria Necheva, Vasilka Krumova, Gergana Ingilizova, Project Based Learning – an Ability for Transfer of Knowledge and Skills form School to Academic, Science, Engineering & Education, том:3, брой:1, 2018, стр.:85-92, ISSN (print):ISSN 2534-8507 (print), ISSN (online):ISSN 2534-8515 (on line), Ref 2018
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Vasilka Krumova, Dancho Danalev, SenyaTerzieva, Studies on project based learning approach in medical and engineer higher education in Bulgaria, Conference Proceedings of the New Perspectives in Science Education 2023, Publisher:Filodiritto Editore, editor/s:edited by Pixel, 2023, pages:203-209, ISBN:979-12-80225-33-7, doi:10.26352/H316_2384-9509, Ref 2023
2 Виктория Нечева, Василка Крумова, Ася Асенова, Гергана Ингилизова, ЗАСТЪПЕНОСТ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА БИОЛОГИЧНАТА НАУКА В ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ В 11 И 12 КЛАС, Science & Technologies, 2022, ISSN (online):1314-4111, Ref 2022
3 Василка Кочева, Сеня Терзиева, „Проектно-базираното обучение във висшето образование – възможност за прилагане на иновативни методи за оценяване и оценка“, Диалогът в образованието – съвременност и перспективи, издателство:Унив. Изд. „Св. Климент Охридски“, 2021, стр.:59-75, ISBN:978-954-07-5231-0 , Ref 2021
4 Vasilka Krumova, SeniaTerzieva, Development of Learning Skills in Medical Students through PBL-STEM , Filodiritto Editore, editor/s:edited by Pixel, 2019, pages:437-442, ISSN (print):ISSN 2420-9732, ISSN (online):ISSN 2420-9732, ISBN:978-88-85813-56-4, doi:10.26352/D321_2420-9732, Ref 2019
Участие в конференция
1 Присъствие, Василка Кочева, Studies on project based learning approach in medical and engineer higher education in Bulgaria 2023
2 Секционен доклад, Василка Кочева, “ЗАСТЪПЕНОСТ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА БИОЛОГИЧНАТА НАУКА В ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ В 11 И 12 КЛАС” 2022
3 Секционен доклад, Василка Кочева, „Анализ на нагласите на учителите по биология за преподаване на профил „Биология и здравно образование“ в условията на пандемия от Covid 19“ 2021
4 Присъствие, Василка Крумова, Дизайн на STEM – PBL с приложение при обучението във висшето образование 2020
5 Присъствие, Krumova Vasilka, Development of Learning Skills in Medical Students through PBL-STEM 2019
6 Присъствие, Василка Кочева, Развитие на умения за учене чрез проект-базирано обучение по биология на човека 2017
7 Присъствие, Василка Кочева, Усвояване на система от понятия по хистология чрез електронно базирани задачи 2017