Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на Пламен Траянов
Научен проект
1 Пламен Траянов, Стохастични модели, алгоритми и приложения, Член, , Номер на договора:047/2015 2015
2 Пламен Траянов, Фундаментални научни изследвания на стохастични разклоняващи се процеси - гранично поведение, статистически изводи и приложения, Член, , Номер на договора:ДФНИ-И02/17 2015
Статия в научно списание
Maroussia Bojkova, Plamen Trayanov, Stoyan Dimitrov, Branching processes in continuous time as models of mutations: computational approaches and algorithms, Computational Statistics and Data Analysis, 2016, Ref, IF, IF (1.179 - 2016), PhD 2016
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Plamen Trayanov, Crump–Mode–Jagers branching process: A numerical approach, Lecture Notes in Statistics, Branching Processes and their Applications, Publisher:Springer, 2016 2016
2 Maroussia Slavtchova-Bojkova, Plamen Trayanov, On the effect of lifespan distribution on mutation times in continuous-time branching models, Conference proceedings and abstracts, editor/s:E. Stoimenova, M. Slavtchova-Bojkova, Publisher:IMI-BAS, 2016, pages:38-41, ISBN:978-954-8986-46-5, PhD 2016
3 Plamen Trayanov, Maroussia Slavtchova-Bojkova, Branching Processes: Forecasting Human Population, SMTDA2014 Conference Proceedings, editor/s:Raimondo Manca-Sally McClean-Christos H Skiadas, Publisher:ISAST , 2015, pages:377-385, ISBN:978-618-5180-06-5, PhD 2015
4 Plamen Trayanov, Maroussia Slavtchova-Bojkova, ESTIMATING THE EFFECT OF ECONOMIC CRISIS WITH CRUMP-MODE-JAGERS BRANCHING PROCESS, Pliska Stud. Math. 24, Publisher:Pliska Stud. Math. Bulgar., 2015, pages:99-110, ISSN (online):0204-9805, Ref, PhD 2015
5 Plamen Trayanov, CRUMP-MODE-JAGERS BRANCHING PROCESS: MODELLING AND APPLICATION FOR HUMAN POPULATION, Pliska Stud. Math. 22, Publisher:Pliska Stud. Math. Bulgar., 2013, pages:207-224 2013
6 Plamen Trayanov, Maroussia Slavtchova-Bojkova, Crump–Mode–Jagers branching processes: Application in population projections, Advanced research in mathematics and computer science, Proceedings of the doctoral conference in mathematics, informatics and education, 2013, pages:1-8, ISBN:978-954-07-3596-2, PhD 2013
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Пламен Траянов, Общ разклоняващ се процес. Прогнози за населението 2016
2 Секционен доклад, Пламен Траянов, Разклоняващи се процеси на Кръмп-Мод-Ягерс. Модели и приложение в демографията 2016
3 Секционен доклад, Пламен Траянов, Appearance of a mutant in continuous time branching process: A numerical approach 2016
4 Секционен доклад, Пламен Траянов, Simulating Human Population with General Branching Processes 2015
5 Секционен доклад, Пламен Траянов, Simulating and Forecasting Human Population with General Branching Process 2015
6 Секционен доклад, Пламен Траянов, Crump-Mode-Jagers Branching Process: A Numerical Approach 2015
7 Секционен доклад, Пламен Траянов, Crump–Mode–Jagers branching processes as demographic models 2014
8 Секционен доклад, Пламен Траянов, Прогнозиране на населението. Разклоняващ се процес на Кръмп-Мод-Ягерс 2014
9 Секционен доклад, Пламен Траянов, Разклоняващи се процеси:Прогнози за населението 2014
10 Секционен доклад, Пламен Траянов, Crump–Mode–Jagers Branching Process: Population Projections 2014
11 Секционен доклад, Пламен Траянов, Crump–Mode–Jagers Branching Processes: Application in Population Projections 2013