Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Албена Великова-Стоянова
Статия в научно списание
Албена Великова - Стоянова, Работното време при работа от разстояние, Съвременно право, брой:3, 2020, ISSN (print):0861-18-15 2020
Статия в поредица
1 Албена Великова - Стоянова, Международната организация на труда и отпуските, Международната организация на труда - 100 години и запапред, брой:7, 2019 2019
2 Албена Великова - Стоянова, Международната организация на труда и работното време и почивките, Международната организация на труда - 100 години и запапред, брой:6, издателство:ИК "Труд и право", 2019 2019
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Албена Великова - Стоянова, Недопускане до работа, Проблеми на трудовото и осигурителното право. - Сборник в памет на проф. д-р Атанас Василев, редактор/и:доц. д-р Райна Койчева, издателство:Издателски комплекс УНСС, 2021, ISBN:978-619-232-443-8 2021
2 Албена Великова - Стоянова, Некоторые аспекты воздействия пандемии COVID-19 на доходы работников в Болгарии , АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВСФЕРЕ ТРУДА ИСОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ, editor/s:отг.ред. Т.В. Ерохина, Publisher:Саратовска държавна юридическа акамемия, 2021, pages:22-25, ISBN:978-5-7924-1702-1, Ref, др. 2021
3 Албена Великова - Стоянова, Панадемия и выбор социальных льгот для работающих. Болгарский опыт., ЗА ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ! ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, editor/s:Ю.В. Иванчина, Е.А. Истомина, Publisher:Уралски държавен юридически университет, 2021, pages:23-27, ISBN:978-5-7845-0650-4, др. 2021
4 Албена Великова - Стоянова, Нови правни средства за постигане на подходящо жизнено равнище, Научна конференция "Правата на човека - 70 години след приемането на Всеобщата декларация за правата на човека" Всеобщата , издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:276-289, ISSN (print):978-954-07-4779-8, ISBN:978-954-07-4779-8 2019
5 Албена Великова, Работно време, почивки и отпуски, 100 години Международна организация на труда и България УСЛОВИЯ НА ТРУД Международни трудови норми, издателство:ИК "Труд и право", 2019, стр.:86-92, ISBN:978-954-608-273-2 2019
6 Албена Великова - Стоянова, Доходът като условие за отпускане на социални помощи , Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. Х Социално подпомагане-проблеми и перспективи, редактор/и:проф. д-р Красимира Средкова, издателство:Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:117-124, ISBN:978-954-07-4553-4 2018
7 Албена Великова - Стоянова, Инвалидността като основание за възникване и упражняване на права по дългосрочното обществено осигуряване , Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. IХ Право и социална политика., редактор/и:проф. д-р Красимира Средкова, издателство:Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:208-214, ISBN:978-954-07-4336-3, Ref 2017
8 Албена Великова - Стоянова, Перспектива активации в области социального обеспечения , История и научное прогнозирование развития трудового права и права социального обеспечения. [Треьи Гусовские чтения – материалы международной научно-практической конференции, Москва, 2017]. , издателство:РГ-Прес, 2017, стр.:50-55, ISBN:978-5-9988-0683-4, Ref 2017
9 Албена Великова - Стоянова, Расширение права работодателя изменять продолжительности рабочего времени , Трудовое право, право социального обеспечения и рыночная экономика. Проблемы взаимодействия. [Вторые Гусовские чтения – материалы международной научно-практической конференции, Москва, 30 июня по 01 июля 2016 года, издателство:Проспект, 2017, стр.:386-390, ISBN:978-5-392-21847-9, Ref 2017
10 Албена Великова - Стоянова, Отклонения от принципа на равнопоставеност на осигурените лица в системата на държавното обществено осигуряване , Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. VIII Осигурителна ли е българската осигурителна система?, редактор/и:проф. д-р Красимира Средкова, издателство:Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:103-110, ISBN:978-954-07-4188-8, Ref 2016
11 Албена Великова - Стоянова, Принцип равенства в контексте перемен болгарского трудового права , Системный характер трудого права и права социального обеспечения. [Первые Гусовские чтения – материалы международной научно-практической конференции, Москва, 2015], издателство:Проспект, 2016, стр.:25-28, ISBN:978-5-392-20870-8, Ref 2016
12 Албена Великова - Стоянова, Работното място като елемент на трудовото правоотношение за работа от разстояние , Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. VII. Предизвикателствата пред българското трудово законодателство., редактор/и:проф.д-р Красимира Средкова, издателство:Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:81-88, ISBN:978-954-07-4336-3, Ref 2015
13 Албена Великова - Стоянова, Правовое регулирование заемного труда в Болгарии.Трудоустройство через агентства по предоставлению временного персонала , Гармонизация социально-трудового законодательства в сфере защиты прав, свобод и интересов граджан в условия Евразийского икономического союза: теория, практика и возможности. [Материалы международной научно-практической конференции]. Алматы, 2014, стр.:103-107, ISBN:978-601-04-0610-0, Ref 2014
14 Албена Великова - Стоянова, Същност и условия за работа от разстояние, Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков, редактор/и:проф.д-р Красимира Средкова, издателство:Труд и право, 2014, ISBN:9771314298407, Ref 2014
15 Албена Великова - Стоянова, Контроль процесса труда и рабочего времени техническими средстами , Актуальнi проблеми трудового права i права соцiального забеспечення. Харкiв:, издателство:Право, 2013, стр.:345-348, ISBN:978-966-458-551-1, Ref 2013
16 Албена Великова - Стоянова, Повышение профессиональной квалификации , Пути реализации в России программы достойного труда и достойного социального обеспечения. Москва, издателство:Проспект, 2013, стр.:116-123, ISBN:978-5-392-10870-1, Ref 2013
17 Албена Великова - Стоянова, Представительство интересов работников , Профсоюзы и актуальные проблемы трудового, корпоративного и социального права. [Сборник научных трудов по итогам II международной научно-практической конференции,Минск 1 - 2 ноября 2013 г.], 2013, стр.:15-18 2013
18 Албена Великова - Стоянова, Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. IV [В памет на проф. Любомир Радоилски – 100 години от рождението и 40 години от смъртта на проф. Любомир Радоилски], редактор/и:проф. д-р Красимира Средкова, издателство:Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2010, стр.:160-171, ISBN:978-954-07-3047-9, Ref 2010
19 Албена Великова - Стоянова, Правни последици от работа при вредни условия на труд, Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Т. II 100 години трудово законодателство в България, редактор/и:проф. д-р Красимира Средкова, издателство:Университетско изд. "Св. Климент Охридски", 2007, стр.:151-159, ISBN:978-954-07-2588-8 2007
Участие в конференция
1 Присъствие, Албена Великова-Стоянова, Трудовото право като социална ценност: перспективи за развитие 2021
2 Присъствие, Албена Великова-Стоянова, Work in the Digital Era – Legal Challenges 2021
3 Пленарен доклад, Албена Великова-Стоянова, Задължения на работодателя за обучение и информиране на работника или служителя 2021
4 Секционен доклад, Албена Великова-Стоянова, Реформирование специальных пенсии по старости 2021
5 Присъствие, Албена Великова-Стоянова, Telework in the context of postpandemic labor relations 2021
6 Присъствие, Албена Великова-Стоянова, Системные подходы к обеспечению экономики квалифицированными кадрами 2021
7 Пленарен доклад, Албена Великова-Стоянова, Некоторые аспекты воздействия пандемии COVID-19 на доходы работников в Болгарии 2021
8 Пленарен доклад, Албена Великова-Стоянова, Контракт на стажировку - опыт и недостатки 2021
9 Присъствие, Албена Великова-Стоянова, Въздействие на ЕКПЧ върху вътрешното право, международноправната уредба на защита правата на човека и върху правото на европейската интеграция 2020
10 Присъствие, Албена Великова-Стоянова, Предизвикателства към правото 2020
11 Пленарен доклад, Албена Великова-Стоянова, Пандемия и выбор социальных льгот для работающих. Болгарский опыт. 2020
12 Пленарен доклад, Албена Великова-Стоянова, Недопускане до работа при извънредна епидемична обстановка – основание,ред за осъществяване и последици 2020
13 Присъствие, Албена Великова-Стоянова, Харта на основните права от гледна точка на трудовото право 2019
14 Пленарен доклад, Албена Великова-Стоянова, Трудовото законодателство на България "преди" и "след" членство в ЕС (извлечени поуки) 2019
15 Присъствие, Албена Великова-Стоянова, Промените в българската правна система ... 2019
16 Пленарен доклад, Албена Великова-Стоянова, Ефективност на мерките срещу трудовата експлоатация 2019
17 Секционен доклад, Албена Великова-Стоянова, Обязательство работников, занятых на дистанционной работе, соблюдать политику организации работы на предприятии 2019
18 Секционен доклад, Албена Великова-Стоянова, Специальное законодательство о трудовой мобильности и трудовой миграции в Болгарии 2018
19 Присъствие, Албена Великова-Стоянова, Право и граници 2018
20 Пленарен доклад, Албена Великова-Стоянова, Нови правни средства за постигане на подходящо жизнено равнище 2018
21 Присъствие, Албена Великова-Стоянова, Перспективи за колективните права в Европа 2018
22 Секционен доклад, Албена Великова-Стоянова, Гарантия прав работников в телеработы с международным элементом 2018
23 Секционен доклад, Албена Великова-Стоянова, Перспектива активации в области социального обеспечения 2017
24 Присъствие, Албена Великова-Стоянова, Персонален обхват на трудовото право във времена на нетипична заетост и дигитализация 2017
25 Пленарен доклад, Албена Великова-Стоянова, Мeры социальной защиты и поддержки молодежи на рынке труда 2016
26 Секционен доклад, Албена Великова-Стоянова, Расширение права работодателя изменять продолжительность рабочего времени. 2016
27 Секционен доклад, Албена Великова-Стоянова, Принцип равенства в контексте перемен болгарского трудового права 2015
28 Пленарен доклад, Албена Великова-Стоянова, Новые формы представительства интересов работников 2015
29 Присъствие, Албена Великова-Стоянова, Дигитализацията и трудовото право 2015
30 Секционен доклад, Албена Великова-Стоянова, Правовое регулирование заемного труда в Болгарии 2014
31 Присъствие, Албена Великова-Стоянова, Нови форми на заетост и правото на ЕС 2014
32 Секционен доклад, Албена Великова-Стоянова, Контроль процесса труда и рабочего времени техническими средствами. 2013
33 Пленарен доклад, Албена Великова-Стоянова, Повышение профессиональной квалификации 2013
34 Пленарен доклад, Албена Великова-Стоянова, Представительство интересов работников 2013