Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на ас. Георги Георгиев
Глава от книга
Георгиев, Г.В., Jason Chuah and Eugenio Vaccari, Executory Contracts in Insolvency Law, Edward Elgar Publishing, United Kingdom, City University, London, в сътрудничество с чуждестранни учени 2019
Монография
Георгиев, Г.В., Залогът на търговско предприятие 2021
Статия в научно списание
1 Георгиев, Г.В., Способи за изпълнение по реда на Закона за особените залози върху заложено търговско предприятие, Търговско право, брой:2, 2019, стр.:83-101 2019
2 Георгиев, Г.В., Историческо развитие на залога на търговско предприятие, Търговско право, брой:4, 2017, стр.:51-72 2017
3 Георгиев, Г.В., Действителни ли са предвидените в договора за възлагане на управлението ограничения за извършване на конкурентна дейност след прекратяването му?, Търговско право, брой:4, 2016, стр.:51-68 2016
4 Георгиев, Г.В., Допустимо ли е спирането на вписването в търговския регистър на пристъпване към изпълнение върху заложени с особен залог търговско предприятие или дружествен дял от търговско дружество? , Търговско право, брой:3, 2015, стр.:25-44 2015
5 Георгиев, Г.В., Сравнителноправен поглед върху доктрината за „пробиване на корпоративния воал“ и други концепции за ангажиране на отговорност на трети лица за задължения на търговски дружества , Търговско право, брой:2, 2014, стр.:41-62 2014
6 Георгиев, Г.В., Carsten Gerner – Beuerle, Philipp Paech and Edmund, Задължения и отговорност на членовете на съветите на акционерни дружества в ЕС, LSE Enterprise, 2013, стр.:69-100, в сътрудничество с чуждестранни учени 2013
7 Георгиев, Г.В., Кацарски, Ал., Международен справочник по сравнително право: Международен арбитраж, Международен справочник по сравнително право: Международен арбитраж, 2013, стр.:146-156 2013
8 Георгиев, Г.В., Относно продажбата на акции, притежавани от дружество с ограничена отговорност, без решение на общото събрание по чл. 137, ал. 1, т. 6 ТЗ , Търговско право, брой:4, 2010, стр.:87-97 2010
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Георгиев, Г.В., Маркова, М., National Report - Bulgaria, The International Comparative Legal Guide to: A practical cross-border insight into corporate governance 11th Edition Corporate Governance 2018, издателство:Global Legal Group Ltd , 2018, стр.:59-65 2018
2 Георгиев, Г.В., Recent Amendments in the Regime of the Enterprise Charge Under Bulgarian Law, Current Issuеs in Law and Beyond on EU Level, редактор/и:Алекс Ембер, Ина Вишоградска, издателство:St. Climent Ohridski University Press, 2018, стр.:21-32 2018
3 Георгиев, Г.В., Кацарски, Ал., National Report: Bulgaria, The International Comparative Legal Guide to: Corporate Governance 2017, издателство:Global Legal Group Ltd , 2017, стр.:41-47 2017
4 Георгиев, Г.В., Относно действителността на уговорка длъжник в производство по несъстоятелност да не предявява искове по чл. 694 от ТЗ срещу приетите вземания на определен кредитор, Проблеми на законодателството и правоприлагането, свързани с развитието на бизнеса в Република България и Европа, издателство:Издателски комплекс - УНСС, 2015 2015
5 Георгиев, Г.В., Кацарски, Ал., National Report: Bulgaria, The International Comparative Legal Guide to:Class & Group Actions 2013, издателство:Global Legal Group Ltd , 2013, стр.:64-71 2013
Студия в научно списание
Георгиев, Г.В., За някои предизвикателства при последващ залог на търговско предприятие, Търговско право, брой:3, 2018, стр.:83-99, Ref 2018