Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. д-р Ирина Колева

Author ID (SCOPUS):2

Researcher ID (Web of Science): JYC-0554-2024

ORCID ID:0000-0002-4881-5482
Глава от книга
1 Ирина Колева, Любомир Димитров, Виолета Коцева, Кремена Йорданова , Калоян Ангелов, Дафина Пандин, Образователно предписание "Етнология и културна антропология". Иновативно изследване с цел повишаване на социокултурната компетентност на всички адресати в образователния процес (ученици-родители-учители) , ISBN:978- 954- 07- 5863- 3, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София 2023
2 Ирина Колева, Камелия Върбоанова, и други., Съвременна детска градина, Сиела, София, България, Ref 1997
3 Димитров, И., Емилия Николова, Цонка Шейтанова, Димитър Димитров, Синто Моис Юлзари, Ирина Колева, Светла Василева, Проект за Нова концепция за обществено предучилищно възпитание в България.В кн: Концепции за предучилищно възпитание с.1-56, Научнои-следователски институт по образованието към МОН, София, Рецензирано 1990
Глава от монография
1 Ирина Колева, Меглена Господинова, Весела Гюрова, Виолета Коцева , Ангел Маринов, Методика за робота за непедагогическия персонал с родители от уязвими групи и родители на деца със СОП при реализиране на взаимодействието "детска градина - семейство", ISSN (print):, Булвест принт АД, София, Рецензирано 2021
2 Ирина Колева, Галя Христозова, и други., Читателски рефлексии на вестникарския език, ISBN:978-954-490-213-1 , Екс Прес , Бургас, България, Ref, Рецензирано 2011
3 Ирина Колева, Димитър Веселинов, Александър Николов, Иван Камбуров , Емилия Василева, Наталия Александрова, Александър Кальонски, и др., Мрежа за интеркултурен диалог и образование Турция - България,:Университет Удулаг, Мугла Университет, Коджаели университет, СУ " Св. Климент Охридски" - наръчник за обучителя, ISSN (online):987-975-6149-48-5, ISBN:987-975-6149-48-5, Университет Удулаг, Бурса, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
4 Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Любен Витанов, Детската градина и детето - диагностика и взаимодействие в Европейски ключови компетенции в детството, качеството на образованието в детската градина, диагностика и оценяване на постиженията, ролята на взаимодействието за качествена диагностика, учителят-диагностика на постиженията и качество на образованието, (с.14 - с.47), С. Фондация, Просвета,ISBN978-954-01-2402-5 , ISBN:978-954-01-2402-5, Фондация Просвета, София, Рецензирано 2009
5 Димитър Гюров, Весела Гюрова, Ирина Колева, Радослав Пенев, Монография - глава първа Тематичен обучителен модул, Тема 1. Същност и цели на ученето през целия живот, Тема 2. Стратегическа рамка на ЕК за ученето през целия живот, българската стратегия за учене през целия живот и мястото на предучилищното образование, Тема 3. Предучилищните заведения - от обучаващи към учещи организации; публично-частното партньорство за реализация на стратегическите цели и приоритети, Тема 4. Образованието в съвременната картина на европеййската интеграция и приоритети на социално-педагогическата система "семейство-детска градина" (с.5 - с.39) в Модели на педагогическо взаимодействие "семейство-детска градина" в Програмната система "Ръка за ръка", Просвета, 978-954-01.2184-0, ISBN:978-954-01.2184-0, Просвета, София, Рецензирано 2008
6 Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Радослав Пенев, Монография - глава първа Тематичен обучителен модул, Тема 5.Функции на детската градина и училището за ученето през целия живот (39-54); Тема 6. Интегриране на компетенциите на педагозитепри реализиране на педагогическото взаимодействие с родители (54-64); Тема 10. Научни, процесуално-описателни и процесуално-действени аспекти на интерактивните технологии при работа с родителите(с.122-129); Тема 11. Модели на педагогичско взаимодействие с родителя и интерактивни технологии на предучилищно образование (129-139) в "Модели на педагогическо взаимодействие "семейство-детска градина" в Програмната система "Ръка за ръка", Просвета, ISBN:978-954-01.2184-0, Просвета, София, , ISBN:978-954-01.2184-0, Просвета, Рецензирано 2008
Друго (научно-популярни и др. под.)
1 I. Koleva, EDITORIAL, 2020
2 I. Koleva, In Memoriam ABOUT THE LIGHT SHE SHED... IN MEMORY OF PROF. ASSEMGUL MALDAZHANOVA, 2020
3 Ирина Колева Колева, За светлината, която излъчва..... Стратегии на образователната и научната политика, Аз - Буки - МОН 2020
4 Ирина Колева Колева, сп. "Стратегии на образователната и научната политика" , кн. 4 ,Annotation of Training Package of Textbooks in the System of Pre-School and School Education/431-437, Аз - Буки - МОН 2020
5 I. Koleva, Dear readers of the magazine "Strategies of educational and scientific policy", 2019
6 I. Koleva, Tandem, 2019
7 I. Koleva, Theoretical and methodological bases of understanding the world around them in kindergarten, 2019
8 Ирина Колева Колева, списание "Педагогика"/ научно списание, национално издателство за образование и наука 2019
9 I. Koleva, A NEW AWARD FOR PROFESSOR MAIRA KABAKOVA, 2018
10 I. Koleva, Untitled, 2017
11 I. Koleva, KAZAKH ETHNOPEDAGOGY: METHODOLOGY, THEORY AND PRACTICE, 2014
12 I. Koleva, INTERCULTURAL EDUCATION FOR TEACHERS WORKING IN MULTICULTURAL ENVIRONMENT, 2013
13 I. Koleva, CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE - A NATIONAL TREASURE, 2012
Книга
1 Ирина Колева, Мирена Легурска, Виолета Коцева-Попова, ПС - "Аз променям света". ОН - Околен свят , ISBN:ISBN 978-954-302-053-9 , Ref, Рецензирано 2019
2 Irina Koleva, Recep Efe, Emin Atasoy, Current Trends in Educational Sciences, ISBN: 978-954-07-4337-0, Университетско издатество " Св. Климент Охридски", София, България, Ref, Рецензирано, International 2019
3 Irina Koleva, Mumin Tufan, Emin Atasoy, Handan Basal, Recep Efe, Educational Sciences Research in the Globalizing World, Университетско издатество " Св. Климент Охридски", Ref, Рецензирано, International 2018
4 Ирина Колева, Recep Efe, Emin Atasoy, Recent Researches in Education https://www.cambridgescholars.com/product/978-1-5275-1303-7, ISSN (print):ISBN-10: 1527513033 ISBN-13: 978-1527513037, ISBN:ISBN-10: 1527513033 ISBN-13: 978-1527513037, Publisher: Cambridge Scholars Publishing, UK, Ref, Рецензирано, International 2018
5 Ирина Колева, М. Ено , Вълшебства от думи - 1., Програмна система „Ръка за ръка” , Просвета, Ref, Рецензирано 2018
6 Ирина Колева, Ст. Вълкова, Вълшебства от думи - 2., .Програмна система „Ръка за ръка” , Просвета, Ref, Рецензирано 2018
7 Ирина Колева, Ксения Семизорова, Г. Златанова, книга за директора.,/ Програмна система „Неогея”, Златно пате, Ref, Рецензирано 2018
8 Ирина Колева, книга за родителя по програмна система „ Аз променям света”, Велес 2018
9 Ирина Колева, Recep Efe, Emin Atasoy, Current Trends in Educational Sciences, St. Kliment Ohridski 2017
10 Irina Koleva, ULKU DUMAN YUKSEL, LAHCEN BENAABIDATE, Ecology Research and Planning, St. Kliment Ohridski, София, България, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
11 Irina Koleva, Ulku Duman Yuksel, Lahcen Benaabidate, Ecology, Planing and Design , ISBN:978-954-07-4270-0, УИ „Св. Кл. Охридски“, София, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
12 Irina Koleva, Educational Research and Practice. 2017
13 Ирина Колева, Етнопедагогически модел за работа с родители, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София 2015
14 Ирина Колева, Иновационни етнопедагогически практики., Правото на детето на права, София 2014
15 Д. Гюров, И. Колева, Р. Пенев, Д.Данов, Л. Спиридонова, Мобилност и интеракция в професионалната компетентност на педагогическия специалист в детската градина и началното училище. Първи учебен свитък, СУ, София, Ref, Рецензирано 2013
16 Ирина Колева, Наръчник за работа на учители в мултикултурна среда, Кредо, Габрово 2013
17 Ирина Колева, Наръчник за работа на учители в мултикултурна среда : сборник с добри педагогически практики , ISBN:ISBN 978-619-7100-03-7, Кредо-3М, , Габрово : , Рецензирано 2013
18 Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда., наръчник за обучители, Университетско издателство, София 2013
19 И. Колева, Г. Хаджийски, Ж. Иванова, Етнопедагогика на детето , София 2012
20 Ирина Колева, Етнопсихологопедагогически модел на образователното взаимодействие , Раабе, София 2012
21 Ирина Колева, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Знам и мога, Просвета, София, България, Ref, Рецензирано 2012
22 Ирина Колева, Лора Спиридонова, Радослав Пенев, Наталия Александрова, Весела Гюрова, Любослава Пенева, Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики., Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика, том:103, ISSN (print):, Университетско издатество " Св. Климент Охридски", София, България, Ref, Рецензирано 2011
23 Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Students., ISSN (online):, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International 2009
24 Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексий Кальонски, и други., Център и мрежа за интеркултурен диалог и образование - наръчник за стузента, ISBN: ., ISBN 978 – 975 – 6149 – 47 – 8 , издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2009
25 Ирина Колева, Експертен образователен анализ на получените резултати от диагностичното проучване преди и след проведените обучения с 5760 родители от различен етнически произход, ISBN:ISBN 978-954-90488-8-9, Сдружение Движение Предтечи, 2006 ([София : Викстрикс])., София, Рецензирано 2006
26 Ирина Колева, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Книга за учителя , "Ръка за ръка", том:Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училищно обучение., ISSN (print):, Просвета, София, България, Ref, Рецензирано 2004
27 Ирина Колева, Мирена Легурска, Людмила Цветанова, Правото на детето на права /Педагогически технологии в мултиетническа среда/, ISBN:954-90488-6-1, Фабер, В. Търново - България, Ref, Рецензирано 2001
28 Ирина Колева, Предучилищно образование и мултиетническа среда , ISBN:ISBN 954-90488-5-3 , Сиела, София, Рецензирано 2001
29 Ирина Колева, Предучилищно образование и мултиетническа среда, ISBN:954-90488-5-3, София, България, Ref, Рецензирано 2001
30 Ирина Колева, Зорка Афузова- Йонова, ПРОГРАМА за интегрирано образование за деца със специфични образователни нужди от предучилищна възраст Neogea=Неогеа [Нова Земя] : В условията на Дом-Детска градина : Част 1 -. - София : Движение Надежда, 2001 ([София : Дафни]).Теоретика, ISSN (print):954 - 90076 -1 - 7 , ISBN:954 - 90076 -1 - 7 , Дафни, София, България, Рецензирано 2001
31 Ирина Колева, Магдалина Захариева, Зорка Афузова- Йонова, Мария Врачева, Невена Георгиева, Теменужка Карлова, Малияна Тодорова, Искра Блажева, Юлия Стоянова, Елена Паскова , ПРОГРАМА за интегрирано образование за деца със специфични образователни нужди от предучилищна възраст Neogea=Неогеа [Нова Земя] : В условията на Дом-Детска градина : Част 2 -. - София : Движение Надежда, 2001 ([София : Дафни]) Емпирика - част 2, ISBN:954- 90976-2-5, Дафни, София, България, Рецензирано 2001
32 Ирина Колева, Анастасия Атанасова, Искам да съм като мама, искам да съм като татко.., ISBN:954-725-0094 , АПН - Бургас, Бургас, България, Ref, Рецензирано 2000
33 Ирина Колева, Обучаващата игра или играта, която обучава, ISBN:954-552-010-8., , Образование, София, България, Ref, Рецензирано 1993
Монография
1 Ирина Колева, Кремена Йорданова, Станислав Пандин, Дафина Пандин, Интеркултурно образование, ISBN:978- 954- 07- 5863- 7, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2024
2 Ирина Колева, Севгиджан Исмаилова, Колева, И., Е. Алиндер-Исмаилова. Рефлексия и интеркултурно образование. Шумен, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2022, 324 с., ISBN 978-619-201-611-1., ISBN: ISBN 978-619-201-611-1., Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, Ref, Рецензирано 2022
3 Recep Efe , Vildane Dinç and Artum Dinç , Emin Atasoi, Ahmet Köç, Мюнир Йозтюрк , Ebru Açık Turğuter, Рамиз Арабаки , Emre Özşahin and İlker Eroğlu, Irina Koleva, Ufuk Özen Baykent , Recent Advances in Social Sciences, ISSN (online):ISBN (10): 1-5275-1954-6 ISBN (13): 978-1-5275-1954-1 , ISBN:ISBN (10): 1-5275-1954-6 ISBN (13): 978-1-5275-1954-1 , Cambridge Scholars Publishing , Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library , Ref, Рецензирано, International 2019
4 Recep Efe Emin Atasoy, Irina Koleva , Emin Atasoy, Recent Researches in Education Edited , ISSN (print): (10): 1-5275-1303-3 , ISBN: (10): 1-5275-1303-3 , Cambridge Scholars Publishing , 2018 Cambridge Scholars Publishing .,Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK .,British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright , Ref, Рецензирано, International 2018
5 Ирина Колева, Галя Христозова, и други., Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България, ISBN:978-954-9370-98-0, издателство БСУ, Бургас - БСУ, Ref, Рецензирано 2013
6 Ирина Колева, Етнопсихологически модел на образователното взаимодействие, ISBN: 978-954-9619-59-1 , Раабе, София, България, Ref, Рецензирано 2012
7 Ирина Колева, Рефлексивният подход в системата на педагогическо взаимодействие : дете – учител – родител, ISBN:978 – 954 – 01 – 2492 – 6 , Просвета, София, България, Ref, Рецензирано 2010
8 Ирина Колева, Етнопсихологопедагогически модел на взаимодействието „дете-учител-родител“, ISSN (online):, Формат Вижън, София, България, Ref, Рецензирано 2008
9 Ирина Колева, ЕТНОПСИХОПЕДАГОГИКА НА РОДИТЕЛЯ (ЕТНОКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРАКТИКА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД) , СЕГА, София, България, Ref, Рецензирано 2007
10 Д. Гюров, В. Гюрова, И. Колева, Р. Пенев, Модели на педагогическо взаимодействие "семейство-детска градина", Просвета ISBN,978-954-01-2184-0,София, (с. 39 - с. 64)и (с.122 - с.139), ISBN:978-954-01-2184-0, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2007
11 Ирина Колева, Живка Иванова, Георги Хаджийски, Ethnopsychopedagogy of dhe child /Reflexive aspects of the social situation and education in a multiethnic environment, Irina Koleva, Zhivka Ivanovaq , ISSN (online):, Самоков, София, България, Ref, Рецензирано 2003
12 Ирина Колева, Билингвална технология /рефлексивният подход при обучението на деца от ромски произход/, ISBN:954-300-031-X, Геа Либрис, София, България, Ref, Рецензирано 2003
13 Ирина Колева, ПРОГРАМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЙОНИТЕ НА НАРОДНИТЕ ПАРКОВЕ “РИЛА” И “ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”, Джеф проект, София, България, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
14 Ирина Колева, ПРОГРАМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЙОНИТЕ НА НАРОДНИТЕ ПАРКОВЕ “РИЛА” И “ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”, Джеф проект, София, България, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
15 Ирина Колева, ПРОГРАМА ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЙОНИТЕ НА НАРОДНИТЕ ПАРКОВЕ “РИЛА” И “ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”, Джеф проект, София, България, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2003
16 Ирина Колева, La Educacion Intercultural en la Edad Preescolar, Сиела, София, България, Ref, Рецензирано, International 2002
17 Ирина Колева, Педагогическа технология в междуетническа среда /рефлексивни аспекти/, ISBN: 954-07-0985-7, движение " Предтечи", София, България, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2001
18 Ирина Колева, Педагогическа технология в междуетническа среда : Рефлексивни аспекти , ISBN:ISBN 954-90488-4-5 , Сиела, София, Рецензирано 2001
19 Ирина Колева, Правата на детето в мултиетническа среда, ISBN:954-649-435-6, Сиела, София, България, Ref, Рецензирано 2001
20 Ирина Колева, Люба Попова, Родителите и образованието в междуетническа среда, Велес, София, България, Ref, Рецензирано 2001
21 Ирина Колева, Етнопсихопедагогика на говора , ISBN:ISBN 954-07-1473-7 , Унив. изд. Св. Климент Охридски , София, Рецензирано 2000
22 Ирина Колева, Етнопсихопедагогика на говора , ISBN:954 -558 -046 -1, СУ" Св. Климент Охридски", София, България, Ref, Рецензирано 2000
23 Ирина Колева, Дете - Учител - Околна среда, Анубис, София, България, Ref, Рецензирано 1996
24 Ирина Колева, Диагностика и подготовка за ограмотяване, ISBN: 954-07-0985-7, СУ " Св. Климент Охридски", София, България, Ref, Рецензирано 1996
25 Ирина Колева, Социализация, Рефлексия, Ситуации, ISBN:ОКО, София, България, Ref, Рецензирано 1996
Научен проект
1 Ирина Колева, „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване”BGLD-2.002-0001-C01, на обучителен пакет със специализирани обучителни модули с обучителни програми за: университетски преподаватели, педагози, младежки работници, образователни медиатори, непедагогически персонал и общински служители за обучение в превенция и защита от формите на дискриминация, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2022
2 Ирина Колева, Разработване на обучителен пакет със специализирани модули и обучителни програми към тях за: университетски преподаватели;младежки работници ; образователни медиатори ; непедагогически персонал и общински служители и специализиран обучителен модул „ Наблюдение, действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежа, Член, , Номер на договора:обществена поръчка № ФМ-11-004/23.02.2022 2022
3 Ирина Колева, „Разработване на Методика за работа на непедагогическия персонал и обучителна програма към нея; обучение на непедагогическия персонал и на др. заинтересовани страни за прилагане на Методиката по изготвена и приложена към нея обучителна програма; разработване на сборник „Добри практики за участие на непедагогическия персонал във за взаимодействието „детска градина – семейство“ , Член, 2021
4 Ирина Колева, Организиране и провеждане на обучения за работа в мултикултурна среда за учители, директори и образователни медиатори“,, Член, МОН 2021
5 Ирина Колева, Проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване”, Член, , Номер на договора:BGLD-2.002-0001-C01 2021
6 Ирина Колева, Проект „ Знанието е сила – силата е успех“ - ОБЩИНА СРЕДЕЦ, Член, МОН, Номер на договора:Договор № БС – 33.19-2-007/30.09.2020 2020
7 Ирина Колева, "Заедно за по добро бъдеще" - с. Гълъбец, Член, , Номер на договора:ВС 33.19-2-013/30.09.2020 2020
8 Ирина Колева, „Да се опознаем взаимно“., Член, 2020
9 Ирина Колева, „Учени и учители в помощ на родителите", Член, 2020
10 Ирина Колева, Активно приобщаване в системата на предучилищното образование Методика за работа на непедагогическия персонал с родители от уязвими маргинализирани групи и родители на деца със СОП при реализиране на взаимодействието „детска градина – семейство“ и обучителна програма към нея; обучение на непедагогическия персонал и на други заинтересовани страни , Член, МОН - ЦОИДУЕМ, Номер на договора:№ НОИР ЗОП-005#5 от 29.12.2020 2020
11 Ирина Колева, Етнически и конфесионални специфики на изолирани общности при бедност и криза, Член, 2020
12 Ирина Колева, Заедно учим, играем и творим № БС 33.19-1-026/29.09.2020 г. , Член, МОН 2020
13 Ирина Колева, Образование за общи мечти и личностно развитие на всеки ученик“, приоритет 5 , Член, МОН - ЦОИДУЕМ, Номер на договора:по КП 33.19-2020 г., съгласно договор № БС 33.19-5-001/ 30.09.2020 2020
14 Ирина Колева, Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, Ръководител, МОН 2020
15 Ирина Колева, Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда, Член, ОПНОИР 2020
16 Ирина Колева, Проект: КП ЗЗ.19-2020г. ЦОИДУЕМ „Учени и учители в помощ на родителите“ , Член, МОН - ЦОИДУЕМ 2020
17 Ирина Колева, : Европейска политика по изменение на климата – за въвеждане на климатични действия в образователната програма на българските училища, Член, НДЕФ в партньорство с Независимия институт по околна среда в Берлин (UfU) и Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в рамките на европейската инициатива за климата (EUKI) на Германското федерално министерство. , Номер на договора:Договор с GIZ 81230725, финансиран в рамките на Европейската инициатива за климата на Федерално министерство за околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност на Република Германия. 2019
18 Ирина Колева, ОПНОИР – СУ „ Св. Климент Охридски“ Наследство – БГ ., ос1 „Научни изследвания и технологично развитие“ -2014 -2020.,административен договор – BG 05M20P001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ / рег. № в СУ № 70-85-1 от 28.02.2018 , Член, , Номер на договора:рег. № в СУ № 70-85-1 от 28.02.2018 2019
19 Ирина Колева, ПОДПОМАГАНЕ НА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ДОКТОРАНТИ ОТ ДЕПАРТАМЕНТА ПО СПОРТ, Член, СУ " Св. Климент Охридски" 2019
20 Ирина Колева, Проект „Детелини за родители и деца“, финансиран по КП33.18-2019 от ЦОИДУЕМ община Поморие, Член, ЦОИДУЕМ - МОН 2019
21 Ирина Колева, Проект „Заедно можем повече „ , финансиран по КП 33.18-2019 от ЦОИДУЕМ Столична община, Член, СО 2019
22 Ирина Колева, European ClimateInitiative (EUKI - Towards introduction of Climate Action in the Educational Curriculum of Bulgarian schools , Член, 2018
23 Ирина Колева, Проект "Щастливи и успешни заедно".., Конкурсна процедура 33.15-2016., Приоритет - 2 Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етнически малцинства ЦОИДУЕМ - МОН., община Пещера, Член, 2017
24 Ирина Колева, Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ проект "Новото утре, Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-3.001-0101 2016
25 Ирина Колева, Проект : „Заедно под дъгата”., Конкурсна процедура 33.15-2016., Договор № БС-33.15-2-016/29.09.2016 година., Приоритет 2 -Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етнически малцинства., ЦОИДУЕМ – МОН., град Кюстендил, Член, МОН 2016
26 Ирина Колева, Проект „ Заедно в ученето и игрите“, конкурсна процедура 33.16-2017., Приоритет 2 - Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етнически малцинства., Член, , Номер на договора:БС – 33.16-2011/03.10.2017 г 2016
27 Ирина Колева, ПРОЕКТ „Шарени мъниста“ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и / или търсещи и получили международна закрила., община Пещера., Член, , Номер на договора:BG05M2OP001-3.002-0303-С01 2016
28 Ирина Колева, „ На училище с усмивка и желание“по приоритет 2 – Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование,насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинство при деца и ученици“ Договор № БС -33л14-2-033/28.09.2015 Второ основно училище „ Иван Вазов“ гр. Вълчедръм , Член, ЦОИДУЕМ - МОН, Номер на договора: Договор № БС -33л14-2-033/28.09.2015 2015
29 Ирина Колева, Повишаване на квалификацията на учители., Интеркултурна компетентност на учителя, Член, 2015
30 Ирина Колева, „ Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда” по проект “Квалификация на педагогическите специалисти”, Ръководител, , Номер на договора:BG051PO001-3.1.03-0001 2014
31 Ирина Колева, Етнопедагогически модел за работа с родители, Член, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) 2014
32 Ирина Колева, Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия ., Етнопедагогически модел за работа с родители ., СУ „Св. Климент Охридски“ – община Етрополе, Член, ЦОИДУЕМ 2014
33 Ирина Колева, Социолингвистични и етнопсихолингвостични аспекти на медийния език у нас, Член, , Номер на договора:ТК №ДТК02/15 -2009 2012
34 Ирина Колева - консултант и автор на проекта, Network for Intercultural Dialogue and Education : Turkey – Bulgaria, Ръководител, Университетска грантова схема - CFCU, Номер на договора:Бюджетна линия : BG-UE-B2006-22 02 04 01-ELARG, Reference: CFCU-TR 0604.01/03 2009
35 Ирина Колева, Етнопсихологически модели на взаимодействие в междуетническа среда - център за образователни иновации., Член, , Номер на договора:ТК №. ДТК02/11 -2009 2009
36 Ирина Колева, Етнопсихологопедагогически модел на взаимодействието: „дете - учител – родител” за стимулиране на социокултурната компетентност в полето на националното многообразие, Ръководител, 2009
37 Ирина Колева, Приоритетнаобласт :Културно-историческонаследство, националнаидентичност и социалнасреда., Научнонаправление: Етнопсихологопедагогика.,теманапроекта : «Етнопсихологопедагогическимоделнавзаимодействието: „дете - учител – родител” застимулираненасоциокултурнатакомпетентност в полетонанационалнотомногообразие»., позиция : ръководител., СУ „ Св. КлиментОхридски“, ШУ „ еп. К. Преславски“, Тракийски университет, Ръководител, 2009
38 Ирина Колева, „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция – България” по Университетска грантова схема, Бюджетна линия : BG-UE-B2006-22 02 04 01-ELARG, Reference: CFCU-TR 0604.01/03, Ръководител, Улуда Университет - Р. Турция, Номер на договора: Reference: CFCU-TR 0604.01/03 2006
39 Ирина Колева, „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция – България” по Университетска грантова схема, Бюджетна линия : BG-UE-B2006-22 02 04 01-ELARG, Reference: CFCU-TR 0604.01/03, Ръководител, Улуда Университет - Р. Турция, Номер на договора: Reference: CFCU-TR 0604.01/03 2006
40 Ирина Колева, „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция – България” по Университетска грантова схема, Бюджетна линия : BG-UE-B2006-22 02 04 01-ELARG, Reference: CFCU-TR 0604.01/03, Ръководител, Улуда Университет - Р. Турция, Номер на договора: Reference: CFCU-TR 0604.01/03 2006
41 Ирина Колева, „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция – България” по Университетска грантова схема, Бюджетна линия : BG-UE-B2006-22 02 04 01-ELARG, Reference: CFCU-TR 0604.01/03, Ръководител, Улуда Университет - Р. Турция, Номер на договора: Reference: CFCU-TR 0604.01/03 2006
42 Ирина Колева, „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция – България” по Университетска грантова схема, Бюджетна линия : BG-UE-B2006-22 02 04 01-ELARG, Reference: CFCU-TR 0604.01/03, Ръководител, Улуда Университет - Р. Турция, Номер на договора: Reference: CFCU-TR 0604.01/03 2006
Научно ръководство
1 Ирина Колева, „Ценностно-ориентирани модели на взаимодействие в междуетническа образователна среда“/1991 – 2016/, дисертация д-р:Дафина Пандин 2024
2 Ирина Колева, «Междукултурна рефлексия и интеграция, чрез образование/функционален анализ за периода : 2005-2016г/, дисертация д-р:Теодора Димитрова 2024
3 Ирина Колева, Междукултурна рефлексия и интеграция, чрез образование „/Функционален анализ в периода 2005-2016 г., СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Теодора Димитрова 2024
4 Ирина Колева, Ценностно ориентирани модели на взаимодействие в междуетническа образователна среда в периода 1991-2016 г.“, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Дафина Лазарова 2024
5 Ирина Колева, Емпирико-теоретичен модел на кординационните-образователни политики у нас / 1989-2019 г./“ , СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Калоян Ангелов 2022
6 Ирина Колева, Социокултурна компетентност на заинтересовани страни в междуетническа образователна среда” /върху примера на област Варна/, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Албена Гаралова 2022
7 Ирина Колева, Етнопсихологически проблеми на миграцията/рефлексивна картина на миграционната политика на Р. България/ , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Христо Дойчинов 2021
8 Ирина Колева, " Рефлексивна картина на дискриминационни фактори в сферата на средното образование. / 2012 -2017/", СУ " Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Лало Каменов 2021
9 Ирина Колева, Pedagogical conditions of professional selfdevelopment of the future social pedagogue., Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева. ЕНУ - Нур Султан - Р. Казахстан дисертация д-р:Турсунай Имашева Бахитжановна 2021
10 Ирина Колева, Psychological and pedagogical facilities for the development fundamentals of entrepreneurial culture of the future teacher.,, Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева. ЕНУ - Нур Султан - Р. Казахстан дисертация д-р:Хасенова Унзейля Азаматовна 2021
11 Ирина Колева, Етнопедагогогически подходи в обучението по история / в условията на интеркултурна образователна среда , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Валентин Йончев 2021
12 Ирина Колева, Етнопсихологически маркери на висшето образование в Р. Казахстан , Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева. ЕНУ - Нур Султан - Р. Казахстан дисертация д-р:София Оспанова 2021
13 Ирина Колева, Етнопсихологически проекции на процеса на самопознание, Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева. ЕНУ - Нур Султан - Р. Казахстан дипломна работа:Ниязова Гулияш Балкеновна 2021
14 Ирина Колева, Рефлексивна картина на дискриминационни фактори в сферата на средното образование. / 2012 -2017/" , СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Лало Каменов 2021
15 Ирина Колева, " Диагностични аспекти на системата на педагогическо взаимодействие по история: ученик – учител – родител." , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Бранислав Петров 2020
16 Ирина Колева, " Система на педагогическо взаимодействие : семейство - училище" , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елизабет Божилова 2020
17 Ирина Колева, " Фунционален анализ на учебниците по история за X клас. / дидактометрични измерения/." , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Любомира Калеева 2020
18 Ирина Колева, Етнонационализмът в България и отношението към ромите, СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Стилиян Гьонев 2020
19 Ирина Колева, Етнопсихологически фактори за феномена на "агресията" в училище./ върху примера на обучението по история/, СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Валентин Йончев 2020
20 Ирина Колева, Предприемчивостта, като личностна компетентност в полето на етнокултурното многообразие, СУ " Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Цветелин Симов 2020
21 Ирина Колева, Психолого-педагогическая подготовка будущих специалистов к формированию готовности старшеклассников к исследовательской деятельности, КНПУ  им. Абая , Алма – Ати., Р.Казахстан дисертация д-р:Курманбаева Маншук 2020
22 Ирина Колева, Социокултурна компетентност на учителя : рефлексивни аспекти, СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Стилиян Иванов 2018
23 Ирина Колева, "Анализ на риска при деца с езикови и говорни затруднения в условията на ПУО.", СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Поля Кабадиева - Тончева 2018
24 Ирина Колева, "Рефлексивния подход за стимулиране на интеркултурна компетентност у учителя", СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мария Димитрова 2018
25 Ирина Колева, "Функционален анализ на програми и програмни системи", СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Йорданка Кондева 2018
26 Ирина Колева, Етнопедагогически модел за ранно детско развитие, СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Незабравка Новакова 2018
27 Ирина Колева, Интеркултурна компетентност на родителя от ромски произход / национални рискове и приоритети/ , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Теодора Димитрова 2018
28 Ирина Колева, Модел на педагогическо взаимодействие: семейство-училище. (диагностични аспекти), СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ася Вълчева 2018
29 Ирина Колева, Педагогически функции на помощник-възпитателя в системата на образователно взаимодействие: „учител – помощник-възпитател“, СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Дафина Асеникова 2018
30 Ирина Колева, Рефлексивна педагогическа технология на ситуацията, като основна форма на педагогическо взаимодействие (върху примера на образователно направление: Български език и литература, ядро: Звукова култура), СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Красимира Тодорова 2018
31 Ирина Колева, Рефлексивна технология на ситуацията като основна форма на педагогическо взаимодействие по (върху примера Образователно направление „Околен свят“, ядро „Светът на природата и неговото опазване“), СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ангелина Димитрова 2018
32 Ирина Колева, Социокултурна компетентност на учителя / рефлексивни аспекти в междукултурна среда/, СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Стилиян Вражев 2018
33 Ирина Колева, Енопсихологически модел на рефлексивна картина за квалификация на учителя, дисертация д-р:Анелия Андреева 2017
34 Ирина Колева, Рефлексивен модел на учителя за социокултурна компетентност, дисертация д-р:Петър Зарев 2017
35 Ирина Колева, Етнопссихологически аспекти на социално – образователните функции на Фейсбук у нас / 2008-2013/ , дисертация д-р:Георги Богданов 2016
36 Ирина Колева, Педагогическа технология за запознаване на 5-7 годишното дете от ромски произход с неговите права и отговорности , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Еленка Иванова 2016
37 Ирина Колева, Педагогическа технология на соц. пед. тренинг за взаимодействие с родителя , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Виктория Георгиева 2016
38 Ирина Колева, „Национални приоритети за образователна интеграция на ромите/ в периода 1989 -2014/“ , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Павел Гечев, 2015
39 Ирина Колева, „РЕФЛЕКСИЯ НА РОДИТЕЛСКИТЕ УСТАНОВКИ В МЕЖДУЕТНИЧЕСКА СРЕДА”, СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Недялка Нихтянова 2015
40 Ирина Колева, „Теоретико-емпиричен модел за социално включване на уязвими етнически общности и групи.” (Върху примера на град Стара Загора) , Тракийски университет дипломна работа:Йордан Димов 2015
41 Ирина Колева, SWOT – АНАЛИЗ НА ПОЛИТИКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, ПУ " П. Хилендарски" дипломна работа:Атанаска Златанска 2015
42 Ирина Колева, ЕТНОПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕ В МУЛТИЕТНИЧЕСКА СРЕДА , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Вероника Владимирова 2015
43 Ирина Колева, Етнопсихологически модел за превенция на отпадащите от образователната система ученици /Върху примера на образованието като приоритет на националната сигурност/ , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Марина Иванова 2015
44 Ирина Колева, Историко-етнически модел на образователната интеграция у нас. /теоретико – емпирични аспекти/ , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Камен Илиев 2015
45 Ирина Колева, историко-етническият аспект на национални стратегически документи в системата на средното образование в годините на прехода., дипломна работа:Стела Мицова 2015
46 Ирина Колева, РЕФЛЕКСИВЕН АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНИ ПОЖЕЛАТЕЛНИ И ДИРЕКТИВНИ ДОКУМЕНТИ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Станка Стоицова 2015
47 Ирина Колева, РЕФЛЕКСИВНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ НА УРОКА (В МУЛТИЕТНИЧЕСКА СРЕДА), ПУ " П. Хилендарски" дипломна работа:Нели Стоянова 2015
48 Ирина Колева, Рефлексивния подход при подготовката на детето за четене в условията на подготвителна група шест годишни, СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кармен Кабакян 2015
49 Ирина Колева, Функционален анализ на директивни и пожелателни документи за социално включване на уязвими етнически общности и групи ” / върху примера на социалното включване на област Сливен / , Тракийски университет дипломна работа:Стоянка Вълчева - Колева 2015
50 Ирина Колева, „Диагностична рефлексивна картина на модели на образователна политика на обединено детско заведение”/върху примера на Община Мездра/ , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Камелия Димитрова 2013
51 Ирина Колева, Диагностичен срез на личностната компетентност на родителя , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цецка Вълова 2013
52 Ирина Колева, Историко-етнически модел на образователната интеграция у нас. / теоретико – емпирични аспекти/ , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Камен Илиев 2013
53 Ирина Колева, Рефлексивна педагогическа технология на развлечението, СУ " Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Галина Благомилова 2013
54 Ирина Колева, Рефлексивна педагогическа технология по правата на детето., СУ " Св. Климент Охридски" дисертация д-р:Мирена Попова 2013
55 Ирина Колева, ТЕОРЕТИКО-ЕМПИРИЧЕН МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД /ВЪРХУ ПРИМЕРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ПРИОРИТЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ/ , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ина Цветкова 2013
56 Ирина Колева, Тема: „ Антидискриминационна оценка на учебни помагала ( рискове и условия за националната сигурност в системата на образованието ) , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гинка Златанова 2012
57 Ирина Колева, "Проекто- базираното образование в мутиетническа среда.", СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ксения Семизорова 2012
58 Ирина Колева, „Етно - психологически характеристики на българския мюсюлманин в регион Гоце Делчев - с. Дебрен, с. Дъбница и с. Кочан , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Димитър Тамахкяров 2012
59 Ирина Колева, ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ / в периода: 2010 -2012 г./ /ЕТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТ НА СИГУРНОСТТА/ , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елена Витанова 2012
60 Ирина Колева, Предприемачеството като ключова компетентност в полето на етнокултурното многообразие (диагностичен срез върху примера на националните образователни приоритети), СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Цветелин Симов 2012
61 Ирина Колева, Социално включване на уязвими етнически общности и групи/ върху примера на оперативна цел : "Подобряване на жилищните условия, включване и на прилежащата инфраструктура на оперативния план на НССЕИВ -2012/, СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Елена Димитрова 2012
62 Ирина Колева, „Новата учебна документация и приемствеността между подготвителна група и първи клас при общуване с литератулна творба”, СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Гинка Златанова 2010
63 Ирина Колева, ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ С УЧИТЕЛИ , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мариета Иванова 2009
64 Ирина Колева, ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО – ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ С УЧИТЕЛИ , СУ " Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мариета Иванова 2009
Редактор на издание реферирано
1 Ирина Колева, Образование в устойчиво развитие и взаимодействие: дете - среда, Редактор на издание реферирано 2020
2 Ирина Колева, Детска градина, Редактор на издание реферирано 2019
3 Ирина Колева, Educational Sciences Research in thе Globalizing World, Редактор на издание реферирано 2018
4 Ирина Колева, Теоретични и методически основи на запознаване с околния свят в детската градина, Редактор на издание реферирано 2018
5 Ирина Колева, Current Trends in Educational Sciences , Редактор на издание реферирано 2017
6 Ирина Колева, Ecology Research and Planning, Редактор на издание реферирано 2017
7 Ирина Колева, Educational Research and Practice, Редактор на издание реферирано 2017
8 Ирина Колева, Социална адаптация и гражданска интеграция на мигрантите във Великобритания, Редактор на издание реферирано 2015
9 Ирина Колева, Стратегии на образователната и научната политика, Аз Буки – МОН, Редактор на издание реферирано 2012
10 Ирина Колева, Дом, Дете, Детска градина, Редактор на издание реферирано 1990
Редактор на сборник
1 Ирина Колева, Receb Efe', Emin Atasoi, Regent researches in Education, Редактор на сборник 2019
2 Ирина Колеваq Redyeb Efe, Regent researches in Education, Редактор на сборник 2019
3 Ирина Колева, Recent Advances in Social Sciences, Редактор на сборник 2018
4 Ирина Колева, Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология, Редактор на сборник 2018
Статия в научно списание
1 Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Ирина Колева, Кремена Йорданова, POST-GRADUATE QUALIFICATION OF TEACHERS IN INTERCULTURAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT. , STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION, vol:27, issue:1, 2019, pages:26-35, ISSN (print):ISSN 1310–0270 , ISSN (online):ISSN 1314–8575 , Ref, PhD 2019
2 Irina Koleva, Reflective Picture of the Social Inclusion of Vulnerable Ethnic Communities and Groups in Bulgaria., (On the Example of the Educational Institutions in the Municipality of Straldzha), Стратегии на образователната и научната политика, брой:6, 2017, стр.:574-593, Ref 2017
3 Ирина Колева, Рефлексивна картина за социално включване на уязвими етнически общности и групи у нас, История, брой:6, 2017, стр.:684-692, Ref 2017
4 Koleva, Irina, I. Koleva, ENTREPRENEURSHIP AS A KEY COMPETENCE IN THE FIELD OF ETHNOCULTURAL DIVERSITY (REFLEXIVE ASPECTS), PEDAGOGIKA-PEDAGOGY, vol:88, issue:6, 2016, pages:727-741, ISSN (print):0861-3982, ISSN (online):1314-8540 2016
5 I. Koleva, PERSONAL REFLECTION OF THE TEACHER OF ETHNO-PSYCHOLOGY (social-reflexive anthropology issue), KazNU BULLETIN, Pedagogical science series, брой:3, 2016, стр.:11-17, Ref 2016
6 Koleva, Irina, I. Koleva, REFLEXIVE SOCIAL ANTHROPOLOGY: NATIONAL EDUCATIONAL PRIORITIES, STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol:24, issue:4, 2016, pages:378-392, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575 2016
7 I. Koleva, THE REFLEXIVE APPROACH: METHODOLOGY, PARADIGMS AND FACTS (in the system of academic cooperation), STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol:24, issue:2, 2016, pages:151-170, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575 2016
8 И. Колева, Цв. Симов, Предприемачеството като ключова компетентност в полето на етно-културното многообразие (диагностичен срез върху примера на националните образователни приоритети) , Стратегии на образователната и научната политика, 2016, стр.:378-382, Ref 2016
9 Ирина Колева, Цветелин Симов, Предприемачеството, като ключова компетентност в полето на етнокултурното многообразие / рефлексивни аспекти/, сп. „Стратегии на образователната и научната политика”/, vol:88, issue:6, 2016, pages:727-742, ISSN (print):ISSN 1310–0270 (Print), ISSN (online):ISSN 1314–8575 (Online), doi:17, Ref, Web of Science 2016
10 Ирина Колева, Рефлексивният подход: методология, парадигми и факти, Стратегии на научната и образователна политика, брой:2, 2016 2016
11 I. Koleva, G. Bogdanov, Ethno-psychological aspects of the socio-educational functions of Facebook in Bulgaria, Scientific advances and perspectives of psychology in the XXI Century, 2015, стр.:419-426, Ref 2015
12 Irina Koleva, Pl. Makariev, Проблемы оценки в интеркультурной среде, Bulletin, PSYHOLOGY AND SOCIOLOGY SERIES - KAZNU, том:51, брой:1, 2015, стр.:145-157, Ref 2015
13 Ирина Колева, Этнопсихологические аспекты методологии педагогических исследований»/рефлексивные аспекты интеркультурного образования, Bulletin, PSYHOLOGY AND SOCIOLOGY SERIES - KAZNU, том:51, брой:2, 2015, стр.:145-157, Ref 2015
14 Ирина Колева, "КАЗАХСКА ЕТНОПЕДАГОГИКА: МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА", сп. Педагогика, vol:11, issue:3, 2014, pages:97-99, ISSN (print):ISSN 0861–3982 (Print), ISSN (online):ISSN 1314–8540 (Online, Ref, Web of Science 2014
15 Irina Koleva, Theory, revealing the content and the choice of methodology ethnic social – pedagogical monitoring studies a comparative analysis of the countries of Europe, METHODOLOGY OF MODERN EDUCATION//KAZNU BULLETIN , том:40, брой:3, 2014, стр.:12-26, Ref 2014
16 Ирина Колева, Национални приоритети и политики на интеркултурното образование / диагностични рефлексивни аспекти/ , Стратегии на образователната и научната политика, брой:1, 2014 2014
17 Ирина Колева, Рефлексивни етнопсихологически проекции на интеркултурното образование, СУ – ДИУУ, 2014, Ref 2014
18 Irina Koleva, СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОММПЕТЕНТНОСТЬ университетского преподавателя этнопсихологии (рефлексивные аспекты), Журнал „ Психологии и социологии“ КАЗНУ, 2014, Ref 2014
19 Ирина Колева, Интеркултурно образование за учители работещи в мултиетническа среда / , Стратегии на образователната и научната политика, vol:Год. 21, бр. 4 , issue:4, 2013, pages:525-530, ISSN (print):ISSN 1310-0270, Ref, IF ( - 2013), Web of Science Quartile: Q1 (2013) 2013
20 Irina Koleva, NATIONAL POLICIES AND PRIORITIESIN INTERCULTURAL EDUCATION(REFLEXIVE ASPECTS), Strategies for Policy in Science and Education, том:21, брой:1, 2013, стр.:9-20, ISSN (print):ISSN 1310–0270 (Print), ISSN (online):ISSN 1314–8575 (Online), Ref 2013
21 Ирина Колева, Национални приоритети и политики в интеркултурното образование (рефлексивни аспекти, Стратегии на образователната и научната политика, vol:21, issue:1, 2013, pages:9-20, ISSN (print):ISSN 1310-0270. , Ref, IF ( - 2013), Web of Science Quartile: Q1 (2013) 2013
22 Ирина Колева, Koleva, I. (2011). Ethnopsychological model on the process of educational interaction (reflective aspects). , Journal CONTEMPORARY HUMANITARISTICS,, том:2, брой:2, 2011 2011
23 Галя Христозова, Ирина Колева, Колева, И., (2011). Етнопсихологически модел на процеса на образователно взаимодействие (рефлексивни аспекти). , Съвременна хуманитаристика, том:4, брой:2, 2011, Ref, Web of Science 2011
24 И. Колева, Наташа Цанова, Р. Трашлиев, Екологично образование и туризъм – държавна политика и практика, Пирински книжовни листи – списание за туристика, брой:1, 2005, Ref 2005
Статия в поредица
1 I. Koleva, Pl. Makariev, Monitoring Teachers' Socio-Cultural Competency in a Multicultural Environment, Bulletin – Psychology and Sociology series, том:42, брой:6, издателство:Al Farabi Kazakh National University, 2014, Ref 2014
2 Ирина Колева, Етнопсихологопедагогически проекции на социокултурната компетентност на учителя. , Предучилищно възпитание, том:ДЕТЕТО в мултикултурна среда, брой:LVII, 10 , издателство:МОН, 2009, стр.:3-34, ISSN (print):ISSN 0204-7004, Ref 2009
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Ирина Колева, Мирена Легурска, Елена Петкова, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧИТЕЛЕЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕДИАТОРОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ , editor/s:Васько Т.П., Publisher: Университет «Туран», Алма Ати, 2021, pages:211-222, ISBN: 978-601-214-478-9 , Ref, Web of Science 2021
2 Ниязова Гулияш Балкеновна,, Менлибекова Гульбахыт Жолдасбековна, Копишев Эльдар Ертаевич, Ирина Колева, ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ , Диалогът в образованието - съвременност и перспективи, 2021, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2021
3 Ирина Колева, Маншук Курманбекова, Psychological and pedagogical preparing of students for the involvement of adolescents in design and research activities, Взаимодействието между средно и весше образование, като фактор за повишаване на качеството на образованието., редактор/и:Росица Пенкава, Петър Петров, издателство:Университетско издатество " Св. Климент Охридски", 2019, стр.:77-84, ISBN:978 -954-07-4838-2, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени, PhD 2019
4 Ирина Колева, Мира Маркова, Веселин Тепавичаров, Йоланта Стауга, Виолета Коцева, Петко Петков, Кремена Йорданова, Живко Жеков, Маргарита Карамихова, Янина Курсите, Личностна рефлексия на преподавателя по етнопсихология / към въпроса за социалната рефлексивна антропология/, Насоки в академичното изследване и преподаване по етнология и антропология, редактор/и:Ирина Колева, веселин Тепавичаров, Кремена Йорданова, виолета Коцева, Йоланта Стауга, издателство:Университетско издатество " Св. Климент Охридски", 2018, стр.:117-129, ISBN:978-954-07-4595-4, Ref, Web of Science, в сътрудничество с чуждестранни учени 2018
5 Ирина Колева, Интеркултурното образование у нас.,/диагностични рефлексивни асп екти/, Етнология Академка. Етноложки проучвания в началото на 21 век, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, стр.:149-175 2015
6 Ирина Колева, Проблемы оценки в образовательной интеркультурной среде, Научные достижения и перспективы психологии 21 века., 2015, стр.:404-419 2015
7 Ирина Колева, Петър Зарев, Рефексивная модель учителя для социокультурной компетенции, Научные достижения и перспективы психологии 21 века., 2015, стр.:398-404 2015
8 И. Колева, А. Ф. Андреева, Этнопсихологическая модель рефлексивной картины квалификации учителя, Научные достижения и перспективы психологии 21 века., 2015, стр.:391-398 2015
9 И. Колева, Г.К. Шашаева, Содержание и выбор методологии интеркультурного образования/ сравнительный анализ по странам Европы/, Материалы международной научно – теоретической конференции., Казактану жэне улттык иновация, издателство:Алма – Ати., Казак Университетi, 2013, стр.:276-282 2013
10 Z. Kiss'Ovski, M. Kolev, A. Ivanov, S. Lishev, I. Koleva, Small surface wave discharge at atmospheric pressure, Journal of Physics D: Applied Physics, 2009, doi:10.1088/0022-3727/42/18/182004, Ref, Web of Science 2009
11 Р. Трашлиев, И. Колева, Наташа Цанова, И. Петкова, Социалната работа – инструмент или система?, Сборник „Социална педагогика – история, теория и практика, Юбилейна научна конференция,Софийски университет , 2007, стр.:194-200, Ref 2007
Студия в научно списание
1 Ирина Колева, Нирен Хасанова, ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА В МЕЖДУЕТНИЧЕСКА / МЕЖДУКУЛТУРНА СРЕДА, Предучилищно и училищно образование, брой:2, 2024, стр.:23-44, ISSN (print):2535- 0692, PhD 2024
2 Ирина Колева, Мирена Легурска, Елена Петкова, Калоян Ангелов, INTERCULTURAL PROJECTIONS OF BULGARIAN PRESCHOOL EDUCATION, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR, vol: 8(74), 2458-2476., issue:Volume/Cilt: 8, 2021, pages:2458-2476, ISSN (print):d Humanities Sciences Research, 8(74), 2458-2476. http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2668, ISSN (online):ISSN: 2459-1149, doi:DOI: 10.26450/jshsr.2668, Ref, Web of Science, PhD 2021
3 Ирина Колева, Анализ на образователни политики в междуетническа среда, i - Продължаващо образование, том:16, 2021, ISSN (online): ISSN 1312-899X, Ref 2021
4 Ирина Колева, Personal Reflection of the Teacher of Ethno – Psychology, Tesam Akademi ., Turkish Journal of Tesam Academy., volume 5., ISSUE 1., 01.2018., , vol:volume 5., issue:ISSUE 1., 01.2018, 2018, pages:157-177, ISSN (print): 2148 - 2462, ISSN (online): 2458 - 9217, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q3 (2018) 2018
5 Irina Koleva, Reflective Picture of the Social Inclusion of Vulnerable Ethnic Communities and Groups in Bulgaria., (On the Example of the Educational Institutions in the Municipality of Straldzha)] , сп. „Стратегии на образователната и научната политика”/, vol:., Година XXV  Книжка 6 , issue:Книжка 6 , 2017, pages:574-594, ISSN (print):ISSN 1310–0270 (Print), ISSN (online):ISSN 1314–8575 (Online), Ref, Web of Science, ( – The Philosopher’s Index – European Reference I) 2017
6 I. Koleva, Koleva, Irina, Makariev, Plamen, Takeva, Yanka, MONITORING TEACHERS' SOCIO-CULTURAL COMPETENCY IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT, STRATEGIES FOR POLICY IN SCIENCE AND EDUCATION-STRATEGII NA OBRAZOVATELNATA I NAUCHNATA POLITIKA, vol:23, issue:1, 2015, pages:11-37, ISSN (print):1310-0270, ISSN (online):1314-8575 2015
7 Р. Пенев, Л. Пенева, Вл. Стойчев, И. Колева, Г.Георгиева, М. Легурска, Пл. Денев, Етноагресивни модели на поведение в предучилищна възраст. , Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФНПП, том:104, 2012, стр.:5-25, ISSN (print):0861-8216, Ref, PhD 2012
8 Пенев, Р., И. Колева, Н. Александрова, В. Гюрова, Л. Пенева, Л. Спиридонова, Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики, Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика, том:103, 2011, стр.:5-43, ISSN (print):0861-8216, PhD 2011
9 Р. Пенев, Л. Пенева, В. Гюрова, И. Колева, Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики.Студия в годишник на СУ, ISSN,0861-8216 том 103,2011 , Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФНПП, том:103, 2011, Ref, PhD 2011
Студия в поредица
1 Ирина Колева, Весела Гюрова, Радослав Пенев, Любослава Пенева, Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики.Студия в годишник на СУ., Студия в годишник на СУ, ISSN,0861-8216 том 103 Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, , 2011, ISSN (print):ISSN,0861-8216 , Ref 2011
2 Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Книга за учителя , "Ръка за ръка", том:Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училищно обучение, брой:5, редактор/и:Венета Христова, издателство:Просвета, 2004, стр.:75-106, ISBN:954-01-1626-0, Ref 2004
Студия в сборник (на конференция и др.)
Нина Герджикова, Нели Бояджиева, Петър Петров, Ирина Колева, Куртура, общество, образование, (сборник в чест на 60-годишния юбилей на доцент д. н. Нина Димитрова Герджикова, редактор/и:Проф. д-р Петър Д. Петров, издателство:ПУ “Паисий Хилендарски“, Филиал – Смолян, 2020, стр.:100-0, ISSN (print):ISBN 978-954-8767-76-7, ISSN (online):ISBN 978-954-8767-76-7, ISBN:ISBN 978-954-8767-76-7, Ref, PhD 2020
Съставителска дейност
Ирина Колева, Теменужка Карлова, Зорка Афузова, Мария Врачева, Антоанета Йорданова, Магдалина Захариева, Невена Георгиева, Нели Раева, Боряна Сиракова, Стоянка Коева, Ориентация, Мотивация, Адаптация, фондация " Ви веста", София, България, Рецензирано 1997
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Ирина Колева, Диагностические аспекты потребностей учителей и образовательных медиаторов для образования в интеркультурной среде 2021
2 Пленарен доклад, Ирина Колева, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ОБРАЗОВАНИЕТО : ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ 2019
3 Секционен доклад, Ирина Колева, Postgraduate qualification of teachers in intercultural education environment 2018
4 Секционен доклад, Koleva I, Kurmanbekova M.B., Psychological and pedagogical preparing of students for the involvement of adolescents in design and research activities 2018
5 Секционен доклад, Ирина Колева, Междукултурна рефлексия и образование 2013
Участие в редколегия
1 Ирина Колева, Developments in Educational Sciences, Участие в редколегия 2016
2 професор дпсн Фейят Гьокче, Jornal of Teacher Education and Educators/, Участие в редколегия 2013
3 проф. дпсн Джаманбалаева Шолпан Ерболовна, Бюлетин Казну, серия „ Психология и социология и антропология“, Участие в редколегия 2012
4 проф. дфн Росица Пенкова, Научно- методическо списание : „I – продължаващо образование“, СУ, ДИУУ, Участие в редколегия 2009
5 Ирина Колева, е-Обр@зов@ние, Участие в редколегия 2008
Учебник
1 Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Радослав Пенев, Виолета Ванева, Магдалена Глушкова, Румен Генков, Пенев, Р. и др. Диагностичен сборник. Програмна система Ръка за ръка. Просвета, С., 2018. , ISBN:978-954-360-167-7, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2018
2 Ирина Колева, Весела Гюрова, Димитър Гюров, и други, Програмна система " Ръка за ръка", Просвета, София, България, Ref 2018
3 Ирина Колева, Теодор Попов , и други., Педагогика - Дидактика, МА - София ФОЗ, Ref, Рецензирано 2015
4 Теодор Попов, Ирина Колева, и други, Педагогика - Теория на възпитанието, Ref, Рецензирано 2015
5 Р. Пенев, М. Глушкова, В. Гюрова, Д. Гюров, И. Колева, Книга за учителя за подготвителна група в детската градина и в училище, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2014
6 Р. Пенев, М. Глушкова, В. Гюрова, Д. Гюров, И. Колева, Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, образователно направление “Физическа култура”, 3-4-годишни деца, Просвета, Ref, Рецензирано 2014
7 Р. Пенев, М. Глушкова, В. Гюрова, Д. Гюров, И. Колева, Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, образователно направление “Физическа култура”, 4-5-годишни деца, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2014
8 Димитър Гюров, Ирина Колева, Радослав Пенев, Лора Спиридонова, Данаил Данов, Магдалена Стоянова, Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система "Детска градина-начално училище" Моделни технологии за учителя на XXI век ; Св. 1. Т.1.2.(1-20); 2.1.2.2 (20-22);3.1.,3.2.3.3.(38-47); София, УИ "Св.Кл.Охридски",20141 ISBN 978-954-07-3623-5, ISSN (print):978-954-07-3623-5, ISBN:978-954-07-3623-5, СУ "Св. Кл. Охридски", София , Рецензирано 2013
9 Ирина Колева, Весела Гюрова, Димитър Гюров, и други, Знам и мога, Просвета, София, България, Ref, Рецензирано 2012
10 Албена Чавдарова, Вероника Вълканова, съставител, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Йосиф Нунев, Клавдия Сапунджиева, Лучия Ангелова, съставител, Мария Баева, Пламен Макариев и др., Педагогическата дейност в мултикултурна среда, ISSN (online):, Фабер, Велико Търново, Ref, Рецензирано 2010
11 Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Teachers, ISBN:., ISBN 978 – 975 – 6149 – 48 – 5 ., T No – 978 – 975 – 6149 -46 - 1, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International 2009
12 Ирина Колева, Александър Николов, Emin Atasoy, Алексей Кальонски, и други., Network for Intercultural Dialogue and Education & Turkey – Bulgaria., Handbook for Teachers, ISBN:., ISBN 978 – 975 – 6149 – 48 – 5 ., T No – 978 – 975 – 6149 -46 - 1, издание на Улудаг Университет, Бурса, Турция, Ref, Рецензирано, International 2009
13 Димитър Гюров, Весела Гюрова, Ирина Колева, Виолета Ванева, Радослав Пенев, Магдалена Глушкова, Образователна направление "Природен свят" Програмна система "Ръка за ръка" Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, 3 -4 години,с. 111-с.142, Просвета София ISBN 954 -01-1771-2, ISBN:SBN 954 -01-1771-2, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2005
14 Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Виолета Витанова, Образователно направление Игрова култура, Програмна система Ръка за ръка, Книга за учителя за предучилищна група 3 -4-годишни, ISBN 954-01-1771-2,София, Просвета,с.142-с.168 , ISBN:954-01-1771-2, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2005
15 Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Виолета Ванева, Радослав Пенев, Румен Генков, Образователно направление Социален свят Прогамна система "Ръка за ръка", Книга за учителя, за предучилищна група, 3 -4 годишни, ISBN 954-01-1771,Просвета, с.77-с.110 , ISBN:954-01-1771, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2005
16 Димитър Гюров, Весела Гюрова, Ирина Колева, Виолета Ванева, Радослав Пенев, Магдалена Стоянова, Румен Генков, Георги Иванов, Програмна система Ръка за ръка Книга за учителя, за предучилищна подготвителна група - 5 -6-годишни, Образователни напарвления Социален свят (с.106 - с. 143), Природен свят (с. 144-с.184),Игрова култура (с.185-с.203), Просвета,София, ISBN 954-01-1810-7 , ISBN:954-01-1810-7, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2005
17 Димитър Гюров, Весела Гюрова, Ирина Колева, Виолета Ванева, Радослав Пенев, Георги Иванов, Румен Генков, Програмна система Ръка за ръка, Книга за учителя, запредучилищна група - 4 -5 годишни, Образователни направления, Социален свят (с. 105 - с.143); Природен свят (с.144-с.184);Игрова култура (с. 185- с.206), Просвета, ISBN 954-01-1686-4 , ISBN:54-01-1686-4 , Просвета, София, Ref, Рецензирано 2004
18 Ирина Колева, Ксения Семизорова, Аз и моите права, ISBN: 400447, Геа Либрис, София, България, Ref 2003
19 Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Радослав Пенев, Румен Генков, Георги Иванов, Любен Витанов, Програмна система Ръка за ръка, Книга за учителя за подготвителна група 6 -7-годишни, Образователни направления: Природен свят (с.140- с.190)Социален свят (с.191- с.242), Игрова култура (с.243 - с.272)Просвета,ISBN 978-954-01-1506-1 , ISBN:978-954-01-1506-1, Просвета, София, Ref, Рецензирано 2003
20 Димитър Гюров, Весела Гюрова, Ирина Колева, Любен Витанов, Програмна система Ръка за ръка, Просвета, ISBN 954-01-1505-1 преизд 2003-2015, обем от 136с., ISBN:954-01-1505-1, Просвета, София, Рецензирано 2003
21 Димитър Гюров, Весела Гюрова, Ирина Колева, Любен Витанов, Програмна система Ръка за ръка, Просвета, ISBN 954-01-1505-1 преизд 2003-2015, обем от 136с., ISBN:Програмна система “Ръка за ръка” (в съавт. с Ир.Колева, Л.Витанов, Д. Гюров), Просвета, ISBN 954-01-1505-1 преизд 2003-2015,, Просвета, София , Рецензирано 2003
22 Ирина Колева, Искам да пиша, Просвета, София, България, Ref, Рецензирано 2001
Учебник/Учебно помагало
1 Ирина Колева, „Училище без дискриминация”/ ИНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТРЕНИНГ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ В ИНТЕРКУЛТУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА 2018
2 Ирина Колева, книга за помощник – възпитателя по програмна система „ Аз променям света”, Велес 2018
3 Ирина Колева, Книга за помощник – възпитателя” / Програмна система „Неогея”, Архимед 2018
4 Ирина Колева, Книга за родителя, Златно пате 2018
5 Ирина Колева, книга за учителя по програмна система „Аз променям света”, Велес 2018
6 Ирина Колева, Книга за учителя по програмна система „Неогея”, Архимед 2018
7 Ирина Колева, Ксения Семизорова, М. Ено , Книга за учителя. Програмна система „Ръка за ръка”, Просвета 2018
8 Ирина Колева, Програмна система „ Аз променям света”., ОН „Български език и литература”, Велес 2017
9 Ирина Колева, Програмна система „ Аз променям света”., ОН: Конструиране и технологии, Велес 2017
10 Ирина Колева, Програмна система „ Аз променям света”., ОН: Музика, Велес 2017
11 Ирина Колева, Програмна система „ Аз променям света”., ОН: Околен свят, Велес 2017
12 Ирина Колева, Ксения Семизорова, Г. Златанова, Н. Ралчева, Програмна система „ Неогея - Слънце", ОН: Околен свят, Златно пате 2017
13 Ирина Колева, Програмна система „Аз променям света”., ОН „Математика”, Велес 2017
14 Ирина Колева, Ксения Семизорова, Г. Златанова, Н. Ралчева, Програмна система „Неогея - Слънце", ОН: Български език и литература, Златно пате 2017
15 Ирина Колева, Ксения Семизорова, Г. Златанова, Н. Ралчева, Програмна система „Неогея - Слънце", ОН: Изобразително изкуство, Златно пате 2017
16 Ирина Колева, Ксения Семизорова, Г. Златанова, Н. Ралчева, Програмна система „Неогея - Слънце", ОН: Констуиране и технологии, Златно пате 2017
17 Ирина Колева, Ксения Семизорова, Г. Златанова, Н. Ралчева, Програмна система „Неогея - Слънце", ОН: Математика, Златно пате 2017
18 Ирина Колева, Ксения Семизорова, Г. Златанова, Н. Ралчева, Програмна система „Неогея - Слънце", ОН: Музика, Златно пате 2017
19 Ирина Колева, АБВ – игри – 10 познавателни книжки за деца, Просвета 2014
20 Ирина Колева, Александър Николов, Алексей Кальонски, Веселин Тепавичаров, Таня Бонева, Обучение за учители на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда: Наръчник за учители, ISBN:978-954-07-3565-8, Министерство на образованието, младежта и науката, София 2013
21 Ирина Колева, Александър Николов, Алексей Кальонски, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда"- наръчник за обучители, ISBN:ISBN 978-954-07-3564-1 , МОМН, София 2013
22 Алексей Кальонски, Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за обучители. С., МОМН / НИОКСО, 2013 (теми: образът на „другия” – етнокултурни стереотипи; етнически и религиозни мнозинства и малцинства, расизъм и дискриминация, в съавторство с Колева, И. и др.). – Учебно помагало., МОМН / НИОКСО, София 2013
23 Алексей Кальонски, Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Наръчник за учители. С., МОМН / НИОКСО, 2013 (в съавторство с Колева, И. и др.)., МОМН / НИОКСО, София 2013
24 Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда., допълнителна тетрадка, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" 2013
25 Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда., наръчник за учители, Университетско издателство "Св. Климент Охридски" 2013
26 Ирина Колева, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда., основна тетрадка, Универтитетско издателство "Св. Климент Охридски" 2013
Учебно помагало
1 Ирина Колева, Илиана Пантелеева, Мирена Легурска, Жоржентина Атанасова, Виолета Коцева, Атанаска Христова, Стоянка Ненкова, Зоя Цветкова, Мария Попова, Аделина Павлова, Книга за учителя, Велес, София, България, Ref, Рецензирано 2019
2 Ирина Колева, Анна Ангелова, Елена Ангелова, Книга за директора, ISBN:978-954-302-048-5, Велес, София, България, Рецензирано 2018
3 Ирина Колева, Анна Ангелова, и други., Книга за директора/ПС - " Аз променям света"/, ISBN:978-954-302-050-8, Велес, София, България, Ref, Рецензирано 2018
4 Ирина Колева, Елена Ангелова, Книга за помощник – възпитателя, Велес, София, България, Ref, Рецензирано 2018
5 Ирина Колева, Ксения Семизорова, Гинка Златанова, Надежда Ралчева, Права и отговорности на детето, Златното пате, София, България 2018
6 Ирина Колева, Ксения Семизорова, Гинка Златанова, Надежда Ралчева, Права и отговорности на детето, Златното пате, София, България 2018
7 Ирина Колева, Програмна система „Аз променям света“. Философия на програмната система, ISSN (online):, Велес, София, България, Ref, Рецензирано 2018
8 Джени Маджаров, Александър Николов, Ирина Колева, Андрей Лунин, Веселин Тепавичаров, Виолета Коцева, Владимир Станев, Алексей Кальонски, Димитър Григоров, Доротея Валентинова, Никола Дюлгеров и др., Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда, ISBN:978-954-07-3567-2, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", София, 2013
9 Джени Маджаров, Ирина Колева, Александър Николов, Виолета Коцева, Андрей Кальонски, Владимир Станев, Андрей Лунин, Светослав Живков, Веселин Тепавичаров, Никола Дюлгеров, Интерактивни методи и техники за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда. Допълнителна тетрадка, ISBN:978-954-07-3567-2, София 2013
10 Ирина Колева, Зорка Афузова, и други., ТЕОРЕТИКА – първа част., Програма за интегрирано образование за деца със специфични образователни нужди. NEOGEA = Неогея /НОВА ЗЕМЯ, ISBN:954 -558 -046 -8, Сиела, Ref, Рецензирано 2001