Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на проф. доктор на науките Иванка Мавродиева

Researcher ID (Web of Science):S-7844-2017

ORCID ID:0000-0002-3764-5123
Глава от книга
1 Ели Попова, Цветанка Панчева, Оля Харизанова, Елица Лозанова-Белчева, Иванка Мавродиева, ПРАКТИКАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА Е-УСЛУГИ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПЕРСОНАЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА Е-УСЛУГИ = PRACTICES FOR DEVELOPING AND PROVIDING E-SERVICES OF REGIONAL LIBRARIES IN BULGARIA AND STAFF REQUIREMENTS FOR DEVELOPING AND MAINTAINING E-SERVICES. В: ДОСТЪПНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ = ACCESSIBILITY OF INFORMATION ELECTRONIC SERVICES OF REGIONAL LIBRARIES , Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2023
2 Оля Харизанова, Иванка Мавродиева-Георгиева, Стамена Кавръкова-Георгиева, Никола Николов, Благополучие в дигиталния свят, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2018
Глава от монография
Ivanka Mavrodieva, Кремена Георгиева, Симеон Василев, Таня Колева, Георги Петков, Десислава Антова, Иглика Касабова, Десислава Добрева, Стефан Серезлиев, Мая Василева, Обучение по (нови) реторични жанрове и формати във виртуална среда, ISSN (print):, ISSN (online):, Институт по реторика и комуникации, София, България, Ref, Рецензирано, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
Книга
1 Ivanka Mavrodieva, Fake News and Post-truth on Online Media in Bulgaria , ISSN (print):, LAP Lambert Academic Publishing , Mauritius , Рецензирано 2021
2 Иванка Мавродиева, Милка Семова, Техники за успешно кариерно развитие. Бърза пътека, ISSN (online):978-954-9399-24309, ISBN:978-954-9399-24309, Софийски университет - Стопански факултет, Sofia 2017
3 Иванка Мавродиева, Йовка Тишева, От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти, ISBN:978-619-187-015-8, БГ Учебник, София, Рецензирано 2016
4 Иванка Мавродиева, Йовка Тишева, Академично писане за докторанти и постдокторанти, ISBN:ISBN, 9789540737980., СУ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано 2014
5 Иванка Мавродиева, Реторика и пъблик рилейшънс, ISBN:ISBN 978-954-07-3539-9, УИ „Св. Климент Охридски“, София, Рецензирано 2013
6 Иванка Мавродиева, Политическата реторика в България: от митингите до Web 2.0., ISSN (print):, Парадигма, София, Рецензирано 2012
7 Иванка Мавродиева, Йовка Тишева, Академичната комуникация, ISSN (print):, Сема РШ, София, Рецензирано 2010
8 Иванка Мавродиева, Виртуална реторика – от дневниците до социалните мрежи, ISSN (print):, УИ “Св. Кл. Охридски”, София, Рецензирано 2010
9 Иванка Мавродиева, Как да презентираме успешно?, ISSN (print):, ИК Кота, София, Рецензирано 2007
10 Иванка Мавродиева, Академично писане, ISSN (print):, Сема РШ, София 2005
11 Иванка Мавродиева, Европейската и атлантическата интеграция на България. Реторически аспекти, ISSN (print):, УИ "Св. Климент Охридски", София 2004
12 Иванка Мавродиева, Интервю за работа, ISSN (print):, ИК Сема РШ, София, Рецензирано 2002
13 Иванка Мавродиева-Георгиева, Парламентарното красноречие в България в ХVІІІ, ХІХ и ХХ ОНС, ISSN (print):, „Св. Кл. Охридски”, София 2001
14 Иванка Мавродиева-Георгиева, Александър Стамболийски, ISSN (print):, Селекс , София 1993
Монография
Иванка Мавродиева, Стефан Серезлиев, Симеон Василев, Тодор Симеонов, Георги Петков, Десислава Антова, Иглика Касабова, Презентационни и комуникационни умения в международна среда, ISSN (print):, ИК "Св. Георги Победоносец" ЕООД, София, България 2021
Научен проект
1 Иванка Мавродиева, ДОСТЪПНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ Е-УСЛУГИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ , Член, СУ, Номер на договора:№ 80-10-60 / 10.05.2022 2022
2 Иванка Мавродиева, Дигитална библиотека "Библиотечно-информационни науки", Член, 2021
3 Иванка Мавродиева, Фонд „Научни изследвания“, „Българска научна периодика – 2021“, Ръководител, , Номер на договора:КП-06-НП2/41, 07.12.2020 г. 2021
4 Иванка Мавродиева, RHEFINE – Rhetoric for Innovative Education, Член, Erasmus+, Номер на договора:Number 2020-1-PL01-KA203-082274 2020
5 Иванка Мавродиева, „Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи (добри практики в Кюстендилска област)“ , Член, , Номер на договора: № №80-10-35 от 10.04.2019 г. 2019
6 Иванка Мавродиева, „Провеждане на обучение на служители от централната администрация по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) , Член, , Номер на договора:BG05SFOP001-2.015-002-C01 – 22.04.2022 2019
7 Иванка Мавродиева, IOW Project - IN OTHER WORDS. A Contextualized Dictionary to Problematize Otherness, Член, 2019
8 Иванка Мавродиева, Targeting extremism and conspiracy theories, Член, , Номер на договора:2019-1-DE02-KA204-006167 2019
9 Иванка Мавродиева, Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs, Член, , Номер на договора:101004048 10100404 2019
10 Иванка Мавродиева, Българска научна периодика на проект „Издаване на рецензирано българско научно издание „Реторика и комуникации““ , Ръководител, , Номер на договора:№ КП-06-НП1/39 от 18.12.2019 год. 2019
11 Иванка Мавродиева, DETECT - Enhancing Digital Citizenship, Член, , Номер на договора:2018-1-DE03-KA201-047400 2018
12 Иванка Мавродиева, Rhetoric & Anthropology Research Net, Член, the Communication Department of the University of the Holy Cross 2018
13 Иванка Мавродиева, Методика за измерване на информационно зависимото благополучие. Част 1: Апробиране на инструментариум за набиране на емпирични данни, Член, 2017
14 Иванка Мавродиева, Проект "Докторантски Център "Свети Климент Охридски" (ДокЦент)", Член, , Номер на договора:№ BG05M2ОP0001-2.009-0013 2017
15 Иванка Мавродиева, Синергичен модел за подкрепа и развитие на умения за учене у студентите, Член, СУ "Св. Климент Охридски" 2017
16 Иванка Мавродиева, Стратегическа, институционална и нормативна рамка за управление на средствата по ЕСИФ, Член, Институт по публична администрация 2017
17 Иванка Мавродиева, Студентски практики - фаза 1, Член, ЕП, Номер на договора:Студентски практики Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР 2016
18 Иванка Мавродиева, Съвременни проявления на реториката в медиите, онлайн медиите и изкуствата, Ръководител, СУ "Св. Клиент Охридски", Номер на договора: № 22 от 11.04.2016 г. 2016
19 Иванка Мавродиева, Формиране на компетентности и усъвършенстване на умения за прилагане на съвременни методи и методики за научни изследвания от млади учени, Член, ФНИ, Номер на договора:вх. № М 10/1 от 30.08.16 г. 2016
20 Иванка Мавродиева, Традиционни и съвременни методи за реторически изследвания, Ръководител, Софийски университет, Номер на договора:62/02.04.2015 2015
21 Иванка Мавродиева, LeTeEm - Learners, Teachers and Employers , Член, , Номер на договора: № 539723-LLP-1-2013-1-UK-COMENIUS-CMP 2014
22 Иванка Мавродиева, Подкрепа нa развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - ФМИ, СУ, Член, 2013
23 Иванка Мавродиева, Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Член, 2013
24 Иванка Мавродиева, Усъвършенстване на системите за управление в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги , Член, 2013
25 Иванка Мавродиева, Онлайн справочник по реторика, Ръководител, СУ "Св. Кл. Охридски" 2012
26 Иванка Мавродиева, Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, Член, 2012
27 Иванка Мавродиева, Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование, Член, 2012
28 Иванка Мавродиева, Студентски практики, Член, 2012
29 Иванка Мавродиева, Особености на академичната комуникация в интернет (Уеб 2.0): писане и публикуване в научни електронни издания, Ръководител, СУ "Св. Климент Охридски" 2011
30 Иванка Мавродиева, Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ, Ръководител, , Номер на договора:договор № BG051PO001-3.3.06-004 2010
31 Иванка Мавродиева, Подкрепа на развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, фонда научни изследвания, Член, , Номер на договора:№ INZ01/0111 2010
32 Иванка Мавродиева, Реторически анализ на комуникации във виртуална среда, Ръководител, 2010
33 Иванка Мавродиева, aPLANet – Autonomous ‘Personal Learning Network’ for Language Teachers , Член, 2009
34 Иванка Мавродиева, Съвременни реторически практики - специфични особености, модели и инструментариум за изследване, Ръководител, 2009
35 Иванка Мавродиева, 20. Senior Trainer Project 2008: “TA to the Institute for Public Administration and European Integration (IPAEI) for the development of in - service training centers network linked to the implementation and enforcement of the acquis”, Trainer (ST Senior Expert). , Член, Phare 2008
36 Иванка Мавродиева, Да инвестираме в хората , Член, ОПАК, ЕС, Европейския социален фонд „Обучения”, Номер на договора:Договор К08-22-2-С/09.07.2008 2008
37 Иванка Мавродиева, Развитие на административния капацитет и прилагане на модерни комуникации в дейността на структурите на БСЧП Възраждане, Член, ОПАК, ЕС 2008
38 Иванка Мавродиева, SOUTH EASTERN EUROPE AND NEW EURO-ATLANTIC SYSTEM OF SECURITY: INTERDISCIPLINARY APPROACH IN DEVELOPING TEACHING AND ACADEMIC EXCELLENCE, Член, Open Society Institute – HESP 2006
39 Иванка Мавродиева, Младежката комуникация, Ръководител, ЮНЕСКО “Информация за всички" 2005
40 Иванка Мавродиева, Бизнескомуникацията в България: специфика, модели, инструментариум, Член, 2001
Научно ръководство
1 Иванка Мавродиева, ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ И SEO АНАЛИЗ НА МУЛТИМЕДИЕН ПОРТАЛ, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Еленок Станчов 2023
2 Иванка Мавродиева, Особености на парламентарната реторика и медийни участия на депутати от 47-то Народно събрание, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:София-Никол Иванова Николова 2023
3 Иванка Мавродиева, Анализ на обществени теми и рекламно съдържание, представено от инфлуенсъри в социални мрежи, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Виктория Иванова Велева 2022
4 Иванка Мавродиева, Особености на визуалното съдържание при изграждане на бранд идентичност , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Дарина Найденова Найденова 2022
5 Иванка Мавродиева, Особености на визуалното съдържание при изграждане на бранд идентичност , дипломна работа: 2022
6 Иванка Мавродиева, Особености на визуалното съдържание при изграждане на бранд идентичност Позициониране на бранда в дигитална среда , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Дарина Найденова Найденова 2022
7 Иванка Мавродиева, Ролята на инфлуенсърите и инфлуенсър маркетинга за бизнеса компании в България. , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Симона Миленова Иванова 2021
8 Иванка Мавродиева, ПР кампания на пълнометражен игрален филм (“Доза щастие”, “В кръг”, “Възвишение”), Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Стефани Тонева 2021
9 Иванка Мавродиева, ПР и реторични особености на публичното и медийното поведение на Мишел Обама като първа дама в САЩ , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Мира Момчилова 2020
10 Иванка Мавродиева, РОЛЯТА НА НЕТФЛИКС (NETFLIX) ЗА ПРОМЯНА НА КОМУНИКАЦИОННАТА И МЕДИЙНАТА СРЕДА , Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Антония Светлинова Левонтова 2020
11 Иванка Мавродиева, Влиянието на социалните мрежи Facebook, Instagram, TikTok върху поведението на децата и подрастващите, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристофър Красимиров Къров 2020
12 Иванка Мавродиева, ПП „АТАКА“ – АНАЛИЗ НА МАРКЕТИНГОВАТА СТРАТЕГИЯ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА. РАБОТА С МЕДИИТЕ ПО ВРЕМЕ НА КАМПАНИЯТА, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Ивайло Анев 2020
13 Иванка Мавродиева, „Реторични особености на съвременната академична комуникация“, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:д-р Анита Петрова Николова 2019
14 Иванка Мавродиева, Публична комуникация по време на вътрешнополитически несъгласия с международен отзвук, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Габриела Михайлова 2019
15 Иванка Мавродиева, Традиционни и нови проявления на виртуалната реторика в онлайн медийна среда, Софийски университет "Св. Климент Охридски" дипломна работа:д-р Десислава Благоева Антова 2019
16 Иванка Мавродиева, „Виртуална педагогическа реторика и обучение в онлайн среда“, СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:д-р Тодор Симеонов Симеонов 2017
17 Иванка Мавродиева, Visual argumentation in TED , СУ "Св. Климент Охридски", ФКНФ дипломна работа:Пролетина Величкова / Proletina Velichkova 2017
18 Иванка Мавродиева, Виртуална визуална реторика в социалните медии (TED.com), СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:д-р Силва Пламенова Димитрова 2017
19 Иванка Мавродиева, Маркетинг на бизнес ресурси в социалната мрежа LinkedIn при представяне на услуга за намирането на работa, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Кристина Димитрова Христова 2017
20 Иванка Мавродиева, Медийната реторика на Луис Инасио Лула да Силва, СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ дисертация д-р:д-р Георги Николов Налбантов 2017
21 Иванка Мавродиева, Сравнителен анализ на потребителските интерфийси на информационните портали за електронно правителство на страни членки на Европейския съюз , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Аделина Любомирова 2017
22 Иванка Мавродиева, Управление на електронно съдържание в маркетинга на образователни услуги чрез социалната мрежа Facebook , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Албена Караиванова 2017
23 Иванка Мавродиева, Функции и принос на бизнес социалната мрежа Linkedin в сферата на онлайн обученията , СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:Филип Губанов 2017
24 Иванка Мавродиева, Реторически анализ на мотивиращи речи и презентации в TED Talks. Постигане на въздействиe през етоса и личността на оратора и съчетаване на аргументи и фигури , ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа: 2016
25 Иванка Мавродиева, ВИЗУАЛНА АРГУМЕНТАЦИЯ В ПРЕДИОБЕДНИТЕ ПРЕДАВАНИЯ НА БТВ, НОВА ТВ И БЪЛГАРИЯ ОН ЕР , СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ дипломна работа:Неда Василева 2016
26 Иванка Мавродиева, Виртуалната реторика в неправителствени организации в България (2001 – 2015), СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:д-р Ростислав Петров Давидов 2016
27 Иванка Мавродиева, Етически аспекти в междуличностната комуникация във виртуална среда - социална мрежа Facebook в периода 2003-2016 г., СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:д-р Десислава Добромирова Добрева 2016
28 Иванка Мавродиева, КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР , СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ, катедра "Европеистика" дипломна работа:Марчела Василева 2016
29 Иванка Мавродиева, КОМУНИКАЦИОННИ КАМПАНИИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА SMARTCULTURE (МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КЛЪСТЕРИ), СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ, катедра "Европеистика" дипломна работа:Натали Венциславова Михова 2016
30 Иванка Мавродиева, Реторически и ПР техники за комуникация в социалните мрежи Facebook и LinkedIn (използвани от Vivacom и Nestle), СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ дипломна работа:Михаела Маринова Вихрийска 2016
31 Иванка Мавродиева, Специфики на реториката на виртуални екипи в международни организации, СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ дипломна работа:Нели Димитрова Богданова 2016
32 Иванка Мавродиева, АНАЛИЗ НА РЕТОРИЧНИТЕ ПОХВАТИ В РЕЧИ НА НОБЕЛОВИ ЛАУРЕАТИ ЗА МИР, СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК дипломна работа:Десислава Джонова 2015
33 Иванка Мавродиева, Особености на виртуалната комуникация в ‘Амазон’, СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ дипломна работа:Любомир Ценев 2015
34 Иванка Мавродиева, ПР и реторични техники за манипулация, използвани от интернет тролове , СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК дипломна работа:Яна Филипова 2015
35 Иванка Мавродиева, Реторически техники за убеждаване в медийна среда (от телевизионните предавания до социалните мрежи) , Софийски университет дисертация д-р: д-р Иглика Кабасабова 2015
36 Иванка Мавродиева, Сравнителен ПР анализ на специални събития, изградени на фолклорна основа, в съвременната българска политика – избори за Европейски парламент (2014), СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК дипломна работа:Кристиян Златинов ТОДОРОВ 2015
37 Иванка Мавродиева, Съпоставителен анализ на политическата комуникация на президента на Армения Саркисян и президента на Азербайджан Алиев, дипломна работа: Лилит Амирагян 2015
38 Иванка Мавродиева, Комуникациионни кампании за популяризиране на дейности и резултати от европейски проекти към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ, катедра "Европеистика" дипломна работа:Юринда Мерсин Грида 2014
39 Иванка Мавродиева, РЕТОРИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРЕЗЕНТИРАНЕТО НА ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ, СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК дипломна работа:Даниела Цекова-Дудовска 2014
40 Иванка Мавродиева, PR на културните прояви и издателски продукти на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерски съвет , СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ, БИН дипломна работа:Лили Спасова 2013
41 Иванка Мавродиева, ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ТЯХНОТО МЕДИЙНО И ПУБЛИЧНО ОТРАЗЯВАНЕ, СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ, катедра "Европеистика" дипломна работа:Гергана Младенова 2013
42 Иванка Мавродиева, Ораторското изкуство на жените-депутати в България. Роля и функции на джендър реториката в Народното събрание (2001-2011), СУ "Св. Климен Охридски" дисертация д-р:д-р Вяра Генова 2013
43 Иванка Мавродиева, Реторичен анализ на социалната мрежа LinkedIn, дипломна работа: 2013
44 Иванка Мавродиева, Реторически анализ в българската блогосфера Съпоставителен анализ на блоговете на Иво Инджев и Иван Бедров за периода февруари – юли 2013 г. , СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ дипломна работа:Десислава Антова 2013
45 Иванка Мавродиева, РЕТОРИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ВИРТУАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ ВЪВ ФЕЙСБУК, СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ дипломна работа:Марина Генова 2013
46 Иванка Мавродиева, Ролята на медиите в процеса на евроинтеграция на Република Македония, СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ, катедра "Европеистика" дипломна работа:Елизабета Малчевска 2013
47 Иванка Мавродиева, СПЕЦИФИКА НА РЕТОРИКАТА ВЪВ ВИРТУАЛНИТЕ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ (ИЗСЛЕДВАНЕ НА САЙТОВЕТЕ ЗА СОЦИАЛНИ КОНТАКТИ) , СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ дипломна работа:Лидия Кулекова 2012
48 Иванка Мавродиева, Визуални медии и визуална реторика в края на ХХ и началото на ХХІ-ви век (херменевтични и семиотични стратегии в изследването на визуалната реторика), СУ "Св. Климент Охридски" дисертация д-р:д-р Нора Атанасова Голешевска 2012
49 Иванка Мавродиева, Комуникационна стратегия за утвърждаване имиджа на Център за справочно-библиографска информация и Регионална история на РБ "Пенчо Славейков – Варна, СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ, БИН дипломна работа:Веси Ангелова 2012
50 Иванка Мавродиева, Особености на реторическата аргументация в онлайн платформите на БНТ и bTV, СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ дипломна работа:Елена Фучеджиева 2012
51 Иванка Мавродиева, ПР стратегия и комуникационен мениджмънт на Старинния Несебър, СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК дипломна работа:Вержиния Тасева 2012
52 Иванка Мавродиева, Реторичен анализ на брандове и слогани на бизнес компании и на продукти, СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ дипломна работа:Анна Иванова 2012
53 Иванка Мавродиева, Реторически похвати в представянето на даден продукт (фирма, компания) във виртуалното пространство , СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ дипломна работа:Христина Василева 2012
54 Иванка Мавродиева, Ролята на реториката в рекламата, СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ дипломна работа:Десислава Добрева 2012
55 Иванка Мавродиева, Специфики на бизнес комуникацията в неправителствени организации в България, СУ "Св. Климент Охридски" дипломна работа:д-р Таня Йоскова Колева 2012
56 Иванка Мавродиева, Уебписането и използването му във връзките с обществеността, СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК дипломна работа:Ваня Бенева 2012
57 Иванка Мавродиева, ПРОСТРАНСТВО, PR И КОМУНИКАЦИОННИ МЕХАНИЗМИ НА ФИРМА [PR EVENT-И, КОНФЕРЕНЦИИ, ПРОУЧВАНЕ НА ТАРГЕТ ГРУПИ, МЕДИАПЛАНИРАНЕ, РАЗПОЗНАВАНЕ НА БРАНД ЧРЕЗ ЛОГО И СЛОГАН], ЗАНИМАВАЩА СЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ, СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК дипломна работа:Гергана Николова 2010
58 Иванка Мавродиева, КОМУНИКАТИВНИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБУЧЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИ НА ХАЙНЕКЕН - ЗАГОРКА (Роля и функции на обучителните презентации, лекциите, инструктажите, ролевите игри, казусите) , СУ "Св. Клиент Охридски", ФФ дипломна работа:Александър Иванов 2009
59 Иванка Мавродиева, КОРПОРАТИВНАТА МАРКА И ВЪТРЕШНАТА КОМУНИКАЦИЯ КАТО ЕЛЕМЕНТИ ОТ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, СУ дипломна работа:Виолета Захариева 2009
60 Иванка Мавродиева, ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА "МЪЖ НА ГОДИНАТА" , ОРГАНИЗИРАНИ ОТ СПИСАНИЕ “КЛУБ М” , СУ "Св. Климент Охридски", ФЖМК дипломна работа:Яна Табакова 2006
Редактор на издание нереферирано
Иванка Мавродиева, Онлайн справочник по реторика, Редактор на издание нереферирано 2012
Редактор на сборник
1 Иванка Мавродиева - Ivanka Mavrodieva, Maria Stoicheva, Nikolina Tsvetkova, David Tomas, Almudena Nilaso, SOCIETAL TRANSFORMATIONS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH RESPECT TO ENVIRONMENT IN THE POST COVID-19 DIGITAL ERA FIRST ANNUAL TRANSFORM4EUROPE PHD CONFERENCE, Редактор на сборник 2023
2 Иванка Мавродиева, Млади изследователи - том. 3, 2019 -ISBN 978-954-07-4747-7 , Редактор на сборник 2019
Статия в научно списание
1 Иванка Мавродиева, IDENTITY MANIFESTATION IN REAL, VIRTUAL AND HYBRID COMMUNICATIVE ENVIRONMENTS , Journal of Applied Linguistic and Intercultural Studies , vol:4, issue:1, 2023, pages:1-11, ISSN (online):2603-3291 2023
2 Иванка Мавродиева, Медийната грамотност – три сфери на изследване и преподаване, Newmedia21.eu Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика., issue:18 февруари 2023 г. , 2023, pages:1-5, ISSN (online):1314-3794 2023
3 Иванка Мавродиева, Научната етика – като академична комуникация, Newmedia21.eu Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика., брой:20 ноември 2023 г. , 2023, стр.:1-5, ISSN (online): 1314-3794 2023
4 Иванка Мавродиева, С.К. Тулебаева, М.Б. Шындалиева, Institutional analysis of the journalistic education system in Kazakhstan and Bulgaria, ВАК «Вестник ЕНУ» 2022 №1. BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University -JOURNALISM Series, vol:№ 1(138), issue:№ 1(138), 2022, pages:127-140, ISSN (print):SSN (Print) 2616-7174 , ISSN (online):ISSN (Online) 2663-2500, Ref, др., International, PhD 2022
5 Иванка Мавродиева, Features of Podcasts in Bulgaria, Мировая журналистика, / World Journalism, , vol:3, issue:136, 2021, pages:8-18, ISSN (print):ISSN: 2616-7174, doi:DOI: 10.32523 / 2616-7174-2021-136-3-8-18, Ref 2021
6 Иванка Мавродиева, Andrea Claudia Valente, Paola Giorgis, Olena Semenets, Bilyana Todorova, Ioanna Vovou, Victoria Odeniyi, In Other Words: A critical, creative, collaborative project, Реторика и комуникации, issue:46, 2021, pages:143-155, ISSN (online):1414-4464, Ref, International 2021
7 Иванка Мавродиева, A Comparative Rhetorical Analysis of the Speeches of Queen Elizabeth II and King George VI, Rhetoric and Communications, issue:43, 2020, pages:56-67, ISBN:ISSN 1314-4464, Ref 2020
8 Иванка Мавродиева, Manifestations of Populism in Post- communist Democracy in Bulgaria, French Journal For Media Research, issue:14/2020 Populism and New/Old Media, 2020, pages:1-7, ISSN (online): 2264-4733, Ref 2020
9 Ivanka Mavrodieva, Metaphors in Bulgarian Political Discourse Since 1989, Advances in Journalism and Communication, 2020, pages:17-27, ISSN (print):ISSN Print: 2328-4927 , ISSN (online):ISSN Online: 2328-4935, Ref, Web of Science, AIS eLibrary 2020
10 Иванка Мавродиева, Дигитална грамотност: характеристики, проявления и перспективи, 2020 Годишник на СУ, Фф, катедра БИНКП, , 2020, pages:1-10 2020
11 Иванка Мавродиева, Интертекстуалност, хипертекстуалност и мултимодалност в медиите по темата COVID-19, O R B I S L I N G U A R U M -Езиков свят, том:1 8 , брой:3, 2020, стр.:8-22, ISSN (print):1312 – 0484, ISSN (online):2603-4026 , doi:10.37708/ezs.swu, Ref, SCOPUS, SJR ( - 2000) 2020
12 Иванка Мавродиева, Коммуникативное поведение студентов в виртуальном классе, Психология человека в образовании, vol:2, issue:3, 2020, pages:1-15, ISSN (print):ЭЛ № ФС 77 - 74247, ISSN (online):2686-9527, doi:https://doi.org/10.33910/2686-9527-2020-2-3-247-256, Ref 2020
13 Иванка Мавродиева, Александра Яковлева, Владимир Болдин, Особенности функционирования и развития сетевых научных изданий в системе современного цифрового ландшафта: компаративный анализ опыта России и Болгарии, Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право, vol:13, issue:2, 2020, pages:153-176, ISSN (print):ISSN 2542-0240 (Print) , ISSN (online): ISSN 2587-9324 (Online), doi:DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-2-8, Ref, Web of Science 2020
14 Иванка Мавродиева, Фалшиви новини: теоретични дилеми, методически аспекти и проявления в кризисна комуникация, Медии и комуникации на 21. век, том:4, брой:1, 2020, стр.:47-55, ISSN (print):2603-3089, ISSN (online):2603-3801, doi:DOI: https://doi.org/10.54664/XNGR1222, Ref 2020
15 Иванка Мавродиева, Медийна екология и дигитална медийна грамотност Media Ecology and Digital Media Literacy, Postmodernism Problems, том:9, брой:1, 2019, стр.:112-132, ISSN (online):1314-3700, Ref 2019
16 Nikolina Tsvetkova, Ivanka Mavrodieva, SOCIAL CAPITAL AND PARTICIPATION IN VIRTUAL STUDENT COMMUNITIES, PEOPLE: International Journal of Social Sciences, issue:4(2), 2018, pages:800-819, doi:10.20319/pijss.2018.42.800819, Ref 2018
17 Ivanka T. Mavrodieva, Todor. S. Simeonov, Anita P. Nikolova, Features of the Academic and Pedagogical Communication in Virtual Environment, US-China Foreign Language, том:15, брой:9, 2017, стр.:593-601, doi:doi:10.17265/1539-8080/2017.09.008, Web of Science, PhD 2017
18 Иванка Т. Мавродиева, Бранд журналистика, онлайн медии и социални мрежи, МЕДИАЛИНГВИСТИКА, том:4, брой:19, 2017, стр.:59-69, Ref, Web of Science 2017
19 Иванка Мавродиева, Реторика и дигитален свят: нонсенс или мисията задължителна, Медиите на 21 век, брой:април 2016, 2016, ISSN (online):ISSN 1314-3794. 2016
20 Ivanka Mavrodieva, The Voices of Bulgarian Political Parties during the 2014 Parliamentary Election Campaign , International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, брой:Issue 2, 2015, стр.:45-56, ISSN (online):ISSN 2285 – 3324 | ISSN-L = 2285 – 3324, Ref 2015
21 Ivanka Mavrodieva, Nikolina Tsvetkova, Manifestations of the Pedagogical Communication in applying LbD4All through Web 2.0, Rhetoric and Communications, 2015, Rhetoric and Communications, Rhetoric and Communications, брой:19, 2015, ISSN (online):ISSN 1314-4464, Ref 2015
22 Димитър Веселинов, Иванка Мавродиева, Нов учебник по методика на чуждоезиковото обучение, Chuzhdoezikovo Obuchenie – Foreign Language Teaching / Чуждоезиково обучение, том:42, брой:1, 2015, стр.:100-105, ISSN (print):0205-1834, ISSN (online):1314–8508, Ref, Web of Science, Web of Science Quartile: Q3 (2015) 2015
23 Ivanka Mavrodieva, The Concept of the Bulgarian “European Identity” Across the Bulgarian Language and Political Rhetoric in Bulgaria, US-China Foreign Language, January 2014, , том:Vol. 12, брой:No. 1,, 2014, стр.:1-16, Ref 2014
24 Ivanka Mavrodieva, Virtual Political Communication in Bulgaria, Journalism and Mass Communication , том:12, брой:Issue 39 , 2014, стр.:1-15, ISSN (online):ISSN2160-6579, doi:10.17265/2160-6579/2014.12.003, Ref 2014
25 Maria Stoicheva, Ivanka Mavrodieva, Nikolina Tsvetkova, Social Media, Social Networks, and Personal Learning Networks in an Academic Setting, Чуждоезиково обучение, брой:1, 2013, ISSN (print):ISSN 0205–1834 (Print), ISSN (online):ISSN 1314–8508 (Online) , Ref 2013
26 Ivanka Mavrodieva, The functions of rhetoric in the Bulgarian public sphere , Journal and Cross-Cultural Studies and Environmental Communication, том:Vol. 2, брой:Issue 1, 2013, стр.:86-99, ISSN (online):ISSN 2285 – 3324 | ISSN-L = 2285 – 3324, Ref 2013
27 Иванка Мавродиева, Мария Стойчева, Николина Цветкова, Колаборативни онлайн базирани студенти групи и създаване на учебни ресурси, Списание на Софийския университет за образователни изследвания , брой:1, 2013, ISSN (online): ISSN 1314-8753. 2013
28 Иванка Мавродиева, Обучението по реторика – от школите в античността през университетските тренинги, сп. Образование, ноември-декември,, 2013, стр.:15-24 2013
29 Ivanka Mavrodieva, Rhetorical features of academic presentations, Реторика и комуникации, брой:4, 2012, ISSN (online):ISSN 1314-4464, doi:15 2012
30 Ivanka Mavrodieva, Rhetorical, Political, and Public Relations Aspects of Candidate debates during Presidential Election Campaigns in Bulgaria (1991-2006), Controversia, an international journal of debate and democratic renewal, том:Vol. 8, брой:Issue 1, 2012, стр.:36-57, ISSN (online):ISSN 1521-4826, Ref 2012
31 Maria Stoicheva, Ivanka Mavrodieva, Nikolina Tsvetkova, Social Media and Social Networks - What's in for Tertiary Education, Rhetoric and Communication, брой:4, 2012, ISSN (online):ISSN 1314-4464 , Ref 2012
32 Иванка Мавродиева, Предизвикателства и перспективи пред медиите и социалните мрежи, Реторика и комуникации, брой:9, 2012, стр.:1-10, ISSN (online):ISSN 1314-4464, Ref 2012
33 Ivanka Mavrodieva, Study of New Rhetorical terms , Annales Universitatis Apulensis, Philologica, том:11, 2011, стр.:68-73 2011
34 Иванка Мавродиева, Блогове, журналисти блогъри и блогосфери , Медиите на 21 век, 2011, ISSN (online):ISSN 1314-3794. 2011
35 Иванка Мавродиева, Българската блогосфера, Медии и обществени комуникации, брой:8, 2011, стр.:1-15, ISSN (online):ISSN 1313-9908, Ref 2011
36 Иванка Мавродиева, Виртуалната академична комуникация: теоретични и практически измерения в контекста на електронното и дистанционното обучение, Електронното списание за електронно обучение на СУ, брой:1, 2011, ISSN (online):ISSN 1314-8753 2011
37 Иванка Мавродиева, Колаборативни онлайн базирани студентски групи и създаване на учебни ресурси, Списание на Софийския университет за образователни изследвания, брой:1, 2011, стр.:1-10, ISSN (online): ISSN 1314-8753 2011
38 Иванка Мавродиева, Татяна Дронзина, Образ России в средствах массовой информации Болгарии, Вестник Евразии, том:39, брой:1, 2008, стр.:52-74, в сътрудничество с чуждестранни учени 2008
Статия в поредица
1 Иванка Мавродиева, Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe, Part III The Balkans, Bulgaria, Political Campaigning and Communication, vol:Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe, editor/s:Otto Eibl, Milos Gregor, Publisher:Palgrave Macmillan, 2019, pages:219-237, ISSN (print):978-3-030-27692-8, doi:978-3--030-27693-5, Ref, Web of Science 2019
2 Иванка Мавродиева, Визуална аргументация:теоретични дилеми и практически проявления, Юбилеен сборник, том:От лингвистика към семиотика: траектории и хоризонти в изследването на комуникацията, редактор/и:Людмила Илиева, Петър Моллов, Мартина Нинова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2019, стр.:318-326, ISSN (online):978-954-07-4824-5 2019
3 Иванка Мавродиева, Дискурс "пост-правди" у внутрiшнiй та зовнiшнiй полiтицi Болгарii, Мiжнароднi вiдносини та зовнiшня полiтика в еру "пост-правди", том:Мiжнароднi вiдносини та зовнiшня полiтика в еру "пост-правди", брой:1, редактор/и:Одесьский нацiоналaний унiверситет именi I. I. Мечникого, издателство:Киiв "Вадекс", 2018, стр.:212-230, ISSN (print):УДК 327(100))02), ISBN:978-966-9752-44-8 2018
4 Ivanka Mavrodieva, Media Rhetoric and Virtual Communication in Bulgaria , Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis, том: Palgrave Macmillan UK, 2017, стр.:29-41, doi:DOI https://doi.org/10.1057/978-1-137-58591-2_3, Ref, в сътрудничество с чуждестранни учени 2017
5 Иванка Мавродиева, Проявления на дигиталната култура във виртуална среда, ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Философски факултет Библиотечно-информационни науки, том:9, брой:9, редактор/и:доц. д-р МИЛЕНА МИЛАНОВА (главен редактор) проф. дфн ОЛЯ ХАРИЗАНОВА,, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:165-181, Ref 2017
6 Ivanka Mavrodieva, Transformations de la rhétorique: des oralités politiques vers une Agora virtuelle (les protestations citoyennes en Bulgarie) , La Rue et l’e-rue, том:La Rue et l’e-rue, редактор/и:Jil Rue, издателство:L'Harmattan, Paris, 2015, стр.:59-70, ISBN:ISBN : 978-2-343-07090-2. 2015
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Иванка Мавродиева, Особености на виртуалната комуникация: изкуствен интелект, чатботове, софтуери, социални мрежи, Педагогическата комуникация: социална и емоционална, editor/s:Янка Тоцева, Калина Йочева, Иванка Мавродиева, Publisher:Фабер, 2024, pages:321-334, ISSN (print):978-619-00-1723-3 2024
2 Ivanka Mavrodieva, Paola Giorgis, The words of othering and the digital genre. Languaging, idenity, diversity, Languaging Diversity 2023 Conference (14-16 December 2023) International Conference “Languaging Identities in Changing Times – Challenges and Opportunities” , editor/s:Riboni Giorgia, Zottola Angela, Nesrine Triki Editore: Universita di Torino, Publisher:University of Torino, 2023, pages:132-135, ISSN (print):9788875902038, International 2023
3 Иванка Мавродиева, Езикови и комуникативни особености на академичните жанрове абстракт, предговор и рецензия, Език, наука, комуникации и спорт - 60 години академично образование - Десета международна конференция, редактор/и:Илина Дойкова, Албена Добрева, силвена Ставрева, Надежда Амуджиева, издателство:Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов" - Варна, 2023, стр.:21-30, ISSN (online):978-619-221-452-4, ISBN:978-619-221-462-3 2023
4 Dobryan Boev, Ivanka Mavrodieva, Internet of Everything and its Effects on Education , 59 th Annual Scientific Conference - University of Ruse and Union of Scientists NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE III, Publisher:Ruse University "Angel Kanchev", 2020, pages:263-268, ISSN (print):ISBN 978-954-712-826-2 (Print) , Ref, PhD 2020
5 Иванка Мавродиева, Презентациите в TED - между публичната реч и виртуалната реторика, Гласът - средство за въздействие, редактор/и:Диляна Милчева, Анастасия Търколева и др., издателство:Фабер - Велико Търново, 2020, стр.:209-2014, ISBN: 978-619-00-1117-0 2020
6 Иванка Мавродиева, Публичната комуникация на библиотеки, архиви, музеи като част от регионални културни политики (Кюстендилска област), РЕГИОНАЛНИ културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта - библиотеки, архиви, музеи (Кюстендилски сборник) : сборник с доклади от кръгла маса, Кюстендил, 21-22 октомври 2019 г. , редактор/и:състав. Анета Дончева ; науч. ред. Цветанка Панчева ; предг. София Пейчева, Анета Дончева, издателство: София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020, стр.:141-149, ISSN (print):ISSN 2683-0515 2020
7 Иванка Мавродиева, Роля и функции на онлайн ресурсите за учене (Coursera, Coursera Bulgaria, MOOCs, Edx, OpenClassroom, FutureLearn), Сборник в честа на Тодор Шопов, издателство:СУ "Св. Климент оѝхридски", 2018, стр.:1-10 2018
8 Иванка Мавродиева, Социални мрежи, образователен ПР и образователен мениджмънт, ПЕДАГОГИЧЕСКАТА КОМУНИКАЦИЯ: НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ, редактор/и:Калина Йочева, издателство:Фабер, 2018, стр.:22-30, ISBN:ISBN 978-619-00-0712-8. 2018
9 Иванка Мавродиева, Социалните мрежи: социален капитал за библиотеките и музеите, Културната памет във времето и пространството. Сборник посветен на 65-годишния юбилей на проф.д.изк.н. Симеон Недков, , редактор/и:Десислава Лилова, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2018, стр.:203-215 2018
10 Иванка Мавродиева, Дигиталната култура, онлайн медии и блогове, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КОМУНИКАЦИЯТА В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА, редактор/и:Николай Михайлов, издателство:ФЖМК - СУ ISBN 78–954–92677-4-7, 2017, стр.:11-22 2017
11 Иванка Мавродиева, ПР и комуникативни особености на кандидатпрезидентската кампания през 2016 година, Сборник от кръгла маса "Политическата комуникация: президентски излори 2016", издателство:НБУ, 2017 2017
12 Иванка Мавродиева, Оля Харизанова, Стамена Кавръкова, Студентите и социалните мрежи: между приемането във виртуални групи и утвърждаването във виртуални общности , Благополучие в дигиталния свят, редактор/и:Стела Ангова, издателство:СУ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:48-69, ISBN:ISBN: 978-954-07-4353-0 2017
13 Иванка Мавродиева, Особености и проявления на бизнес комуникацията във виртуална среда, сб. „География и приятели“, издателство:Парадигма, 2016, стр.:1-10 2016
14 Иванка Мавродиева, Реторически измерения на европейската интеграция на България, Юбилеен сборник 15 години катедра "Европеистика", редактор/и:Мария Стойчева и Вихър Георгиев, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2015, стр.:251-256 2015
15 Ivanka Mavrodieva, Argumentation in Bulgarian political virtual forums and social networks, ISSA 4, 2013, Argumentation , издателство:Amsterdam University, 2014, стр.:1-14, Ref 2014
16 Иванка Мавродиева, Медийна реторика: професионализъм и развитие, сб. Юбилейна научна конференция „Медиите между мисията и бизнеса”,, издателство:УНСС, 2014 2014
17 Иванка Мавродиева, Нови проявления на реториката в интернет, . Теория и история на реториката. Сборник с материали от научна конференция 26.11.2011 г, редактор/и:Н. Стефанова, Г. Петрински, издателство: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2014, стр.:231-246 2014
18 Иванка Мавродиева, Електронни образователни ресурси, създадени с участието на студенти, Международна научна конференция, МВБУ, 14-15 юни 2013 , редактор/и:Тодор Шопов, Руслан Пенчев, издателство:МВБУ-Ботевград, 2013, стр.:1-8 2013
19 Иванка Мавродиева, Business Rhetoric and Intercultural Communication, 20th Annual Conference 2013, “Language, Identity and Culture in Language Education”, 2012, стр.:115-122 2012
20 Иванка Мавродиева, Научни електронни списания в България и образователния процес, сб. Международна научна конференция, редактор/и:Тодор Шопов, издателство:IBS-МВБУ - Ботевград, 2011, стр.:256-265 2011
21 Иванка Мавродиева, Съвременни проявления на реториката или от Античността до Web 2.0. , Съвременни реторически практики. , editor/s:Иванка Мавродиева, Publisher:СемаРШ, 2010, pages:8-31, ISSN (print):978-954-9590-05-0 2010
22 Ivanka Mavrodieva, Tatiana Dronzina, EL SURGIMIENTO DE ATAKA: ¿VUELTA DEL NACIONALISMO O LLEGADA DEL ANTIGLOBALISMO A LA ESCENA POLÍTICA BÚLGARA? , España y la Europa Oriental: tan lejos, tan cerca, издателство:Carlos Flores Juberías, 2009, стр.:1-15 2009
23 Ivanka Mavrodieva, Margarita Putnina, Significance of multidimensional comprehension of environments phenomenon in cross-cultural communication, 5th International Scientific Conference „New Dimensions in the Development of Society”,Faculty of Social Sciences, Latvia, University of Agriculture, 2009, стр.:1-9 2009
24 Иванка Мавродиева, Роль политической риторики в условиях трансформации болгарского общества (1989-2009гг.), Вiсник Одеського национолаьного унiверситету, Том 14,, издателство: Соцiологiя i полiтичнi науки, 2009, стр.:346-354, Ref 2009
25 Иванка Мавродиева, Филтриране на информация от PR отдели и от медии, ДОКЛАДИ НА ІХ ЛЯТНА ШКОЛА “ПР и медии в България - противопоставени или равнопоставени ?”, издателство:Нов български университет, 2008, стр.:1-8, doi:ISBN: 954-535-287-6 2008
26 Иванка Мавродиева, Формиране на комуникативни умения при обучение на студенти по мениджмънт, Международна научно-практическа конференция. Ботевград, редактор/и:МВБУ ‒ Ботевград, издателство:IBS Press, МВБУ ‒ Ботевград, 2005, стр.:154-168 2005
27 Иванка Мавродиева, "Разноезичието" на парламентарните дебати , Слово и демокрация, editor/s:Донка Александрова, Publisher:Фондация "Човещина", 1988, pages:110-117 1988
Студия в сборник (на конференция и др.)
1 Иванка Мавродиева, Students and social networks: from acceptance in virtual groups to self-establishment in virtual communities, Welfare in Giga World, редактор/и:Стела Ангова, Силвия Минева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2017, стр.:132-151 2017
2 Ivanka Mavrodieva, Verbal and Visual features of Web-writing in Academic Sites and Blogs, Conference on British and American Studies, 9th Edition, Transilvania University of Brasov, Faculty of Language and Literature, Transilvania University Press, Brasov, издателство:Transilvania University Press, Brasov, 2011, стр.:187-198 2011
3 Иванка Мавродиева, Съвременни проявления на реториката или от Аристотел до We 2.0, Съвременни реторически практики, редактор/и:Донка Александрова, Йордан Ведър, Оля Харизанова, издателство:Сема РШ+, 2010, стр.:8-30, ISBN:978-954-9590-05-0 2010
Съставителска дейност
Maria Stoicheva, Ivanka Mavrodieva, David Tomas, Almudena Nolasco, Nikolina Tsvetkova, SOCIETAL TRANSFORMATIONS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH RESPECT TO ENVIRONMENT IN THE POST COVID-19 DIGITAL ERA. FIRST ANNUAL TRANSFORM4EUROPE PHD CONFERENCE. 8-9 December 2021, Sofia, Bulgaria. Conference Proceedings. , ISBN:ISBN 978-954-07-5666-0, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, Bulgaria, Рецензирано, International 2023
Участие в конференция
1 Пленарен доклад, Иванка Мавродиева, Особености на виртуалната комуникация: изкуствен интелект, чатботове, софтуери, социални мрежи 2024
2 Пленарен доклад, Иванка Мавродиева, Езикови и комуникативни особености на академичните жанрове абстракт, предговор и рецензия 2023
3 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, The words of othering and the digital genre. Languaging, identy,diversity 2023
4 Пленарен доклад, Иванка Мавродиева, Identity Manifestation in Real, Virtual and Hybrid Communicative Environments 2023
5 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Media Entertainment & Culture Offer; Media Policies;News Management;Media Education 2023
6 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Rhetorical and Communicative Strategies in Bulgaria after 1990 (during the transition from socialism to democracy) 2023
7 Присъствие, Иванка Мавродиева, Оратор и деизнформатор 2023
8 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, IN OTHER WORDS. Coming to grips with critical, creative, inter-/cross-cultural dialogue across space and time. A methodological workshop to explore the role of keywords in (re)producing or problematizing Otherness 2022
9 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Digital literacy and virtual audience 2022
10 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, два доклада: Rhetorical analysis of speeches and presentations Rhetorical traditions on Rhetoric in Bulgarian Universities 2022
11 Присъствие, Иванка Мавродиева, Rhetorical, Media and Business Features of Podcasts 2022
12 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Rhetorical and communicative strategies in the creation and use of words 2022
13 Пленарен доклад, Иванка Мавродиева, Fake News and Post-truth - over the Emotional Intelligence 2021
14 Присъствие, Иванка Мавродиева, Participation in the seminar 2021
15 Присъствие, Иванка Мавродиева, Participation in the General Assembly of Rhetoric Society of Europe and the sections 2021
16 Пленарен доклад, Иванка Мавродиева, Учените, изследователите и научните продукти:комуникационни канали и техники за представяне 2020
17 Пленарен доклад, Иванка Мавродиева, Научните електронни списание в България в ерата на дигитализацията 2020
18 Пленарен доклад, Иванка Мавродиева, Как да подготвим млади активни граждани с дигитална медийна грамотност? 2020
19 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Rhetoric and Digital Media Literacy 2019
20 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Презентациите в TED - между публичната реч и виртуалната реторика 2019
21 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Manifestations of Populism on Online Media: The ‘Populist Turn’ in Postcommunist Democracy in Bulgaria 2019
22 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Влияние на инфлуерсърите върху емоциите и здравето на хората 2019
23 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Реторика и пъблик рилейшънс: пресечни точки и проявления 2019
24 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Enhancing social capital through participation in virtual student communities 2018
25 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Методика за написване на научна статия: етапи и стъпки 2018
26 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, ПР и реторика: пресечни точки, научни полета и практики през 21. век 2018
27 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Социални мрежи, образователен ПР и образователен мениджмънт 2018
28 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Bulgarian presidential rhetoric of unity: A rhetorical analysis 2017
29 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, The features of dialogues in the social networks 2017
30 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Специфични проявления на билингвизма в академичната комуникация 2017
31 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, 'European Identity' presented in Bulgarian political speeches 2017
32 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Virtual communication, digital culture and interaction in Bulgaria 2016
33 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Бранд журналистика, онлайн медии и социални мрежи 2016
34 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Metaphors in Bulgarian political discourse since 1989 2016
35 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, The Voices of Bulgarian Political Parties during the 2014 Parliamentary Election Campaign 2015
36 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Реторика и дигитален свят: нонсенс или мисията задължителна 2015
37 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Argument from Authority in an Academic Communication 2015
38 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Digital activism of Bulgarian politicians and citizens 2014
39 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Argumentation in the Bulgarian Political Virtual Forums and Social Networks 2014
40 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Интеркултурни различия при използване на визуални елементи по време на протести (в държави от ЕС и извън него) 2014
41 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Functions of rhetoric in the Bulgarian public sphere or about the dialogue between institutions and citizens 2013
42 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Transformations de la rhétorique: des oralités politiques vers une Agora virtuelle (les protestations citoyennes en Bulgarie) 2013
43 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Електронни образователни ресурси, създадени с участието на студенти 2013
44 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, The manifestations of Rhetoric on the Internet: Bulgarian Political Rhetoric 2013
45 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, European Identity across Bulgarian Language and Political Rhetoric 2011
46 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Verbal and Visual features of Web-writing in Academic Sites and Blogs 2011
47 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Argumentation in the Online Media Debate on the Blogs 2010
48 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Научни електронни списания в България и образователния процес 2010
49 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Комуникативните умения: пресечни точки между университетското обучение и потребностите на бизнеса 2009
50 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Intertextulaity of parliamentary dialogue in connection with the integration of the Republic of Bulgaria in the European Union 2009
51 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Маргарита Путнина, Significance of multidimensional comprehension of environments phenomenon in cross-cultural communication 2009
52 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, 39. Комуникативните умения: пресечни точки между и различия между в обяви за работа и в университетски програми 2008
53 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Rhetorical characteristics of business netiquette 2008
54 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Debates during the Presidential election campaigns in Bulgaria (from 1991 till 2006) 2008
55 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Съвременни изисквания към формиране на комуникативни умения на студентите по икономика 2008
56 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Комуникация, реторика и дистанционно обучение 2007
57 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Медиен дискурс и тероризъм 2007
58 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Формиране на умения за общуване у студентите по връзки с обществеността 2006
59 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Презентации и промоции – съвременни практики и методи на преподаване 2006
60 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Филтриране на информация от PR отдели и от медии, Департамент Масови комуникации 2006
61 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Формиране на комуникативни умения у студентите по мениджмънт 2005
62 Секционен доклад, Иванка Мавродиева, Виртуалните общности и етикет в мрежата (тенденции в България и Европа). 2004
Участие в редколегия
1 Иванка Мавродиева, Terra Linguistica, ISSN 2687-0525 online , Участие в редколегия 2021
2 Иванка Мавродиева -Paola Giorgis Ivanka Mavrodieva Victoria Odeniyi Olena Semenets Bilyana Todorova Andrea C. Valente Ioanna Vovou, In Other Words. A critical, creative, collaborative project, Участие в редколегия 2019
3 Иванка Мавродиева, US-China Forign Language - David Publishin - USA- hard copy (ISSN 1539-8080),online (ISSN 1935-9667), Участие в редколегия 2014
4 Иванка Мавродиева, сп. "Чуждоезиково обучение" ISSN 1314–8508 (Online) ISSN 0205–1834 (Print), Участие в редколегия 2012
5 Иванка Мавродиева, "Реторика и комуникации" ISSN 1314-4464., Участие в редколегия 2011
6 Иванка Мавродиева, сп. "Бизнес секретар" - издание на Педагогическата редакция на МОН, Участие в редколегия 2009
Учебник
1 Иванка Мавродиева, Йовка Тишева, Стефан Серезлиев, Георги Петков, Иглика Касабова, Тодор Симеонов, Онлайн курс по реторика , ISSN (print):, ISSN (online):, Институт по реторика и комуникации; http://www.iorc.info/wp-content/uploads/2021/10/Online-Course-in-Rhetoric-IRC-RHEFINE-2021-final-1.pdf, в сътрудничество с чуждестранни учени 2021
2 Иванка Мавродиева, Мая Гешева, Бизнес комуникации, ISSN (print):, БГ Учебник, София 2018
3 Иванка Мавродиева, Янка Тоцева, Наръчник. Методика за обучители и материали за обучители в сферата на младежкото предпроиемачество, EU Consult, София 2018
4 Иванка Мавродиева, Комуникации във виртуална среда, ISSN (print):, Сема РШ, София, Рецензирано 2010
5 Иванка Мавродиева, Съвременни реторически практики, ISSN (print):, Сема РШ, София, Рецензирано 2010
6 Иванка Мавродиева, Христоматия „Образци на съвременното красноречие”, ISSN (print):, Сема РШ, София, Рецензирано 2010
Учебно помагало
1 Иванка Мавродиева, Стефан Серезлиев, Георги Петков, Йовка Тишева, Тодор Симеонов, Преподаване на реторика онлайн: отворени ресурси, ISSN (print):, ISSN (online):, Институт по реторика и комуникации, София, България, в сътрудничество с чуждестранни учени 2022
2 Иванка Мавродиева, Йовка Тишева, От реферата до магистърската теза, ISBN:9786191870158, БГ Учебник, София 2016