Skip Navigation LinksНачало > Справки > Личен състав > Публикации на автор
Научни приноси на гл. ас. д-р Радослав Костадинов

ORCID ID:0000-0034329-083Х
Дисертация д-р
Радослав Бисeров Костадинов, ИГРИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕНИС НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", , Ръководител:доц. Евгени Симеонов Йорданов, др. 2017
Статия в научно списание
1 Радослав Костадинов, STUDY OF THE AGILITY OF MOVEMENT OF SOFIA UNIVERSITY STUDENTS PARTICIPATING IN TENNIS CLASSES, Trakia Journal of Sciences, vol:Vol. 21, 2023, pages:549-555, ISSN (online):ISSN 1313-3551, doi:10.15547/tjs.2023.s.01.091, Ref, IF (2023 - ), Web of Science Quartile: Q2 (2023) 2023
2 Радослав Костадинов, Евгени Йорданов, ALPINE SKIING PHYSICAL FITNESS STANDARDS’ RESEARCH FOR COMPETITORS OF AGES 12 TO 14, Trakia Journal of Sciences, Vol. 19, Suppl. 1, pp 836-840, 2021 Copyright © 2021 Trakia University, vol:19, issue:Suppl. 1, 2021, pages:836-840, ISSN (print):1313-7050, ISSN (online):1313-3551 , doi:10.15547/tjs.2021, Ref, Web of Science Quartile: Q2 (2021) 2021
3 Радослав Костадинов, Влияние на игровата методика в обучението по тенис върху развитието на двигателните качества на студентите от Софийския университет "Св. Климент Охридски", Спорт и наука, брой:6, 2017, стр.:92-100, ISSN (print):1310-3393, Ref 2017
Статия в сборник (на конференция и др.)
1 Радослав Костадинов, Петя Христова, Заниманията със зимни спортове като част от физическото възпитание на студентите , Ref, др.(EBSCO; SPORTDiscus; DOAJ Директория за отворен достъп), Publisher:Изследвания в кинезиологията, vol:50, issue:1, 2022, pages:78-82, ISSN (print):1857-7679, ISSN (online):1857-8942 2022
2 Радослав Костадинов, Изследване на физическата годност на 12-14 годишни момичета – алпийски скиори., „Съвременни тенденции на Физическото възпитание и спорта“, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2021, стр.:282-288, ISSN (print):1314-2275, ISSN (online):1314-2275, Ref 2021
3 Елица Стоянова, Радослав Костадинов, Евгени Йорданов, Изследване на нивата на агресивната реакция „подозрителност“ на студенти, занимаващи се със спортове: джудо, баскетбол, фитнес и тенис., „Съвременни тенденции на Физическото възпитание и спорта“, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2020, стр.:43-50, ISSN (print):1314-2275, ISSN (online):1314-2275, Ref 2020
4 Радослав Костадинов, Изследване на физическата годност и физическото развитие на студентки, практикуващи тенис в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ , “ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В СПОРТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ВРАЦА 2019“, 2019, ISBN:978-619-7281-52, Ref 2019
5 Радослав Костадинов, Изследване на физическата годност на студенти практикуващи тенис в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, „Съвременни тенденции на Физическото възпитание и спорта“, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, стр.:169-174, ISSN (print):1314-2275, Ref 2018
6 Радослав Костадинов, Оценяване на техническата подготовка на студентите от Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ участващи в заниманията по тенис. , ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В СПОРТНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ВРАЦА 2018, издателство:„Ай енд Би“ В. Търново, 2018, стр.:108-115, ISBN:978-619-7281-38-5 , Ref 2018
7 Радослав Костадинов, Студентите от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ относно новата игрова методика в обучението по тенис. , „Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи“. , издателство:ЕКС-ПРЕС - Габрово, 2017, 2017, стр.:340-347, ISBN:978-954-490-555-2, Ref 2017
8 Петя Христова, Радослав Костадинов, Състояние на физическата годност на студентки практикуващи аеробика и тенис в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, „Педагогическото образование – традиции и съвременност“, издателство:„Ай енд Би“, 2017, стр.:69-75, ISSN (print):2534-9317, Ref 2017
9 Радослав Костадинов, Изследване на двигателното качество ловкост на студенти от Софийският университет чрез специализиран тест „пергел“., „Съвременни тенденции на Физическото възпитание и спорта“, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, стр.:110-115, ISSN (print):1314-2275, Ref 2016
10 Радослав Костадинов, Евгени Йорданов, Изследване на двигателното качество бързина на студенти от Софийския университет, участващи в учебните занимания по тенис. , Научни трудове Том 54, серия 8.2 "Физическо възпитание и спорт", издателство:И.Ц. при Русенски университет "Ангел Кънчев" , 2015, стр.:139-143, ISSN (print):1311-3321, Ref 2015
11 Радослав Костадинов, Мотивацията, интересите и отношението на студентите от Софийския университет "Св. Кл. Охридски" към обучението по тенис, ГОДИШНИК НА ДЕПАРТАМЕНТ ПО СПОРТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, издателство:УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, стр.:444-452, ISSN (print):1313-7417, Ref 2015
Участие в конференция
1 Секционен доклад, Радослав Костадинов, STUDY OF THE AGILITY OF MOVEMENT OF SOFIA UNIVERSITY STUDENTS PARTICIPATING IN TENNIS CLASSES 2023
2 Присъствие, Радослав Костадинов, Изследване на физическата годност на 12-14 годишни момичета – алпийски скиори. 2021
3 Присъствие, Радослав Костадинов, ALPINE SKIING PHYSICAL FITNESS STANDARDS’ RESEARCH FOR COMPETITORS OF AGES 12 TO 14. 2021
4 Секционен доклад, Радослав Костадинов, Изследване на нивата на агресивната реакция „подозрителност“ на студенти, занимаващи се със спортове: джудо, баскетбол, фитнес и тенис. 2020
5 Секционен доклад, Радослав Костадинов, Изследване на физическата годност и физическото развитие на студентки, практикуващи тенис в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“. 2019
6 Секционен доклад, Радослав Костадинов, Оценяване на техническата подготовка на студентите от Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ участващи в заниманията по тенис. 2018
7 Секционен доклад, Радослав Костадинов,  Изследване на физическата годност на студенти практикуващи тенис в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 2018
8 Секционен доклад, Радослав Костадинов, Петя Христова, Състояние на физическата годност на студентки практикуващи аеробика и тенис в Софийския университет. 2017
9 Секционен доклад, Радослав Костадинов, Студентите от Софийски университет "Св. Климент Охридски" относно новата игрова методика в обучението по тенис 2017
10 Секционен доклад, Радослав Костадинов, Изследване на двигателното качество ловкост на студентите от Софийския университет чрез специализиран тест "Пергел" 2016
11 Секционен доклад, Радослав Костадинов, Евгени Йорданов, Изследване на двигателното качество бързина на студентите от Софийския университет, участващи в учебните занимания по тенис 2015